Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx

3 539 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 13:20

80quản lý kinh tế Số 15 (7+8/2007)Thực hiện quyết định số1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006của Thủ t-ớng Chính phủ về chủ tr-ơngphát triển các khu công nghiệp tập trung ởViệt Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cócông văn trình Thủ t-ớng Chính phủ đề ánBổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh BàRịa - Vũng Tàu vào quy hoạch phát triển cáckhu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015và định h-ớng đến năm 2020 đã đ-ợc Thủt-ớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.Dựa vào những lợi thế về vị trí địa lý vàcác điều kiện tự nhiên thuận lợi, cùng với sựquyết tâm của chính quyền và nhân dân,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Đề án bổsung một số khu công nghiệp đến năm 2010và định h-ớng tới 2015 nhằm đáp ứng yêucầu phát triển của tỉnh, đồng thời làm căncứ cho việc xây dựng các kế hoạch và quản lýphát triển công nghiệp và các ngành, lĩnhvực khác của tỉnh trong giai đoạn tới. Nhữnggiải pháp mà chính quyền tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã nêu trong đề án đ-ợc trình bàyở các nội dung chủ yếu d-ới đây.1. Dự kiến bổ sung các khu côngnghiệp mới vào danh mục các khu côngnghiệp trong quy hoạch phát triển cáckhu công nghiệp tại quyết định số1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 củaThủ t-ớng Chính phủ.Ngoài khu công nghiệp Long H-ơng (400- 600 ha) đã có trong danh mục quy hoạchphát triển các khu công nghiệp tại quyếtđịnh số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006của Thủ t-ớng Chính phủ, dự kiến pháttriển 9 khu công nghiệp mới, với tổng diệntích đất khoảng 7.300 ha bao gồm: khu côngnghiệp Phú Mỹ II mở rộng (400 ha), khucông nghiệp Phú Mỹ III (800 ha), khu côngnghiệp và đô thị Châu Đức (2.200 ha), khucông nghiệp Đất Đỏ 1 (500 ha), khu côngnghiệp Cái Mép hạ (1.000 ha), khu côngnghiệp Đất Đỏ 2 (1.000 ha), khu công nghiệpĐá Bạc (500 ha), khu công nghiệp Tóc Tiên(500 ha) và khu công nghiệp Xuyên Mộc(400 ha).2. Các giải pháp phát triển các khucông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu2.1 Các giải pháp chính sách kinh tếa) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khucông nghiệp- Đảm bảo mặt bằng để đầu t- phát triểnkhu công nghiệp, đổi mới nội dung và ph-ơngthức thu hút đầu t- phát triển hạ tầng, tạonguồn vốn phát triển các khu công nghiệp.Để phát triển các khu công nghiệp, tỉnh uỷ vàUỷ ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo xây dựngCh-ơng trình đầu t- hạ tầng ngoài hàng ràocác khu công nghiệp tập trung, dự kiến từnay đến năm 2010 sẽ huy động khoảng 4.800tỷ đồng để đầu t- các công trình hạ tầng kỹthuật ngoài hàng rào các khu công nghiệp vàkhu kinh tế trên địa bàn tỉnh.NHữNG GIảI PHáP CHO TỉNH Bà RịA - VũNG TàU Để THựC HIệN Đề áN Bổ SUNG MộT Số KHU CÔNG NGHIệP CủA TỉNH VàO QUY HOạCH PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP ở VIệT NAMTổng hợp của Phạm Công Toàn**Phạm Công Toàn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,Tr-ờng đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanhThái Nguyên.78 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA VEMRthông tinNhững giải pháp cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện Đề án 81quản lý kinh tếSố 15 (7+8/2007)- Đầu t- hoàn thiện hệ thống cảng biểntrên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc vậnchuyển nguyên liệu đầu vào và sản phẩmđầu ra của các khu công nghiệp; đến năm2010, công suất các cảng có thể đảm bảo chol-ợng hàng hoá thông qua cảng 38,5 triệutấn/năm; đến năm 2020 là 65 triệu tấn/năm.b) Thu hút đầu t- phát triển sản xuấtcông nghiệp trong các khu công nghiệp bằngcác chính sách đất đai; chính sách thuế và-u đãi khác.c) Phát triển đồng bộ hạ tầng trong hàngrào và ngoài hàng rào khu công nghiệp.2.2 Các giải pháp về môi tr-ờng vàphát triển bền vững đối với phát triểncác khu công nghiệpTrên cơ sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệmôi tr-ờng của tỉnh tổ chức xây dựng vàthực hiện quy hoạch môi tr-ờng của các khucông nghiệp.a) Tăng c-ờng công tác quản lý môitr-ờng trong khu công nghiệp- Đối với các khu công nghiệp đã thànhlập và đang hoạt động phải hoàn thành việcxây dựng hệ thống thu gom và xử lý n-ớcthải tổng thể toàn khu công nghiệp tr-ớcnăm 2010;- Đối với các khu công nghiệp mới, chủđầu t- hạ tầng khu công nghiệp phải đầu t-xây dựng hệ thống thu gom và xử lý n-ớcthải tổng thể toàn khu công nghiệp đạt tiêuchuẩn quy định tr-ớc khi cho các nhà đầu t-thuê đất trong khu công nghiệp. - Các nhàmáy sản xuất trong các khu công nghiệp chỉđ-ợc phép đ-a vào hoạt động khi đã đầu t-xây dựng hệ thống xử lý n-ớc thải đạt tiêuchuẩn quy định tr-ớc khi đ-a vào hệ thốngthu gom và xử lý chung của toàn khu côngnghiệp.b) Ngoài việc đảm bảo hệ thống xử lý n-ớcthải công nghiệp ngay trong quá trình đầu t-phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cần phốihợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnhxây dựng quy hoạch xử lý chất thải rắn quahệ thống thu gom và xử lý tập trung.c) Tỉnh cần quy hoạch khu xử lý chất thảirắn cho các khu công nghiệp và nghiên cứu ápdụng mô hình dịch vụ xử lý chất thải rắn đểthu gom và xử lý toàn bộ các chất thải rắn củacác khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.Phí xửlý chất thải rắn do các doanh nghiệp sản xuấttrong khu công nghiệp chi trả.d) Xây dựng hệ thống quan trắc môitr-ờng trong các khu công nghiệp.e) Xây dựng cơ chế để hình thành doanhnghiệp dịch vụ môi tr-ờng phục vụ các khucông nghiệp.2.3 Các giải pháp về đảm bảo nguồnnhân lực cho các khu công nghiệpa) Xây dựng kế hoạch và cơ chế, chính sáchđể đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho cáckhu công nghiệp theo h-ớng tạo ra sự kết nốigiữa các doanh nghiệp đầu t- sản xuất kinhdoanh trong các khu công nghiệp và các cơ sởđào tạo phát triển nghề trên địa bàn.b) Đầu t- phát triển các khu công nghiệpphải gắn với việc phát triển các Khu đô thị,các điểm dân c- mới, các dịch vụ xã hội cơbản cho ng-ời lao động, đồng thời tạo cơ sởđể cung cấp nguồn lao động cho các khu côngnghiệp.c) Phát triển các dịch vụ t- vấn cung cấplao động đồng thời có biện pháp quản lý tốthoạt động dịch vụ này cho các khu côngnghiệp.d) Tăng c-ờng quản lý Nhà n-ớc về cáchoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lựcnói chung và phát triển nguồn nhân lực chocác khu công nghiệp nói riêng.2.4 Các giải pháp tổ chức thực hiệna) Phổ biến nội dung đề án và triển khaicác công việc để thực hiện đề án. Bổ sungdanh mục khu công nghiệp phát triển mớivào quy hoạch phát triển các khu côngnghiệp Việt Nam, quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo cơ sởpháp lý triển khai sau này.b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chínhtrong công tác quản lý Nhà n-ớc các khucông nghiệp.c) Phân công thực hiện: Uỷ ban nhân dântỉnh phối hợp với các bộ quản lý ngành đểchỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyhoạch sau khi đã đ-ợc phê duyệt. Uỷ bannhân dân tỉnh giao Ban quản lý các khu79 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA VEMRthông tinNhững giải pháp cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện Đề án 82quản lý kinh tế Số 15 (7+8/2007)công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu t- cùng với các Sở, ban ngànhliên quan, có ch-ơng trình, tiến độ cụ thểphát triển các khu công nghiệp phù hợp vớikế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nóichung và kế hoạch phát triển công nghiệptrên địa bàn theo quy hoạch đã đ-ợc phêduyệt và các biện pháp chính sách cụ thể đốivới các khu công nghiệp.d) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm2020, tính toán lại các cân đối lớn về tăngtr-ởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân sốvà lao động, quy hoạch sử dụng đất, bố trímạng l-ới đô thị, điểm dân c- nông thôn,phát triển hệ thống phúc lợi xã hội bảođảm phù hợp với sự phát triển các khu côngnghiệp.3. Kiến nghị với Thủ t-ớng Chínhphủa) Phê duyệt đề án phát triển khu côngnghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm2010 và định h-ớng đến năm 2020.b) Cho phép bổ sung các khu công nghiệpdự kiến phát triển theo các giai đoạn trongđề án này vào danh mục quy hoạch pháttriển các khu công nghiệp cả n-ớc ban hànhkèm theo quyết định số 1107/2006/QĐ-TTgngày 21/8/2006 của Thủ t-ớng Chính phủ vàphê duyệt quy hoạch phát triển các khu côngnghiệp Việt Nam đến năm 2015 và địnhh-ớng đến năm 2020.c) Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Uỷban nhân dân các tỉnh trong vùng có liênquan phối hợp thực hiện đúng và đẩy nhanhtiến độ đầu t- phát triển các hạng mục côngtrình hạ tầng trọng điểm quốc gia, các côngtrình hạ tầng có liên quan đến nhiều tỉnh đặc biệt là các công trình: đ-ờng cao tốcthành phố Hồ Chí Minh - Long Thành -Vũng Tàu; đ-ờng sắt thành phố Hồ ChíMinh - Biên Hoà - Vũng Tàu; Đ-ờng liêncảng Cái Mép - Thị Vải - Gò Dầu; mở rộngTài liệu tham khảo:1. Đề án bổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh BàRịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch phát triển các khucông nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và địnhh-ớng đến năm 2020 đã đ-ợc Thủ t-ớng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTgngày 21/8/2006.80Các doanh nghiệp có tốc độ tăng tr-ởngnhanh có xu h-ớng sử dụng tín dụng phichính thức th-ờng xuyên hơn. Điều nàykhẳng định rằng, tín dụng phi chính thứcđóng vai trò quan trọng đối với các doanhnghiệp trong việc mở rộng kinh doanh và kịpthời nắm bắt các cơ hội thị tr-ờng hiện tại.Các doanh nghiệp gặp khó khăn trên thịtr-ờng tín dụng chính thức th-ờng tìm kiếmnguồn tín dụng phi chính thức và các doanhnghiệp mới thành lập d-ờng nh- cũng tìmkiếm vốn phi chính thức hơn so với cácdoanh nghiệp đang hoạt động. Kết quả điềutra cũng cho thấy, các doanh nghiệp ở thànhphố Hồ Chí Minh th-ờng sử dụng nguồn vốnTài liệu tham khảo:1. DNEAP (2006). Enterprise Development inMozambique. Results Based on Manufacturing.Những điều tra đ-ợc tiến hành năm 2002 và 2006.2. Liedholm, C. Mead, D.C. (1999). Small Enterpriseand Economic Development. The Role of Micro andSmall Enterprises, Routledge Studies in DevelopmentEconomics. Routledge, London New York.3. Toan et al. (2004). Impact of Government Policieson the Development of Private Small and MediumSize Enterprises (PSMEs) in Vietnam, EADNWorking Paper 26.Một số kết quả từ cuộc điều tra (tiếp theo trang 77)phi chính thức nhiều hơn so với doanhnghiệp ở các địa ph-ơng khác. pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA . đây.1. Dự kiến bổ sung các khu công nghiệp mới vào danh mục các khu công nghiệp trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại quy t định số1107/2006/QĐ-TTg. ha), khu công nghiệpĐá Bạc (500 ha), khu công nghiệp Tóc Tiên(500 ha) và khu công nghiệp Xuyên Mộc(400 ha).2. Các giải pháp phát triển các khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx, Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx, Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx

Từ khóa liên quan