Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VIỆC NHẬP XUẤT CONTINER TẠI BÃI pot

81 409 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 21:21

Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng o0o đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ thông tin Hải Phòng 2009 Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng o0o XY DNG CHNG TRèNH QUN Lí VIC NHP XUT CONTINER TI BI đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy Ngành: Công nghệ Thông tin Hải Phòng - 2009 Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học dân lập hải phòng o0o XY DNG CHNG TRèNH QUN Lí VIC NHP XUT CONTINER TI BI đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyn Anh Th Giáo viên h-ớng dẫn: Ths V Anh Hựng Mã số sinh viên: 090119 Hải Phòng - 2009 bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam tr-ờng đại học dân lập hải phòng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc o0o nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Sinh viên: Nguyn Anh Th Mã số: 090119 Lớp: CT902 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: XY DNG CHNG TRèNH QUN Lí VIC NHP XUT CONTINER TI BI nhiệm vụ đề tài 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: + Mụ t hot ng ca cụng ty i Vn Ti Quc T Phớa Bc + Gii phỏp cho vic qun nhp xut continer + Phõn tớch v thit k h thng + Ci t chng trỡnh b. Các yêu cầu cần giải quyết + Cp nht d liu + X d liu + Lp bỏo cỏo 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán + S lng cont nhp + S lng cont xut + S lng cont hng nhp + S lng cont hng xut 3. Địa điểm thực tập CễNG TY I Lí VN TI QUC T PHA BC S 25 in Biờn Ph Ngụ Quyn Hi Phũng cán bộ h-ớng dẫn đề tài tốt nghiệp Ng-ời h-ớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung h-ớng dẫn: Ng-ời h-ớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị . Cơ quan công tác: . Nội dung h-ớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đ-ợc giao ngày 6 tháng 04 năm 2009 Yêu cầu phải hoàn thành tr-ớc ngày 11 tháng 07 năm 2009 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán bộ h-ớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng năm 2009 Hiệu tr-ởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu NghịPhần nhận xét tóm tắt của cán bộ h-ớng dẫn 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 2. Đánh giá chất l-ợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) 3. Cho điểm của cán bộ h-ớng dẫn: ( Điểm ghi bằng số và chữ ) Ngày tháng năm 2009 Cán bộ h-ớng dẫn chính ( Ký, ghi rõ họ tên ) Phần nhận xét đánh giá của cán bộ chấm phản biện đề tài tốt nghiệp 1. Đánh giá chất l-ợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nh- cơ sở luận, thuyết minh ch-ơng trình, giá trị thực tế, ) 2. Cho điểm của cán bộ phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ ) Ngày tháng năm 2009 Cán bộ chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1 1.1. Giới thiệu về Công ty Đại vận tải quốc tế phía Bắc 1 1.2. Mô tả hoạt động của công ty Đại vận tải quốc tế phía Bắc 2 1.3. Giải pháp 7 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8 2.1. Mô hình nghiệp vụ 8 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 8 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 9 2.1.3. Mô tả chi tiết chức năng lá 11 2.1.4. Danh sách các hồ sơ sử dụng 12 2.1.5. Ma trận thực thể chức năng 13 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 14 2.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0 : Nhập Vỏ 15 2.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0 : Xuất vỏ. 16 2.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0: Nhập hàng 17 2.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0: Xuất hàng 18 2.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.0: Báo cáo 19 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 20 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể ER 20 2.3.2. Mô hình ER 23 2.3.3. Mô hình quan hệ 24 2.3.4. Các bảng dữ liệu vật 27 2.4. Thiết kế giao diện 32 2.4.1. Giao diện chính 32 2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu 33 2.4.3. Các giao diện xử dữ liệu 39 2.4.4. Các mẫu báo cáo 41 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ THUYẾT 46 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc 46 3.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin 46 3.1.2. Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống 46 3.1.3. Phân tích hệ thống hƣớng cấu trúc 47 3.2. Thiết kế CSDL quan hệ 47 3.3. Công cụ để cài đặt chƣơng trình 50 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER 50 3.3.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC 51 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 55 4.1. Một số giao diện chính 55 4.1.1. Giao diện chính 55 4.1.2. Giao diện cập nhật dữ liệu 56 4.1.3. Giao diện xử dữ liệu 60 4.1.4. Báo cáo 62 4.2. Nhận xét và đánh giá 66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 [...]... Qun vic nhp xut continer ti bói 2.2 Biu lung d liu mc 0 Chủ hàng Phiếu giao hàng Lệnh cấp vỏ d3 Phiếu nhập vỏ d4 Lệnh cấp vỏ Phản hồi Phản hồi 1.0 Nhập vỏ Phiếu nhập v d1 2.0 Xuất vỏ Phiếu giao hàng d2 Hoá đơn d5 Phiếu xuất vỏ Chủ hàng Phiếu xuất vỏ d6 d8 List xuất hàng 3.0 List xuất hàng Hãng tu Thông tin phản hồi 4.0 Phiếu xuất vỏ Nhập hàng Xuất hàng d9 Lãnh đạo Công ty Tờ khai hàng hoá Phiếu nhập. .. Phiếu nhập hàng 3.5 d7 Phiếu nhập hàng 3.0 Xuất phiếu nhập hàng Hỡnh 2.6 S lung d liu mc 1 ca tin trỡnh 3.0 Nhp hng Sinh viờn: Nguyn Anh Th Lp: CT902-Ngnh CNTT 17 ỏn tt nghip Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói 2.2.4 Biu lung d liu mc 1.0: Xut hng Sai List xuất cont hàng Hãng tàu 4.0 4.0 3.0 3.0 4.1 Kiểm tra list xuất cont hàng Sai d8 4.2 Kiểm tra tờ khai hàng hoá Đúng d6 List xuất. .. Phiếu xuất hàng 4.3 Xuất phiếu xuất hàng d9 Phiếu xuất hàng Hỡnh 2.7 S lung d liu mc 1 ca tin trỡnh 4.0 Xut hng Sinh viờn: Nguyn Anh Th Lp: CT902-Ngnh CNTT 18 ỏn tt nghip Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói 2.2.5 Biu lung d liu mc 1.0: Bỏo cỏo 2.0 1.0 d3 3.0 Phiếu nhập vỏ Nhp v Xut v d5 Phiếu xuất vỏ Y/c bỏo cỏo Lónh o cụng ty 5.0 d10 3.0 Bỏo cỏo Bỏo cỏo d9 Báo cáo Phiếu xuất. .. nâng vỏ Phiếu xuất vỏ Phiếu xuất vỏ 2.3 Xuất phiếu xuất vỏ Hỡnh 2.5 S lung d liu mc 1 ca tin trỡnh 1.0 Xut v Sinh viờn: Nguyn Anh Th Lp: CT902-Ngnh CNTT 16 ỏn tt nghip Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói 2.2.3 Biu lung d liu mc 1.0: Nhp hng Sai Thông tin nơi hạ hàng Chủ hàng 3.1 3.2 Kiểm tra phiếu xuất vỏ Sai nơi d5 Kiểm tra tờ khai hàng hoá Đúng nơi Phiếu xuất vỏ d6 Tờ khai hàng... t ra õy l a ra mt phng phỏp qun mi da trờn nn tng khoa hc cụng ngh ca xó hi phự hp cho cụng vic qun lý, ú l phn mm tin hc qun giỳp cho vic cp nht, tỡm kim, thng kờ, bỏo cỏo c qun trờn mt giao din thng nht, ỏp ng c cỏc yờu cu cụng tỏc nghip v mt cỏch nhanh gn, y , chớnh xỏc v tin li nht cho ngi s dng Chớnh vỡ do ú, em xõy dng chng trỡnh qun vic nhp xut continer nhm ỏp ng c nhu cu ca... i vn ti (Giao nhn kho vn, kho ngoi quan, xut nhp khu, vn ti a phng thc, vn ti continer bng ng b) + Mụi gii v dch v hng hi + Giao hng ri, hng Air, hng LCL, hng FCL + Lm hng khai thỏc continer chung ch + Dch v thụng quan, vn chuyn bc xp, úng gúi hng húa xut nhp khu + Lm i cho cỏc hóng tu continer Sinh viờn: Nguyn Anh Th Lp: CT902-Ngnh CNTT 1 ỏn tt nghip Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer. .. Phiếu xuất hàng Yêu cầu báo cáo Báo cáo Sinh viờn: Nguyn Anh Th Lp: CT902-Ngnh CNTT Phản hồi Phiếu nhập hàng 5.0 d10 Báo cáo 14 Báo cáo ỏn tt nghip Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói 2.2.1 Biu lung d liu mc 1.0 : Nhp V Thông tin nơi hạ vỏ Chủ hàng 1.2 1.1 Kiểm tra phiếu giao hàng Sai nơi Lp hoá đơn hạ vỏ Đúng nơi Phiếu nhập d1 vỏ d3 Phiếu giao hàng d2 Hoá đơn hạ vỏ Phiếu nhập vỏ... ỏn tt nghip 1.3 Xõy dng chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói Gii phỏp i vi cụng vic nhp xut continer hng ngy ti bói ca cụng ty, nu mi cụng vic u lm bng tay thỡ ú l mt cụng vic rt khú khn phc tp, khụng hiu qu li tn rt nhiu thi gian vo vic phõn tớch v x d liu, m kt qu a ra li cú chớnh xỏc khụng cao trong quỏ trỡnh thng kờ Nht l s lng continer nhp ,continer xut trong 1 ngy rt nhiu v hng ngy,... chng trỡnh Qun vic nhp xut continer ti bói CHNG 1 Mễ T BI TON V GII PHP 1.1 Gii thiu v Cụng ty i vn ti quc t phớa Bc a Khi u - Cụng ty i vn ti quc t phớa bc c thnh lp vo nm 1957, l cụng ty chi nhỏnh ca Vosa Cụng ty i vn ti quc t phớa bc a ch: 25 in Biờn Ph-Hi Phũng Tel: 84-31-3551501 Fax: 84-31-3551502 Email: nfhaiphong@northfreight.com.vn b Cỏc lnh vc hot ng ca cụng ty + i tu bin (Dch... qun ang ngy mt nhiu hn, a dng hn H thng thụng tin c cp n trong ỏn ny l h thng tr giỳp cỏc hot ng kinh doanh, h thng c ng dng thc t trong cụng vic h tr qun vic nhp xut continer ti bói ca cụng ty i vn ti quc t phớa Bc i vi cụng vic nhp xut continer hng ngy ti bói, nu mi cụng vic u lm bng tay thỡ ú l mt cụng vic rt khú khn phc tp, khụng hiu qu li tn rt nhiu thi gian vo vic phõn tớch v x d . việc hỗ trợ quản lý việc nhập xuất continer tại bãi của công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc. Đối với công việc nhập xuất continer hàng ngày tại bãi, . Kiểm tra tình trạng cont Xuất trình phiếu giao hàng Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình Quản lý việc nhập xuất continer tại bãi Sinh viên: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VIỆC NHẬP XUẤT CONTINER TẠI BÃI pot, Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VIỆC NHẬP XUẤT CONTINER TẠI BÃI pot, Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VIỆC NHẬP XUẤT CONTINER TẠI BÃI pot