Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh của Việt Nam " ppt

6 447 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 03:20

Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 43 PGS.TS. NguyÔn Nh− Ph¸t * I. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ khi mở cửa hội nhập với quốc tế, trong đó có hội nhập về pháp luật, ở Việt Nam, luật học so sánh được xem như một trong những phương pháp quan trọng để xây dựng các văn bản pháp luật, trước hết là những văn bản luật. Dường như ở hầu hết các dự án luật, công tác nghiên cứu so sánh luật đều được đặt ra dưới khẩu hiệu “tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài” để soạn thảo pháp luật. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng khi nghiên cứu so sánh lập pháp, người nghiên cứu đôi khi chưa thực sự xuất phát từ lí thuyết về kĩ thuật phương pháp so sánh nên những kết quả nghiên cứu chưa có sức thuyết phục, chưa thực sự có cơ sở vững chắc điều đó sẽ làm cho pháp luật của Việt Nam bị “biến dị” so với “chuẩn mực chung” của pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ, thông thường người ta chỉ nhìn thấy tính chất văn hóa hay chính trị của pháp luật (những hiện tượng này là có thể khác nhau giữa các quốc gia) mà quên đi rằng pháp luật có tính chân lí, pháp luật có giá trị xã hội vì vậy pháp luật cũng thể trở thành những chuẩn mực chung của nhân loại trong thế giới toàn cầu hóa. Hiện tượng trên cũng không bị loại trừ trong trường hợp soạn thảo Luật cạnh tranh. Khi nghiên cứu xây dựng Luật cạnh tranh, Ban soạn thảo đã cố gắng ứng dụng luật học so sánh để đi tìm những “chuẩn mực pháp lí chung” của thế giới đưa vào Dự án Luật canh tranh của Việt Nam để một mặt, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam sẽ không bị “lạc lõng” so với pháp luật của các nước mặt khác quan trọng hơn là nhằm học hỏi kinh nghiệm điều chỉnh bằng pháp luật cạnh tranh - một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với tư duy quản lí pháp lí truyền thống ở Việt Nam. Mặc dù vậy, Luật cạnh tranh của Việt Nam đã một mặt tiếp thu những thông lệ của thế giới nhưng vẫn có những “biến dị” không cần thiết, mặt khác lại chưa phản ánh hết những điều kiện đặc thù của các quan hệ kinh tế ở Việt Nam. Trên thực tế, trong năm 2000, Ban soạn thảo đã tổ chức hai cuộc hội thảo với các doanh nghiệp (ngày 8/9/2000 với doanh nghiệp khu vực phía Bắc ngày 18-19/9/2000 với doanh nghiệp khu vực phía Nam) bốn hội thảo quốc tế (ngày 5/9/2000 với các chuyên gia của cơ quan cạnh tranh Pháp, ngày 30-31/10/2000 ngày 29-30/6/2000 với các chuyên gia của cơ quan cạnh tranh Hoa Kì, ngày 10-13/10/2000 với các chuyên gia của cơ quan * Viện nhà nước pháp luật Viện khoa học xã hội Việt Nam Thực tiễn sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp tại Việt Nam 44 Tạp chí luật học số 4/2007 cnh tranh Nga, c, UNCTAD). Trong nm 2001, Ban son tho ó t chc 3 hi tho quc t vi cỏc chuyờn gia ca c quan qun lớ cnh tranh cỏc nc v vựng lónh th nh c, Nht Bn, Hn Quc, Australia, i Loan vo cỏc ngy 29-30/5, 4-5/6, 8-9/11. Trong nm 2002, Ban son tho ó t chc 4 hi tho quc t vi cỏc chuyờn gia ca c quan cnh tranh cỏc nc v vựng lónh th nh Canada, Hoa Kỡ, Nht Bn, i Loan vo cỏc ngy 4-7/6, 24-25/6, 11-12/9, 26-27/11. Ngoi ra, Ban son tho ó t chc nhiu cuc kho sỏt tỡm hiu kinh nghim nc ngoi. iu ỏng lu ý l nu xem xột cỏc quc gia v vựng lónh th trờn õy thỡ lut hc so sỏnh xp h vo nhng truyn thng phỏp lut khỏc nhau. Vỡ vy, nu khụng quan tõm iu ny thỡ khú cú th hiu ht bn cht v giỏ tr ớch thc ca phỏp lut ca tng quc gia. II. KT QU S DNG LUT SO SNH VO THC TIN XY DNG LUT CNH TRANH 1. V nhu cu xõy dng phỏp lut cnh tranh Khi nghiờn cu son tho Lut cnh tranh, Ban son tho ó tỡm hiu v nhu cu ban hnh lut cnh tranh trờn th gii v phỏt hin rng cú ti 82 quc gia v cỏc vựng lónh th trờn th gii cú phỏt trin mt ch nh, mt ngnh lut riờng r(1): Lut cnh tranh. Trờn c s nghiờn cu s cn thit ca vic ban hnh lut cnh tranh, Ban son tho ó ch ra mt s nhu cu v ban hnh Lut cnh tranh Vit Nam nh sau: - Nhu cu kim soỏt cỏc hnh vi gõy hn ch cnh tranh hoc dn n vic gõy hn ch cnh tranh, c bit khi m ca th trng hi nhp kinh t quc t. Cựng vi quỏ trỡnh m ca th trng thụng qua vic kớ kt v gia nhp cỏc hip nh thng mi song phng v a phng, ó v s xut hin nhng cụng ti a quc gia hot ng Vit Nam. Vi tim lc kinh t ca mỡnh, nhng cụng ti ny cú kh nng to lp c v trớ thng lnh, v trớ c quyn. ng thi, mt b phn doanh nghip ni a Vit Nam do tim lc hn ch ang v s b loi b dn khi i sng kinh t. Tỡnh trng loi b i th chim ot th trng, thit lp v trớ thng lnh din ra vi mc nghiờm trng. Vớ d: ó cú cụng ti em hng trm tn sn phm biu khụng hoc bỏn phỏ giỏ, lm cho nhiu doanh nghip trong nc thuc cựng ngnh hng khụng cú kh nng ti chớnh duy trỡ hot ng sn xut bỡnh thng. - Nhu cu bo v quyn kinh doanh chớnh ỏng ca cỏc doanh nghip, chng li cỏc hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh T khi cnh tranh c tha nhn, cỏc hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh gia cỏc doanh nghip ó xut hin, e do quyn kinh doanh, gõy ra nhng hu qu xu cho mụi trng kinh doanh, cho doanh nghip lm n chõn chớnh v cho ngi tiờu dựng. Trong khi ú, quy nh ca phỏp lut liờn quan n hot ng cnh tranh ó khụng cỏc ch nh ngn chn cỏc th on cnh tranh khụng lnh mnh, tinh vi, phc tp ca Thực tiễn sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp tại Việt Nam Tạp chí luật học số 4/2007 45 mt b phn doanh nghip trờn th trng. Nhiu hnh vi cha c x lớ hoc ó c x lớ nhng cha nghiờm lm cho quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc doanh nghip lm n chõn chớnh b xõm phm nh trng hp gõy ri hot ng ca doanh nghip khỏc, gi mo ch dn thng mi, giốm pha doanh nghip khỏc, qung cỏo, khuyn mi gian di, d d, lụi kộo nhõn viờn ca i th cnh tranh. õy l nhng hnh vi cú tỏc ng tiờu cc n mụi trng cnh tranh, cn tr hot ng kinh doanh hp phỏp ca doanh nghip khỏc v cn phi cú bin phỏp trng pht kinh t mnh rn e v xoỏ b cỏc hnh vi ú. - Nhu cu to lp v duy trỡ mt mụi trng kinh doanh bỡnh ng Mc dự Hin phỏp nm 1992 chớnh thc tha nhn s tn ti ca cỏc thnh phn kinh t v khng nh quyn bỡnh ng gia cỏc thnh phn kinh t trc phỏp lut nhng khi thc hin, nhiu c quan qun lớ nh nc ó khụng thc s tuõn th quy nh ny. Tỡnh trng phõn bit i x gia cỏc thnh phn kinh t, c bit l gia doanh nghip nh nc v doanh nghip ngoi quc doanh khỏ ph bin. Bờn cnh ú, do quyn li cc b, vn ang din ra tỡnh trng mt s c quan nh nc, bng cỏc mnh lnh hnh chớnh ca mỡnh, giỏn tip can thip vo hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip, to li th cho mt hay mt s doanh nghip. Thc trng ú lm xut hin nhng ro cn thng mi ngay trờn chớnh th trng ni a theo cỏch ch c mua xi mng ca tnh nh trong xõy dng, ch c s dng bia ca tnh nh trờn a bn ca tnh hay hnh vi buc cỏc c quan, t chc ti a phng mua hng hoỏ ca cỏc doanh nghip nht nh, lm mt c hi cnh tranh bỡnh ng ca cỏc doanh nghip khỏc, gõy thit hi cho ngi tiờu dựng v cho nn kinh t. Tt c nhng lớ do trờn õy u th hin quan im chung ca cỏc nc v c s lớ lun v thc tin ban hnh vn bn phỏp lut v cnh tranh. 2. Vn mt hay nhiu lut Vic nghiờn cu so sỏnh phỏp lut cnh tranh ca nhiu quc gia, cho thy nhỡn chung, nhiu trong s cỏc quc gia cú phỏp lut cnh tranh, mng phỏp lut ny nm ri rỏc trong mt h thng gm nhiu vn bn phỏp lut. c bit l Hoa Kỡ, CHLB c ri sau ú l Nht bn, Hn Quc, i Loan ú, phỏp lut cnh tranh khụng ch bao gm nhng o lut hay ngh nh riờng r quy nh trc tip nhng vn liờn quan n cnh tranh m cũn c tỡm thy trong cỏc vn bn phỏp lut khụng cú mc ớch ch yu iu chnh cỏc vn ca cnh tranh nh lut dõn s, lut thng mi Trong khi ú, Vit Nam cỏc nh lm lut ó ch trng mụ hỡnh nht nguyờn" - mt o lut v cnh tranh. iu ny ó gõy tranh cói trong Ban son tho khi thit k Lut cnh tranh vi c cu nh hin nay. Trờn thc t, Lut cnh tranh ca Vit Nam ó bao hm nhng vn c bn v chung nht (theo thụng l), nhng vn cn thit ca h thng phỏp lut cnh tranh. Núi Thực tiễn sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp tại Việt Nam 46 Tạp chí luật học số 4/2007 khỏc i, mt o lut ca Vit Nam (cha i vo ni dung chi tit) ó thc hin c chc nng iu chnh ca nhiu vn bn phỏp lut cỏc quc gia trờn th gii vi nhng ni dung c bn khỏ tng ng. Nhng ni dung c bn ca Lut gm: - Quy nh nhng hnh vi cnh tranh b can thip: i. Cỏc hnh vi hn ch cnh tranh (theo cỏch gi ca ngi c); ii. Nhng hnh vi cnh tranh khụng lnh mnh; - Thit lp mt thit ch m bo thc thi phỏp lut cnh tranh: C quan qun lớ cnh tranh (bao gm Cc cnh tranh v Hi ng cnh tranh); - Quy nh v trỡnh t v th tc xem xột min tr v x lớ v mt hnh chớnh i vi cỏc hnh vi vi phm Lut cnh tranh (t tng cnh tranh). Tuy nhiờn, tụi thy rng qu l minh bch, rừ rng v thun li hn cho vic ỏp dng phỏp lut nu nh chỳng ta ban hnh nhiu vn bn phỏp lut khỏc nhau v tng lnh vc khỏ c lp trong c cu chung ca phỏp lut v cnh tranh. Song trong bi cnh ca t duy v phng phỏp xõy dng v thụng qua vn bn lut Vit Nam nh hin nay, li thờm nng lc v iu kin (v thi gian) ca Quc hi Vit Nam trc yờu cu khn trng hon chnh h thng phỏp lut ỏp ng cỏc yờu cu hi nhp v ca chớnh cỏc quan h th trng hin nay thỡ õy l s la chn hp lớ nht ca Ban son tho. iu ỏng núi l do khụng c chun b k lng v nhn thc mc ớch v yờu cu ca tng nhúm quy phm khỏc nhau trong mt o lut nờn ó gõy khú khn trong vic nhn thc v c bit l trong c ch thi hnh lut. 3. Vn phng phỏp quy nh cỏc hnh vi cnh tranh b cm Qua nghiờn cu so sỏnh phỏp lut cnh tranh ca cỏc nc, cú th thy rng khi quy nh cỏc hnh vi cnh tranh b cm (hn ch cnh tranh hay cnh tranh khụng lnh mnh), phỏp lut cỏc nc u da trờn cỏc c trng ca hnh vi cnh tranh a ra nhng quy nh cm oỏn hay kim soỏt chung. c th húa, phỏp lut cng lit kờ mt s loi hnh vi in hỡnh. Tuy nhiờn, vỡ cỏc th thut cnh tranh ca cỏc i th thuc v phm trự sỏng to, luụn thay i v phỏt trin nờn khụng th cú o lut no lit kờ c ht cỏc hnh vi cnh tranh cn iu chnh. Do vy, trờn c s ca nhng quy nh mang tớnh nguyờn tc chung m cỏc c quan ỏp dng phỏp lut (k c c quan qun lớ nh nc v cnh tranh) s cú th vn dng sỏng to v gii thớch lut trong nhng tỡnh hung c th. Lut cnh tranh ca Vit Nam khụng c thit k nh vy v cng khụng c t duy nh vy vỡ gii thớch phỏp lut ch thuc v thm quyn ca y ban thng v Quc hi. Sau khi lit kờ cỏc hnh vi b cm m khụng cú quy nh nguyờn tc, Lut dnh cho Chớnh ph c ni di danh sỏch cỏc hnh vi b cm. Theo logic ú, Chớnh ph dng nh gi vai trũ ca nh lp phỏp. iu ny l khụng ỳng theo phng din phõn chia quyn lc v nh nc phỏp quyn. Thùc tiÔn sö dông luËt so s¸nh trong ho¹t ®éng lËp ph¸p t¹i ViÖt Nam T¹p chÝ luËt häc sè 4/2007 47 4. Thiết chế tố tụng cạnh tranh Tương đồng với pháp luật cạnh tranh của các quốc gia, Luật cạnh tranh của Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lí cho tổ chức hoạt động của cơ quan quản lí nhà nước về cạnh tranh. Tuy nhiên, bất luận là nằm trong hệ thống nào, cơ quan quản lí nhà nước về cạnh tranh, theo thông lệ phải là một cơ quan có địa vị pháp lí độc lập (tương tự như tòa án - song vẫn thuộc hành pháp) để thực hiện hai chức năng cơ bản là: - Tham gia tích cực vào việc hoạch định thực thi chính sách cạnh tranh của quốc gia; - Xử lí về phương diện hành chính các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh trên cơ sở xem xét đánh giá các hành vi độc quyền hóa (hạn chế cạnh tranh) đưa ra những quyết định phán xử. Trong khi đó, ở Việt Nam, Cục quản lí cạnh tranh là cơ quan thuộc Bộ thương mại. Điều này theo tôi là không hệ trọng (như nhiều người vẫn quan niệm). Điều quan trọng là dù thuộc Bộ thương mại nhưng đây là một cơ quan ra đời trên cơ sở của một đạo luật riêng rẽ (khác với việc thành lập các bộ phận khác trong một cơ quan bộ chỉ được thực hiện trên cơ sở nghị định). Hơn thế nữa, vấn đề là các quy phạm luật cần thiết kế cho cơ quan này một địa vị pháp lí độc lập bình đẳng trong quan hệ với mọi cơ quan nhà nước khác (thí dụ như các bộ chuyên ngành hay với chính Bộ thương mại) có uy quyền trong quan hệ với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có được những uy thế quyền lực đó, tôi tin rằng Cục cạnh tranh đã không ngần ngại can thiệp vào vụ tăng giá điện của Tổng công ti điện lực Việt Nam hay vào vụ “va đập” giữa Viettel VNPT. Nhiệm vụ này, Luật cạnh tranh cùng với Nghị định số 06 chưa thực hiện được. Ở chức năng thứ nhất, Luật cạnh tranh cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đều chưa thể hiện rõ vai trò mạnh mẽ của Cục cạnh tranh trong quá trình tham gia hoạch định chính sách cạnh tranh thông qua các hoạt động tư vấn, giám sát hay khuyến nghị những vấn đề liên quan đến chính sách cạnh tranh hoặc thậm chí phát triển hoàn thiện pháp luật cạnh tranh. Trong chức năng thứ hai, Luật cạnh tranh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đều xuất phát từ nhận thức: - Không phân biệt rõ về bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh hạn chế cạnh tranh, - Coi hành vi cạnh tranh không lành mạnh là xâm phạm trật tự kinh tế (chứ không phải là xâm hại lợi ích của đối thủ) nên đã để cho Cục cạnh tranh phạt hành chính về những hành vi này trong khi hậu quả trực tiếp của nó là thiệt hại của đối thủ. Trong khi đó, khả năng thiết lập lại lợi ích bị xâm hại của đối thủ bằng tòa án tư pháp lại khó có thể được thực hiện theo Bộ luật tố tụng dân sự. - Ngoài ra, khác với cơ quan quản lí nhà nước về cạnh tranh của nhiều quốc gia, Cục cạnh tranh còn có chức năng về quản lí nhà nước xử lí vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Thực tiễn sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp tại Việt Nam 48 Tạp chí luật học số 4/2007 5. V mt vi ni dung c th trong Lut cnh tranh Nh ó trỡnh by trờn õy, v cn bn, phỏp lut cnh tranh ca Vit Nam ó tha hng kt qu ca nghiờn cu so sỏnh phỏp lut nờn ó th hin khỏ ton din nhng ni dung truyn thng ca phỏp lut cnh tranh ca cỏc quc gia trờn th gii. Tuy nhiờn, Lut cnh tranh ca Vit Nam vn cú mt s ni dung xa l vi quc t nh sau: Th nht l vn quan nim v lut chung - lut chuyờn ngnh. Khon 1 iu 5 Lut cnh tranh quy nh: "1. Trng hp cú s khỏc nhau gia quy nh ca Lut ny vi quy nh ca lut khỏc v hnh vi hn ch cnh tranh, cnh tranh khụng lnh mnh thỡ ỏp dng quy nh ca Lut ny. 2. Trng hp iu c quc t m Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam kớ kt hoc gia nhp cú quy nh khỏc vi quy nh ca Lut ny thỡ ỏp dng quy nh ca iu c quc t ú". Theo cỏch din gii ca iu 5 thỡ trong mi quan h vi cỏc vn bn phỏp lut quc gia, Lut cnh tranh l "lut riờng", cũn trong mi quan h vi iu c quc t thỡ Lut ny li l "lut chung". Chỳng tụi cú nghi ng v tớnh cht thng xuyờn "riờng" ca o lut ny. Nu ỏp dng mt o lut cú chc nng tng hp v ch th kinh doanh hay v lnh vc kinh doanh (thớ d Chng II Hin phỏp, Lut thng mi, Lut doanh nghip) thỡ khi xem xột hnh vi cnh tranh ca mt doanh nghip rừ rng l Lut cnh tranh s gn vi s vic hn. Tuy nhiờn, cn c vo Lut cnh tranh, cỏc o lut v kinh t ngnh (thớ d Lut cỏc t chc tớn dng) s "cú quyn" cn c vo ni dung ca Lut cnh tranh m c th húa mt hnh vi cnh tranh no ú trong iu kin ca ngnh kinh t ny. Lỳc ú, khú cú th coi Lut cnh tranh vn l lut riờng. Th hai, Lut cnh tranh, khi quy nh v cỏc tho thun hn ch cnh tranh ó khụng cp loi tha thun theo chiu dc, mc dự s nguy him ca loi tha thun hn ch cnh tranh ny l khụng ln v nhu cu v mc "trng tr" cng khụng cao nh i vi nhng tha thun ngang. Mc dự vy, cỏc quc gia khỏc u cú quy nh riờng v loi tha thun hn ch cnh tranh ny. Th ba, nhiu quc gia, phỏp lut bo v ngi tiờu dựng cú th l mt b phn hay ớt nht cng l "cú biờn gii" vi phỏp lut cnh tranh. Ti õy, phỏp lut cnh tranh thng quy nh nhim v ca c quan qun lớ cnh tranh l thm nh cỏc hp ng mu vỡ bn thõn cỏc "iu kin giao dch chung" ny mt mt th hin cỏc th thut cnh tranh cụng khai v mt khỏc cú th v thụng thng lm dng tớnh bt cõn xng ca thụng tin m gõy bt bỡnh ng, phỏ hoi t do kh c ca khỏch hng. Vit Nam, vn ny ó b b ng t lõu trong phỏp lut bo v ngi tiờu dựng, B lut dõn s v Lut cnh tranh cng vn cha thit lp c ch kim soỏt ./. (1) iu ny khụng cú ngha l, ti cỏc quc gia cũn li thỡ ú khụng cú phỏp lut iu tit cỏc hnh vi cnh tranh m vn l khi khụng cú nhng vn phỏp phỏp lut chuyờn v cnh tranh thỡ cỏc hnh vi cnh tranh c iu tit bi cỏc vn bn phỏp lut chung nh lut dõn s, thng mi, cụng ti . chung” của thế giới và đưa vào Dự án Luật canh tranh của Việt Nam để một mặt, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam sẽ không bị “lạc lõng” so với pháp luật của. trong trường hợp so n thảo Luật cạnh tranh. Khi nghiên cứu xây dựng Luật cạnh tranh, Ban so n thảo đã cố gắng ứng dụng luật học so sánh để đi tìm những “chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh của Việt Nam " ppt, Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh của Việt Nam " ppt, Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh của Việt Nam " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn