Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ppt

2 626 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 10:20

Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: a) Hãy xác định các chất X, Y, Z, T và lập PTHH của những phản ứng có sơ đồ sau đây:1. X + O2(khí ) →XO2.2.X + H2SO4( đặc) →XO2 + Y.3.XO2 + CuO →Z.4.Z + HCl →T + XO2 + Y.5.XO2 + Y + KMnO4→H2XO4 + MnXO4 + K2SO4.6.XO2 + O2→XO3.7.XO2 + H2X →X + Y.Từ các PTHH trên, kết luận về tính chất hóa học tổng quát của XO2. b) Xác định các chất chưa biết và viết PTHH của những phản ứng tương ứng với sơ đồ sau:(1)(2)(3)(4)Fe  →+HClX1→2ClX2 →32SONaX4 →SNa2FeSCâu 2:a) Cho biết cách điều chế glixerol từ nguồn nguyên liệu tự nhiên. Viết các PTHH. Khi đốt cháy m gam hỗn hợp của glixerol và etylen glicol ( CH2OH)2, khí tạo thành cho đi qua huyền phù chứa 50g canxi cacbonat trong 1200ml nước, tạo nên dung dịch trong suốt. Xác định thể tích khí ( ở nhiệt độ 20oC và áp suất 1,03atm) thoát ra khí cho mgam hôn hợp 2 an col đó tác dụng với Na kim loại.b) Một loại gạo chứa 80% tinh bột được dùng để điều chế rượu etylit theo sơ đồ sau:Tinh bột →1 glucozo →2 rượu etylicVới hiệu suất giai đoạn (1) và (2) là 80% và 60%. Để điều chế 5 lít rượu 40o cần bao nhiêu kg gạo trên? Biết DC2H5OH = 0,8g/ml.Câu 3:Cho mgam Na vào 500ml dung dịch HCl aM. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít H2 (dktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A vào 500ml dung dịch AlCl3 0,5M, phản ứng xong thu được 7,8g kết tủa và dung dịch B. a, Tính m và a? b, Cho 4,48 lít CO2 (dktc) từ từ vào dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa ( nếu có).Câu 4:Hỗn hợp A gồm M, Ag2O, FeCO3, Al2O3.a) Hòa tan 32g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (dktc) hỗn khí gồm NO2 và NO, hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 17. Xác định kim loại M?b) Hòa tan 87,4g hỗn hợp A trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch B và 13,44 lít (dktc) hỗn hợp khí NO, CO2. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 300g kết tủa. Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B thu được 28,7g kết tủa. Nuế cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B thu được 28,7g kết tủa.- Tính khối lượng của từng chất có trong hỗn hộp trên.- Cho 25,2g Mg vào dung dịch B, sau phản ứng hoàn toàn thu dược mgam hỗn hợp các kim loại. Tính m.Câu 5:Chất A là este của axit hữu cơ đơn chứa RCOOH và rượu đơn chứa R’OH. Để thủy phân thủy phân hoàn toàn 4,4g chất A người ta dùng 22,75ml dung dịch NaOH 10% ( D = 1,1g/ml). Lượng NaOH dùng dư 25% so với lý thuyết.a) Xác định CTPT, viết CTCT của A.b) Đốt cháy hoàn toàn 1,32g chất A cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong chứa 3,7g Cu(OH)2. Tính khối lượng các muối tạo thành.c) Từ tinh bột và các hóa chấy vô cơ cần thiết, hãy viết PTHH điều chế este A ( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). . Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓACâu 1: a) Hãy xác định các chất X, Y, Z, T và lập PTHH. hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 300g kết tủa. Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B thu được 28,7g kết tủa. Nuế cho dung dịch HCl dư vào dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ppt, Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ppt, Đề 5: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn