Con người và môi trường pdf

6 1,010 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 23:20

10/16/20081MÔN HỌCCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMKHOA MÔI TRƯỜNG Trình bày: NGUYỄN NHẬT HUYEmail: nhathuy1017@yahoo.comCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌCThế giới thựcRa quyết định10/16/20082Mục tiêu của môn họcMục tiêu của môn họcMôn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về  Quá trình phát triển của con người tác động của con người đến môi trường,  Mối tương tác giữa con người môi trường.  Có thái độ tích cực về mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường con người; hướng đến ý thức bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững…CO GƯỜI MÔI TRƯỜGGIỚI THIỆU MÔ HỌCộiội dungdung tómtóm tắttắt mônmôn họchọc Môn học cung cấp trình bày các kiến thức về con người sự pháttriển của con người, gắn liền với sự tác động của con người vào môitrường, hậu quả của sự tác động đó ngược trở lại đối với con người;đồng thời giới thiệu các khái niệm về sinh thái, tài nguyên, môi trường. Môn học này cũng đưa ra các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường,bảo tồn tài nguyên mà đỉnh cao của nó là phát triển bền vững – một sựkết hợp hài hòa tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫnbảo vệ được môi trường tự nhiên xã hội. Phần cuối cùng của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơbản cần thiết phục vụ cho chuyên ngành của mình, giúp người kỹ sư ratrường có ý thức cao nắm được các vấn đề môi trường trong côngviệc sau này.COGƯỜIVÀMÔITRƯỜGGIỚI THIỆU MÔ HỌC10/16/20083ội dung môn họcội dung môn họcCO GƯỜI MÔI TRƯỜGGIỚI THIỆU MÔ HỌCTG học Nội dung1 tuần Con người quá trình phát triển1. Mục đích đối tượng của môn học2. Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua3. Một số yếu tố tác động đến con ngườia. Phương thức sống thức ănb. Khí hậuc. Môi trường địa hóa4. Dân số các vấn đề về dân sốa. Quan điểm về dân số họcb. Quá trình tăng dân số đô thị hóac. Dân số với sự tồn tại phát triển xã hộiNội dung môn họcNội dung môn họcCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌCTuần ội dung2 tuần Môi trường tài nguyên1. Tổng quan về môi trườnga. Khái niệmb. Thành phần môi trườngc. Các quyển trên trái đất2. Các khái niệm liên quana. Sự cố môi trườngb. Suy thoái môi trườngc. Khủng hoảng môi trườngd. Đạo đức môi trường3. Khái niệm về sinh tháia. Hệ sinh tháib. Các chu trình sinh-địa-hóa4. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiêna. Phân loại tài nguyên thiên nhiênb. Vai trò của tài nguyên môi trường cho quá trình phát triển10/16/20084Nội dung môn họcNội dung môn họcCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌCTG học ội dung2 tuần Tương tác giữa con người môi trường1. Khái niệm về mối tương tác giữa con người môi trường2. Tác động của con người đến môi trườnga. Giảm đa dạng sinh họcb. Cạn kiệt tài nguyênc. Biến đổi khí hậu/thiên tai3. Ô nhiễm môi trườnga. Ô nhiễm môi trường nướcb. Ô nhiễm môi trường không khíc. Ô nhiễm môi trường đất4. Tác động của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con ngườia. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm nướcb. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khíc. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm rác thảiKiểm tra giữa kỳNội dung môn họcNội dung môn họcCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌCTG học ội dung2 tuần Cách tiếp cận bảo vệ môi trường tài nguyên1. Bảo vệ môi trường bằng các công cụ kiểm soát mệnh lệnha. Luật môi trườngb. Các quy định văn bản pháp lý dưới luật2. Bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừaa. Định nghĩa/khái niệmb. Giảm thiểu tại nguồn (Cleaner Production/reduction at source)c. Tái chế, tái sử dụngd. Hiệu quả sinh thái3. Các hệ thống quản lý môi trườnga. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuNn ISOb. Kim toán môi trưng4. Th bc các h h thng qun lý môi trưng: không x lý/kim soátvà x lý/x lý cui ưng ng/sn xut sch hơn/Hiu qu sinh thái10/16/20085Nội dung môn họcNội dung môn họcCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌCTuần ội dung2 Phát triển bền vững1. Khái nim v phát trin bn vng2. Các thưc o v phát trin bn vnga. Thưc o v kinh tb. Thưc o v xã hic. Thưc o v th chd. Thưc o v môi trưng3. S tng hp các thưc o trong phát trin bn vnga. Cách tip cn tĩnhb. Cách tip cn ng1,5 tun Môi trường ngành nghề1.Các vn  môi trưng trong công nghip ch bin thc phNm/dt/acht/khái thác/cơ khí/công nghip ô tô…2.Các tác ng gii pháp bo v môi trưng trong ….Ôn Tập Giải Đáp[1]. Lê Th Thanh Mai. Giáo trình Môi trưng con ngưi. (Giáo trình in t).[2]. Cunningham W. P. and Saigo, B. W. (2001). Environmental Science: A Global concern., Boston, McGraw-Hill, 646pp, Boston.[3]. Goudie, A. (1993), The Human Impact on N atural Environment., Blackwell,4th Edition. Oxford, Blackwell14th, 1993, 542pp Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảoCO GƯỜI MÔI TRƯỜGGIỚI THIỆU MÔ HỌC10/16/20086 Thi gian: 42 tit Hình thc: trình bày bài ging, hưng dn tham kho tài liu, bài tptrên lp, bài tp nhóm. ánh giá: Kiểm tra giữa kỳ (30%)- trắc nghiệm Bài tập nhóm (thuyết trình): (20%) Thi cuối kỳ (50%)- trắc nghiệm (chỉ áp dụng đối với SV có bàitập nhóm tham gia thi giữa kỳ) Email nhn bài tp: … (MSSV_Ho va ten SV_Bai tap) Thành lp nhóm: 4-5 sinh viên Danh sách lp nh dng Excel.CO GƯỜI MÔI TRƯỜGGIỚI THIỆU MÔ HỌCKế hoạch giảng dạyKế hoạch giảng dạyCON NGƯỜI MÔI TRƯỜNGGIỚI THIỆU MÔN HỌC . tuần Tương tác giữa con người và môi trường 1. Khái niệm về mối tương tác giữa con người và môi trường 2. Tác động của con người đến môi trường a. Giảm đa. HỌC CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCMKHOA MÔI TRƯỜNG Trình bày: NGUYỄN NHẬT HUYEmail: nhathuy1017@yahoo.com CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNGGIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người và môi trường pdf, Con người và môi trường pdf, Con người và môi trường pdf