Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc

46 833 8
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 18:01

PHẦN MỞ ĐẦU“Tài sản lớn nhất của các công ty ngày nay không phải là lâu đài hay công xưởng mà nó nằm trong vỏ não của các nhân viên ”. Nhận định trên đã được Alvin Toffler rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt. Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con người đóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi đầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.Vì vậy ,mà công tác quản trị nguôn nhân lực ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Nó trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững. Qua quá trình thực tập và quan sát thực tiễn tại công ty TNHH Saigon Co.op nhiêu Lộc càng giúp tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguôn nhân lực. Chính vì vậy, tôi đã đi sâu nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty và quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc”. Tìm hiểu thực trạng quản trị 1 nguồn nhân lực MỤC LỤCTrangLời cảm ơn iNhận xét của đơn vị thực tập iiNhận xét và chấm điểm của giáo viên hướng dẫn iv Mục lục 1PHẦN MỞ ĐẦU 5PHẦN 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 61.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 61.1.2 Sơ nét về lĩnh vực hoạt động 61.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 81.2.1 Chức năng 81.2.2 Nhiệm vụ 81.2.3 Định hướng phát triển 8 1.3 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 9 1.4 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 10 1.5 TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ CƠ SỞ VẬT 11 1.5.1 Tình hình tài sản 11 1.5.2 Tình hình cơ sơ vật chất 11 1.6 GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 12 1.6.1 Sơ đồ tổ chức 12Tìm hiểu thực trạng quản trị 2 nguồn nhân lực 1.6.2 Chức năng 121.6.3 Nhiệm vụ 12 1.6.3.1 Công tác hành chính – văn phòng 121.6.3.2 Công tác tổ chức nhân sự 131.6.3.3 Công tác bảo vệ 14PHẦN 2THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TYTNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC2.1 VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI CÔNG TY 152.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 152.1.1 Môi trường bên ngoài 152.1.2 Môi trường bên trong 172.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 202.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý 202.3.1.1 Sơ đồ tổ chức 202.3.1.2 Phân bổ nhân lực ở mỗi bộ phận 212.3.1.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 232.3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 232.3.2.1 Chính sách 232.3.2.2 Thời gian 24 2.3.2.3 Nội dung 25 2.3.2.4 Cách đánh giá kết quả học viên 26 Tìm hiểu thực trạng quản trị 3 nguồn nhân lực 2.3.3 Tiền lương 262.3.4 Chính sách động viên – khuyến khích 27 2.3.4.1 Động viên cán bộ, nhân viên 27 2.3.4.2 Khen thưởng cán bộ, công nhân viên 282.4 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 28 2.4.1 Những kết quả đạt được 282.4.2 Những hạn chế 302.5 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 312.5.1 Tổ chức bộ máy quản lý 32 2.5.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 332.5.3 Tiền lương và chính sách động viên - khen thưởng 35 PHẦN 3MÔ TẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠTĐƯỢC TRONG QÚA TRÌNH THỰC TẬP3.1 NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 36 3.2 KẾT QUẢ CÔNG VIỆC MÀ SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CÔNG TY 373.3 NHỮNG KỸ NĂNG MÀ SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN 39 3.4 NHỮNG KINH NGHIỆM ĐÃ TÍCH LŨY 40 3.5 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 40 Tìm hiểu thực trạng quản trị 4 nguồn nhân lực 3.5.1 Thuận lợi 403.5.2 Khó khăn 413.6 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN ĐỐI VỚI CÔNGVIỆC VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 41PHẦN KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45PHỤ LỤC 46Tìm hiểu thực trạng quản trị 5 nguồn nhân lực PHẦN MỞ ĐẦU“Tài sản lớn nhất của các công ty ngày nay không phải là lâu đài hay công xưởng mà nó nằm trong vỏ não của các nhân viên ”. Nhận định trên đã được Alvin Toffler rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt. Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con người đóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi đầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.Vì vậy ,mà công tác quản trị nguôn nhân lực ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Nó trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững. Qua quá trình thực tập và quan sát thực tiễn tại công ty TNHH Saigon Co.op nhiêu Lộc càng giúp tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị nguôn nhân lực. Chính vì vậy, tôi đã đi sâu nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty và quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc”.Tìm hiểu thực trạng quản trị 6 nguồn nhân lực PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHHSAIGON CO.OP NHIÊU LỘC1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC :1.1.1 Sơ lược về đơn vị chủ quản :Tên doanh nghiệp: Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương mại Thành phố Hồ Chí MinhTên giao dịch quốc tế: Saigon Union Of Trading CooperativesTên viết tắt: SaigonCo.op (SGC) Thương hiệu chính: CO.OPMARTCơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí MinhĐịa chỉ:199-205 Nguyễn Thái Học P.Phạm Ngũ Lão Q.1 Tp.HCMĐiện thoại: (84-8) 9205733 Fax: (84-8) 8370560Email: sgco-op@saigonco-op.com.vnWebsite: http://saigon-coopmart.com.vnMã số thuế: 0301175691Nguồn vốn kinh doanh:Vốn đăng ký: 23.133.392.000 VNĐ. Trong đó: Vốn điều lệ: 1.050.000.000 VNĐ Vốn của nhà nước: 194.000.000 VNĐ Vốn tích lũy không chia: 21.889.392.000 VND1.1.2 Sơ nét về lĩnh vực hoạt động của công ty :Tên công ty: Công ty TNHH Sài Gòn Co.op Nhiêu LộcĐịa chỉ: Cao ốc SCREC, P.12, Q.3, TP.HCM.Thành lập : Ngày 18 tháng 12 năm 2007Điện thoại: (08)62904804Tìm hiểu thực trạng quản trị 7 nguồn nhân lực Fax: (08)62904802Thành phần kinh tế: Công ty trách nhiệm hữu hạn.Hình thức kinh doanh: Siêu thị bán lẻ.Tổng diện tích toàn siêu thị: 1600 m2 Mã số thuế : 030578411Số đăng ký kinh doanh : 0305305768Số tài khoản Ngân hàng : 0071004159868Email: cmnhieuloc@saigonco-op. com. vnNhững hoạt động chính của doanh nghiệp bao gồm:- Sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách hàng với những ngành hàng chủ yếu như: đồ dùng may mặc, thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống và hoá mỹ phẩm.- Tổ chức kinh doanh và bán hàng với loại hình “Siêu thị bán lẻ”, phục vụ khách hàng với các mặt hàng chủ yếu: thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, đồ dung may mặc. Tổ chức sản xuất, kinh doanh. phục vụ khách hàng những mặt hàng mang nhãn hàng Co.op, dịch vụ ăn uống.Siêu thị chia ra thành hai ngành hàng chính :- Ngành hàng thực phẩm• Tổ thực phẩm tươi sống chế biến nấu chính• Tổ thực phẩm công nghệ đông lạnh- Ngành hàng phi thực phẩm• Tổ hóa mỹ phẩm• Tổ đồ dùng• Tồ may mặcTìm hiểu thực trạng quản trị 8 nguồn nhân lực 1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP :1.2.1 Chức năng :Co.opMart Nhiêu Lộc là một siêu thị bán lẻ thứ 25 trong hệ thống siêu thị Co.opMart với các chức năng chủ yếu như sau :- Kinh doanh bán lẻ với năm ngành hàng gồm thực phẩm tươi sống thơm ngon, thực phẩm công nghệ đa dạng, đồ dùng phong phú với nhiều mẫu mã mới, thời trang may mặc chất lượng, giá cả phải chăng cùng với dịch vụ khách hàng phong phú tiện lợi và sự thân thiện của nhân viên, Co.op mart trở thành nơi mua sắm đáng tin cậy, bạn của mọi nhà. - Tổ chức khu vui chơi giải trí , ăn uống giải khát .- Dịch vụ quảng cáo giao nhận hàng hoá .1.2.2 Nhiệm vụ :- Quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn vốn được giao.- Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên lao động, cơ sở vật chất của doanh nghiệp không ngừng nâng cao khả năng phục vụ khách hàng.- Đảm bảo thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ.- Tạo ra một môi trường siêu thị hiện đại, sạch đẹp và an toàn trong nhận thức của khách hàng.Thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ phía công chúng góp phần tạo thêm uy tín cho hệ thống siêu thị Co.op Mart.1.2.3 Định hướng phát triển :- Phát triển mạnh loại hình kinh doanh “Siêu thị bán lẻ”, là sự kết hợp giữa mua sắm thư giản và giải trí. Tạo môi trường mua sắm tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Tìm hiểu thực trạng quản trị 9 nguồn nhân lực - Giá cả phải chăng, luôn mang thêm các giá trị tăng thêm cho khách hàng. Luôn luôn thực hiện đúng phương châm “Co.op mart là nơi mua sắm đáng tin cậy bạn của mọi nhà”.- Chú ý đến chính sách thương mại và chiết khấu để thu hút khách hàng tiềm năng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng thân thiết.- Tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín trên thị trường, đa dạng mẫu mã, chủng loại các mặt hàng để khách hàng có nhiều sự chọn lựa.- Nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển năng lực cạnh tranh bền vững.- Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.1.3 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC : Bảng 1.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010-2011Đơn vị: vnđNguồn: Phòng Kế ToánQua bảng kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến 2011 ta thấy doanh thu của siêu thị tăng một cách ổn định. Năm 2010 doanh số chỉ có 102.751 tỷ đồng đến năm 2011 tăng 131,418 tỷ đồng tăng 127,9 %. Như vậy mức doanh thu 2011 cũng cao hơn nam 2010 là 131,418 - 102.751 = 28.667 tỷ đồng.NămDoanh số bánSo sánh Thực hiện và Kế hoạchLợi NhuậnKH TH % Số tiền2010 95 tỷ 102,751 tỷ 108 7.751 tỷ 102,506 (triệu đồng)2011 110 tỷ 131,418 tỷ 119.4 21.418 tỷ 614,470 ( triệu đồng)Tìm hiểu thực trạng quản trị 10 nguồn nhân lực Hình 1.1: Biểu đồ so sánh kế hoạch, thực hiện doanh thu 2010-20111.4 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC :- Lao động đầu năm 2011 : 123 người.- Số tuyển dụng lao động trong năm : 12 người.- Số lao động nghỉ việc trong năm : 10 người.- Nhân sự cuối năm 2011 : 125 người.Bảng 1.2 Thống kê tình hình nhân sựTình hình nhân sự Năm 2010 Năm 2011So sánh 2011/2010Số lao động đầu kỳ 131 123 93,8%Số lao động tuyển dụng 8 12 150%Số lao động giảm 16 10 62,5%Số lao động cuối kỳ 123 125 101,6%(Nguồn: Phòng TCHC)[...]... và công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội - Lập sổ sách theo dõi máy móc thiết bị, văn phòng phẩm theo đúng quy định của công ty - Kiểm kê tài sản, máy móc thiết bị theo quy định: hàng quý; 6 tháng, hàng năm Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 15 PHẦN 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC 2.1 VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN... cột mức độ quan trọng nhân với cột phân loại ra cột số điểm Cộng cột số điểm được tổng điểm là 2.656 Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 20 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY : 2.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý : 2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức : Nguồn: ( Phòng Tổ Chức Hành Chánh) Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức tại đơn vị Co.op Mart Nhiêu Lộc Bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp theo... – HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO.OP NHIÊU LỘC : Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 12 1.6.1 Sơ đồ tổ chức : Trưởng phòng Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Tổ chức – Hành chính Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Hình 1.2 Sơ đồ phòng Tổ chức – Hành chính 1.6.2 Chức năng : - Thực hiện công tác hành chính - văn phòng - Thực hiện công tác tổ chức nhân sự - Thực hiện công tác bảo vệ -... máy quản lý của Công ty TNHH SÀI GÒN Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 28 CO.OP NHIÊU LỘC khá ổn định cả về cơ cấu cũng như số lượng.Những thành tựu mà bộ máy lãnh đạo của công ty đạt được thể hiện gián tiếp thông qua chặng đường hình thành và phát triển cũng như những thành côngcông ty đã đạt được trong thời gian qua.Cụ thể là: Việc lựa chọn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty theo... với các đối thủ hiện tại cũng như tiềm năng - Tạo ra sự gắn bó giữa người nhân viên và doanh nghệp.Đồng thời, cũng tạo ra sự thích ứng giữa người viên và công việc hiện tại cũng như tưong lai - Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ kĩ thuật 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY : 2.2.1 Môi trường bên ngoài : Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 16  Môi trường... XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Tại mỗi doanh nghiệp dù công tác quản trị nguồn nhân lực có tốt đến mấy cũng tồn tại khuyết điểm, quan trọng là doanh nghiệp quan tâm khắc phục những mặt khuyết đó chứ không phải chỉ tập trung duy trì những mặt tích cực hiện tại Sự linh hoạt thay đổi trong công tác quản trị nguồn nhân lực phù hợp với đặc điểm của từng nhân viên,từng bộ phận, từng... họ tìm hiểu thêm về công ty của bạn, tổ chức các kỳ nghỉ và các buổi liên hoan cho gia đình của họ, hỗ trợ học phí cho con của họ… - Tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, nhân viên đều có cơ hội thăng tiến trong công việc, giúp tăng lòng trung thành của nhân viên đối với công ty Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 35 PHẦN 3 : MÔ TẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC... yêu cầu về nguồn nhân lực của tổ chức Ví dụ : Khi Gíam đốc và Phó giám đốc không có mặt thì ai sẽ là người thay quyền quản lý và xử lý các giấy tờ trong các trường hợp khẩn cấp… 2.5.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : Đối với cán bộ, nhân viên : Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực - 33 Xem đào tạo như là một trong những nguồn động viên chứ không phải là một đòi hỏi, việc này giúp nhân viên... nhân viên chính thức - Nhân tố nhà quản trị : Ban lãnh đạo công ty đều đạt trình độ Đại học, nên họ có nền tảng quản lý khá tốt Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 19 Bảng 2.1 : Ma trận IFE STT 1 Các yếu tố bên trong Chất lượng đội ngũ nhân viên Chế độ tiền lương – khen Số điểm quan Mức độ quan trọng Phân loại 0.114 3 0.342 trọng 2 thưởng 0.114 2 0.228 3 Đào tạo nguồn nhân lực Bầu không khí- văn... các công ty, xí nghiệp quy mô lớn đang áp dụng, điều đó cũng phù hợp với xu thế quản lý chung của thị trường 2.3.1.2 Phân bổ nhân lực ở mỗi bộ phận : Phân công lao động dựa trên chức năng và căn cứ vào trình độ chuyên môn, nhu cầu công việc, kỹ năng và các điều kiện khác Sau khi nhận nhiệm vụ, các bộ phận sẽ Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực 21 căn cứ vào trình độ mỗi nhân viên mà mình quản . thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co. op Nhiêu Lộc . Tìm hiểu thực trạng quản trị 6 nguồn nhân lực PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. chức nhân sự 131.6.3.3 Công tác bảo vệ 14PHẦN 2THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SAIGON CO. OP NHIÊU LỘC2.1 VAI TRÒ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc, Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc, Tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Saigon Co.op Nhiêu Lộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn