Chương V: Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản pptx

48 658 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 21:20

Chương V Kết quả áp dụng Sản xuất sạch Chương V Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sảnhơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản5.1. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.1. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty AGIFISH, An Giangty AGIFISH, An Giang5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty CAMIMEX, Cà Mauty CAMIMEX, Cà Mau5.3. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.3. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty FAQUIMEX, Bến Trety FAQUIMEX, Bến Tre5.4. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.4. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty BASEAFOOD, Vũng Tàuty BASEAFOOD, Vũng Tàu5.5. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.5. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty NHATRANGSEAFOOD, Khánh Hòaty NHATRANGSEAFOOD, Khánh Hòa5.1. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại 5.1. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty AGIFISH, An GiangCông ty AGIFISH, An Giang5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại 5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty CAMIMEX, Cà MauCông ty CAMIMEX, Cà MauMục lụcMục lục1. Giới thiệu lược về Công ty1. Giới thiệu lược về Công ty2. Tóm lược tình hình Cty trước khi thực hiện SXSH2. Tóm lược tình hình Cty trước khi thực hiện SXSH•2.1. Một số chỉ số tiêu thụ chính2.1. Một số chỉ số tiêu thụ chính•2.2. Công tác quản lý môi trường và nhận thức về môi 2.2. Công tác quản lý môi trường và nhận thức về môi trườngtrường•2.3 Ý thức tiết kiệm trong Cty trước khi thực hiện SXSH2.3 Ý thức tiết kiệm trong Cty trước khi thực hiện SXSH3. Tóm tắt quá trình SXSH3. Tóm tắt quá trình SXSH•3.1. Phương thức tổ chức3.1. Phương thức tổ chức•3.2. Các bước thực hiện3.2. Các bước thực hiện4. Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện4. Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện•4.1. Lựa chọn trọng tâm đánh giá4.1. Lựa chọn trọng tâm đánh giá•4.2. Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện4.2. Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại 5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty CAMIMEX, Cà MauCông ty CAMIMEX, Cà Mau5. Các giải pháp chính đã thực hiện5. Các giải pháp chính đã thực hiện5.1. Các giải pháp tiết kiệm nước, nước đá, cải thiện chất lượng5.1. Các giải pháp tiết kiệm nước, nước đá, cải thiện chất lượng5.2. Kết quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng5.2. Kết quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng5.3 Các giải pháp tiết kiệm hóa chất5.3 Các giải pháp tiết kiệm hóa chất6. Kinh nghiệm thực hiện HTQT và lồng ghép SXSH vào 6. Kinh nghiệm thực hiện HTQT và lồng ghép SXSH vào hộ thống quản lýhộ thống quản lý7. Diễn biến các chỉ số tiêu thụ chính7. Diễn biến các chỉ số tiêu thụ chính7.1. Biểu đồ tiêu thụ nước7.1. Biểu đồ tiêu thụ nước7.2. Biểu đồ tiêu thụ nước đá7.2. Biểu đồ tiêu thụ nước đá8. Tóm tắt hiệu quả SXSH8. Tóm tắt hiệu quả SXSH8.1. Lợi ích Kinh tế8.1. Lợi ích Kinh tế8.2. Lợi ích môi trường8.2. Lợi ích môi trường8.3. Nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng SP, điều kiện làm 8.3. Nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng SP, điều kiện làm việc cho người lao động.việc cho người lao động.1. Giới thiệu lược về Công ty1. Giới thiệu lược về Công tyTên Công ty: CTY CBTS XNK CÀ MAUTên Công ty: CTY CBTS XNK CÀ MAUTên viết tắt: CAMIMEXTên viết tắt: CAMIMEXĐịa chỉ: 333 Cao Thắng, F8, TP. Cà MauĐịa chỉ: 333 Cao Thắng, F8, TP. Cà MauNăm thành lập: 1997Năm thành lập: 1997Tổng số cán bộ, NV: 3000 (đến 1/2005)Tổng số cán bộ, NV: 3000 (đến 1/2005)Có 03 Xí nghiệp trực thuộc, trong đó XN 2 và Có 03 Xí nghiệp trực thuộc, trong đó XN 2 và XN 4 áp dụng SXSHXN 4 áp dụng SXSHCông suất bình quân: 40 tấn TP Tôm các Công suất bình quân: 40 tấn TP Tôm các loại/ngày.loại/ngày.2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện 2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện SXSHSXSH2.1. Một số định mức tiêu thụ chính2.1. Một số định mức tiêu thụ chính Định mức sử dụng nước: 85,5 – 110 mĐịnh mức sử dụng nước: 85,5 – 110 m33/TTP/TTPĐịnh mức tiêu thụ nước đá: 6,6 – 7,0 T/TTPĐịnh mức tiêu thụ nước đá: 6,6 – 7,0 T/TTP2.2. Công tác quản lý và nhận thức về môi 2.2. Công tác quản lý và nhận thức về môi trườngtrườngNhững năm đầu hoạt động cty chưa quan tâm đến Những năm đầu hoạt động cty chưa quan tâm đến vấn đề môi trườngvấn đề môi trườngNăm 1999 nhận thức về môi trừong được nâng cao Năm 1999 nhận thức về môi trừong được nâng cao thông quan áp lực nhà nước về bảo vệ môi trườngthông quan áp lực nhà nước về bảo vệ môi trườngHTXLNT 1200 mHTXLNT 1200 m33/ngày xây dựng 3/1999, hoạt động /ngày xây dựng 3/1999, hoạt động dầu 2000 nhưng kết quả xử lý không đạtdầu 2000 nhưng kết quả xử lý không đạt2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện 2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện SXSHSXSHĐặc trưng của nước thảiĐặc trưng của nước thảiSttSttTên chỉ tiêuTên chỉ tiêuKết quả phân tíchKết quả phân tíchTCVN 5945-1995 (cột B)TCVN 5945-1995 (cột B)11pHpH6,5 – 7,56,5 – 7,56,5 – 8,56,5 – 8,522TSSTSS400 – 900 mg/l400 – 900 mg/l100 mg/l100 mg/l33CODCOD1500 mg/l1500 mg/l100 mg/l100 mg/l44BODBOD2000 mg/l2000 mg/l50 mg/l50 mg/l2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện 2. Tóm lược tình hình trước khi thực hiện SXSHSXSH2.3. Ý thức tiết kiệm trong cty trước khi áp dụng 2.3. Ý thức tiết kiệm trong cty trước khi áp dụng SXSHSXSHCty đã có chủ trương tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất Cty đã có chủ trương tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất nhưng ở mức độ bộ, chưa đi phân sâu phân tích nhưng ở mức độ bộ, chưa đi phân sâu phân tích so sánh tính hợp lý trong sử dụng các nguồn lực và so sánh tính hợp lý trong sử dụng các nguồn lực và tìm giải pháp khắc phục.tìm giải pháp khắc phục.3.1. Phương thức tổ chức3.1. Phương thức tổ chức3.1.1. Thành lập Ban chỉ đạo SXSH: do GĐ ký quyết 3.1.1. Thành lập Ban chỉ đạo SXSH: do GĐ ký quyết định thành lậpđịnh thành lậpThành phần: PGĐ làm trưởng Ban và các thnàh viên đến từ Thành phần: PGĐ làm trưởng Ban và các thnàh viên đến từ phòng QM, Tổ chức, Kỹ thuật, Xấy dựng, trưởng QM các xí phòng QM, Tổ chức, Kỹ thuật, Xấy dựng, trưởng QM các xí nghiệp trực thuộcnghiệp trực thuộc3.1.2. Thành lập nhóm SXSH: GĐ ký quyết định thành 3.1.2. Thành lập nhóm SXSH: GĐ ký quyết định thành lập 02 nhóm, mỗi nhóm 12 thành viên, thành phần các lập 02 nhóm, mỗi nhóm 12 thành viên, thành phần các CB thuộc ban điều hành SX và tổ quản lý chất lượng. CB thuộc ban điều hành SX và tổ quản lý chất lượng. Phân công nhiệm vụ rõ ràng.Phân công nhiệm vụ rõ ràng.3.1.3. Phương thức theo dõi các số liệu sản xuất3.1.3. Phương thức theo dõi các số liệu sản xuấtCác số liệu quan trắc cũng như biểu mẫu do Seaqip hỗ trợ có có Các số liệu quan trắc cũng như biểu mẫu do Seaqip hỗ trợ có có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.Số liệu quan trắc theo ngày, tuần, tháng tùy vào yêu cầu phân Số liệu quan trắc theo ngày, tuần, tháng tùy vào yêu cầu phân tích.tích.3.1. Phương thức tổ chức3.1. Phương thức tổ chức3.1.4. Phương thức trao đổi thông tin3.1.4. Phương thức trao đổi thông tinTrao đổi thông tin với lãnh đạo thông qua các kế Trao đổi thông tin với lãnh đạo thông qua các kế hoạch SXSH và các báo cáo định kỳhoạch SXSH và các báo cáo định kỳBan chỉ đạo họp 3 tháng/lầnBan chỉ đạo họp 3 tháng/lầnTổ QM họp 1 tháng/lầnTổ QM họp 1 tháng/lầnCác vấn đề liên quan đến SXSH đều được đưa vào Các vấn đề liên quan đến SXSH đều được đưa vào các cuộc thảo luậncác cuộc thảo luận3.1.5. Hỗ trợ của chuyên gia tư vấn3.1.5. Hỗ trợ của chuyên gia tư vấnChuyên gia dự án Seaqip: đào tạo kỹ thuật SXSH, Chuyên gia dự án Seaqip: đào tạo kỹ thuật SXSH, quản lý môi trường cho các thành viên tham gia và quản lý môi trường cho các thành viên tham gia và giữ vai trò trọng yếu trong suất quá trình thực hiện giữ vai trò trọng yếu trong suất quá trình thực hiện SXSH.SXSH.Phương thức liên lạc: email, chat, điện thoại, fax, thư, Phương thức liên lạc: email, chat, điện thoại, fax, thư, trực tiếp tại Xí nghiệp.trực tiếp tại Xí nghiệp.[...]... thu nhập 5.5 Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty NHATRANGSEAFOOD, Khánh Hòa  Các nội dung chính:     Tình hình trước thực hiện SXSH Trình tự thực hiện SXSH tại Doanh nghiệp Kết quả sau thực hiện SXSH Bài học kinh nghiệm Trước thực hiện SXSH       Xả rác bừa bãi ngoài phân xưởng Xả phế liệu dưới nền nhà Nước tràn không tắt Thao tác xử lý chưa tiết kiệm Định mức nước sử dụng rất cao... một lĩnh vực cần quan tâm đánh giá SXSH 4.1.2 Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện  Đã thực hiện được 242 giải pháp, trong đó: Quản lý nội vi (147); KSQTSX tốt hơn (47); thay đổi vật liệu (12); cải tiến máy móc thiết bị (19); thay đổi công nghệ (11); thu hồi và tái sử dụng (5); sản xuất sản phẩm phụ (1) 4 Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện được 5 Các giải pháp chính đã thực hiện  5.1 Các giải pháp... hiện SXSH Cán bộ chuyên trách thu thập số liệu, phân tích dữ liệu, chọn lọc báo cáo theo cấp quản trị, theo chủ đề SXSH là một công cụ cho ban QTSXKD công ty thực hiện quản lý Kết hợp giữa triển khai sản xuất và giải quyết các vấn đè nảy sinh của SXS trong buổi họp đầu ca sản xuất hàng ngày Đào tạo GMP, SSOP lồng ghép SXSH nâng cao nhận thức, gia tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực Lồng ghép SXSH vào... gian chế biến  5.1.3 Kết quả thực hiện các giải pháp Giải pháp 3: Sử dụng thiết bị vệ sinh chuyên dụng thay chô ống nhựa mềm  Lợi ích kinh tế: • Chi phí đầu tư: 37,1 triệu • Mức tiết kiệm: 66,5 triệu/năm • Thời gian hoàn vốn: 7 tháng  Lợi ích môi trường và cải thiện chất lượng: • Tiết kiệm tài nguyên nước ngầm, giảm phát thải vào môi trường 23.600 m3/năm 5.1.3 Kết quả thực hiện các giải pháp  Giải... giảm, sắp xếp hệ thống ánh sáng toàn xưởng cho phù hợp Đào tạo nâng cao ý thức người sử dụng Thay đổi thiết bị cấp đông Ưu tiên ưử dụng TB tiêu thụ điện thấp Bố trí sản xuất phù hợp từ khâu PTO, phụ gia, hấp, đông IQF 5.2.3 Kết quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng  Giải pháp 1: Bố trí hợp lý ánh sáng khu sản xuất  Lợi ích kinh tế: • •  Lượng điện tiết kiệm: 45.936 kWh/năm (300 ngày hoạt động)... hiện các giải pháp  Giải pháp 1: thiết kế hồ rửa thu hồi nước • Lợi ích kinh tế: Chi phí đầu tư: 37,6 triệu  Mức tiết kiệm: 31,2 triệu/năm  Thời gian hoàn vốn: 1,2 năm • Lợi ích môi trường:  Tiết kiệm tài nguyên nước ngầm, giảm phát thải vào môi trường 10.400 m3/năm   5.1.3 Kết quả thực hiện các giải pháp Giải pháp 2: Lột cạo, xẽ kết hợp bỏ công đoạn rửa PTO rút ngắn qui trình chế biến  Lợi ích... dùng máy phát điện) • Đủ ánh sáng cần thiết cho công nhân làm việc, giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến mắt • Chất lượng cảm quan sản phẩm tốt hơn 5.2.3 Kết quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng  Giải pháp 2: Ưu tiên sử dụng thiết bị tiêu thụ năng lượng thấp  Lợi ích kinh tế: •  Mức tiết kiệm: 136 kWh/TTP, tương đương 42,2 triệu/năm Lợi ích môi trường: • Giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà. .. SXSH Phân tích cơ hội lựa chọn giải pháp Lập kế hoạch thực hiện Thực hiện các giải pháp Báo cáo kết quả thực hiện cho BCĐ Họp BCĐ SXSH và nhóm SXSH Lập kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo 4 Tổng hợp các giải pháp đã thực hiện được  4.1.1 Lựa chọn trọng tâm đánh giá:    Nước và nước đá sử dụng rất nhiều trong quá trình CBTS Đông lạnh, chiếm 105 giá thành sản xuất và đây là nguồn phát thải rất lớn... SXSH giảm lượng điện sử dụng     Tiết kiệm tiền điện Khắc phục tình trạng thiếu trầm trọng điện Tăng khả năng chạy máy áp ứng nhu cầu sản xuất tốt hơn Giá thành sản phẩm được cấu thành bởi     Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân công Chi phí quản lý: bán hàng, khấu hao, quảng cáo, … Chi phí phát sinh phụ: điện, nước, nước đá, xử lý nước thải,… ... 5.1.3 Kết quả thực hiện các giải pháp  Giải pháp 4: Thay thế hệ thống dẫn nước vào phân xưởng  Lợi ích kinh tế: • Chi phí đầu tư: 136,4 triệu • Mức tiết kiệm: 75,7 triệu/năm • Thời gian hoàn vốn: 1,7 tháng  Lợi ích môi trường: • Không lãng phí tài nguyên nước ngầm: 75.790 m3/năm 5.1.3 Kết quả thực hiện các giải pháp  Giải pháp 5: Thu gom chất thải trong chế biến PTO  Lợi ích kinh tế: • Lượng phế phẩm . Chương V Kết quả áp dụng Sản xuất sạch Chương V Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản hơn tại một số Nhà máy Chế biến. Giang5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công 5.2. Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại Công ty CAMIMEX, Cà Mauty CAMIMEX, Cà Mau5.3. Kết quả áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương V: Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản pptx, Chương V: Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản pptx, Chương V: Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản pptx, Chương V Kết quả áp dụng Sản xuất sạch hơn tại một số Nhà máy Chế biến Thủy sản, Tóm lược tình hình trước khi thực hiện SXSH, Các giải pháp chính đã thực hiện, Tóm tắt hiệu quả SXSH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm