Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường EU

260 556 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2014, 15:04

Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường EU 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ðỖ THỊ HƯƠNG HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ðẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (Kinh tế ñối ngoại) Mã số: 62.31.07.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Văn Thường 2. PGS. TS. ðinh Văn Thành HÀ NỘI, NĂM 2009 2LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu ñộc lập của riêng tôi, không sao chép từ bất cứ tài liệu nào khác. Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận án là trung thực. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả luận án NCS ðỗ Thị Hương 3MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ðOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP Nội dung Số trang PHẦN MỞ ðẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ HOẠT ðỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ 10 1.1. Một số vấn ñề lý luận chung về hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ 10 1.2. Vai trò của hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ 30 1.3. Hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ một số nước trên thế giới và kinh nghiệm ñối với Việt Nam 34 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 54 2.1. ðặc ñiểm thị trường EU và tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU 55 2.2. Hệ thống các tổ chức xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam hiện nay 68 2.3. Thực trạng hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam từ năm 2000 ñến nay 81 2.4. ðánh giá khái quát về hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam 103 Chương 3: ðỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 124 3.1. ðịnh hướng phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 124 3.2. Quan ñiểm và ñịnh hướng ñối với hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu… 136 4 3.3. Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế ảnh hưởng ñến hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ Việt Nam 145 3.4. Một số giải pháp hoàn thiện và tăng cường hoạt ñộng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam 154 KẾT LUẬN 170 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ðà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 172 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 173 PHỤ LỤC 5DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt tiếng Anh Nghĩa ñầy ñủ STT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt 01 AJC − Trung tâm xúc tiến thương mại - ðầu tư - Du lịch Nhật Bản - ASEAN 02 APEC Asean - Pacific Economic Cooperation Diễn ñàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 03 ASEAN Association of South East Asian Nations Hiệp hội các nước ðông Nam Á 04 ASEM The Asia - Europe Meeting Diễn ñàn Á - Âu 05 ATPF Asian Trade Promotion Forum Diễn ñàn các Tổ chức xúc tiến thương mại Châu Á 06 BTA Bilateral Trade Agreement Hiệp ñịnh thương mại Việt - Mỹ 07 CEEC Central and East European Countries Các nước Trung và Ðông Âu 08 CCPIT China’s Council for Promotion of International Trade Hội ñồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc 09 EC European Community Cộng ñồng Châu Âu 10 EU European Union Liên minh Châu Âu 11 EU 15 European Union 15 Gồm 15 thành viên cũ của Liên minh Châu Âu (từ trước 01/05/2004) 12 FDI Foreign Direct Investment ðầu tư trực tiếp nước ngoài 13 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 14 GSP General System of Preferences Chế ñộ thuế quan ưu ñãi phổ cập 15 HACCP Hazard Analysis on Critical Tiêu chuẩn phân tích mối nguy 6Control Point hiểm tại ñiểm kiểm soát giới hạn trọng yếu 16 IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế 17 ITC International Trade Centre Trung tâm thương mại quốc tế 18 JETRO Japan External Trade Organization Tổ chức ngoại thương Nhật Bản 19 KOTRA Korea Trade Investment Promotion Agency Tổ chức xúc tiến thương mại và ñầu tư Hàn Quốc 20 MFN Most Favour Nation Chế ñộ Tối huệ quốc 21 ODA Official Development Assistance Viện trợ phát triển chính thức 22 OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ 23 SA8000 Social Act 8000 Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội 24 SIPPO − Tổ chức xúc tiến thương mại Thuỵ Sỹ 25 TPOs Trade Promotion Organizations Các tổ chức xúc tiến thương mại 27 TSIs Trade Support Institutions Các thể chế hỗ trợ thương mại 28 UNCTAD United Nations Conference on Trade Development Uỷ ban phát triển thương mại của Liên hợp quốc 29 USD United States Dollar ðôla Mỹ 30 VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 31 VIETRADE Vietnam Trade Promotion Agency Cục xúc tiến thương mại Việt Nam 32 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới 7Các từ viết tắt tiếng Việt STT Ký hiệu Nghĩa ñầy ñủ 01 TM Thương mại 02 VP Văn phòng 03 XK Xuất khẩu 04 XTTM Xúc tiến thương mại 06 XTXK Xúc tiến xuất khẩu 8DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Số trang Bảng 2.1 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU (2000 - 2008) 59 Bảng 2.2 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên của EU 15 62 Bảng 2.3 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên của EU 15 63 Bảng 2.4 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 12 nước thành viên mới của EU 65 Bảng 2.5 Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 12 nước thành viên mới của EU 66 Bảng 2.6 Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU 67 Bảng 3.1 Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam giai ñoạn 2000 - 2010 128 Bảng 3.2 Tỷ trọng thị trường xuất khẩu của Việt Nam, thời kỳ 2001 - 2010 129 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Tên hình vẽ Số trang Hình 2.1 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 60 Hình 2.2 Năng lực cung cấp dịch vụ của các tổ chức XTXK Việt Nam 109 Hình 2.3 Mức ñộ tác ñộng của thông tin của Bộ và Sở Thương mại … 110 Hình 3.1 Cơ cấu xuất khẩu năm 2010 của Việt Nam 128 9DANH MỤC CÁC HỘP TT Tên hộp Số trang Hộp 2.1 Thiếu ñồng bộ trong XTTM … 78 Hộp 2.2 18 mặt hàng ñược hỗ trợ XTXK 83 Hộp 2.3 Triển khai chiến lược XTTM 2006 - 2010 84 Hộp 2.4 Triển khai công tác XTTM năm 2008 86 Hộp 2.5 “Công tác XTTM nếu có ñịnh hướng dài hạn …” 114 Hộp 2.6 Việt Nam chi XTTM thấp nhất thế giới 119 10DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ðỒ VÀ HỘP TT Tên bảng, sơ ñồ, hình vẽ Số trang Bảng 2.1 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU (2000 - 2008) 58 Bảng 2.2 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên của EU 15 62 Bảng 2.3 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 12 nước thành viên mới của EU 64 Bảng 2.4 Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU 66 Bảng 3.1 Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam giai ñoạn 2000 - 2010 128 Bảng 3.2 Tỷ trọng thị trường xuất khẩu của Việt Nam, thời kỳ 2001 - 2010 129 Hình 2.1 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 59 Hình 2.2 Năng lực cung cấp dịch vụ của các tổ chức XTXK Việt Nam 110 Hình 2.3 Mức ñộ tác ñộng của thông tin của Bộ và Sở Thương mại … 112 Hình 3.1 Cơ cấu xuất khẩu năm 2010 của Việt Nam 144 Sơ ñồ 1.1 Tác ñộng của xúc tiến xuất khẩu tới phát triển sản xuất trong nước của một quốc gia 23 Sơ ñồ 1.2 Cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại Hàn Quốc 35 Sơ ñồ 1.3 Cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến xuất khẩu Thái Lan 37 Sơ ñồ 2.1 Tổ chức bộ máy Bộ Công Thương 68 Sơ ñồ 2.2 Tổ chức bộ máy Cục xúc tiến thương mại 72 Hộp 2.1 Thiếu ñồng bộ trong XTTM … 79 Hộp 2.2 18 mặt hàng ñược hỗ trợ XTXK 84 Hộp 2.3 Triển khai chiến lược XTTM 2006 - 2010 85 Hộp 2.4 Triển khai công tác XTTM năm 2008 87 Hộp 2.5 “Công tác XTTM nếu có ñịnh hướng dài hạn …” 115 Hộp 2.6 Việt Nam chi XTTM thấp nhất thế giới 119 [...]... EU c a Chính ph Vi t Nam, n i dung ñ u tiên c a chương 2 là phân tích, ñánh giá v ñ c ñi m th trư ng và tình hình h at ñ ng xu t kh u hàng hoá c a Vi t Nam sang EU N i dung ti p theo c a chương này là phân tích, ñánh giá h th ng các t ch c xúc ti n xu t kh u (m ng lư i xúc ti n xu t kh u) c a Vi t Nam hi n nay và th c tr ng ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. .. b n hàng truy n th ng c a Vi t Nam) tr thành kh i th trư ng chung l n nh t th gi i V i nh ng lý do nêu trên, ñ tài “Hoàn thi n ho t ñ ng xúc ti n nh m thúc ñ y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam vào th trư ng EU ñã ñư c ch n ñ nghiên c u v i m c ñích làm rõ cơ s lý lu n và th c tr ng c a ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam T ñó ñ ra các gi i pháp khoa... kinh nghi m cho Vi t Nam, làm n n t ng cho vi c phân tích, ñánh giá th c tr ng chương 2 Phân tích, ñánh giá ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 ñ n nay Trên cơ s n i dung phân tích cơ s lý lu n và th c ti n, lu n án ñ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng xúc ti n c a Chính ph nh m thúc ñ y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam 4 ð I TƯ NG VÀ... Vi c nghiên c u ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam ñư c th c hi n m t cách toàn di n trong c giai ño n t năm 2000 ñ n nay Các ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u c th c a Chính ph Vi t Nam ñ i v i th trư ng EU ñư c xem xét trong m i liên h v i nhau c v th i gian và không gian trong ñi u ki n Vi t Nam h i nh p kinh t qu c t Phương pháp phân tích th ng kê: Lu n án... ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam 18 * ðưa ra nh ng nh n xét, ñánh giá c th v thành công, h n ch và nguyên nhân trong ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam d a trên phân tích th c ti n * Nêu ra ñ nh hư ng, quan ñi m và nh ng gi i pháp mang tính khoa h c, phù h p v i ñ c ñi m c a th trư ng EU nh m hoàn thi n và tăng cư ng ho t ñ... Vì v y, ngoài nh ng n l c c a b n thân doanh nghi p, Vi t Nam ñang r t c n nh ng ho t ñ ng xúc ti n c a Chính ph và các hi p h i ngành hàng mang tính ñ c thù, phù h p v i ñ c ñi m th trư ng và th c s h u ích h tr cho các doanh nghi p vư t qua ñư c nh ng khó khăn, thách th c và xu t kh u thành công vào th trư ng EU ði u ñó càng ñ c bi t có ý nghĩa trong ñi u ki n EU m r ng (k t n p thêm 10 nư c thành... thông tin c n thi t v doanh nghi p, s n ph m c a doanh nghi p, phương th c ph c v và nh ng l i ích khác mà khách hàng có th thu ñư c t vi c mua s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p cũng như nh ng thông tin ph n h i l i t phía khách hàng ñ t ñó doanh nghi p tìm ra cách th c t t nh t nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng [41, tr.5] ðây là quan ni m v xúc ti n g n li n v i vi c bán hàng c a doanh nghi p (xúc... s n ph m mang thương hi u Vi t Nam Xây d ng hình nh Vi t Nam g n v i các giá tr "Ch t lư ng - ð i m i, sáng t o - Năng l c lãnh ñ o" Tăng thêm uy tín, ni m t hào và s c h p d n cho ñ t nư c và con ngư i Vi t Nam, góp ph n khuy n khích du l ch và thu hút ñ u tư nư c ngoài Các ho t ñ ng c th c a chương trình thương hi u qu c gia là: Th nh t: Giúp các doanh nghi p Vi t Nam nâng cao nh n th c và tăng cư... p Vi t Nam 4 ð I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ð i tư ng nghiên c u c a lu n án là ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam Ph m vi nghiên c u c a lu n án là ho t ñ ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 ñ n nay, xét trên giác ñ qu n lý Nhà nư c 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Trong quá trình làm lu n án, tác gi s d ng phương pháp... hàng, thi t l p kênh phân ph i hàng xu t kh u c a các doanh nghi p Do v y, xúc ti n xu t kh u càng tr nên quan tr ng và c p thi t hơn, giúp cho Vi t Nam vư t qua ñư c nh ng khó khăn và b t c p nêu trên ñ t o ra s n ñ nh, phát tri n cho xu t kh u Xét theo góc ñ th trư ng, EU ñư c ñánh giá là m t th trư ng l n và nhi u ti m năng cho xu t kh u Vi t Nam, nh t là khi Liên minh này k t n p thêm 10 nư c thành . thương mại quốc tế Trung Quốc 09 EC European Community Cộng ñồng Châu Âu 10 EU European Union Liên minh Châu Âu 11 EU 15 European Union 15 Gồm 15 thành viên. Việt Nam 34 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 54 2.1. ðặc ñiểm thị trường EU và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường EU, Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường EU, Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam vào thị trường EU

Từ khóa liên quan