Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc

26 680 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 09:20

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ KIM XUÂN HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 1: PGS.TS. Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS.TS. Võ Văn Nhị Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 01 năm 2012. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Kế toán là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong hoạt ñộng của một tổ chức, là người nắm giữ và phân tích các hoạt ñộng tài chính của doanh nghiệp. Sự phát triển của công nghệ thông tin ñã giúp cho kế toán viên chuyển dần từ cập nhật thủ công sang sử dụng tin học hóa công tác kế toán, và hiện nay phổ biến là thông qua việc sử dụng phần mềm kế toán, giảm thiểu chi phí ñem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính Trị ñã khẳng ñịnh: "Công nghệ thông tin là một trong các ñộng lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác ñang làm biến ñổi sâu sắc ñời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện ñại". Phần mềm kế toán là sản phẩm của ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc xử lý công việc của kế toán ñược nhanh chóng, từ ñó cho ra các báo cáo kế toán cần thiết ñáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý một cách chính xác. Phần mềm kế toán không chỉ giải quyết về mặt phương pháp kế toán mà còn giải quyết liên quan hàng loạt vấn ñề như thu thập, xử lý, kiểm soát, bảo mật, tuân thủ các quy ñịnh Nhà nước. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm của các hãng sản xuất khác nhau, cả trong nước và nước ngoài. Do thiếu ñịnh hướng nên không ít nhà sản xuất phần mềm lúng túng không chọn lựa ñược chiến lược phát triển phù hợp, ñối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm thì không tìm ñược phần mềm thích hợp phục vụ cho nhu cầu thông tin quản lý. 2 Từ trước tới nay do chưa có những quy ñịnh ñể thẩm ñịnh chất lượng sản phẩm phần mềm kế toán, vấn ñề này cũng chưa có cơ quan nào ñứng ra ñể kiểm chứng thông tin ñó. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam hiện nay là vấn ñề cần thiết nhằm thiết kế, xây dựng và lựa chọn phần mềm kế toán. Ngoài ra, nó còn cung cấp một cơ sở lý luận quan trọng cho việc phát triển và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán ñáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nền kinh tế. 2. Muc ñích nghiên cứu của luận văn Mục ñích của luận văn là nghiên cứu về hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam nhằm ñưa ra giải pháp lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp phù hợp. Đồng thời ñể ñồng bộ hóa với giải pháp tổ chức sử dụng, luận văn ñề xuất giải pháp tổ chức thiết kế, xây dựng phần mềm kế toán. Với mục ñích trên, phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào những vấn ñề: Lý luận tổng quan về phần mềm kế toán, chất lượng phần mềm kế toán; Tiêu chuẩn về việc sử dụng phần mềm kế toán theo pháp luật Việt Nam; Khảo sát thực tế việc thiết kế phần mềm kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam; Hệ thống tiêu chuẩn trong ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam; Giải pháp tổ chức thiết kế, lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài, tác giả chỉ ñề cập ñến phương pháp tổ chức khảo sát, phân tích thiết kế phần mềm kế toán. Không ñề cập ñến giải thuật, thuật toán, lập trình phần mềm kế toán. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu ñược tác giả vận dụng là phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp. Luận văn thu thập các thông tin liên quan ñến ñề tài trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn. 3 Với những thông tin thu thập, thống ñược qua nghiên cứu, khảo sát một số phần mềm kế toán ñang ñược sử dụng tại Việt Nam, tác giả chọn lọc, phân loại theo từng ñối tượng nghiên cứu và phân tích, ñánh giá nhằm ñưa ra nhận ñịnh về ñối tượng nghiên cứu. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài Luận văn ñã cung cấp những lý luận khoa học trong về hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam áp dụng trong thực tế bao gồm: - Hệ thống hóa lý luận về chất lượng phần mềm kế toán. - Cung cấp kết quả khảo sát và ñánh giá thực trạng của phần mềm kế toán ñã ñược thiết kế và sử dụng trên thị trường Việt Nam. - Đề xuất hệ thống tiêu chẩu ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam. Ngoài ra, luận văn còn cung cấp cho các chuyên gia tin học những cơ sở lý luận về kế toán cần thiết ñể hiểu biết về kế toán. Đồng thời cung cấp một số kiến thức cơ bản về phần mềm kế toán và quản lý toàn diện hệ thống ñối với người làm kế toán, các nhà quản lý doanh nghiệp. 5. Kết cấu luận văn Chương 1: Một số vấn ñề về phần mềmchất lượng phần mềm kế toán. Chương 2: Đánh giá về các phần mềm kế toán Việt Nam. Chương 3: Hệ thống tiêu chí ñánh giá phần mềm kế toán và các giải pháp ñề xuất về việc lựa chọn sử dụng, thiết kế phần mềm kế toán. 4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁNCHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 1.1. PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN 1.1.1. Phần mềm kế toán và lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán 1.1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán Phần mềm kế toán là bộ chương trình dùng ñể tự ñộng xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt ñầu từ khâu nhập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, xử lý thông tin trên các chứng từ theo quy trình của chế ñộ kế toán ñến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị. (Theo Luật Kế toán). Phần mềm kế toán có thể ñược phát triển, thiết lập ngay chính công ty hay tổ chức sử dụng nó, có thể ñược mua từ một bên thứ ba, hoặc có thể là một sự kết hợp của một gói phần mềm của bên thứ ba với yêu cầu sửa ñổi của tổ chức, cá nhân sử dụng. Có rất nhiều phần mềm kế toán khác nhau về ñộ phức tạp và chi phí của nó. 1.1.1.2. Tính ưu việt và lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán a. Tính ưu việt của phần mềm kế toán - Tính chính xác - Tính hiệu quả - Tính chuyên nghiệp - Tính cộng tác b. Lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán Với ñặc ñiểm nhanh chóng, kịp thời và có thể kiết xuất số liệu một cách chính xác nhanh chóng ở bất kỳ lúc nào có yêu cầu, 5 phần mềm kế toán ñã hoàn toàn khắc phục yếu ñiểm so với kế toán thủ công trước kia, ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho công tác quản lý, ñiều hành của lãnh ñạo và hoạt ñộng của ñơn vị. Đồng thời, phần mềm kế toán có thể loại bỏ hầu hết những sai sót do chủ quan của con người trong quá trình ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, do ñó nó phản ánh ñược những số liệu kế toán khách quan và trung thực hơn. Các nghiệp vụ kế toán ngày càng ña dạng phong phú và phức tạp hơn, nhưng với phần mềm kế toán, việc phát sinh các nghiệp vụ mới, các hạch toán phức tạp ñều ñược giải quyết một cách dễ dàng, chuẩn xác. Các phần mềm kế toán luôn là công cụ hiệu quả nhất ñể kiểm soát và duy trì hoạt ñộng cho “bộ não tài chính” của công ty, bởi chúng ñược sử dụng ñể phục vụ các nhu cầu quản lý kế toán như báo cáo công nợ khách hàng chi tiết và chính xác, báo cáo số lượng hàng hóa nhập - xuất - tồn kho, liệt danh sách khách hàng và các mối quan hệ với công ty… 1.1.2. Tổ chức dữ liệu kế toán trong ñiều kiện sử dụng phần mềm kế toán Trong ñiều kiện ứng dụng tin học vào công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp, thì việc tổ chức dữ liệu kế toán có những ñiểm khác biệt so với hạch toán thủ công. Nhìn chung, hệ thống thông tin kế toán trong ñiều kiện sử dụng phần mềm kế toán có những ñặc ñiểm chung ñược khái quát như sau: a. Công ñoạn 1: Nhập dữ liệu ñầu vào Đây là bước thu thập ban ñầu về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công ñoạn này, từ các chứng từ gốc ñã kiểm tra xong, người sử dụng tiến hành phân tích, phân loại các 6 chứng từ phát sinh trong quá trình hoạt ñộng kinh tế sau ñó nhập liệu vào hệ thống tùy theo ñặc ñiểm của từng phần mềm cụ thể. Các chứng từ sau khi ñược nhập vào phần mềm sẽ ñược lưu trữ vào trong máy tính dưới dạng một hoặc nhiều tệp dữ liệu. b. Công ñoạn 2: Xử lý Công ñoạn này thực hiện việc lưu trữ, tổ chức thông tin, tính toán các thông tin tài chính kế toán dựa trên thông tin của các chứng từ ñã nhập trong công ñoạn 1 ñể làm căn cứ kết xuất báo cáo, sổ sách, thống trong công ñoạn sau. Trong công ñoạn này sau khi người sử dụng quyết ñịnh ghi thông tin chứng từ ñã nhập vào nhật ký (ñưa chứng từ vào hạch toán), phần mềm sẽ tiến hành trích lọc các thông tin cốt lõi trên chứng từ ñể ghi vào các nhật ký, sổ chi tiết liên quan, ñồng thời ghi các bút toán hạch toán lên sổ cái và tính toán, lưu giữ kết quả cân ñối của từng tài khoản. c. Công ñoạn 3: Kết xuất dữ liệu ñầu ra Căn cứ trên kết quả xử lý dữ liệu kế toán trong công ñoạn 2, phần mềm tự ñộng kết xuất báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống kê, phân tích, Từ ñó, người sử dụng có thể xem, lưu trữ, in ấn hoặc xuất khẩu dữ liệu,… ñể phục vụ cho các mục ñích phân tích, thống kê, quản trị hoặc kết nối với các hệ thống phần mềm khác. Tùy theo nhu cầu của người sử dụng thực tế cũng như khả năng của từng phần mềm kế toán, người sử dụng có thể thêm, bớt hoặc chỉnh sửa các báo cáo nhằm ñáp ứng ñược yêu cầu quản trị của ñơn vị. 7 1.2. Chất lượng phần mềm kế toán 1.2.1. Chất lượng 1.2.1.1. Khái niệm Trong dự thảo DIS 9000:2000, Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO ñã ñưa ra ñịnh nghĩa sau: “Chất lượng là khả năng của tập hợp các ñặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay quá trình ñể ñáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan". 1.2.1.2. Đặc ñiểm của chất lượng - Chất lượng ñược ño bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phầm vì lý do nào ñó mà không ñược nhu cầu chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém, cho dù trình ñộ công nghệ ñể chế tạo ra sản phẩm ñó có thể rất hiện ñại. - Do chất lượng ñược ño bởi sự thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn luôn biến ñộng nên chất lượng cũng luôn luôn biến ñộng theo thời gian, không gian, ñiều kiện sử dụng. - Khi ñánh giá chất lượng của một ñối tượng, ta phải xét và chỉ xét ñến mọi ñặc tính của ñối tượng có liên quan ñến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ thể. Các nhu cầu này không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên quan, ví dụ như các yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng ñồng xã hội. - Nhu cầu có thể ñược công bố rõ ràng dưới dạng các qui ñịnh, tiêu chuẩn nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng, hoặc có khi chỉ phát hiện ñược trong trong quá trình sử dụng chúng. - Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hóa mà ta vẫn hiểu hàng ngày. Chất lượng có thể áp dụng cho một hệ thống, một quá trình. 8 1.2.2. Đánh giá chất lượng Hiện nay, tại Việt Nam, cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng ñều thiếu thông tin và kiến thức về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng nói chung và chất lượng phần mềm nói riêng. Vì vậy, việc sản xuất, ñịnh giátiêu thụ sản phẩm ñều thiếu tính khoa học, gây ảnh hưởng ñến hiệu quả sản xuất cũng như ñầu tư ứng dụng. Mặt khác, nhiều nhà ñầu tư nước ngoài cũng rất phân vân khi mua hay ñặt hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công phần mềm vì không an tâm về chất lượng sản phẩm. Để ñánh giá ñược chất lượng thì cần phải xây dựng các tiêu chí về chất lượng cho chính sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cần ñánh giá. Căn cứ vào các tiêu chí ñề ra, người ta xác ñịnh chất lượng theo từng mức ñộ, từng cấp bậc. 1.2.3. Chất lượng phần mềm kế toán Chuẩn ISO 9126 về chất lượng phần mềm ñược ñưa ra vào năm 1991 quy ñịnh các ñặc tính về chất lượng phần mềm. Có 6 ñặc tính lớn và ñược thể hiện thông qua 21 ñặc tính con. Phần mềm kế toán cũng là một phần mềm nói chung, nên về cơ bản phần mềm kế toán phải ñáp ứng ñược các yêu cầu sau ñây ñể làm căn cứ ñánh giá: 1.2.3.1. Đặc tính chức năng 1.2.3.2. Độ tin cậy 1.2.3.3. Sử dụng ñược 1.2.3.4. Tính hiệu quả 1.2.3.5. Bảo trì ñược 1.2.3.6. Khả chuyển [...]... vi c l p các bút toán t ng h p cu i kỳ, phân b Ch c năng t ng h p 2.1.3.1 - Các bút toán t ng h p Các bút toán phân b : Ph n l n các ph n m m không th c hi n t ñ ng ñư c các bút toán này, mà cu i kỳ k toán ph i c p nh t các bút toán phân b , khai báo ñ nh kho n k toán cho t ng bút toán - X lý bút toán trùng: Các ph n m m k toán khác nhau ñ u cho phép x lý v n ñ bút toán trùng theo nh ng cách th c... Truy xu t d li u 11 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ V CÁC PH N M M K TOÁN VI T NAM 2.1 M t s ñánh giá v các ch c năng ph n m m k toán Vi t Nam hi n nay Qua k t qu nghiên c u, kh o sát các ý ki n ñánh giá t i m t s ñơn v ñã và ñang s d ng ph n m m k toán Vi t Nam d a trên các ch c năng cơ b n c a ph n m m k toán như ñã ñ c p ph n trên trên, tác gi ñánh giá khái quát v ph n m m k toán Vi t Nam như sau: 2.1.1 Qu n tr... k toán ñã ñư c ñăng ký 19 CHƯƠNG 3: H TH NG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PH N M M K TOÁNCÁC GI I PHÁP Đ XU T V VI C L A CH N S 3.1 D NG VÀ THI T K PH N M M K TOÁN H th ng tiêu chí ñánh giá ch t lư ng ph n m m k tóan Vi t Nam Qua quá trình nghiên c u, kh o sát, ñánh giá t ng h p v các s n ph m ph n m m k toán Vi t Nam hi n nay, m t ph n m m k toán ñư c xem là có ch t lư ng t t ñư c xem xét theo h th ng các. .. theo h th ng các tiêu chí ñánh giá sau ñây: 3.1.1 Tuân th các quy ñ nh v ch ñ k toán c a Vi t Nam Ph n m m k toán trư c h t ph i ñ m b o vi c tuân th các quy ñ nh v ch ñ k toán theo quy ñ nh hi n hành, như ñã ñ c p t i chương 2 Đây là tiêu chí ñánh giá ñ u tiên và quan tr ng c a ph n m m k toán 3.1.2 Đ m b o tính khoa h c trong qu n lý ñ i tư ng k toán 3.1.2.1 Xác ñ nh và khai báo các thông s c a h... th ng nh t trong công tác k toán Tiêu chu n c a ph n m m k toán áp d ng t i ñơn v k toán Tiêu chu n ph n m m k toán là nh ng tiêu th c mang tính b t bu c ho c hư ng d n v ch t lư ng, tính năng k thu t c a ph n m m k toán làm cơ s cho các ñơn v k toán l a ch n ph n m m k toán phù h p và ñơn v s n xu t ph n m m k toán tham kh o khi s n xu t ph n m m k toán 1.3.2.1 Tuân th các quy ñ nh c a Nhà nư c v... qu n lý ñ i tư ng k toán m t cách khoa h c, th hi n c th m i liên h gi a các ñ i tư ng chi ti t và t ng h p Qu n lý các ñ i tư ng k toán trong ñi u ki n áp d ng ph n m m k toán ñư c bao quát dư i các ch c năng sau trong ph n m m k toán: 2.1.2.1 Qu n lý ti n 100% các ph n m m kh o sát ñ u th c hi n t t ch c năng theo dõi tình hình bi n ñ ng tăng gi m ti n t i doanh nghi p Các ch tiêu thi t k , m u bi... a ph n m m k toán Vi t Nam hi n nay Chưa có m t th ng ñ y ñ , nhưng ư c tính Vi t Nam hi n có hơn 100 nhà cung c p ph n m m k toán M i nhà cung c p 17 thư ng có t m t ñ n vài s n ph m ph n m m k toán khác nhau phù h p v i nhu c u và quy mô c a m i t ch c, doanh nghi p Nhìn chung ph n m m k toán hi n nay có các ưu ñi m và t n t i như sau: Nh ng ưu ñi m: - Các ph n m m k toán Vi t Nam giá tương ñ i... 3.1.4.4 L a ch n các phương pháp tính giá thành 3.1.4.5 L a ch n phương pháp l p báo LCTT 3.1.4.6 Ph n m m cho phép s a ñ i các m u bi u báo cáo 3.1.4.7 3.1.5 L a ch n các phương pháp ñánh giá hàng t n kho S a ñ i, thi t l p công th c k t xu t s li u M c ñ t ñ ng hóa cao - Các báo cáo k toán ñư c l p t ñ ng - Ph n m m th c hi n các bút toán k t chuy n t ñ ng - Ph n m m th c hi n x lý các bút toán trùng 3.1.6... Lu n văn ñã ñưa ra H th ng tiêu chí ñánh giá ch t lư ng ph n m m k toán Vi t Nam Lu n văn cũng ñã ñ xu t nh ng gi i pháp nh m giúp ngư i s d ng, các doanh nghi p l a ch n ph n m m k toán t i ưu cho ñơn v mình Bên c nh ñó, lu n văn còn ñ xu t các gi i pháp nh m thi t k ph n m m k toán th t s m m d o, linh ho t ñáp ng các yêu c u qu n lý ngày càng cao ñ i v i công tác k toán Nh ng ki n ngh , gi i pháp...9 1.3 Các tiêu chu n v s d ng ph n m m theo pháp lu t Vi t Nam 1.3.1 Đi u ki n áp d ng ph n m m k toán Các ñơn v áp d ng ph n m m k toán ph i ñ m b o các ñi u ki n theo quy ñ nh t i thông tư 103/2005/TT-BTC Hư ng d n tiêu chu n và ñi u ki n s d ng ph n m m k toán như sau: 1.3.1.1 Đ m b o ñi u ki n k thu t 1.3.1.2 Đ m b o ñi u ki n v con ngư i và t ch c b máy k toán 1.3.1.3 1.3.2 Đ m . về hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam áp. Việt Nam; Hệ thống tiêu chuẩn trong ñánh giá chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam; Giải pháp tổ chức thiết kế, lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán Việt Nam.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc, Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc, Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn