Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA doc

1 475 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 10:20

Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: Viết phương trình phản ứng xảy ra:a) Cho Na vào dung dịch Al2(SO4)3.b) Cho K vào dung dịch FeSO4.c) Hòa tan Fe3O4 vào H2SO4 loãng.d) Nung nóng Al với Fe2O3 tạo ra hỗn hợp Al2O3 và FexOy.Câu 2:Trình bày phương pháp hóa học để nhân biết từng chất trong hỗn hợp khí gồm CO2, SO2, CO, H2.Câu 3:Cho các sơ đò biến hóa sau:a) A+ →B.b)B+3O2→2CO2+3H2O.c)B+ →C+H2O.d)C+B→D+H2O.e)D+NaOH→B+ Câu 4: Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư)thu đoực dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ Vml dung dịch KMnO4 0,5M. Tính V? Câu 5:Thực hiện hai thí nghiệm: TN1: Cho 3,84g Cu phản ứng với 800ml HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. TN2: Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khí duy nhất các thể tích khí đó ở cùng điều khiện tiêu chuẩn.a) Viết các PTHH.b) Xác định quan hệ giữa V1 và V2.Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X. Hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55g kết tủa dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35g so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Xác định CTPT của X.Câu 7: Hòa tan mgam ZnSO4 vào nước ta được dung dịch X. Nếu cho 110ml dung dịch KOH 2M thu được 3a gam kết tủa. Mặc khác nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thu được 2a gam kết tủa. Xác định giá trịM.Câu 8:X là một amoniac mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05ml X cần 5,6g oxi, thu được hơi nước va 6,6g CO2. Xác định công thức X.Câu 9:Từ 180g glucozo bằng phương pháp lên men rượu thu được agam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1agam acol etylic bằng phương pháp lên men giấm thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720ml dung dịch NaOH 2M. Tính hiệu suất của quá trình lên men giấm.Câu 10: Trên 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400ml dung dịch (gồm H2SO40,675M và HCl 0,0125M) thu được dung dịch X. Xác định giá trị pH của dung dịch X. . Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: Viết phương trình phản ứng xảy ra:a) Cho Na vào dung dịch Al2(SO4)3.b) Cho K vào dung. mgam ZnSO4 vào nước ta được dung dịch X. Nếu cho 110ml dung dịch KOH 2M thu được 3a gam kết tủa. Mặc khác nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thu được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA doc, Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA doc, Đề 1: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn