Quantum mechanics symmetries 2nd ed w greiner, b muller

505 299 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 14:43

Đây là bộ sách tiếng anh về chuyên ngành vật lý gồm các lý thuyết căn bản và lý liên quan đến công nghệ nano ,công nghệ vật liệu ,công nghệ vi điện tử,vật lý bán dẫn. Bộ sách này thích hợp cho những ai đam mê theo đuổi ngành vật lý và muốn tìm hiểu thế giới vũ trụ và hoạt độn ra sao. . class="bi x0 y0 w1 h1" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: Quantum mechanics symmetries 2nd ed w greiner, b muller, Quantum mechanics symmetries 2nd ed w greiner, b muller, Quantum mechanics symmetries 2nd ed w greiner, b muller