Báo cáo tốt nghiệp: “Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” pdf

66 1,102 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 18:20

- 1 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 Báo cáo tốt nghiệp:Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” - 2 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 MỤC LỤC Trang Danh mục các từ viết tắt 1 Danh mục các bảng biểu, sơ đồ 2 Lời nói đầu 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 5 I. Khái niệm và vai trò của tiền lương, tiền công 5 1. Khái niệm về tiền lương, tiền công 5 2. Vai trò của tiền lương 5 II. Các hình thức trả lương 6 1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6 2. Hình thức trả lương theo thời gian 7 III. Quy chế trả lương 8 1. Khái niệm quy chế trả lương 8 2. Yêu cầu của quy chế trả lương 8 3. Mục tiêu của quy chế trả lương 9 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy chế trả lương 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁT 12 I. Khái quát chung về Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 12 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 12 2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công ty. 13 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 13 2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 15 3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 17 3.1. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào 17 3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 18 3.3.Các ngành nghề sản xuất kinh doanh, sản phẩm chủ yếu 19 4. Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 20 4.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 20 4.2. Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo 22 4.3. Đặc điểm lao động theo giới tính, tuổi, thâm niên, chuyên môn và 23 - 3 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 trình độ đào tạo (theo số liệu thống kê ngày 31/12/2007). 5. Một số kết quả đạt được của Công ty trong những năm qua. 25 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 27 1. Hoạt động kế hoạch hoá nguồn nhân lực 27 2. Hoạt động Phân tích công việc 27 3. Hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn 27 4. Hoạt động định hướng lao động mới: 30 5. Hoạt động thù lao lao động 30 6. Các hoạt đông khác 31 III. Thực trạng quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 31 1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 31 2. Nguyên tắc chung trong trả lương 32 3. Phạm vi, đối tựng áp dụng: 32 4. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 33 5. Phân phối quỹ tiền lương 34 6. Một số quy định cụ thể trong quy chế trả lương: 42 7. Phụ cấp và bảo hiểm xã hội. 42 8. Điều khoản thi hành. 42 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP SX & TM VIỆT PHÁT 43 I. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 43 1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 43 2.Giải pháp để thực hiện phương hướng phát triển của Công ty 43 II. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 44 1. Một số khuyến nghị về cơ chế, chính sách. 44 2. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát 45 2.1. Căn cứ xây dựng quy chế trả lương 45 2.2. Nguyên tắc, mục tiêu ban hành quy chế trả lương 46 2.3. Tổng quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương 46 2.4. Phân phối tiền lương 48 2.5. Một số quy định khác: 55 Lời kết 56 - 4 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV: Cán bộ công nhân viên CBNV: Cán bộ nhân viên Phụ lục 57 - 5 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng số 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Bảng số 2.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm kết cấu Bảng số 2.3. Số lượng đội ngũ lao động của Công ty (Theo số liệu tổng hợp ngày 31/12 các năm 2005, 2006, 2007) Bảng số 2.4 Cơ cấu lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo Bảng số 2.5. Cơ cấu lao động theo giới tính, tuổi, thâm niên, chuyên môn và trình độ đào tạo ( theo số liệu ngày 31/12/2008) Bảng số 2.6. Một số kết quả đạt được của Công ty năm 2005, 2006, 2007 ( theo số liệu ngày 31/12) Bảng số 2.7. Quỹ lương kế hoạch, thực hiện năm 2005, 2006, 2007 (theo số liệu báo cáo quỹ lương thực hiện qua các năm) Bảng số 3.8. Mức độ hoàn thành công việc của cán bộ giữ chức vụ từ trưởng phong và tương đương trở lên Bảng 3.9. Mức độ hoàn thành công việc của các bộ chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành Công ty Bảng số 3.10. Bảng hệ số tiền lương của Công ty Bảng số 3.11. Bảng xếp loại phân hạng A, B, C - 6 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay phần lớn các Doanh nghiệp nước ta đều quan tâm tới các vấn đề sau: làm thế nào để thu hút, có được lực lượng lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Nhưng trong quản lý Nhà nước về lao động tiền lương còn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế trả lương cũng như chưa có tài liệu nào để cập đến các mô hình trả lương mẫu để các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh vận dụng. Do đó ở hầu hết các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nước ta hiện nay đề đang lúng túng trong việc xây dựng cho Doanh nghiệp mình một quy chế trả lương, nếu có xây dựng được quy chế trả lương thì chưa khoa học, chưa hợp lý, chưa thể thiện được đầy đủ các nguyên tắc trong trả lương. Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát cũng nằm trong số các Doanh nghiệp nói trên, Công ty đã xây dựng được quy chế trả lương nhưng quy chế trả lương của Công ty còn chưa dựa trên đầy đủ các nguyên tắc trong trả lương, trong phân phối tiền lương cho từng bộ phận và người lao động còn mang tính bình quân. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát em đã nhận thấy rằng việc việc nghiên cứu quy chế trả lương tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát là rất cần thiết để từ đó có những biện pháp để hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty nên em đã chọn đề tài này. Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm các nội dung chính sau: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY I. Khái niệm, bản chất của tiền lương, tiền công II. Các hình thức trả lương cho người lao động III. Quy chế trả lương - 7 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY I. Đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty II. Các hoạt động của phòng Hành chính – nhân sự III. Thực trạng quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY I. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới II. Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty. Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức của bản thân còn hạn chế nên trong bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của CBNV phòng Hành chính nhân sự và sự góp ý của GVHD PGP TS Vũ Thị Mai. Xin trân thành cảm ơn! - 8 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY I. Khái niệm và vai trò của tiền lương, tiền công 1. Khái niệm về tiền lương, tiền công Theo các giáo trình về Quản trị nhân lực hay kinh tế nguồn nhân lực thì tiền lương được định nghĩa như sau: Tiền lương là số tiền trả cho người lao động một cách cố định và thường xuyên theo một đơn vị thời gian (tuân, tháng, năm). Tiền lương thường được trả các cán bộ quản lý và nhân viên chuyên môn, kỹ thuật. Theo các giáo trình về quản trị nhân lực hay kinh tế nguồn nhân lực thì tiền công được định nghĩa như sau: Tiền công là số tiền trả cho người lao động tuỳ thuộc và số lượng thời gian làm việc thực tế (giờ, ngày), hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tuỳ thuộc vào khối lượng công việc đã hoàn thành. Tiền công thường được trả cho công nhân sản xuất, các nhân viên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhân viên văn phòng. 2. Vai trò của tiền lương 2.1. Đối với người lao động: Tiền lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập của người lao động, giúp họ và giai đình trang trải các chi tiêu sinh hoạt, dịch vụ cần thiết. Vì vậy tiền lương mà người lao động kiếm được ảnh hưởng đến địa vị của người lao động trong gia đình, địa vị của họ trong tương quan với các bạn đồng nghiệp cũng như giá trị tương đối của họ với tổ chức và đối với xã hội. Khả năng kiếm được tiền công cao hơn sẽ tạo ra động lực thúc đẩy người lao động ra sức học tập để nâng cao giá trị của họ đối với tổ chức thông qua sự nâng cao trình độ và sự đóng góp cho tổ chức vì vậy tiền công là động lực thúc đẩy người lao động tích cực làm việc và gắn bó người lao động với tổ chức. - 9 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 2.2. Đối với tổ chức: Tiền lưong là một phần quan trọng của chi phí sản xuất. Tăng tiền lương sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì thế tiết kiệm tiền chi phí tiền lương là một trong những biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiền lương là công cụ để duy trì, giữ gìn và thu hút những người lao động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của tổ chức. Tiền lương cùng với các loại thù lao khác là công cụ để quản lý chiến lược nguồn nhân lực và có ảnh hưởng đến các chức năng khác của quản lý nguồn nhân lực. 2.3. Đối với xã hội: Tiền lương có ảnh hưởng quan trọng tới nhóm xã hội và các tổ chức khác nhau trong xã hội. Tiền lương cao giúp cho người lao động có sức mua cao hơn và điều đó làm tăng sự thịnh vượng của cộng động. Tiền lương đóng một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu của chính phủ cũng như giúp cho chính phủ điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. II. Các hình thức trả lương 1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 1.1. Khái niệm Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động dựa trực tiếp vào số lượng và chất lượng sản phẩm (hay dịch vụ) mà họ đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. 1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Hình thức trả lương theo sản phẩm có thể áp dụng rộng rãi cho những công việc có thể định mức lao động để giao cho người lao động trực tiếp sản xuất, những công việc mà kết quả được thể hiện dưới dạng vật chất. - 10 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 1.3. Điều kiện áp dụng: a. Điều kiện để đơn giá chính xác: Xếp bậc công việc chính xác: quá trình lượng hoá mức độ phức tạp của công việc thành các cấp bậc của bậc công việc. Bố trí công nhân hợp lý, phù hợp với cấp bậc công việc nhằm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ. Định mức lao động chính xác khuyến khích người lao động làm việc đông thời tiếp kiệm quỹ lương. b. Điều kiện để làm tăng sản lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm: Mục đích của trả lương theo sản phẩm là khuyến khích người lao động làm ra nhiều sản phẩm (càng nhiều càng tốt) nên để làm tăng số lượng sản phẩm bằng cách: - Khuyến khích công nhân nâng cao trình độ. - Tạo điều kiện thuận lợi: Tổ chức phục vụ nơi làm việc để người lao động tập trung làm ra sản phẩm. Về mặt chất lượng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm chặt chẽ, để kiểm tra chất lượng sản phẩm chính xác thì: - Xác định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rõ ràng, chi tiết. - Người kiểm tra phải hiểu biết về sản phẩm - Phải có phương tiện, dụng cụ kiểm tra sản phẩm. - Quy định trách nhiệm của người kiểm tra. 2. Hình thức trả lương theo thời gian 2.1. Khái niệm: Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào mức lương cấp bậc hoặc chức vụ và thời gian làm việc thực tế của công nhân viên chức. 2.2. Đối tượng áp dụng: Các bộ chuyên môn, quản lý, phục vụ. [...]... phán với các đối tác kinh doanh, thiết lập mối quan hệ hợp tác với bạn hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Phòng Kế toán: - Quản lý nghiệp vụ hệ thống kế toán từ văn phòng Công ty đến Xưởng sản xuất, quản lý tài sản, tài chính, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính lành mạnh, công khai hoạt động tài chính cho Cổ đông cũng như đối tác một cách thường xuyên Trưởng phòng kế toán. .. Kinh Tài Kỹ Kiến Kỹ tế chính sư sư Kinh ban trúc lao kế cơ xây tế sư động toán khí dựng Ban giám đốc Phòng HCNS 1 1 Phòng Kế toán 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Phòng Vật tư Xưởng sản xuất 1 1 Phòng Thiết kế Phòng Quản lý dự án 1 kỹ Công Chưa sư Lái nhân qua chế xe kỹ đào tạo thuật tạo máy 2 1 1 1 1 73 7 Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 - 26 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhận xét: Qua bảng số liệu trên cho thấy phân... tốt nghiệp - Kinh doanh xuất nhập khẩu kim khí vật tư tổng hợp - Tư vấn xây dựng: Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự án và dự án các công trình công nghiệp và dân dụng, thiêt kế thiết bị nâng hạ, thiết bị phi tiêu chuẩn, tư vấn giám sát xây dựng công trình, tư vấn đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất kết cấu thép, cơ khí - Kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật 3.3.2 Sản... 7 - 19 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phòng Quản lý dự án: Quản lý các hợp động, dự án của Công ty, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng của sản phẩm, lên kế hoạch về vật tư cho các hợp đồng, các dự án, hợp đồng, thu hồi công nợ, đảm bảo thi công theo đúng kế hoạch, nghiệm thu sản phẩm thi công Phòng Thiết kế: - Giao dịch, tư vấn khách hàng, chuẩn bị hợp đồng, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của... lao động năm 2007 là 1.782.000 đồng 2 .Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công ty 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức: - Giám đốc - Phó giám đốc - Các phòng ban quản lý: + Phòng Hành chính - nhân sự + Phòng Kế toán + Phòng Vật tư + Phòng Quản lý dự án + Phòng Thiết kế - Xưởng sản xuất của Công ty Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 - 17 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng số 2.1 Sơ đồ tổ chức... động trong Công ty là tương đối đúng với chuyên môn được đào tạo Như là Phòng kế toán có tổng số 100% làm việc đúng chuyên môn, đều tốt nghiệp chuyên ngành toán Tuy nhiên ở Công ty vẫn còn một số vị trí là chưa làm đúng với chuyên môn được đào tạo cụ thể: Phòng Thiết kế yêu cầu về nhiệm vụ của Phòng thì yêu cầu cần phải tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư nhưng vẫn có 01kỹ sư chế tạo máy và 01... loại thiết bị gia công kim loại : máy cắt gọt kim loại, máy cắt,máy khoan, máy cưa sắt, máy đột dập, máy hàn khí, máy hàn hồ quang, hàn bằng Co2, máy hàn bằng tay, máy làm sạch bằng phun bi, máy căt song phẳng - Các loại thiết bị :cấu trục, máy phun sơn … - Thiết bị văn phòng: hệ thống máy vi tính, máy in, điện thoại, máy fax, máy photocopy - Phương tiện vận chuyển bốc rỡ: xe con, cầu trục - Thiết. .. biên cán bộ, hệ số mức lương cấp bậc, phụ cấp lương và mức lương tối thiểu được áp dụng theo quy định của nhà nước Quỹ tiền lương theo kết quả sản xuất kinh doanh được xác định dựa vào hiệu quả giải quyết công việc được giao nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Tiền lương được thanh toán vào ngày 25 hàng tháng và tạm ứng lần 1 vào ngày mồng 10 hàng tháng Bảng số 2.7 Quỹ lương kế hoạch,... 2006, 2007 (theo số liệu báo cáo quỹ lương thực hiện qua các năm) Chỉ tiên Tổng quỹ lương Đơn vị tính Triệu đồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Kế Thực Kế Thực Kế Thực hoạch hiện hoạch hiện hoạch hiện 2400 2403 2800 3028 3250 3279 Nhận xét: Trong phần nguồn hình thành quy chế trả lương của công ty Công ty mới chỉ nêu ra nguồi hình thành quy chế trả lương căn cứ vào định biên cán bộ, hệ số mức lương cấp bậc,... - QTNL 7 - 17 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng số 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc 1 Phòng Quản lý dự án Phòng Kế toán Ban kiểm soát Phó giám đốc 2 Phòng Hành chính – nhân sự Phòng Thiết kế Tổ Sơn – Làm sạch Xưởng sản xuất Tổ Gá định hình Tổ Hàn – hoàn thiện Phòng Vật tư Văn phòng Xưởng Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát có cơ cấu tổ . đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quế - QTNL 7 Báo cáo tốt nghiệp: “Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” . + Phòng Kế toán + Phòng Vật tư. + Phòng Quản lý dự án. + Phòng Thiết kế - Xưởng sản xuất của Công ty - 17 - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp: “Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” pdf, Báo cáo tốt nghiệp: “Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” pdf, Báo cáo tốt nghiệp: “Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Lái Xe Toyota Corolla” pdf

Từ khóa liên quan