Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý

90 973 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 14:35

Luận Văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệpMỤC LỤCCHƯƠNG 1LỜI MỞ ĐẦU . 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. . 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. 2 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. . 2 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài . 2 CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC . 3 2.1. Nội dung của quản trị nhân sự. . 3 2.1.1. Nội dung của quản trị nhân sự 3 2.1.2. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu và tầm quan trọng của Quản trị nhân lực. 4 2.1.2.1. Khái niệm 4 2.1.2.2. Đối tượng của quản trị nhân lực 5 2.1.2.3. Mục tiêu của QTNL . 5 2.1.2.4. Vai trò của QTNL 5 2.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực. 6 2.1.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực . 6 2.1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 6 2.1.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 7 2.2. Những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7 2.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực. 8 2.2.2. Phát triển nguồn nhân lực. 8 2.2.3. Mục tiêu, ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. . 8 2.3. Các phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp. 10 Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệp2.3.1. Đào tạo trong công việc. 11 2.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc. 11 2.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề. . 11 2.3.1.3. Kèm cặp và chỉ bảo. 11 2.3.1.4. Phương pháp luân chuyển và thuyên chuyển công việc. . 12 2.3.2. Đào tạo ngoài công việc . 13 2.3.2.1. Phương pháp lớp tổ chức cạnh tranh doanh nghiệp 13 2.3.2.2. Cử đi học tại các trường chính quy. 13 2.3.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo. 13 2.3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự trợ giúp của máy tính. . 14 2.3.2.5. Phương pháp đào tại từ xa. 14 2.3.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm. 14 2.3.2.7. Mô hình hóa hành vi. 15 2.2.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lí công văn giấy tờ. . 15 2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 15 2.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 15 2.4.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 16 2.4.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo. . 18 2.4.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 19 2.4.1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo. . 19 2.4.1.5. Dự tính chi phí đào tạo. 19 2.4.1.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên . 20 2.4.1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 20 2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. . 21 2.5.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. . 21 Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệp2.5.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 21 CHƯƠNG 3THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ PHỐI 22 3.1. Khái quát về công ty TNHH Mừng Quý 22 3.1.1. Tên công ty, địa chỉ của công ty TNHH Mừng Quý . 22 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 22 3.1.3. Ngành nghề kinh doanh . 23 3.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty . 24 3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Mừng Quý. 26 3.1.6. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ 26 3.1.6.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 26 3.1.6.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty . 28 3.1.7. Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 36 3.1.7.1. Số lượng lao động trong công ty . 36 3.1.7.2. Cơ cấu tuổi của lao động trong công ty TNHH Mừng Qúy 37 3.1.7.3. Cơ cấu giới tính tại công ty TNHH Mừng Quý. 39 3.1.7.4. Cơ cấu trình độ đào tạo của lao động trong công ty TNHH Mừng Quý . 41 3.1.7.5. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Mừng Quý . 42 3.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý. 47 3.2.1. Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý . 47 3.2.1.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý . 47 3.2.1.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty TNHH Mừng Quý. 48 Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệp3.2.1.2.1. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 48 3.2.1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý 50 3.2.1.2.3. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý . 51 3.2.1.2.4. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý . 52 3.2.1.2.5. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của công ty TNHH Mừng Quý 54 3.2.1.2.6. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý. 56 3.2.1.2.7. Phân tích thực trạng kết quả đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý 58 3.2.2. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý . 59 3.2.2.1. Đánh giá kết quả đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý 59 3.2.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý. . 61 3.2.2.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ. . 62 Chương 4Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 66 4.1. Hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý 66 4.1.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015 66 4.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý. 66 Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệp4.2. Những giải pháp đề xuất đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý. 67 4.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHH Mừng Quý. 67 4.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý. 73 4.2.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. 73 4.2.2.3. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo . 75 4.2.2.4. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học của công ty. . 77 4.2.2.5. Khai thác nguồn lực tài chính để phục vụ cho việc đào tạo nhân sự . 78 4.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Mừng Quý 78 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 5.1 Kết luận : 82 Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệpDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTNHH : Trách nhiệm hữu hạnQTNS : Quản trị nhân sựQTNL : Quản trị nhân lựcTrường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệpDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUHình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Mừng Quý 24Bảng 1: Một số cửa hàng và đại lý của công ty TNHH Mừng Quý .27Bảng 2: Phân phối sản phẩm khu vực thị trường năm 2009 27Bảng3: Tên một số sản phẩm trong kênh phân phối của công ty 28Bảng 4: Quy mô lao động của công ty TNHH Mừng Quý 36Bảng 5: Cơ cấu tuổi và giới tính của lao động tại công ty TNHH Mừng quý 37Bảng 6: Cơ cấu tuổi của lao động được đào tạo tạicông ty TNHH Mừng Quý năm 2009 .38Bảng 7: Cơ cấu giới tính chia theo lao động gián tiếp và lao động trực tiếp năm 2009 của công ty TNHH Mừng Quý .40Bảng 8: Cơ cấu đào tạo của lao động trong công ty TNHH Mừng Quý 41Hình 2: Ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn của lao động được đào tạo tại công ty TNHH Mừng Quý (đơn vị %) 41Bảng 9: Vốn kinh doanh qua các năm (2007, 2008, 2009) 43Bảng 10: doanh thu và lợi nhuận của công ty 2007-2009 .44Bảng 11: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 44Bảng 12: Tổng vốn, vốn chủ sở hữu và vốn vay của công ty 46Bảng 13: Số lượt người được đào tạo qua các năm của công ty TNHH Mừng Quý .47Hình 3: Đánh giá về chương trình đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý .53Trường Đại Học SPKTHY Luận văn tốt nghiệpBảng 14: Kinh phí đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý qua các năm 56Trường Đại Học SPKTHY - 1 - Luận văn tốt nghiệpCHƯƠNG 1LỜI MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tài.Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút và gìn giữ được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Đào tạo và phát triển là đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tuơng lai.Công ty TNHH Mừng Quýcông ty mới được thành lập chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của công ty. Vì vậy, thực trạng của công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để làm sao có thể đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài. Nhận thấy sự thực trạng của công ty như trên em quyết định chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý” làm khóa luận tốt nghiệp.Trường Đại Học SPKTHY - 2 - Luận văn tốt nghiệp1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.Việc nghiên cứu đề tại này nhằm:Hiểu rõ những lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.Đề ra các pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài.Nghiên cứu tình hình thực tiễn trình độ của đội ngũ công nhân viên tại công ty TNHH Mừng Quý.Nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.• Pham vi thời gian: Từ năm 2006 tới nay.• Phạm vi không gian:Nghiên cứu tình hình nhân sự tại trụ sở chính của công ty và các đại lý các nhà phân phối của công ty.1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiBài khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên sau đây:• Phương pháp thống kê.• Phương pháp so sánh.• Thu thập thông tin qua thực tế thực tập, phiếu điều tra.• Phương pháp chuyên gia.[...]... nh hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty TNHH Mng Quy Trng ai Hoc SPKTHY - 22 - Luõn vn tụt nghiờp CHNG 3 THC TRNG VN ấ AO TAO VA PHAT TRIấN NGUễN NHN LC CUA CễNG TY TNHH MNG QUY PHI 3.1 Khỏi quỏt v cụng ty TNHH Mng Quý 3.1.1 Tờn cụng ty, a ch ca cụng ty TNHH Mng Quý Tờn cụng ty vit bng ting Vit: CễNG TY TNHH MNG QUí Tờn nc ngoi: MUNG QUY COMPANY LIMITED Tờn cụng ty vit tt: MUNG QUY CO; LTD a ch tr... im c cu t chc ca cụng ty C cõu tụ chc cua cụng ty c t chc theo hỡnh thc cụng ty TNHH gm cú cỏc phũng ban: Phũng Giỏm c, Phũng kinh Doanh, Phũng k Toỏn Ti chớnh, Phũng Nhõn S Hỡnh 1: S c cu t chc ca cụng ty TNHH Mng Quý GIM C PHể GIM C PHềNG PHềNG p_- PHềNG TI CHNH K HNH CHNH Vi KINH m kinh doanh cua cụng tyTON ty thng mai va NHN S võn c iờDOANH ( cụng dich vu ) va la mụt cụng ty nho va, mi c hinh thanh... am bao sụ nhõn viờn trong cụng ty co u ca vờ sụ lng va chõt lng nhm duy tri hoat ụng cua cụng ty, giup cụng ty ngay cang phat triờn 3.1.5 Chc nng va nhiờm vu cua cụng ty TNHH Mng Quy La cụng ty phõn phụi cac san phõm ục quyờn cac thiờt bi phuc vu nganh nc cho toan tinh Hng Yờn Cụng ty TNHH Mng Quy la cụng ty chuyờn nhõp khõu trc tiờp cac thiờt bi, cac san phõm thuục nganh nc, cac thiờt bi iờn vờ phõn... biờt cụng ty TNHH la cụng ty kinh doanh thng mi, v dch v s cnh tranh trờn th trng ngy cng gay gt, san phõm cụng ty kinh doanh ngay cang a dang va phong phu trờn thi trng vi võy yờu cu i vi cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc ca cụng ty sao cho phự hp vi nhng c im kinh doanh vn cú m li cú th mang li hiu qu cao trong kinh doanh Do ú vic tỡm hiu v thc trng cụng tỏc o to v phỏt trin ti cụng ty TNHH Mng... to v phỏt trin ngun nhõn lc ti cụng ty TNHH Mng Quy Mi c thanh lõp t nm 2006 nờn kha nng vờ vụn, nhõn lc cua cụng ty võn con rõt han chờ, quy trinh bụ may quan ly cua cụng ty con nhiờu xao chụn cõn co s cung cụ, ao tao va phat triờn nguụn nhõn lc am bao lc lng lao ụng cho qua kinh doanh lõu dai cua cụng ty Cng nh nhng doanh nghip khỏc trong nn kinh t th trng, cụng ty phi tỡm cỏch nõng cao hiu qu sn... kha nng quan Trng ai Hoc SPKTHY - 27 - Luõn vn tụt nghiờp hờ cua Giam ục thi cụng ty a co c mang li ca hang, cac ai ly phõn phụi san phõm cua cụng ty la tng ụi rụng Sau õy la mụt sụ ca hang va cac ai ly phõn phụi san phõm cho cụng ty: Cac ai ly, ca hang phõn phụi san phõm cua cụng ty Bng 1: Mt s ca hng v i lý ca cụng ty TNHH Mng Quý STT Tờn ca hng a ch 1 Ca hng Ho Bỡnh Vn Giang, Hng Yờn 2 Ca hng i Minh... nh thnh lp cụng ty TNHH Mng Quý ch yu kinh doanh cỏc thit b phc v ngnh nc da trờn nn tng sn cú K t khi thnh lp n nay cụng ty ó rt nhiu thnh cụng c bit l giai on nm 2008, 2009 Nm 2008 õy l giai on khú khn vi kinh t ton cu, rt nhiu tõp on ln ri vo tỡnh trng phỏ sn nhng Mng Quý vn ng vng khụng nhng chi tr cỏc khon n m cũn sinh li v chi tr y cho cỏc thnh viờn trong cụng ty giỳp cụng ty thoỏt khi thi... Ninh KV5: Mt s khỏch hng quen ca cụng ty cỏc tnh ,Thanh Húa, Sn La,Yờn Bỏi 3.1.6.2 c iờm san phõm cua cụng ty Cụng ty TNHH Mng quy chuyờn phõn phụi mụt sụ san phõm phuc vu nganh nc Sau õy em xin gii thiờu mụt sụ san phõm cua cụng ty ang phõn phụi Bng3: Tờn mt s sn phm trong kờnh phõn phi ca cụng ty STT Mã vật t Tên vật t n v n giỏ 1 PVC021DK ống PVC ĐK 21 M 27,273 2 PVC021PN12.5 ống PVC ĐK 21PN12.5 Class... s thu: 0504000395 Ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty Giỏm c: Phan Ngc Mng Sinh ngy : 28/12/1972 Dõn tc : Kinh, Quc tch: Vit Nam Giy CMND s: 145399411 Ni cp: Cụng an tnh Hng Yờn Ni ng ký h khu thng trỳ: Hng Tin- Khoỏi Chõu Hng Yờn 3.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty TNHH Mng Quý trc khi thnh lõp khong t nm 2001n 2006 l i lý cp 1 ca cụng ty nha Tin Phong trong khong thi gian ny Mựng Quý ó... ) thi c cõu cụng ty võn con tng ụi nho va c bụ tri tng ụi n gian Sau õy la nhiờm vu cua tng phong ban trong cụng ty: Giam ục ( ụng Phan Ngoc Mng ): Giam ục doanh nghiờp la c chu s hu doanh nghiờp co quyờn iờu hanh doanh nghiờp theo chờ ụ mụt thu B B PHN trng, chiu trach nhiờm vờ cac hanh vi cua minh, cung nh kờt qua cụng viờc PHN XNG cua cụng ty La ngi chu s hu cao nhõt trong cụng ty Giam ục co nhiờm . 62 Chương 4Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý . tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý làm khóa luận tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý, Tính cấp thiết của đề tài., Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực., Đào tạo nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu, ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực., Đào tạo trong công việc., Đào tạo ngoài công việc, 3 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN, 4 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát

Từ khóa liên quan