Đồ án:Nội thất mẫu giáo potx

20 774 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 18:20

HUTECHTRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCMKHOA M THUT CÔNG NGHIPDUYT TIN  LN 2 án tt nghipSVTH: inh Th ThmLp: 07DNT3MSSV: 107301144GVHD: H Th Thanh NhànNI THT MU GIÁOMC MC HNG QUÊHUTECH án tt nghipôi điu v đng vt CuaTrong quá trình tin hóa nhm ti u hoá s thích ng,hng ti s sinh tn, nhiu loài cua chp nhn màu sc cth “gin d” đ hoà hp vi môi trng sng. Tuy nhiên,cng có loài trang b cho mình din mo khác thng vinhng gam màu rc r nhm… đe do k thù. Chính nhngbin tu ca màu sc đã làm cho bc tranh vn rt đa dngcàng tr nên đa dng hn. Và sau đây là nhng loài cua nhth.Lý do chn đ tài:Vì phong cách ni tht trong hai ba nm tr li đây đang đi theo trào lu pop art (phong cách nitht ca nhng nm 40 – 70), xu hng tr v vi thiên nhiên. ây là mt xu hng mang tính cht mđy ngu hng, phn ánh s tôn trng nhng giá tr tht ca cuc sng. Do đó, màu sc nm 2011 đcbit không tôn vinh mt gam màu nht đnh nào, nhng li hng đn nhng sc đ va m áp, gn gi,va bình d, ngt ngào. Màu vàng s là vàng ca kiwi, màu xanh ca xanh dng, xanh lá êm du và bnvng, màu hng ngt tr trung, màu cam rt, màu nâu ca đt và g – v đp ca vt liu t nhiên gnbó vi cuc sng con ngi t xa đn nay.  th hin quan nim này, tôi đã mnh dn chn đ tài ttnghip ca mình là: Ni tht mu giáo “ mc mc hng quê”.HUTECHKhông gian là tác phm minh ha: Minh hamt cách gi và cô đng nhng phân đon đc scđi din cho cuc phiêu lu thông qua vic cáchđiu hình khi, đng nét, ánh sáng, trang thit b.Tt c đu chú trng công nng linh hot vì tính chtca công trình công cng.Cách điu đng vt, thc vt, các kt cu thiênnhiên Ý tng v ni dung: án tt nghipHUTECHLy phong cách popart làm nn tng thit k Các th pháp và cht liu to hình dáng Cua, môitrng sinh sng ca loài Cua to khi đn gin dgây bt ng nhng vn có công nng.Ý tng v cách din đt:Ý tng v phân bmt bng không gian chc nng:Vi các đa hình hp dn: cao,thp, nc, đi, cua, cánh đng, ngncây, b, đm chúng phù hp vi chcnng ca tng không gian. án tt nghipHUTECH án tt nghipNét phác ha: Là nhng nét dày hocmng mang li cm giác thoimái, phóng khoáng, ng nghnh Nét cách điu trang trí:Cách điu t câyci, hình dáng cua, thcn Nét to khi:Nhm to s thanh thoátvà nhp điu cho khônggian. Có th uyn chuynnh nc ng nét: Có th to đim nhn, to mng trangtrí và to khi là cách thc din đt nhm to s đc đáocho đ án.HUTECHHình khi: khin b cc không gianthêm cht ch, to hình hp dn Chúng có th là nhngtrang thit b, vách ngn to s gn kt giasàn, tng, trn Chúng có th đc hocrng, li lõm vi đ tài này hình khi mangtính cách điu gi hình là chính, mô phng tt nhiên T môi trng sng cađng vt này khi s đc nh đt, hoc rngnh hang đng  án tt nghipHUTECH án tt nghipV màu sc, ánh sáng, cht liuth hin phong cách popart: màu cacht liu nhân to và thô mc tnhiên. Ánh sáng s dng mt cáchngu hng.HUTECHLoi hình công trình nhà tr mu giáo: Là loi công trình phc v cho vic nuôi dytr trc tui vào trng ph thông. Do đó, vic xây dng công trình nhà tr mu giáo đúng quycách nhm góp phn quan trng vào vic nuôi dy các cháu theo phng pháp khoa hc, to điukin rèn luyn th lc, giáo dc ý thc trt t, v sinh, giúp các cháu phát trin v tâm lý và nngkhiu thm m.Mc đích và đi tng s dng: Nhà tr mu giáo gi chung là công trình nuôi dy tr vàcó chc nng phc v vic nuôi dy tr em  hai la tui:Nhà tr: t 6 đn 36 tháng, Mu giáo: t37 đn 72 tháng, Nhà tr t chc thành nhóm t 18 đn 25 em, mu giáo t chc thành lp t 25đn 30 tr. Mi nhóm lp đc thit k thành đn nguyên, sau đó ghép li thành công trình.Theo quy mô xây dng và đi tng cn đc phc v, công trình nuôi dy tr phân làm 3loi: Nhà tr, Trng mu giáo, Nhà tr, mu giáo liên hp. án tt nghipHUTECHH s kin trúc:Công trình tôi chn là trngmu giáo Sa éc, huyn Hng Ng, tnhng Tháp. Công trình ch mi xâydng sn phn thô, ch có tng bao vàcác l ca; còn sân vn, không giantrong nhà hoàn toàn trng, cha chiaphòng và cha hoàn thin; h thngđin, nc trong nhà cng cha thit k. án tt nghipPhi cnh tng th HUTECH án tt nghip[...]...án t Các khu ch c m công trình nhà tr m giáo: H U TE C H •L vào, phòng nh tr tr ch tr m thay qu áo, r •Phòng ng phòng sinh ho hiên •T ng bô, xí ti •B ph ph v chung ( ch nhi + khách + HCQT + y t b kho, gi ) Gi thi : V , tôi xin gi không gian . 3loi: Nhà tr, Trng mu giáo, Nhà tr, mu giáo liên hp. án tt nghipHUTECHH s kin trúc:Công trình tôi chn là trngmu giáo Sa éc, huyn Hng. th lc, giáo dc ý thc trt t, v sinh, giúp các cháu phát trin v tâm lý và nngkhiu thm m.Mc đích và đi tng s dng: Nhà tr mu giáo gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án:Nội thất mẫu giáo potx, Đồ án:Nội thất mẫu giáo potx, Đồ án:Nội thất mẫu giáo potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn