Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

27 865 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 10:33

Luận Văn: Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế Lời mở đầuTrớc làn sóng toàn cầu hóa khu vực hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực chủ động tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới để tạo dựng một vị trí thuận lợi trong quá trình phân công lao động quốc tế trao đổi thơng mại quốc tế. Xu hớng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế không ngừng mở rộng với sức lan tỏa nhanh chóng đã làm thay đổi chiến lợc phát triển của kinh tế đối ngoài, đa chiến lợc phát triển kinh tế đối ngoại nớc ta trở thành một bộ phận của kinh tế quốc tế.Kinh tế đối ngoại (viết tắt là KTĐN) bao gồm sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất; hợp tác quốc tế về kinh tế khoa học công nghệ; ngoại thơng; đầu t quốc tế; các dịch vụ thu ngoại tệ khác .KTĐN tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế trao đổi thơng mại quốc tế, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, tạo thêm việc làm mới, tăng thêm các nguồn thu ngoại tệ. KTĐN là yếu tố tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua sự hợp tác kinh tế quốc tế, chiến lợc phát triển KTĐN tận dụng lợi thế so sánh của quốc gia nhằm tập trung xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy các nhân tố tăng tr-ởng theo cả chiều rộng chiều sâu. Nh vậy, việc nghiên cứu KTĐN có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận phơng pháp luận, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nâng cao hiệu quả của chiến lợc KTĐN.Ngày nay, toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Chính vì vậy, chiến lợc KTĐN cần đợc mở rộng nâng cao theo hớng tăng khả năng cạnh tranh chủ động hội nhập với nền kinh tế trong khu vực nền kinh tế thế giới. Thực tiến lịch sử có thể chứng minh, nhiều quốc gia đã phát triển nền kinh tế trong nớc thành công thông qua chiến lợc KTĐN, tận dụng các điều kiện hợp tác quốc tế khai thác tốt các nguồn lực bên ngoài. Chẳng hạn, Anh, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha . đã tận dụng u thế đờng biển để 1tăng cờng trao đổi buôn bán với nớc ngoài nhằm mục tiêu mở rộng thị trờng, phát triển nền kinh tế. Ngợc lại chính sách đóng cửa nền kinh tế, bế quan tỏa cảng có thể dẫn đến sự tụt hậu rất xa so với các nớc khác.Nền kinh tế Việt Nam, với xuất phát điểm là một nền nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng thấp kém, do đó không thể phát triển nếu không có chiến lợc KTĐN hợp lý, chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực hợp tác kinh tế quốc tế. Nhận ra tầm quan trọng của KTĐN, Đảng Nhà nớc ta đã có chủ trơng đa dạng hóa, đa phơng hóa các mối quan hệ kinh tế quốc tế, nêu rõ quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập phát triển.Với những ý nghĩa tầm quan trọng nêu trên, tác giả xin đi sâu vào phân tích vấn đề Mở rộng nâng cao hiệu quả KTĐN nớc ta theo hớng tăng khả năng cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế .2I. Cơ sở khách quan của sự mở rộng nâng cao hiệu quả KTĐN1. Một số khái niệm1.1. Thế nào là KTĐN?KTĐN của một quốc gia là một bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc với các tổ chức kinh tế quốc tế khác, đợc thực hiện dới nhiều hình thức, hình thành phát triển trên cơ sở phát triển của lực lợng sản xuất phân công lao động quốc tế. 1.2. Thế nào là kinh tế quốc tế?Kinh tế quốc tế là mối quan hệ với nhau của hai hay nhiều nớc,là tổng thể quan hệ kinh tế của cộng đồng quốc tế. 1.3. Quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế là gì ? Toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay là giai đoạn phát triển cao của quốc tế hoá kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế chính là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế v-ợt qua mọi biên giới quốc gia, khu vực, tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong sự vận động phát triển hớng tới một nền kinh tế thế giới thống nhất.Sự gia tăng của xu thế này đợc thể hiện sự mở rộng mức độ quy mậu dịch thế giới, sự lu chuyển của các dòng vốn lao động trong phạm vi toàn cầu .2. Sự hình thành phát triển của KTĐNCác quan hệ kinh tế quốc tế ra đời là một tất yếu khách quan.Ban đầu, do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa các quốc gia nh đất đai, khí hậu, khoáng sản .dẫn đến tình trạng mỗi quốc gia có khả năng sản xuất một số loại sản phẩm nào đó trao đổi cho nhau để cân bằng phần d thừa sản phẩm này với sự thiếu hụt về sản phẩm khác.3Sau đó, sự phát triển không đồng đều về kinh tế khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia đã tạo ra sự khác nhau về điều kiện tái sản xuất. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng phạm vi trao đổi quốc tế. Do đó đối tợng tham gia vào việc trao đổi quốc tế đợc mở rộng. Quá trình phát triển kinh tế tất yếu dẫn đến phân công lao động. Sự phân công dần dần vợt qua ngoài phạm vi biên giới quốc gia, dẫn đến sự chuyên môn hoá hợp tác hoá giữa các công ty thuộc các quốc gia khác nhau. Từ đó đối tợng phạm vi trao đổi quốc tế càng đợc mở rộng.Bên cạnh đó cũng đặt ra yêu cầu chuyên môn hoá sản xuất giữa các quốc gia nhằm đạt đợc quy tối u cho từng ngành sản xuất. Nh vậy, không phải mỗi nớc đều tự sản xuất mọi thứ hàng hoá để tự đáp ứng nhu cầu của mình, mà quốc gia phải tập trung vào một số ngành sản phẩm lợi thế. Đây cũng là một nền tảng quan trọng để quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng phát triển về chiều sâu. Một cơ sở quan trọng khác của việc phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế là sự đa dạng hoá của nhu cầu về tiêu dùng mỗi quốc gia.Nói tóm lại, cơ sở của việc phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế không chỉ là sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển, các nguồn lực sẵn có của các quốc gia mà còn là sự đa dạng về nhu cầu, sự u việt của quá trình chuyên môn hoá sản xuất, quá trình hợp tác hoá u thế của quy tối u trong sự phân công lao động quốc tế.3. Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng nâng cao hiệu quả của KTĐN.3.1. Vai trò của KTĐNKTĐN nối liền hoạt động sản xuất trao đổi trong nớc với hoạt động sản xuất trao đổi quốc tế, nối liền thị trờng trong nớc với thị trờng thế giới khu vực.4KTĐN có vai trò thu hút các nguồn vốn nh vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI), vốn viện trợ phát triển (ODA); thu hút khoa học công nghệ; khai thác ứng dụng kinh nghiệm xây dựng quản lý nền kinh tế hiện đại nớc ta. KTĐN góp phần tích lũy vốn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, đa nớc ta từ một nớc nông nghiệp lạc hậu trở thành một nớc công nghiệp phát triển.KTĐN góp phần thúc đẩy sự tăng trởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, ổn định cải thiện đời sống của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh hớng tới xây dựng nền kinh tếhội chủ nghĩa.3.2. Sự cần thiết khách quan của việc mở rộng KTĐNThế giới ngày nay là một thể thống nhất, trong đó các quốc gia là những đơn vị độc lập, tự chủ, nhng phụ thuộc vào nhau về kinh tế khoa học công nghệ. Sự phụ thuộc giữa các quốc gia bắt nguồn từ những yếu tố khách quan. Do điều kiện địa lý, sự phân bố không đều của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không một quốc gia nào có khả năng đảm bảo tất cả những sản phẩm cơ bản. Mọi quốc gia đều phụ thuộc nớc ngoài với mức độ khác nhau về các sản phẩm đó . Mặt khác, sự phụ thuộc giữa các quốc gia còn bắt nguồn từ sự phát triển của lực lợng sản xuất cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới. Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng không có một quốc gia nào trên thế giới có thể phát triển nếu thực hiện chính sách tự cấp, tụ túc. Ngợc lại, những nớc có tốc độ tăng trởng cao đều là những nớc dựa vào chiến lợc KTĐN để thúc đẩy kinh tế trong nớc phát triển; biết sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ để hiện đại hoá nền sản xuất, biết khai thác những nguồn lực ngoài nớc để phát huy các nguồn lực trong nớc.5Đối vối nớc ta, vốn là một nớc nghèo kém phát triển, nông nghiệp lạc hậu, trang bị kỹ thuật cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thấp kém, song có nhiều tiềm năng cha đợc khai thác, việc phát triển ngoại thơng, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ với bên ngoài là một tất yếu khách quan là một yêu cầu cấp bách.4. Các nguyên tắc cơ bản những hình thức chủ yếu của KTĐN4.1. Các nguyên tắc cơ bản của KTĐN Bình đẳng: Đây là nguyên tắc có ý nghĩa rất quan trọng, là nền tảng để thiết lập lựa chọn đối tác trong quan hệ kinh tế quốc tế của các nớc. Mỗi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có lợi thế so sánh kém hơn so với các quốc gia phát triển cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc này trong tiến trình mở cửa hội nhập. Cùng có lợi: Nguyên tắc này đóng vai trò là nền tảng kinh tế để thiết lập mở rộng quan hệ kinh tế , đồng thời là động lực kinh tế để thiết lập duy trì lâu dài mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia. Nguyên tắc này đợc cụ thể hoá trong các điều khoản làm cơ sở để ký kết trong các nghị định th giữa các chính phủ trong các hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức kinh tế. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia: Trong quan hệ quốc tế, mỗi quốc gia với t cách là quốc gia độc lập có chủ quyền về mặt chính trị, kinh tế, xã hội địa lý. Giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc giữ vững định hớng xã hội chủ nghĩa đã chọn: Đây là nguyên tắc vừa mang tính chất chung cho tất cả các nớc khi thiết lập thực hiện quan hệ đối ngoại,vừa là nguyên tắc có tính đậc thù đối với các nớc XHCN trong đó có nớc ta.6Bốn nguyên tắc nói trên có mối quan hệ mật thiết với nhau đều có ý nghĩa chi phối hoạt động KTĐN, đặ biệt là những nguyên tắc cơ bản trong chiến lợc phát triển KTĐN nớc ta.4.2. Những hình thức chủ yếu của KTĐN4.2.1. Ngoại thơngNgoại thơng, hay thơng mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ (hàng hoá hữu hình, vô hình) giữa các quốc gia thông qua xuất khẩu. Trong KTĐN, ngoại thơng giữ vị trí trung tâm có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng tích luỹ của mỗi nớc nhờ sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của các quốc gia trong trao đổi quốc tế, là động lực thúc đẩy tăng trởng kinh tế, "điều tiết thừa thiếu" mỗi quốc gia, nâng cao trình độ công nghệ cơ cấu ngành nghề trong nớc, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống của ngời lao động nhất là trong các ngành xuất khẩu. Trong KTĐN, ngoại thơng giữ vị trí trung tâm có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng tích luỹ của mỗi nớc nhờ sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của quốc gia trong trao đổi quốc tế, là động lực thúc đẩy tăng trởng kinh tế, "điều tiết thừa thiếu" mỗi quốc gia, nâng cao trình độ công nghệ cơ cấu ngành nghề trong nớc, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống của ngời lao động nhất là trong các ngành xuất khẩu.Ngoại thơng bao gồm các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thuê nớc ngoài gia công tái xuất khẩu, trong đó xuất khẩu là hớng u tiên là trọng điểm của hoạt động KTĐN các nớc nói chung nớc ta nói riêng.ở nớc ta, chính sách xuất khẩu trong những năm tới là tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu mức xuất khẩu bình quân đầu ngời, tăng tỷ trọng các mặt hàng đã qua chế biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô các mặt hàng sơ chế.7Chính sách nhập khẩu trong thời gian tới phải tập trung vào nguyên liệu, vật liệu, các loại thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việc hình thành chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải theo huớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá phục vụ chiến lợc hớng mạnh vào xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những mặt hàng có thể sản xuất có hiệu quả trong nớc.Một yêu cầu đặt ra là cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính sách thơng mại tự do chính sách bảo hộ thơng mại. Chính sách thơng mại tự do có nghĩa là chính phủ không can thiệp bằng biện pháp hành chính đối với ngoại thơng, cho phép hàng hoá cạnh tranh tự do trên thị trờng trong nớc ngoài nớc, không thực hiện đặc quyền u đãi đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của nớc mình, không có sự kỳ thị với hàng hoá xuất khẩu của nớc ngoài. Chính sách bảo hộ thơng mại có nghĩa là chính phủ thông qua biện pháp thuế quan phi thuế quan nh hạn chế số lợng nhập khẩu, chế độ quản lý ngoại tệ để hạn chế sự xâm nhập của hàng hóa nớc ngoài. Trong điều kiện hiện nay, vấn đề đặt ra đối với nớc ta là phải xử lý thoả đáng hai xu hớng nói trên bằng cách kết hợp hai xu hớng đó trong chính sách ngoại thơng sao cho vừa bảo vệ vừa phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ thị trờng trong nớc, thúc đẩy tự do thơng mại, khai thác có hiệu quả thị trờng thế giới.Trong phát triển ngoại thơng, phải hình thành một tỷ giá hối đoái sát với sức mua của đồng tiền Việt Nam. Tỷ giá hối đoái, đợc hiểu là giá cả ngoại tệ hoặc giá cả trên thị trờng ngoại tệ, tỷ giá giữa hai đồng tiền của nớc sở tại với đồng tiền của nớc ngoài, đóng vai trò một trong những đòn bẩy kinh tế quan trọng trong kinh tế quốc tế. Do vậy, việc xây dựng một tỷ giá hối đoái, thống nhất giá thị trờng tiền tệ là rất cần thiết cho mỗi nớc. 4.2.2. Hợp tác sản xuất8Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất bao gồm gia công, xây dựng xí nghiệp chung, chuyên môn hoá hợp tác sản xuất quốc tế .Nhận gia công là hình thức cho phép tận dụng nguồn dự trữ lao động, tạo công ăn việc làm tận dụng công suất máy móc hiện có.Xây dựng các xí nghiệp chung với sự hùn vốn công nghệ từ nớc ngoài . là kiểu tổ chức xí nghiệp thơng nghiệp, dịch vụ tổ chức tài chính, tín dụng tồn tại dới dạng các công ty cổ phần. Các xí nghiệp này đợc u tiên xây dựng những ngành kinh tế quốc dân hớng vào xuất khẩu thay thế hàng nhập khẩu trở thành nguồn thu ngoại tệ chuyển đổi, tạo điều kiện cho nhà nớc tiết kiệm ngoại tệ.Hợp tác sản xuất quốc tế trên cơ sở chuyên môn hoá. Chuyên môn hoá bao gồm chuyên môn hoá các ngành khác nhau chuyên môn hoá trong cùng một ngành. Hình thức hợp tác này làm cho cơ cấu kinh tế theo ngành của các nớc tham gia đan kết vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau.4.2.3. Hợp tác khoa học công nghệTừ những năm 70 của thế kỷ XX, cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra những bớc phát triển nhảy vọt trong lực lợng sản xuất xã hội, làm xuất hiện nhiều ngành công nghệ mới nh công nghệ năng lợng hạt nhân, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học . Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các vấn đề hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, công nghệ thông tin chính là một nhân tố làm thay đổi cơ cấu ngành kinh tế, chuyển đổi từ nền kinh tế dựa trên văn minh công nghiệp sang nền kinh tế dựa trên văn minh hậu công nghiệp nền kinh tế tri thức.Hợp tác khoa học công nghệ đợc biểu hiện dới nhiều hình thức nh: trao đổi tài liệu kỹ thuật thiết kế, mua bán giấy phép, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phối hợp nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hợp tác đào tạo, 9Hợp tác khoa học công nghệ có thể tạo ra cơ hội để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật công nghệ, giáo dục - đào tạo .4.2.4. Đầu t quốc tếĐầu t quốc tế là sự góp vốn của hai hay nhiều bên (có quốc tịch khác nhau) để xây dựng triển khai một dự án đầu t quốc tế nhằm mục đích đem lại lợi nhuận.Đầu t quốc tế có tác dụng hai mặt đối với các nớc nhận đầu t. Một mặt, nó làm tăng nguồn vốn, chuyển giao công nghệ mới, nâng cao trình độ quản lý, tăng thêm việc làm, đào tạo tay nghề, khai thác tài nguyên . Mặt khác, đầu t quốc tế cũng có thể làm tăng sự phân hoá giai tầng xã hội, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trờng sinh thái, tăng sự lệ thuộc với bên ngoài.Có hai hình thức đầu t là đầu t trực tiếp đầu t gián tiếp.Đầu t trực tiếp (vốn FDI) là hình thức đầu t mà quyền sở hữu quyền sử dụng quản lý vốn của ngời đầu t thống nhất với nhau, tức là ngời có vốn đầu t trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, quản lý điều hành dự án đầu t, chịu trách nhiệm về kết quả, rủi ro trong kinh doanh thu lợi nhuận. Các biểu hiện của đầu t trực tiếp là: Hợp đồng hợp rác kinh doanh, xí nghiệp liên doanh (hai bên cùng góp vốn theo tỷ lệ nhất định), hợp đồng xây dựng - kinh doanh- chuyển giao.Đầu t gián tiếp là hình thức đầu t mà quyền sở hữu tách rời với quyền sử dụng vốn đầu t. Chủ thể đầu t gián tiếp có thể là chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ . Nớc ta đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, vì vậy việc thu hút vốn đầu t của nớc ngoài b(cả trực tiếp gián tiếp) đều có ý nghĩa hết sức quan trọng, muốn vậy chúng ta phải nỗ lực cải thiện môi trờng đầu t để thu hút các dòng vốn từ nớc ngoài. 4.2.5. Dịch vụ thu ngoại tệ Xuất khẩu tại chỗ10[...]... II Mở rộng nâng cao hiệu quả KTĐN nớc ta theo hớng tăng khả năng cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Thực trạng một số phơng hớng, giải pháp A Thực trạng 1 Các nguồn lực của Việt Nam trong việc mở rộng nâng cao hiệu quả KTĐN 1.1 Vị trí địa lý Việt Nam có các đờng hàng không hàng hải quốc tế có vị trí quan trọng trong khu vực Biên giới giáp Trung Quốc, một quốc. .. Việt Nam tăng lên đáng kể Các hoạt động hợp tác sản xuất, hợp tác khoa học công nghệ, dịch vụ thu ngoại tệ diễn ra sôi nổi Bài viết này phân tích thực trạng nêu một số phơng hớng, giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả của KTĐN thông qua tăng khả năng cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Mặc dù quá trình hội nhập kinh tế đặt ra nhiều khó khăn thách thức, song đó cũng chính là cơ hội để... xã hội khác nhau; thực hiện đa dạng hóa, đa phơng hóa quan hệ quốc tế, song không để bất cứ quốc gia nào hay bất cứ tập đoàn kinh tế nào chiếm vị thế độc quyền bất cứ lĩnh vực nào trong nền kinh tế nớc ta 17 Hội nhập kinh tế quốc tế phải dựa trên cơ sở vững vàng về chính trị, ổn định về xã hội, không ngừng phát huy nội lực, phát triển nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của cả nền kinh tế. .. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Từ sau đổi mới, nớc ta thực hiện chiến lợc quan hệ quốc tế mở rộng theo phơng châm đa dạng hóa, đa phơng hóa, đẩy mạnh hội nhập với nền kinh tế thế giới Việt Nam tích cực đẩy mạnh kinh tế đối ngoài nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc 24 Việt Nam hội tụ khá nhiều điều kiện thuận lợi cả về khách quan lẫn chủ. .. vùng lãnh thổ, tích luỹ ngoại tệ, tăng thu cho ngân sách nhà nớc, cải thiện đời sống nhân dân B Phơng hớng, giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả của KTĐN 1 Mục tiêu, quan điểm phát triển KTĐN, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 1.1 Mục tiêu Đối với nớc ta, việc mở rộng quan hệ KTĐN phải nhằm từng bớc thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh theo định hớng XHCN.Trong... xuyên quốc gia - một nguồn cung cấp vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý rất lớn Các ngành dịch vụ phải đợc phát triển hội nhập quốc tế các nớc phát triển các ngành dịch vụ đã chiếm khoảng 70% GDP Khu vực dịch vụ có xu hớng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế phát triển 3.4 Tiếp tục đẩy mạnh các thỏa thuận về mở cửa thị trờng, hội nhập kinh tế khu vực quốc. .. khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực 3.2 Đối với đầu t quốc tế - Hoàn thiện chính sách, luật pháp, cải cách hành chính để huy động ngày càng nhiều vốn đầu t nớc ngoài sử dụng các nguồn vốn đó một cách có hiệu quả về mặt kinh tếhội - Có chiến lợc quan hệ KTĐN cùng với quy hoạch thực hiện nghiêm ngặt quy hoạch gọi vốn đầu t nớc ngoài trên quan điểm vì lợi ích căn bản lâu... khía cạnh: kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa Trớc xu thế mới của thời đại, KTĐN ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế toàn cầu cũng nh tiến trình phát triển của mỗi quốc gia Đặc biệt, đối với Việt Nam, với nền tảng là một nớc nông nghiệp lạc hậu, giải pháp để phát triển chính là mở rộng nâng cao hiệu quả của KTĐN thông qua tăng khả năng cạnh tranh chủ. .. dẫn, cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại hoá các sân bay quốc tế, mở rộng đờng cao tốc các vùng trọng điểm, tăng cờng việc xây dựng các nhà máy điện hiện đaị các hệ thống truyền dẫn Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho KTĐN Tăng cờng giao lu, hợp tác giáo dục với các nớc có nền kinh tế phát triển để học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý, học tập kinh nghiệm kinh doanh nớc ta, hiện nay còn thiếu... gia vào phân công lao động quốc tế Tuy nhiên, ngời lao động Việt Nam cũng bị hạn chế về mặt thể lực, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề ý thức kỷ luật lao động cha cao 2 Những thuận lợi khó khăn của nớc ta trong việc mở rộng nâng cao hiệu quả KTĐN 2.1 Những thuận lợi Trớc hết, Việt Nam có những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con ngời nh đã nói trên . ta theo hớng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế .2I. Cơ sở khách quan của sự mở rộng và nâng cao hiệu quả KTĐN1. Một. lợc KTĐN cần đợc mở rộng và nâng cao theo hớng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới. Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta theo hướng tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Sự hình thành và phát triển của KTĐN Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng và nâng cao hiệu quả của KTĐN., Các nguyên tắc cơ bản và những hình thức chủ yếu của KTĐN, Các nguồn lực của Việt Nam trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả KTĐN., Thực trạng KTĐN ở Việt Nam, Phơng hớng phát triển KTĐN., Một số giải pháp

Từ khóa liên quan