đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (7)

10 3,456 21
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 23:15

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐÁP ÁNĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPMÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA KTDN - TH 07Yêu cầu Nội dung Điểm1- Lập chứng từ + Phiếu nhập kho (NV 12)+ Phiếu thu (NV 12)+ Hóa đơn GTGT (NV 12)1 điểm2 - Lập thẻ tính giá thành, dịch vụ:1 điểm3- Ghi sổ cái các tài khoản + Tài khoản 133+ Tài khoản 3331+ Tài khoản 154+ Tài khoản 112+ Tài khoản 152+ Tài khoản 1553 điểm0.50.50.50.50.50.54 - Sổ nhật ký chung3 điểm5 Lập bảng cân đối số phát sinh 2 điểmCộng 10 điểm1. Lập chứng từ:PHIẾU NHẬP KHONgày 30 tháng 01 năm NSố: 106 Nợ TK 155Có TK 154Họ và tên người giao: Nguyễn Văn ThànhTheo BB số 01 ngày 30 tháng 01 năm NNhập tại kho: Công tySTTTên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vật tư, dụng cụsản phẩm, hàng hoáMãsốĐơnvịtínhSố lượngĐơngiáThànhtiềnTheochứng từThựcnhậpA B C D 1 2 3 4 01 Sản phẩm A C 400 400 237.350 94.940.000 Cộng: 94.940.000Tổng số tiền (viết bằng chữ): Chín mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 30 tháng 01 năm NNgười lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) PHIẾU THUSố: 01 Ngày 30 tháng 01 năm N Nợ TK 111, 635 Có TK 511, 3331Họ và tên người nộp: Nguyễn Thế AnhĐịa chỉ: Công ty XLý do nộp: Thanh toán tiền mua hàngSố tiền: 32.670.000đ Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng. Kèm theo 01 chứng từ gốc (HĐ số 000576)Ngày 30 tháng 01 năm NGiám đốc(Ký, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập(Ký, họ tên)Người nộp(Ký, họ tên)HÓA ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNGLiên 3: LưuNgày 30 tháng 1 năm NĐơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần thực phẩm Hải ChâuĐịa chỉ: Số 51- Phan Đăng Lưu, Kiến An, TP Hải PHòngSố tài khoản: 714345413421Điện thoại: số thuế: 0202796010Đơn vị mua hàng: Công ty Hoàng HàĐịa chỉ: 150 – Hoàng Văn Thụ - Hải PhòngSố tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt số thuế: 010101541STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiềnA B C 1 2 3 = 1 x 2Sản phẩm A 100 300.000 30.000.000Cộng tiền hàng 30.000.000Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 3.300.000Tổng cộng tiền thanh toán 33.000.000Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn.Người mua hàng(Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đon vị(Ký, ghi rõ họ tên)2. Lập thẻ tính giá thành:BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Số lượng: 500 (ĐVT: 1000đ)KMCP Dđk C Dck Z (A) Z (A)621 10.000 55.000 - 65.000 130622 22.140 - 22.140 44,28627 31.535 - 31.535 63,07Cộng 108.675 118.675 237,35SỔ NHẬT KÝ CHUNGTháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)NTGSChứng từDiễn giảiTr. TT Đãghi SHTKSố phát sinhSH NT số dòngSổCái ĐƯ Nợ Có PNK01 PC 01 Mua NVL nhập kho 0102 X 152 39.025 0103 X 133 4.000 VL thiếu 0104 1381 975 0105 331 – Z 42.900 0106 111 1.100 HĐ 535 Mua CCDC 0107 X 142 10.000 0108 X 133 1.000 0109 331 11.000 0110 627 1.000 Phân bổ CCDC (10 tháng) 0111 142 1.000 0112 621 55.000 PXK01 Xuất NVL cho SX, QLPX 0113 627 7.500 0114 X 152 62.500 PNK02 Nhập kho VL Thiếu 0115 X 152 975 0116 1381 975GBN1010Chuyển tiền trả nợ Cty Z0117 331-Z 42.9000118 515 4290119 X 112 42.471 HĐ 4568 PC 02 0120 211 202.000 Mua dây chuyền SX 0121 X 133 20.200 0122 331 – G 220.000 0123 111 2.200 Dây chuyền được đầu tư 0124 414 202.000 từ quỹ đầu tư phát triển 0125 411 202.000 PC 03 Thuê máy phát điện 0126 142 6.000 0127 X 133 600 0128 111 6.600 Phân bổ tiền thuê máy 0129 627 2.000 0130 142 2.000 Khấu hao TSCĐ 0131 627 12.000 0132 214 12.000Cộng mang sang 0133 607.175 607.175Mang sang0201 607.175 607.175 Tính lương phải trả 0102 622 18.000 0103 627 4.500 0104 641 5.000 0205 642 10.000 0206 334 37.500 Trích BHXH, BHYT,0207 622 4.140 KPCĐ, BHTN0208 627 1.035 0209 641 1.150 0210 642 2.300 0211 334 8.625 0212 338 17.250 HĐ 5623 Tiền điện phải trả của 0213 627 3.500 các bộ phận0214 641 1.300 0215 642 1.100 0216 X 133 590 0217 331 6.490 Kết chuyển chi phí SX0218 X 154 108.675 0219 621 55.000 0220 622 22.140 0221 627 31.535 PN 03 Giá thành sản phẩm hoàn0222 X 15594.940 Thành nhập kho0223 X 154 94.940 PT 01 0224 632 23.735 Xuất bán không qua kho0225 X 154 23.735 0226 111 32.670 Doanh thu bán SP0227 635 330 0228 511 30.000 0229 X 333 3.000 PX 02 Gửi bán 300 sản phẩm0230 157 71.205 cho Cty M0231 X 155 71.205 GBC121 Giá vốn hàng gửi bán0232 632 71.205 0233 157 71.205 Doanh thu bán SP0234 X 112 97.185 Hoa hồng 5%02 35 641 4.650 36 X 133 465 37 511 93.00038 X 333 9.300Cộng mang sang 39 1.173.675 1.173.675Mang sang 011.173.675 1.173.675 Kết chuyển 511sang 9110302 511 123.000 0303 911 123.000 Kết chuyển 515 sang 9110304 515 429 0305 911 429Kết chuyển 632 sang 9110306 911 94.940 0307 632 94.940 Kết chuyển 635 sang 9110308 911 330 0309 635 330Kết chuyển 641, 6420310 911 25.700 sang 9110311 641 12.300 0312 642 13.400 Kết chuyển 8211 sang 9110313 911 6150314 8211 615 0315 8211 6150316 3334 615 Kết chuyển lãi0317 911 1.844 03 421 1.844Tổng cộng 1.348.638 1.348.638SỔ CÁI TÀI KHOẢN 152 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳ 120.000Mua NVL nhập kho 01 02 331- Z 38.02501 02 111 1.000Xuất kho NVL 01 14 621 55.00001 14 627 7.500Vật liệu thiếu nhập kho 01 15 1381 975Cộng phát sinh 40.000 62.500Số dư cuối kỳ 97.500SỔ CÁI TÀI KHOẢN 133 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)T Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳ 0Thuế VAT được khấu trừ 01 03 331-Z 3.90001 03 111 10001 08 331 1.00001 18 331 20.00018 111 20024 111 60002 13 331 59002 33 131 465Cộng phát sinh 26.855 0Số dư cuối kỳ 26.855SỔ CÁI TÀI KHOẢN 3331 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. Số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳThuế GTGT phải nộp 02 29 111 3.00002 38 112 9.300Cộng phát sinh 0 12.300Số dư cuối kỳ 12.300SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. Số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳ 10.000Kết chuyển chi phí SX 02 15 621 55.00002 15 622 22.14002 15 627 31.535SP hoàn thành nhập kho 02 20 155 94.940Xuất bán không qua kho 02 22 632 23.735Cộng phát sinh 108.675 118.675Số dư cuối kỳ 0SỔ CÁI TÀI KHOẢN 155 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. Số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳ 0Nhập kho thành phẩm 02 22 154 94.940Gửi bán cho Cty M 02 31 157 71.205Cộng phát sinh 94.940 71.205Số dư cuối kỳ 23.735SỔ CÁI TÀI KHOẢN 112 Tháng 01 năm N(ĐVT: 1.000đ)NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐƯ Số tiềnSH NT Tr. Số TT dòng Nợ CóSố dư đầu kỳ 230.000Chuyển trả nợ công ty Z 01 19 331 42.471Doanh thu bán sản phẩm 02 34 511, 333 97.185Cộng phát sinh 97.185 42.471Số dư cuối kỳ 284.714BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ PHÁT SINHTháng 1 năm N(ĐVT: 1.000)STT Tài khoảnSố dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳNợ Có Nợ Có Nợ Có1 111150,000 32,670 9,900 172,770 2 112230,000 97,185 42,471 284,714 3 131280,000 0 0 280,000 4 1330 26,855 0 26,855 5 1420 16,000 3,000 13,000 6 152120,000 40,000 62,500 97,500 7 15328,000 28,000 8 15410,000 108,675 118,675 0 9 1550 94,940 71,205 23,735 10 15662,000 62,000 11 15795,000 95,000 12 2111,375,000 202,000 0 1,577,000 13 214 75,000 0 12,000 87,00014 331 115,000 42,900 280,390 352,49015 333 0 0 12,915 12,91516 334 0 8,625 37,500 28,87517 338 0 0 17,450 17,45018 353 45,000 45,00019 411 1,750,000 202,000 1,952,00020 414 250,000 202,000 48,00021 415 30,000 30,00022 421 150,000 0 1,844 151,84423 511 123,000 123,000 24 515 429 429 25 621 55,000 55,000 26 622 22,140 22,140 27 627 31,535 31,535 28 632 94,940 94,940 29 641 12,300 12,300 30 642 13,400 13,400 31 911 123,429 123,429 32 8211 615 615 33 331 65,000 0 65,000 Tổng cộng 2,415,000 2,415,000 1,348,638 1,348,638 2,725,574 2,725,574 . Tự do – Hạnh phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPMÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA KTDN - TH. từ:PHIẾU NHẬP KHONgày 30 tháng 01 năm NSố: 106 Nợ TK 155Có TK 154Họ và tên người giao: Nguyễn Văn ThànhTheo BB số 01 ngày 30 tháng 01 năm NNhập tại kho:
- Xem thêm -

Xem thêm: đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (7), đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (7), đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (7)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn