giáo án hình học 7 bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.tr.t.ái

3 2,870 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:29

Giáo án Hình học – Toán 7Tuần 32Tiết 62§8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦAMỘT TAM GIÁCI. Mục tiêu:− Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác và chỉ rõ mỗi tam giácba đường trung trực.− Biết cách dùng thước kẻ và compa vẽ ba đường trung trực của tam giác.− Chứng minh được tính chất: “Trong 1 tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.− Biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác.II. Phương pháp:− Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS.− Đàm thoại, hỏi đáp.III: Tiến trình dạy học:1. Các hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảngHoạt động 1: Đường trung trực của tam giác.GV giới thiệu đường trung trực của tam giác như SGK. Cho HS vẽ tamgiác cân và vẽ đường trung trực ứng với cạnh đáy=>Nhận xét.HS xem SGK.Lên bảng vẽ tam giác cân,trung trực ứng với cạnh đáy.I) Đường trung trực của tam giác:ĐN: SGK/78Nhận xét: trong một tam giác cân, đường trung trựcứng với cạnh đáy đồng Giáo án Hình học – Toán 7thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung trực của tam giác.GV cho HS đọc định lí, sau đó hướng dẫn HS chứng minh.HS làm theo GV hướng dẫn.II) Tính chất ba đường trung trực của tam giác:Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.Hoạt động 3: Củng cố.GV cho HS nhắc lại định lí 3 đường trung trực của một tam giác.Bài 52 SGK/79:Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là tam giác cân.Bài 55 SGK/80:Cho hình. Cmr: ba điểm Bài 52 SGK/79:Ta có: AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trực nên AB=AC=> ∆ABC cân tại A.Bài 55 SGK/80:Ta có: DK là trung trực Giáo án Hình học – Toán 7D, B, C thẳng hàng. của AC.=> DA=DC=> ∆ADC cân tại D=>¼ADC=1800-2)C (1)Ta có: DI: trung trực của AB=>DB=DA=>∆ADB cân tại D=> ¼ADB=1800-2)B (2)(1), (2)=>¼ADC+¼ADB=1800-2)C+1800-2)B=3600-2()C+)B)=3600-2.900=1800=> B, D, C thẳng hàng.2. Hướng dẫn về nhà:− Học bài, làm bài tập/80.− Chuẩn bị bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác.IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: . Giáo án Hình học – Toán 7 Tuần 32Ti t 62§8 T NH CH T BA ĐƯỜNG TRUNG TR C CỦAM T TAM GIÁCI. Mục tiêu:− Bi t khái niệm đường trung tr c của m t tam. thầy Ho t động của tr Ghi bảngHo t động 1: Đường trung tr c của tam giác. GV giới thiệu đường trung tr c của tam giác như SGK. Cho HS vẽ tam giác cân
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hình học 7 bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.tr.t.ái, giáo án hình học 7 bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.tr.t.ái, giáo án hình học 7 bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.tr.t.ái

Từ khóa liên quan