Đề thi:Kinh tế vĩ mô pptx

5 2,276 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 01:20

Kinh tế – Thời gian 90’ Đề 1: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Chính sách tài chính tác động đến sản lượng như thế nào ? Trong điều kiện nào? 2) Các mục tiêu cơ bản trong quản lý kinh tế ? 3) Trong hình số nhân, tại sao khi đầu tư tăng, sản lượng tăng và tăng gấp nhiều lần ? 4) Bản chất của số nhân là gì ? II) Bài tập (1.5 + 3 + 3) 1) Cho C=100+6Y. Tỷ lệ thuế ròng t= 0.2 , I=200, G=100 a) Tính sản lượng cân bằng và xác định tình trạng ngân sách? b) Khi tỷ lệ thuế ròng giảm và bằng 0.1 thì sản lượng cân bằng và tình trạng ngân sách thay đổi như thế nào ? 2) Hãy xem xét nền kinh tế sau: Hàm tiêu dung C= 100 + 0.8Y. Hàm đầu tư I=500-20R. Chi tiêu của chính phủ là 500. Hàm cầu về tiền của nền kinh tế là (Md / P) = Y – 100R + 200 Cung ứng tiền là 4500 và mức giá là 1 a) Hãy lập phương trình IS-LM tính lãi suất, sản lượng cân bằng và vẽ đồ thị b) Để tăng sản lượng thêm 200 chính phủ cần thay đổi cung tiền là bao nhiêu? Biểu diễn các kết quả tính được ở các mục bằng đồ thị 3) Hãy xem xét nền kinh tế sau Thị trường hàng hóa: chi tiêu tiêu dung tư định là 200. Khuynh hướng tiêu dung biên từ thu nhập quốc dân là 0.8. Chi tiêu của chính phủ là 500. Hàm đầu tư là I=500-25R Thị trường tiền tệ : Hàm cầu về tiền là (Md / P) = 2Y + 1600 -200R. Cung ứng tiền danh nghĩa là 10000 Phía cung có AS: Y=Yn + 1000(P-Pe) , Pe = 2.2, Yn = 5200. a) Lập phương trình AD-AS ? b) Tính mức giá và sản lượng trong ngắn hạn ? Đánh giá tình trạng nền kinh tế ? Vẽ đồ thị Kinh tế – Thời gian 90’ Đề 2: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Trong hình số nhân, đồ thị xuất khẩu có hình dạng gì ? Tại sao ? 2) Phân biệt tác động của chính sách tài chính trong hình số nhân và hình IS-LM 3) Trong hình AD-AS, chính sách tiền tệ tác động đến sản lượng như thế nào ? 4) Trong hình IS-LM, để tăng đầu tư và giữu sản lượng không đổi, chính phủ cần sử dụng kết hợp các chính sách tài chính tiền tệ như thế nào ? II) Bài tập (1.5 + 3 + 3) 1) Xét nền kinh tế có chi tiêu tiêu dung tư định là 100. Khuynh hướng tiêu dung biên từ thu nhập khả dụng là 0.7. Chi đầu tư là 300. Chi tiêu của chính phủ là 500. Xuất khẩu là 200. Khuynh hướng nhập khẩu biên là 0.1 a) Xác định thu nhập quốc dân trong điều kiện ngân sách cân bằng b) Khi chính phủ tăng chi tiêu 100 và giữ ngân sách cân bằng thì sản lượng thay đổi bao nhiêu ? Các yêu tố nào của tổng cầu thay đổi và thay đổi bao nhiêu 2) Giả sử hoạt động của thị trường hàng hóa và tiền tệ được biểu diễn bởi các hàm số sau C=200+0.8Y, I=500-20R , G=600, Md/P = 1.2Y + 200 – 20R , Ms = 14600, P=2 a) Tìm phương trình IS-LM ? Tính mức sản lượng và lãi suất cân bằng ? Biểu diễn bằng đồ thị b) Tính các chỉ tiêu, tiêu dung, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và mức cầu tiền c) Để tăng sản lượng 100 và giữ đầu tư không đổi, chính phủ phải chi tiêu và cung tiền như thế nào ? Biểu diễn các kết quả tính được ở mục bằng đồ thị 3) Hãy xem xét nền kinh tế sau C=100+8Y, đầu tư I=500-25R, chi tiêu của chính phủ là 500 Thị trường tiền tệ : hàm cầu về tiền là (Md/P) = Y + 1000 – 100R, cung ứng tiền danh nghĩa là 11200. Phía cung có AS: Y=Yn + 2500(P-Pe), Yn =5500, β=3, Un=3%, Pe=2.2 a) Lập phương trình AD-AS b) Tính mức giá, sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp trong ngắn hạn? Đánh giá tình trạng của nền kinh tế ? Vẽ đồ thị Kinh tế – Thời gian 90’ Đề 3: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Trong hình số nhân độ dốc của đường cầu phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 2) Trong hình IS- LM để tăng đầu tư và giữ sản lượng không đổi chính phủ cần sử dụng kết hợp các chính sách tài chính tiền tệ như thế nào ? 3) Trong 2 hình số nhân và IS-LM, khi chính phủ tăng chỉ tiêu, sản lượng trong hình nào tăng nhiều hơn? Tại sao ? 4) Ngân hàng trung ương có thể giảm cung tiền vằng những cách nào ? II) Bài tập (1.5 + 3 + 3) 1) Xét nền kinh tế có tiêu dung tư định là 200. Chi đầu tư là 400. Tỷ lệ thuế ròng là 0.2 và chi tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ là 600. Sản lượng cân bằng của nền kinh tế là 3000. Hãy tính a) Mức chi tiêu cho tiêu dung b) Mức sản lượng cân bằng mới và phân chia thành các thành phần của tổng cầu khi đầu tư tăng 100. 2) Giả sử những phương trình sau đây tả cấu trúc của nền KT: C=C0 + 0.8Y, C0 = 100, I=200-20R, G=100, (Md/P)=0.2Y-20R, Ms=240, P=1.5 a) Viết phương trình đường IS-LM . Tính sản lượng và lãi suất cân bằng b) Tăng sản lượng 100, chính phủ cần thay đổi chi tiêu là bao nhiều ? Biểu diễn các kết quả tính ở mục bằng đồ thị 3) Hãy xem xét nền kinh tế sau Thị trường hàng hóa: C=300+0.8Y; I=400-20R ; G=380 Thị trường tiền tệ : (Md / P) = Y + 7500 -500R. Ms= 20000 Phía cung có: Un=3%, β=3%; Yn = 5300. Hàm tổng cung ngắn hạn có dạng : Y= Yn + 3000(P-Pe), Pe=2.1 a) Lập phương trình AD-AS ? b) Tính mức giá, sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp trong ngắn hạn ? Vẽ đồ thị Kinh tế – Thời gian 90’ Đề 4: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Khái niệm kinh tế học mô. Mục tiêu và công cụ của kinh tế học ? 2) Trong hai hình số nhân và IS-LM, chính sách tài chính làm thay đổi sản lượng trong hình nào nhiều hơn ? Tại sao ? 3) Ngân hàng trung ương có thể làm giảm cung tiền bằng những cách nào ? 4) Các điều kiện của hình IS-LM? II) Bài tập (1.5 + 3 + 3) 1) Trong nền kinh tế giản đơn có tiêu dung tư định là 100. Khuynh hướng tiêu dung biên là 0.75 . Đầu tư là 100 a) Vẽ các đồ thị hàm tiêu dung, đầu tư và tổng cầu? b) Xác định mức sản lượng cân bằng và vẽ đồ thị c) Để tăng sản lượng 100, đầu tư cần thay đổi bao nhiêu ? 2) Giả sử hoạt động của thị trường hàng hóa và tiền tệ được biểu diễn bởi các hàm số sau C= 200+0.8Y; Y=500-25R; G=600 (Md/P)= 1.2Y + 1000 – 100R; Ms=17600; P=2 a) Tìm phương trình IS-LM . Tính mức sản lượng và lãi suất cân bằng? Biểu diễn bằng đồ thị b) tính các chỉ tiêu : tiêu dung, đầu tư, chỉ tiêu của chính phủ và tổng cầu ? c) Để tăng sản lượng 100 và giữ đầu tư không đổi, chính phủ phải thay đổi chi tiêu và cung tiền như thế nào ? Biểu diễn các kết quả tính ở mục bằng đồ thị 3) Giả sử nền kinh tế có các đặc trưng sau: Thị trường hàng hóa: C= 100 + 0.8Y; I=400-20R; G=400. Thị trường tiền tệ : Hàm cầu về tiền là (Md / P) = 1.2Y + 1000 -100R; Ms = 5300 AS: Y=Yn + α(P-Pe) , Giá dự tính Pe = 1.2, Yn = 4200.; α=1000 a) Lập phương trình AD-AS ? b) Xác định mức giá , sản lượng cân bằng trong ngắn hạn? c) Cho Un=4%, β=3, tính tỷ lệ thất nghiệp? Vẽ đồ thị Kinh tế – Thời gian 90’ Đề 5: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Trong 2 hình IS-LM và AD-AS, chính sách tiền tệ làm thay đổi sản lượng trong hình nào nhiều hơn, tại sao ? 2) Tại sao trong hình giản đơn của Keynes không có đường cung? 3) hình tổng cung- tổng cầu biểu diễn vận động của những thị trường nào? Chỉ ra những đại lượng kinh cơ bản? 4) Phân biệt các khái niệm GDP, GNP và NNP ? II) Bài tập (1.5 + 3 + 3) 1) Trong nền kinh tế đóng có C=200+0.85Yd. Tỷ lệ thuế là 0.1 , I=400, G=400 a) Tính sản lượng cân bằng, vẽ đồ thị? b) Đánh giá tình trạng ngân sách? c) Để tăng sản lượng thêm 200 chính phủ cần thay đổi chi tiêu là bao nhiêu? 2) Giả sử hoạt động thị trường hàng hóa và tiền tệ được biểu diễn bởi các hàm số sau: C= 200 + 0.8Y. ; I=520-20R. ; G=400. (Md / P) = Y -100R + 2000 Ms=12800 ;P= 2 a) Hãy lập phương trình IS-LM, tính lãi suất, sản lượng cân bằng? b) Để tăng sản lượng thêm 200 chính phủ cần thay đổi chi tiêu là bao nhiêu ? Vẽ đồ thị 3) Hãy xem xét nền kinh tế sau Thị trường hàng hóa: C=200+0.8Y;.;I=400-20R; Chi tiêu của chính phủ là 500 Thị trường tiền tệ : Hàm cầu về tiền là (Md / P) = 2Y + 1600 -200R. Cung ứng tiền danh nghĩa là 21000 Sản lượng tiềm năng của nền kinh tế là 5200. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là 4%. Hệ số phản ánh quan hệ thay đổi thất nghiệp và sản lượng β=2 Cho hàm tổng cung ngắn hạn dạng Y= Yn + α( P – Pe), Pe=2.2; α=1000. a) Lập phương trình AD-AS ? b) Tính mức giá, sản lượng cân bằng và tỷ lệ thất nghiệp trong ngắn hạn? Biểu diễn các kết quả tính ở các mục bằng đồ thị . Kinh tế vĩ mô – Thời gian 90’ Đề 4: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Khái niệm kinh tế học vĩ mô. Mục tiêu và công cụ của kinh tế học vĩ mô ? 2) Trong hai mô. Đánh giá tình trạng của nền kinh tế ? Vẽ đồ thị Kinh tế vĩ mô – Thời gian 90’ Đề 3: I) Lý thuyết ( 2.5 d) 1) Trong mô hình số nhân độ dốc của đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi:Kinh tế vĩ mô pptx, Đề thi:Kinh tế vĩ mô pptx, Đề thi:Kinh tế vĩ mô pptx