biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

2 917 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 10:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCCHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1 - Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 về bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chuyển quyền sử dụng đất đối với căn nhà (căn hộ): Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước chuyển quyền sử dụng đất số : /HĐ.MBNƠ. Ngày tháng năm của Công ty 3 - Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày : của Chi cục Thuế quận Hôm nay ngày tháng năm , tại Công ty quản nhà: 3 Đại diện bên bán là Ông (Bà): Chức vụ : Địa chỉ giao dịch : Số điện thoại : Số Fax : Đại diện bên mua là Ông (Bà): Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú : đường phường (xã, thị trấn): quận (huyện) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản căn nhà đó. - Nay bên bán bên mua nhà đồng ý thanh hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chuyển quyền sử dụng đất nêu trên. - Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký. - Đại diện bên mua bên bán nhà nhất trí với nội dung của biên bản thanh hợp đồng này đồng ý ký tên vào biên bản. - Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ. BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên) BÊN BÁN (Ký tên, đóng dấu) . NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 - Căn cứ Quyết định. Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số : /HĐ.MBNƠ. Ngày tháng năm của Công ty 3 - Căn cứ biên
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Từ khóa liên quan