Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA potx

1 528 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 10:20

Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: a) Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các chất bột màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, ( Fe + FeO )Viết các PTHH xảy ra. b) Cho hỗn hợp các chất rắn gồm: FeS2, CuS, Na2O. Chỉ dùng thêm H2O và các điều kiện cần thiết ( nhiệt độ, xúc tác). Hãy trình bày phương pháp và viết các PTHH xảy ra để điều chế FeSO4, Cu(OH)2.Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:A→1B→2C→3E4↓ FD→5CTìm các chất hữu cơ ứng với các chất A, B, C Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện, biết A là một loại gluxit, khi đốt cháy hoàn toàn A thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33:88 và C, D, E là các hợp chất có cùng số nguyên tử cacbon. Câu 3: Cho 13,44g đồng kim loại vào cốc đựng 500ml dung dịch AgNO3 0,3M, khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem lọc thu được 22,56g chất rắn và dung dịch B.a) Tính nồng độ M các chất trong dung dịch B. Giả thiết thể tích dung dịch không đáng kể.b) Nhúng một thanh kim loại R nặng 15g vào dung dịch B, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lấy thanh R ra khỏi dung dịch, cân được 17,205g. Giả sử tất cả các kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Hãy xác định kim loại R?Câu 4: a, Giả thiết độ tan của CuSO4 ở 10oC và 80oC lần lượt 17,4g và 55g. Làm sạch 1,5kg dung dịch CuSO4 bão hòa ở 80oC xuống 10oC. Tính số gam CuSO4.5H2O tách ra. b, Nung 17,4g muối RCO3 trong không khí tới khi các phản ưng hoàn toàn, thu được 12g oxi của kim loại R. Xác định kim loại R.Câu 5: Có một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cứ b gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch NaOH1M được 2 muối CnH2n +1COONa, CpH2p+1COONa và một rượu CmH2m+1OH. Lấy toàn bộ lượng rượu cho phản ứng hết với Na, thu được 1,68 lít H2. Mặc khác khi đốt cháy hoàn toàn Agam hỗn hợp X cần dùng vừa hết 3,248 lít O2, thu được 2,912 lít CO2 ( các thể tích khi đo đktc). Xác định các chất có trong hỗn hợp X.Câu 6: Một hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng axit axetic. Lấy m gam hỗn hợp rồi thêm vào đó 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa NaOH dư. Sau phản ứng trung hòa đem cô cạn dung dịch thu được 1,0425g hỗn hợp muối khan (phản ứng xảy ra hoàn toàn).a) Viết CTCT 2 axit.b) Tính m? hết . Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: a) Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân. sử tất cả các kim loại tách ra đều bám vào thanh R. Hãy xác định kim loại R?Câu 4: a, Giả thi t độ tan của CuSO4 ở 10 oC và 80oC lần lượt 17,4g
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA potx, Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA potx, Đề 2: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn