Báo cáo " Đổi mới quản lý nhà nước, phát huy quyền chủ động của các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu " pdf

7 465 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 11:20

D6I M6I QUAN L? NHA Nirdc, PHAT HUY QUY^N CHO DONG COA CAC DOANH NGHieP NHAP KHAU VA KINH DOANH XANG DAU Viforng Dinh Dung" 1. Noi dung quan li nha nfldc doi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau Xang diu la hang hoi cd tinh chat dac biet va ddng vai trd quan trpng trong diu vao cua san xuat, la loai nang Ifldng thiet yeu chfla the thay the dflde. Tinh dac biet cua xang diu cdn dflde the hien d sfl phuc vu nhu clu rdng khap, tfl dan sinh cho den qud'c phdng va an ninh. Cac quan he cung - clu va gii ea la yeu td' quyet dinh thi trfldng xang diu. Tuy nhien, vi la hang hoa dac biet nen cac qud'c gia deu cd chinh sach quy hoach, ehinh sach chien Iflpe ve san xuat, tieu thu va dfl trfl xang diu cho nfldc minh nham chdng lai cae cdn sd't xang diu cua the gidi. O Viet Nam hien nay, xang dau la mdt trong nhflng m.at hang chien Ifldc do Nha nfldc thd'ng nhat quan ly. Trong qua trinh hdi nhap va tfl do hoa thfldng mai, cac doanh nghiep trong nfldc va cac doanh nghiep nfldc ngoai deu canh tranh khd'c liet ve mat hang quan trpng nay. Ngay nay, xu hfldng giam sfl can thiep eua Nha nfldc, tang sflc canh tranh theo hfldng tfl do hoi thi trUdng xang diu ddi hdi cac doanh nghiep ciia Viet Nam can phai tich luy xay diing tiem liic du manh, du sflc canh tranh vdi cac tap doan qud'c te va khu vfle. Ddng thdi, Nha nfldc cin hoan thien mdi trifdng phap ly de elc doanh nghiep yen tim tham gia kinh deanh xang diu. Quan ly nha nUde ddi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau chiu tac ddng cua elc yeu td' sau day: - Viet Nam da gia nhap To chflc ThUdng mai the gidi (WTO) nen phai tuan thii cac quy dinh trong WTO. Dieu nay anh hud'ng khdng nhd den chinh sach quan 11 cua Nha nUdc ddi vdi mat hang xang dau. - Ddi mdi va sap xep, tai cau true doanh nghiep nha nUde theo hudng da dang elc hinh thflc sd hflu ddi hdi cd che quan li ciia Nha nfldc cang phai thich flng vdi tien trinh ddi mdi doanh nghiep. - Gil xang diu chiu anh hfldng ciia nhieu yeu to' kinh te - chinh tri - xa hdi va thfldng bie'n ddi dot ngdt khd Ifldng va rat phflc tap. Nhflng yeu td' nay thude ve nhflng nfldc cd trfl Ifldng khai thae va xuat khau ldn nhfl cac nfldc Trung Ddng, Nga, Venezuela va nhflng nfldc cd sflc tieu thu Idn nhfl: Trung Qud'c, My, EU Gia ca tieu thu thay ddi lien tue nhflng cac qud'c gia ndi chung va Viet Nam ndi rieng deu ed xu hfldng tao sfl dn dinh ve ngudn cung va gia ca xang dau de dn dinh nen kinh te', tao tien phat trien kinh te ben vflng. Vi vay, nha nfldc nao cung phai tinh de'n nhflng yeu to' anh hfldng nay. Cd che quan ly nha nfldc ve hoat ddng kinh doanh xang dau ed the phan ra lam hai nhdm: Vuong Dinh Dung, Thac sy kinh te, Dai ta, Tdng giam doc Tdng Cong ty Xftng dau Quan doi. OUAN Lt KINH it Stf29(1U12/200g) D6I MOI QUAN LV NHA NUOC. PHAT HUY QUYf N CHU DONG CUA CAC DOANH NGHIEP. NGHIEN cuu - TRAO DPI [^[^1 - Nhdm thd nhdt la noi dung quan ly ed y nghia ve kinh te gdm cac nhdm cdng cu quan ly nhfl: Dau mdi nhap khau; han mflc nhap khau; cac loai phi thu tfl hoat ddng nhap khau va kinh doanh xang diu; gia ban td'i da cua cac loai xang dau. - Nhom thd hai la ndi dung quan ly ve elc dieu kien kinh doanh xang diu; quan ly chat Ifldng va do Ifldng; quan ly quy hoach ed sd vat chat ky thuat phue vu kinh ddanh xang dau; quan li thi trfldng xang diu. Quan ly dau mdi nhap khau va han mflc nhap khau la nhflng ndi dung rat quan trpng trong quan ly nha nfldc ddi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang diu. Viec kinh doanh xang dau phai tuan theo nhflng quy hoach, ke hoach cua Nha nfldc de thflc hien ehinh sach ve ehien Ifldc quan li eua Nha nfldc, nhim dn dinh thi trfldng xang diu trong nfldc. Viec xuat, nhap khau xang dau cin dflde tinh toan theo dfl bao ke hoach khdng phan tan, khdng tuy tien chay theo bie'n ddng tflc thdi eua thi trfldng qud'c te, diu mdi nhap khau phai dflde quy dinh va Ilia chpn. Mpt mat, neu sd' Ifldng doanh nghiep diu md'i nhap khau dflde md rdng thi se tao mdi trfldng canh tranh, tang ap Iflc de eae doanh nghiep giam ehi phi ban hang, mang lai ldi Ich eho ngfldi tieu dflng. Mat khic, neu phat trien qui nhieu dau mdi nhap khau va kinh doanh xang diu thi cd the dan den nhflng bat cap sau day: Mpt Id, dau mdi nhap khau va kinh doanh xang diu phai ed kho, cang hoac sd hflu, hoac thue. Du sd hflu hay thue deu phai dau tfl. Cac deanh nghiep diu md'i mudn phat trien cd he thd'ng va mud'n lam chu sd hflu kho, cang thi phai diu tfl ldn dan de'n dfl thfla ha ting diu ngudn va gay ra lang phi tai san qud'c gia. Tfl chd doanh nghiep mud'n "sd hflu kho, cang" din de'n kho, cang san pham dau tfl eua hp phan tin, manh mun ehi tfldng xflng vdi quy md eua chinh minh trong mpt giai doan nhat dinh. Cung tfl manh mun nhd ie ma sd' Ifldng tflng chuyen nhap cung nhd le din de'n chi phi gia thanh van chuyen cao; gia mua cao va bat ldi trong dam phan mua hang. Chinh vi the Nha nfldc phai tinh toan dfla ra nhflng tieu chuan de quy dinh nhfl the nao la mdt dau md'i nhap khau va kinh doanh xang diu. Can cfl vao dd doanh nghiep nao hdi du dieu kien mdi dflde Nha nfldc quyet dinh eho phep nhap khau va kinh doanh xang dau. Nha nfldc phai dfla ra dflde nhflng tieu chuan dly du nhfl: vd'n, kho chfla, cang diu ngudn, he thd'ng mang Ifldi phan phdi Tren cd sd dd, quan 11 qua trinh hoat ddng kinh doanh, vfla dat dflde mue tieu vfla tao ra "san chdi" cd sflc ep canh tranh du manh de tiep tue bao ve ngfldi tieu dung. Hai Id, neu ed qua nhieu diu mdi nhap khau va kinh doanh xang diu se gay khd khan eho quan ly nha nfldc; tao ra sii canh tranh khdng cin thiet, lang phi ngudn Iflc, lam suy giam ndi life va cd the anh hfldng den quyen ldi cua ngUdi tieu dung. Xang diu la hang hoa dac biet nen Nha nUde phai quan li thdng qua kinh doanh cd dieu kien; md cfla vdi nhflng doanh nghiep hdi du dieu kien nhim tap hdp nhflng ddanh nghiep du manh de tang ldi Ich cho ngfldi tieu dflng. Thee xu hfldng phat trien kinh doanh xang diu hien nay, elc doanh nghiep dang dflde phep nhap khau va kinh doanh xang diu ngay cang md rdng thi phln, tang so' Ifldng nhap khau; cac doanh nghiep khac dang tich tu cac dieu kien du de dflde nhap khau trflc tiep va kinh doanh xang dau giup khep kin qua trinh kinh doanh xang diu nham phat huy quyen chu ddng va nang cao hieu qua kinh doanh. Xet ve mue tieu phit trien, day la xu the tat yeu khich quan va la nhu clu tich efle. Song, xet ve hieu qua chung eua qud'c gia, Nha nfldc cin phai quy dinh mdt hanh lang phap 11 "cac dieu kien", ma cae dieu kien kinh te'nay khdng mang dang dap quan 11 hanh ehinh. Dieu kien nay ngay cang "tien tien", "hien thflc" vfla dat hieu qua eao vfla thoa man ngay Sf29(11-f12/2009) QUAN Lt KINH Tt imj NGHIEN cuu - TRAO DPI D6I MOI QUAN LY NHA NUOC. PHAT HUY QUYf N CHU DONG CUA CAC DOANH NGHIEP cang cao eae muc tieu eua nen kinh te dat ra cho tflng giai doan eu the ciia dat nfldc. Quan 11 han mflc nhap khau xang diu hang nam cua cic doanh nghiep dau md'i cung la bien phap quan trpng ma Nha nfldc dang thflc hien. Nhfl da de cap tren day, xang diu la mat hang chien Ifldc, vi vay can dd'i dam bao nhu cau tieu dflng cho nen kinh te la mdt ndi dung rat quan trpng. Nha nfldc phai can dd'i dflde ca ve Ifldng tieu dung cua xa hdi va Ifldng dfl trfl qud'c gia cua tifng ki, neu khdng, se ed nhiing khiing khoang "thieu" hoac " thfla" tie dpng anh hfldng rat Idn de'n nen kinh te qud'c dan. Tuy nhien, trong giai doan hien nay thi dieu cdt ldi tinh toan va dfla ra cac giai phap chien Ifldc de chdng khung hoang "thieu" la chinh. Vi vay, Nha nfldc, tren cd sd tinh toin Ifldng xang dau td'i thieu cin thiet cho nhu cau tieu dflng trong tflng ki, giao chi tieu han mflc nhap khau td'i thieu cho cac doanh nghiep diu md'i ma khdng han che mflc td'i da. Mdt mat, nhim dam bao eho nhu clu td'i thieu thi trfldng tieu dung, mat khac phat huy quyen tfl chii kinh doanh cua doanh nghiep dau md'i. Neu doanh nghiep dau md'i nao gifl vflng va md rdng thi trfldng, tang thi phln thi doanh nghiep dd tdn tai va phit trien, ngflde lai se bi dao thai. Cung cd quan diem eho rang khdng cin giao han mflc td'i thieu, de eho cac doanh nghiep canh tranh tfl do, tfl xac dinh sd' Ifldng nhap trdng ki tren cd sd he thd'ng mang Ifldi phan phdi cua minh hien ed va tinh de'n kha nang md rdng ciia hp trong ki. Nhflng vi xang diu la hang hoi dac biet nen ngudn cung cung ehi xuat phat tfl mdt sd' nfldc va khi mua hang thfldng kem theo nhflng dieu kien nhat dinh; nhflng dieu kien nay lai ehiu anh hfldng nhieu ye'u to' kinh te, chinh tri, xa hdi, khi hau, thdi tiet, phfldng tien van chuyen, clu cang thfldng phit sinh ngoai y mud'n ehu quan eua cac ben mua va bin. Cic ye'u td' nay xuat hien dot bie'n khd Ifldng. Neu khdng tinh toan ky cac phfldng an an toan, ngudn cung se dan de'n hau qua nghiem trpng. Bdi vay, Nha nfldc vin can giao han mflc td'i thieu phai nhap khau, kinh doanh va nhu cau dfl trfl cho nhflng doanh nghiep dau md'i nhap khau va kinh doanh xang dau. Quan ly thue nhap khau, cae khoan phu thu va gia ban xang dau la mpt ndi dung quan trpng ciia quan ly nha nfldc. Xang dau la mat hang dac biet, la nhu cau bfle thiet ciia da so' cac hoat dong kinh te -chinh tri - xa hpi. Nha nfldc nao ciing coi xang dau la mpt mat hang chu yeu de dem ngudn thu ldn cho ngan sach qua thu thue, bao gdm thue nhap khau, thue gia tri gia tang Thdng qua cac quy dinh ve thue, Nha nfldc cd the bie'n dieu chinh thue thanh cdng eu de dieu chinh gia ban xang dau. Vdi vai trd la ngudn thu Idn cho ngan sach ,Ia cdng cu hflu hieu dieu chinh gia ban, Nha nfldc can phai tinh toan phfldng phap tinh thue khoa hpc de dn dinh dflde ngudn thu ma khdng phu thuoc vao sfl tang, giam gia dot bien ciia the gidi. Nha nfldc phai tinh toan mflc tieu thu de vfla tao cho doanh nghiep chu ddng xac dinh dflde gia tri dau vao, xac dinh gia ban va tfl chu dflde trong nhap khau va kinh doanh xang diu. Dieu quan trpng la Nha nfldc, thdng qua cdng eu thue va gia, can phai tinh toan dn dinh dflde ngudn thu va khdng gay bie'n ddng ldn cho nen kinh te, ddng thdi tao quyen chu dpng kinh doanh cho cac doanh nghiep dau md'i nhap khau va kinh doanh xang dau; giai quyet hai hoa Idi fch gifla 03 ben: qud'c gia, doanh nghiep kinh doanh xang diu va ngfldi tieu dung. Quan ly dieu kien kinh doanh xang dau la tat yeu va can thiet trong quan ly nha nUdc ddi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau. Kinh doanh xang dau dflde van hanh theo cd che' thi trfldng da tao ra mot moi trfldng kinh doanh rat da dang vdi sii tham gia ciia nhieu thanh phan kinh te. Ngoai cd che quan ly mang tinh chat thfldng mai, nhat thiet phai cd hoat dpng quan ly Nha nfldc ve dieu kien kinh doanh xang dau: - Dieu kien xay dflng ciia hang xang dau. QUAN Lt KINH it S4f29(1U12/2009) D6I MOI QUAN LY NHA NUOC, PHAT HUY QUYf N CHU DONG CUA CAC DOANH NGHlf P., NGHIEN cuu - TRAO DPI MB - Dieu kien an toan ve mdi trfldng, phdng chiy chfla chiy. - Dieu kien ve kho, cang, phfldng tien van chuyen; ve chat Ifldng va cac dieu kien nay phai dflde xay dflng tren cd sd thd'ng nhat mdt so' quan diem dd la: he thd'ng va ddng bd dam bao eho sii phat trien ben vflng, ddng thdi phfl hdp vdi yeu clu ddi mdi eua nen kinh te, ciia doanh nghiep vdi xu the hpi nhap khu vfle va qud'c te. 2. Nhiifng bait cap trong quan ly nha nvidc doi v6i cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau of Viet Nam hien nay Mac du da cd rat nhieu nd life, thay ddi trong cd che quan ly, nhflng cd the ndi rang cho de'n nay quan ly nha nfldc ddi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang diu d Viet Nam van cdn nhieu bat cap. Nha nfldc van ed sfl can thiep thfldng xuyen lien tue, khdng can thiet vao qua trinh nhap khau va kinh doanh xang diu. Cic doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau van chfla thflc sfl cd quyen chu ddng trong kinh doanh. Dieu nay vfla lam anh hfldng de'n hieu qua boat dpng cua eae doanh nghiep, vfla lam mat di tinh dn dinh dd'i vdi ngudn thu cua Nha nfldc tfl mat hang xang diu. Trflde nhflng bie'n ddng cua thi trfldng xang diu trong va ngoai nfldc, cd che quan li Nha nfldc hien hanh cdn chfla dflng va tiem an nhflng van de bat cap can dflde xem xet giai quyet bang elc giai phap cd tinh "vi md" trong giai doan tdi, trong dd ed the xet de'n: Mpt Id, vdi ehinh sich bao hd dflde duy tri qua dai (tfl khi cd nganh xang diu de'n nay), gia (td'i da) thfldng dflpc gifl "dn dinh" trong mdt chu ky dai (dac biet trong nhflng nam thuan ldi nhfl giai doan tfl thang 12/1996 de'n thang 3/2000 dn dinh mdt mflc gia) hoac chi dieu chinh theo mdt chieu (tang, dfl vdi bflde dieu ehinh nhd tfl 100 ddng de'n 300 ddng/ lit) thdng qua viec dieu chinh thue, hoac bfl gia (trong giai doan tfl nSm 2000 de'n nay). Viec nay da tao ra "tam ly" trdng chd, y lai cua ngUdi tieu dung va thUdng ed phan Ung khi Nha nude dieu chinh gia tang; dieu quan trpng hdn, mdi khi gii xang diu (nhien heu diu vao eua san xuat, la cau thanh cua gia san pham) dupe bao hd, se tao gia thanh cd tinh canh tranh "ao". Ldi nhuan "ao" din de'n elc nha san xuat It quan tam de'n giai phip tiet giam phi hoac eai tien quan ly, cdng nghe de nang sflc canh tranh cua san pham. Neu tinh hinh nay tiep tue duy tri se trd nen can trd ldn trong hdi nhap kinh te khu vfle va qud'c te. Hai Id, Nha nfldc phai danh khoan ngan sach ding ke de bu Id/ bu gii (trong dieu kien nen tai chinh nha nfldc cdn nhieu khd khan") va trong trfldng hdp sfl bie'n ddng gia xang diu nhap khau khdng "tien lieu" dflde trflde, ke hoach can dd'i ngan sich thfldng bi "phi vd" la mdt sii bat hdp ly trdng khi can tap trung mpi tai liie eho phat trien cd sd ha tang eua nen kinh te. Ba Id, vdi cd che bao hd gia, khdng tinh de'n mat bang gia cua eae nfldc trong khu vfle, tao mdi trfldng gia tang "tham lau" qua bien gidi, cung vdi cac hanh vi gian lan thfldng mai khac khd cd the kiem selt va kiem che bang cac bien phap hanh chinh (nhfl hien nay); tfldng tii, cung khd ed the thflc hien dflde chu trfldng tiet kiem nhien lieu (nhfl Nha nfldc thfldng yeu clu dd'i vdi ngfldi tieu dflng). Bdn Id, ddi vdi cac dcanh nghiep xang diu kinh deanh theo cd che bfl Id (thflc chat la bao hd gii qua hoat ddng eua cac doanh nghiep nay) se lam "mit di" tinh chu ddng trong kinh doanh, tao ra tam ly "y lai", lam "triet tieu" ddng life phat trien do khdng cd kha nang tich tu tai diu tfl va dau tfl phit trien, hien dai hoa cd sd vat chat ky thuat, khdng ed dieu kien chuan bi de nang cao kha nang canh tranh khi "hdi nhap" ngay tai thi trfldng trong nfldc (ddi vdi mdt linh vfle hap din ed nhieu nha diu tfl mud'n tham gia kinh doanh). Ndm la, trong thflc te dieu hanh, dfl cd "linh hoat", "co ging", cung khd cd the Si29(1U12/2009) QUAN Lt KINH Tt MB NGHIEN CUU - TRAO DOI D6I MOI QUAN LV NHA NUOC. PHAT HUY QUYf N CHU DONG CUA CAC DOANH NGHl£P dieu hanh gii tran va thue kip thdi trflde sfl bien ddng nhanh chdng, thfldng xuyen cua thi trfldng xang dau the gidi; ndi each khac tinh "kha thi" cua ed che cd nhflng han che nhat dinh. Ben canh dd, phfldng phip, tieu ehi cap bfl Id cho doanh nghiep kinh doanh xang dau cung khd cd the dat dflde mflc "chuan mflc"; chfla ke de'n chi phi che cdng viec nay (tfl phia cd quan quan ly Nha nfldc va doanh nghiep). Sdu la, ed che quan ly hien hanh dd'i vdi xang dau se khdng phfl hdp vdi nhflng nguyen tic va yeu cau khi Nha nfldc thflc hien elc cam ket hoa nhap kinh te Qud'c te. Nhat la khi Viet Nam da la thanh vien eua Td chflc Thfldng mai The gidi (WTO). Nguyen nhan cua nhflng bat cap neu tren cd nhieu, nhflng ndi len van la tinh trang can thiep qua sau ciia elc ed quan nha nfldc de'n hoat dpng kinh doanh xang dau va viec cho phep hinh thanh qui nhieu ddn vi dau md'i nhap khau va kinh doanh xang diu, din de'n sfl dung khdng hieu qua he thd'ng ha tang va khd khan trong viec kiem soat hoat ddng cua elc doanh nghiep. 3. Mot so kien nghi doi mdi quan ly nha nvCdc doi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau Viet Nam hdi nhap kinh te qud'c te nen cd che chinh sich quan ly kinh doanh xang dau trong nfldc phai phu hdp vdi thdng le thi trfldng xang diu qud'c te. Ngudn xang dau tieu thu trong nfldc phu thupe vao ngudn nhap khau thi quan ly xang dau ndi dia lai cang phai phfl hdp vdi sfl van ddng cua thi trfldng xang dau the gidi. Quan ly Nha nfldc dd'i vdi thi trfldng xang dau trflde het la quan ly theo ed che thi trfldng, khdng can thiep hoat dpng kinh doanh ciia doanh nghiep, khdng can thiep hanh chinh vao kinh doanh ma trao quyen tfl chu kinh doanh eho doanh nghiep va thiic hien vai trd dieu tiet eua Nha nfldc thdng qua mdt so' ehinh sach va cdng eu kinh te can thiet. Trflde mat can ddi mdi quan ly nha nfldc ddi vdi elc doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau theo cac hfldng sau: Mpt Id, Nha nfldc khdng trflc tiep dinh gia hoac dung bien phap hanh chinh de can thiep vao viec dinh gii, ma giao quyen tii chu dinh gia cho cac doanh nghiep; thue suat dd'i vdi xang dau can phai dn dinh. Can chuyen ddi cd che quan ly kinh doanh xang dau nfldc ta eho phu hdp vdi thi trfldng xang dau qud'c te; tfl bd han cd che bao cap, dinh gia, quan ly theo kieu hanh chinh dd'i vdi kinh doanh xang dau. Cin chuyen kinh doanh xang dau theo cd che thi trfldng cd dieu tiet. Dfl gia xang dau the gidi bien dpng hang ngay, hang gid nhflng thi trUdng xang dau trong nUdc eIn dUde dn dinh; vfla khdng dinh gia cd' dinh Cling nhic tach rdi gia xang dau qud'c te, vfla khdng de gia xang dau trong nUdc thay ddi theo bien dpng hang ngay ciia gia xang dau qud'c te. Kieu dinh gia hanh chinh rat khd thich flng vdi nhflng thdi ky gia the gidi cd bien ddng Idn, nd ddi hdi vfla tang, giam thue nhap khau, vfla dieu chinh gia de dd'i phd tinh trang bie'n dpng gia, tiep do la bu Id kinh doanh, Xang dau la hang hoa ed vai trd dac biet trong san xuat va ddi sd'ng nen thi trfldng xang dau can cd cd che dieu tiet bao dam dn dinh thi trUdng, can doi cung - cau ve xang dau cho nen kinh te. Viec dieu tiet can dvlOc hinh thanh bing mot he thdng chinh sach va cong cu kinh te de phat huy vai trd quan ly ciia Nha nfldc va vai trd tfl chii kinh doanh ciia cac doanh nghiep, trflde het la nhiing doanh nghiep ldn trong san xuat, xuat - nhap khau va phan phd'i xang dau. Nha nfldc khong dinh gia ma cd the dinh hfldng, dieu tiet gia cung vdi doanh nghiep. Ve nguyen tic, gia ca xang dau trong nfldc can dUdc xac dinh sao cho vfla phu hdp vdi gia qud'c te, vfla phfl hdp vdi mat bang gia ca trong nfldc, bao dam ldi nhuan eho nha kinh doanh, dam bao ldi Ich ehung cua nen kinh te. Gia xang dau OUAN Lt KINH it S0 29(1U12/2009) Odl Mdi QUAN LV NHA NUOC, PHAT HUY QUYf N CHU OONG COA CAC DOANH NGHlf P. NGHIEN CUU - TRAO DOI 101 MB do doanh nghiep quyet dinh, nhflng nha nfldc cd vai trd dinh hfldng va tham gia dieu tiet khi cd bie'n ddng gii qud'c te. Dieu tiet khdng phai ehd'ng lai bie'n ddng qud'c te ma dam bao chuyen ddi thich flng gia trong nfldc vdi gia qud'c te, khdng gay sdc cho thi trfldng xang dau trong nfldc. Nhim dam bao dn dinh eho ngudn thu cua Nha nfldc tfl ngudn nhap khau xang diu, de nghi thue nhap khau xang dau danh dn dinh theo Ifldng nhap khau, theo tan, chfl khdng danh theo % gia nhfl hien nay. Hai Id, ddi mdi phfldng thflc kiem seat ddi vdi cac doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau. Nha nfldc tiep tue kiem soat dd'i vdi hoat ddng kinh doanh xang dau nham hfldng tdi ba mue tieu: • Dap flng nhu cau tieu dflng va phit trien kinh te dat nfldc; khdng gay sdc dot bien dd'i vdi nen kinh te do bien ddng ldn tfl thi trfldng xang diu trong mpi trfldng hdp ke ca tinh trang "khan cap". • Doanh nghiep kinh doanh nhap khau xang diu khdng bi Id, cd tich luy cho diu tfl phat trien. • Ke hoach hoi ngudn thu ngan sach tfl hoat dpng kinh doanh xang diu. Gia xang dau trong nfldc tiem can vdi gia ban bao dam kinh doanh, dflde hinh thanh tren ed sd trflde het, la gii nhap khau, cdng eae khoan thue, ehi phi Iflu thdng va ldi nhuan hdp ly va dflde dieu hanh theo mdt Id trinh xac dinh theo hfldng giam dan sii bao hd/ "can thiep" cua Nha nfldc tien tdi "tfl do" hoi thi trfldng xSng dau. Thdng qua gii, thflc hien dflde chinh sach tiet kiem nhien lieu, chinh sach mdi trfldng. Ddng thdi thflc hien ddng bp cae giai phip khac nhim thflc hien ba muc tieu da neu tren. Ve nguyen tie, cac doanh nghiep dflde quyen tii dinh gii xang diu de ban tren thi trfldng, nhflng phai cd giai trinh va ehiu sii kiem soat cua cac cd quan quan ly nha nfldc. Song song vdi nhflng mue tieu yeu clu neu tren, Nha nfldc eIn phii tinh den muc tieu cdng bing xa hdi ddi vdi nhflng ngUdi tieu dflng d vung ed chi phi cao so vdi phi binh quan (xa cang, xa trung tam cung flng xang diu ); nhflng vflng dan cfl cd thu nhap thap khdng tfldng flng vdi gia ca xang diu tiep can vdi gia xang diu thi trfldng khu vfle va qud'c te. Ddng thdi Nha nfldc phai tinh den elc cdng cu de ehd'ng kha nang ddc quyen cua cac doanh nghiep, han che viec hinh thanh gia ddc quyen lam thiet hai cho ngudi tieu dung. Ba la, thu gpn cac doanh nghiep diu md'i nhap khau va kinh doanh xang diu, nang eao sflc canh tranh cho cac doanh nghiep, sfl dung cd hieu qua ed sd ha ting kinh doanh xang diu. O Viet Nam hien nay cd 11 doanh nghiep diu mdi nhap khau va kinh doanh xang diu, tat ca deu la cac doanh nghiep nha nfldc, trong dd Tdng Cdng ty Xang diu Viet Nam (Petrolimex) chiem tren 50% thi phln. Nhfl da phan tich d tren, viec de cho cd qua nhieu cdng ty dau md'i la khdng td't, la lang phi ngudn life cua dit nfldc. De ed hieu qua Nha nfldc nen cd ehinh sach de giam thi phln cua Petrolimex xud'ng dfldi 50%, ddng thdi khuyen khich 10 cdng ty cdn lai sip nhap thanh 2 cdng ty diu mdi khac, mdi cdng ty chiem khoang 25-30% thi phln. Khi dd nfldc ta se ed 3 cdng ty diu mdi chuyen lo nhap khau va kinh doanh xang diu va Nha nfldc chi lo de 3 cdng ty nay khdng eau ket vdi nhau, gifl cho quy hoach, mdi trfldng va canh tranh lanh manh. Cac cdng ty nay cd the mua lai cac cay xang cua tfl nhan de nang cip, chuan hda tao thanh mang Ifldi phan phd'i rieng cua minh. Viec thu gpn diu md'i nhap khau khdng nhim triet tieu canh tranh, ma lam cho sflc canh tranh eua cac doanh nghiep nhap khau dflpc nang cao, cac doanh nghiep nay ed the sfl dung cd hieu qua ngudn life, ed sd ha tang, giam gia thanh va nhfl vay se cd ldi cho ngfldi tieu dflng. S((29(1U12/2009) QUAN Lt KINH it QJi'jIJ NGHIEN CUU • TRAO DPI 061 MOI QUAN LV NHA NUOC, PHAT HUY QUYf N CHU DONG CUA CAC DOANH NGHlEP Ben canh dd, van de quy hoach cing, kho, mang Ifldi va nang eao nang life canh tranh cua elc cdng ty kinh doanh xang dau Viet Nam cflng phai dflde dac biet coi trpng. Cin phai cd bien phap de phat trien ed sd ha ting kinh doanh xang dau d vflng sau, vflng xa, ddng thdi khuyen khich viec sii dung he thd'ng cd sd ha tang kinh doanh xang diu mdt each cd hieu qua nhit. Nha nfldc cin phai rut lui khdi viec dieu hanh eae hoat ddng kinh doanh cu the, trao quyen tfl ehu kinh doanh eho eae doanh nghiep. Nha nfldc hay de cho elc doanh nghiep tfl chu, tfl quyet dinh ve diu tfl, kinh doanh, gia mua, gia ban (cd the rat khac nhau gifla cac cdng ty nay va cho mdi loai khich hang eua chung), tflc la de hp boat ddng theo cd che thi trUdng. Nha nUde ehi tap trung lo cac van de chien lupc, cung nhu lUu y bao ve ldi Ich cua ngUdi tieu dflng. Nha nfldc cung can phai cd elc che tai nghiem khac de ran de, tham chi la trflng phat viec cac doanh nghiep eau ket vdi nhau de thao tung thi trfldng va true Ipi. TAI LIEU THAM KHAO 1 Ban Chi dao Doi m6i va Phat trien Doanh nghiep, "Bao cao ket qua sap xep, doi mdi, phat trien doanh nghiep nha nUSc va phUdng hudng nhiem vu 2006-2010", trinh bay tai Hoi nghi ve sip xep, doi mdi doanh nghiep nha nU6c giai doan 2006-2010 tai Ha Noi ngay 7/10/2006. 2 Dinh Van An, "Xay dung the che kinh te thi trUdng dinh hUdng xa hoi chii nghia cl Viet Nam", Tap chi Qudn ly Kinh te. So 1/ thangl nam 2005, tr. 7- 14. 3 Henning Twesten, "The che va vai tro cua Nha nU6c cl cac nen kinh te chuyen ddi trong bo'i canh toan cau boa", Tap chi Qudn ly Kinh te, So' 7, thang 4 nam 2006, tr. 48- 56. 4 Nghi dinh so 55/2007/ND-CP cua Thu tu6ng Chinh phu ngay 06/ 4/ 2007 ve viec ban hanh quy che quan ly kinh doanh xang diu. 5 Nghi quyet so' 03/2007/NQ-CP cua Chinh phu ban hanh ngay 7/1/2007 ve nhiing giai phap chii yeu chi dao, dieu hanh thUc hien ke hoach kinh te - xa hoi va ngan sach nha nU6c nam 2007. 6 Nguyen Tan Diing, "Nhin lai nam nam sap xep, doi mdi, nang cao hieu qua doanh nghiep nha nUdc", Bdo Nhdn Ddn, so' ra ngay 6/10/2006. " Quyet dinh so' 236/2006/QD-TTg cua Thu tudng Chinh phii ngay 15/11/2006 ban hanh ChUdng trinh hanh dong ciia Chinh phii ve day manh sip xep, ddi mdi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nU6c giai doan 2006-2010. 8 Van kien Dai hoi Dang Cong san Viet Nam lan thfl V, VI, VII, VIII, IX, X. J OUAN Lt KINH T£ SO 29 (11+12/2009) . can thiep hoat dpng kinh doanh ciia doanh nghiep, khdng can thiep hanh chinh vao kinh doanh ma trao quyen tfl chu kinh doanh eho doanh nghiep va thiic. nhap khau va kinh doanh xang diu. Cic doanh nghiep nhap khau va kinh doanh xang dau van chfla thflc sfl cd quyen chu ddng trong kinh doanh. Dieu nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Đổi mới quản lý nhà nước, phát huy quyền chủ động của các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu " pdf, Báo cáo " Đổi mới quản lý nhà nước, phát huy quyền chủ động của các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu " pdf, Báo cáo " Đổi mới quản lý nhà nước, phát huy quyền chủ động của các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu " pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn