NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY MÔ TỪ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE ppt

7 1,122 18
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 18:20

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ bản của Số 2 * 2007 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY TỪ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE Nguyễn Trần Châu Đỗ Mai Anh *- Nguyễn Phương Dung**1TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu: Đánh giá tác dụng Dược của Đinh lăng từ phương pháp cấy so với Đinh lăng từ phương pháp ni trồng tự nhiên. Chúng tơi tiến hành thử nghiệm dược này để phục vụ cho mục đích xây dựng một qui trình cung cấp Đinh lăng phong phú và ổn định hơn. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệmso sánh, lựa chọn ngẫu nhiên, thực hiện tại phòng thí nghiệm Dược - Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM từ 12/2006 - 02/2007. Đánh giá tác dụng tăng lực bằng phương pháp chuột bơi Breckman, đánh giá khả năng chịu đựng stress nóng của chuột nhắt trắng, đánh giá khả năng kháng viêm trên hình gây viêm bằng formol và gây u hạt trên chuột nhắt trắng. Đối tượng nghiên cứu: Chuột nhắt trắng chủng Swiss, trọng lượng 20±2g, mua từ Viện Pasteur, TP.HCM. Phương pháp đánh giá: Thời gian bơi, thời gian chịu đựng stress nóng, thể tích chân chuột sau điều trị, khối lượng viên gòn Amiant sau điều trị. Kết quả chính:  Tác dụng tăng lực: Thời gian bơi của chuột nhắt tăng có ý nghĩa thống kê ở mức 95% so với lơ chứng sau khi uống cao RDT và RTC 7 ngày.  Các mẫu cao RDT và RTC đều có tác dụng kéo dài thời gian sống của chuột nhắt trắng ở nhiệt độ 420C so với lơ chứng, đạt ý nghĩa thống kê ở mức 99%.  Các mẫu cao RDT và RTC đều có tác dụng kháng viêm so với lơ chứng đạt ý nghĩa thống kê ở mức 95%. Kết luận: Sản phẩm rễ Đinh lăng ni trồng nhân tạo trong 6 tháng thể hiện tác dụng tăng lực dài ngày, chống stress nóng và kháng viêm thực nghiệm tương tự như rễ cây Đinh lăng 5 năm tuổi trồng trong điều kiện tự nhiên. ABSTRACT STUDY ON SOME PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF PRODUCTS FROM TISSUE CULTURE OF POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE Nguyen Tran Chau Đo Mai Anh , Nguyen Phuong Dung et al. * Y Học TP. Hồ Chí Minh* Vol.11- No- 2006: 126-130 Background and Aims For evaluating pharmacological effects of tissue-culture product of Polyscias fructicosa in comparison with those from natural-culture form, we had carried out this study for the purpose of setting up a more plentiful and stable process of supplying this medicinal plant. Study design and setting An experimental, randomized, controlled study was conducted in the Pharmacological Laboratory of Traditional Medicine Faculty, University of Medicine and Pharmacy in HCMC from 12/2006 to 02/2007. Evaluating physical strengthening effect with swimming test of Breckman and anti-thermal stress effect on mice. Evaluating anti-inflammatory effect on mice with inflammation induced by formol and granulated proliferation by amiant. Subjects Swiss mice, body weight of 20 ± 2 g, purchased from Institute of Pasteur of HCMC. Outcome measures Swimming duration, suffering duration in thermal stress test, volume of foot and weight of amiant cotton buds after the treatment. Results  Physical strengthening effect: swimming duration was significant increased after 7 days of administrating RDT and RTC extracts in comparison with control group (95%). *,** Khoa Y Học Cổ Truyền – Đại Học Y Dược TP.HCM 126 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ bản của Số 2 * 2007 Nghiên cứu Y học 127 Both RDT and RTC extracts have significantly prolonged survival duration of mice in thermal stress test in comparison with control group (99%).  Both RDT and RTC extracts have had anti-inflammatory effect significantly on mice in comparison with control group (95%). Conclusion The product of 6-month old root of Polyscias fructicosa that grown under artificial-culture conditions had exerted the physical strength enhancement effect, anti-thermal stress and anti-inflammatory effects equivalent to 5-year root that grown in natural conditions. ĐẶT VẤN ĐỀ Đinh Lăngmột cây thuốc được sử dụng lâu đời và có trong Dược điển Việt Nam. Nhiều cơng trinh nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng dược cho thấy Đinh Lăng gần giống Nhân Sâm, đặc biệt là tác dụng tăng lực, tăng sức đề kháng, tăng khả năng thích nghi. Một trong các ngun nhân khiến cho các chế phẩm chứa Đinh lăng còn khá ít trên thị trường là do nguồn ngun liệu còn hạn chế, nếu trồng theo phương pháp tự nhiên thì cần phải 3 - 5 năm mới thu hoạch rễ. Để góp phần thúc đẩy việc sử dụng Đinh lăng trong sản xuất dược phẩm, chúng tơi đã tiến hành nghiên cứu tạo nguồn ngun liệu mới bằng phương pháp ni cấy và thủy canh. Trong phạm vi của đề tài này, chúng tơi nghiên cứu một số tác dụng dược thực nghiệm của sản phẩm ni cấy từ Đinh lăng Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu tác dụng tăng lực của các dịch chiết lấy từ Đinh lăng ni cấy và thủy canh trên chuột nhắt trắng Nghiên cứu khả năng chịu đựng strees nóng của các dịch chiết lấy từ Đinh lăng ni cấy và thủy canh trên chuột nhắt trắng Nghiên cứu tác dụng kháng viêm của các dịch chiết lấy từ Đinh lăng ni cấy và thủy canh trên chuột nhắt trắng Các thực nghiệm dược được tiến hành tại Labo thí nghiệm – Khoa Y học cổ truyền – ĐH Y Dược TP. HCM. PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ngun liệu Thân cành mang mầm ngủ của cây Đinh lăng do Trung tâm Sâm và Dược liệu TP HCM cung cấp. Cây con Đinh lăng được ni cấy trong ống nghiệm tại phòng thí nghiệm Bộ mơn Sinh lý Thực vật – ĐH KHTN. Mẫu nghiên cứu  RDT: Dịch chiết cồn rễ Đinh lăng được tạo ra trong mơi trường lỏng từ Callus  RTC: Dịch chiết cồn rễ Đinh lăng được tạo ra trong mơi trường thủy canh Mẫu đối chiếu  LTN: Dịch chiết cồn lá Đinh lăng thu hái từ cây 5 năm tuổi trồng tại vườn thuốc của Trung tâm Sâm và Dược liệu TPHCM.  RTN: Dịch chiết cồn rễ Đinh lăng thu hái từ cây 5 năm tuổi trồng tại vườn thuốc của Trung tâm Sâm và Dược liệu TPHCM. Súc vật Chuột nhắt trắng trưởng thành, khỏe mạnh, giống đực, chủng ddY, trọng lượng trung bình 20 ± 2g, mua tại Viện Pasteur Tp HCM, ni trong điều kiện ổn định về chế độ dinh dưỡng. Phương pháp nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa ngun liệu [1]  Xác định độ ẩm (DĐVN 3, Phụ lục 5.16)  Định tính Saponin bằng phản ứng hố học, sắc ký lớp mỏng (DĐVN 3, Phụ lục 4.4)  Định lượng Saponin tồn phần bằng phương pháp cân theo phương pháp Namba [9 ] Chuẩn bị mẫu thử  Chiết xuất các mẫu nghiên cứu và mẫu đối chiếu bằng phương pháp ngấm kiệt qua 2 phân đoạn cồn 96O và cồn 45O, bốc hơi dung mơi để thu được hỗn hợp cao mềm.  Liều thử nghiệm: 200mg cao mềm /kg thể trọng chuột nhắt Nghiên cứu tác dụng dược Nghiên cứu tác dụng tăng lực bằng phương pháp chuột bơi kiệt sức [6] Nghieõn cửựu Y hoùc Y Hoùc TP. Ho Chớ Minh * Taọp 11 * Ph bn ca S 2 * 2007 Nghiờn cu tỏc dng chu ng stress núng trờn chut nht trng nhit 420C 1 [6] Nghiờn cu tỏc dng khỏng viờm bng mụ hỡnh gõy viờm bng formol v gõy u ht thc nghim trờn chut nht trng. Phng phỏp x thng kờ kt qu thc nghim [2] Dựng chng trỡnh MS-Excel trờn mỏy tớnh : Loi cỏc giỏ tr bt thng; Xỏc nh cỏc giỏ tr thng kờ mụ t M v S; So sỏnh giỏ tr trung bỡnh cú d liu tng ng tng cp t-Test: Paired Two Sample for Means; So sỏnh giỏ tr trung bỡnh cú phng sai khỏc nhau t-Test: Two Sample Assuming Unequal Variances Ký hiu ý ngha thng kờ trong cỏc bng biu : *: t ý ngha thng kờ 95% so vi lụ chng **: t ý ngha thng kờ 99% so vi lụ chng #: t ý ngha thng kờ 95% so vi lụ dựng dch chit LTN ##: t ý ngha thng kờ 99% so vi lụ dựng dch chit LTN $: t ý ngha thng kờ 95% so vi lụ dựng dch chit RTN $$: t ý ngha thng kờ 99% so vi lụ dựng dch chit RTN KT QU Tiờu chun nguyờn liu Cao mm m Saponin ton phn LTN 18,5% 0.38% RTN 17,5% 0.49% RDT 18,1% 0.6% RTC 17,6% 0.38% Bng 1: m v hm lng Saponin ton phn trong cỏc mu cao mm Cỏc mu cao mm u t yờu cu v m (khụng quỏ 20%). Khi tin hnh nh tớnh Saponin bng cỏc phn ng to bt, Salkowski, Fontan-Kaudel. Kahlenberg, Liebermann u cho thy s cú mt ca cỏc hp cht Saponin Triterpen trong nguyờn liu. nh tớnh Saponin bng phng phỏp sc ký lp mng: mu RDT v RTC cú cỏc vt Rf tng ng vi mu i chiu l LTN v RTN Tỏc dng tng lc: Bng 2: Thi gian bi (phỳt) ca chut thc nghim sau khi ung cỏc mu cao 60 phỳt v 7 ngy Thi gian bi (phỳt) Lụ TN n T0 T60 T7ngy P Chng 10 10.75 1.61 8.63 1.95 10.13 1.54 PT0 - T60 < 0.05 P T0 - T7 <0.05 LTN 10 7.63 2.26 5.38 0.75 9.38 2.61 PT0 - T60 < 0.05 P T0 - T7 <0.05 RTN 10 9.0 2.0 7.3 1.61 10.5 3.21 PT0 - T60 < 0.05 P T0 - T7 <0.05 RDT 10 10.45 2.57 9.55 1.93 12 3.12 PT0 - T60 > 0.05 P T0 - T7 <0.05 RTC 10 7.7 2.01 6.4 1.55 9.4 2.07 PT0 - T60 < 0.05 P T0 - T7 <0.05 Hỡnh 1: Thi gian bi (phỳt) ca cỏc lụ dựng dch chit th nghim Sau 7 ngy s dng RDT v RTC, thi gian bi ca chut tng so vi chng cú ý ngha thng kờ, tin cy 95%. T l thi gian bi so vi ban u Lụ TN n T60/T0T7/T0Chng 10 0.8 0.12 0.96 0.15 LTN 10 0.79 0.25 1.32 0.36 * RTN 10 0.85 0.21 1.15 0.19 * RDT 10 1.01 0.33 1.16 0.13 * RTC 10 0.86 0.14 1.32 0.36 * Bng 3: T l thi gian bi ca chut nht trng sau khi ung thuc 60 phỳt v 7 ngy so vi ban u 128 Y Hoùc TP. Ho Chớ Minh * Taọp 11 * Ph bn ca S 2 * 2007 Nghieõn cửựu Y hoùc 129 Hỡnh 2: T l thi gian bi ca chut nht trng sau khi ung thuc 60 phỳt v 7 ngy so vi ban u T l thi gian bi sau khi ung RDT v RTC 60 phỳt v 7 ngy khụng cú s khỏc bit thng kờ so vi mu LTN v RTN. RDT v RTC cú tỏc dng tng lc so vi lụ chng di ngy so vi lụ chng cú ý ngha thng kờ mc 95%. Tỏc dng tng lc ca RDT v RTC khụng khỏc bit thng kờ so vi LTN v RTN. Tỏc dng Anti-stress núng Bng 4: Thi gian sng ca chut thc nghim trong iu kin nhit cao (420C 1) Thi gian sng (phỳt) % (so vi chng) Chng 145.5 9.14 100% LTN 191.63 12.67 ** 131.8% RTN 168.4 18.28 ** 115.81% RDT 163.55 12.41 ** 112.48% RTC 162.6 10.6 ** 111.83% Hỡnh 3: Thi gian chu ng stress núng ca chut thc nghim Cỏc mu RDT v RTC u cú tỏc dng kộo di thi gian sng ca chut thc nghim nhit 420C, so vi lụ chng t ý ngha thng kờ mc 99%. So sỏnh vi RTN thỡ thi gian sng sút ca chut ung RTD v RTC khụng cú s khỏc bit v ý ngha thng kờ. Tỏc dng khỏng viờm Thi im Chng LTN RTN RDT RTC Ban u 0.73 0.04 100% 0.76 0.05 100% 0.76 0.04 100% 0.79 0.03 100% 0.07 0.04 100% Sau 1 ngy 1.21 0.03 166.7% 1.14 0.04 150.9% 1.16 0.042 152.5% 1.14 0.042 144.4% 1.16 0.042 160.3% Sau 2 ngy 1.27 0.042 174.5% 1 0.071 132.1% 0.98 0.072 127.9% 1 0.087 127% 1.06 0.085 145.8% Sau 3 ngy 1.17 0.042 160.8% 0.91 0.06 120.8% 0.89 0.068 116.4% 0.95 0.097 120.6% 0.95 0.043 131.0% Sau 4 ngy 1.11 0.07 152.9% 0.9 0.05 108.8% 0.84 0.042 109.8% 0.85 0.087 107.9% 0.86 0.042 119% Sau 5 ngy 1.07 0.08* 147.1% 0.8 0.05 ** 105.3% 0.81 0.03 ** 106.6% 0.84 0.08 ** 106.3% 0.76 0.04 ** 107.2% Bng 5: Th tớch chõn chut nht (ml) sau khi gõy phự bng formol Hỡnh 4: Mc gim th tớch chõn chut nht sau 5 ngy iu tr so vi ngy th nht sau khi gõy phự bng formol Nghieõn cửựu Y hoùc Y Hoùc TP. Ho Chớ Minh * Taọp 11 * Ph bn ca S 2 * 2007 Cỏc mu RDT v RTC u cú tỏc dng khỏng viờm cp so vi mu chng t ý ngha thng kờ mc 99%. Mu RDT khụng cú s khỏc bit t ý ngha thng kờ so LTN v RTN Trng lng u ht (mg) Lụ thớ nghim Trng lng ti Trng lng khụ Chng 75 0. 29 100% 29.7 0.12 100% LTN 66 0.51 ** 88.28% 28.1 0.07 ** 94.61% RTN 72 0.37 ** 96.26% 28.6 0.05 ** 96.29% RDT 67 0.33 ** # $ 90.11% 28.4 0.05 * 95.62% RTC 68 0.32 ** # $ 90.67% 28.3 0.07 * 95.32% Bng 6: Trng lng u ht (mg) cy di da lng chut thc nghim Hỡnh 5: Trng lng ca viờn gũn Amiant ti Trng lng u ht ti ca lụ dựng cao RDT v RTC u thp hn lụ chng t ý ngha thng kờ mc 99%. So vi RTN, trng lng u ht ca lụ chut ung RDT v RTC gim cú ý ngha thng kờ, tin cy 95%. Hỡnh 6: Trng lng ca viờn gũn amiant sau khi sy khụ RDT v RTC cú tỏc dng gim khi lng dch r viờm so vi lụ chng cú ý ngha thng kờ mc 95%. So vi RTN v LTN, trng lng u ht khụ ca lụ ung RDT v RTC khụng cú s khỏc bit t ý ngha thng kờ. BN LUN KT LUN Tiờu chun nguyờn liu nghiờn cu Cỏc mu RDT v RTC cú cỏc thnh phn tng t nh cỏc mu thu hỏi t cõy inh lng 5 tui nuụi trng bng phng phỏp t nhiờn. iu ny chng t cỏc sn phm thu nhn t phng phỏp nuụi cy mụ thc vt vn bo ton c tớnh ban u ca cõy ngoi t nhiờn. Hm lng Saponin ton phn trong mu RDT cao hn 1,1% so vi r cõy t nhiờn. Tỏc dng tng lc So vi lụ chng, liu 200mg/kg th trng, RDT v RTC cú tỏc dng chng nhc sc v phc hi th lc sau khi dựng thuc liờn tc 7 ngy, t ý ngha thng kờ mc 95%. So vi cỏc mu cao lỏ v r t nhiờn, khụng cú s khỏc bit t ý ngha thng kờ, cho thy mu RDT v RTC cú tỏc dng tng lc tng t nh cõy ngoi t nhiờn. Kh nng ỏp ng vi mụi trng nhit cao RDT v RTC cú tỏc dng kộo di thi gian sng ca chut thớ nghim trong mụi trng nhit 420C (12,48% , 11,83%) so vi lụ chng, t ý ngha thng kờ mc 99%. Kh nng ỏp ng vi mụi trng nhit cao ca lụ chut ung RDT v RTC tng t vi lụ ung RTN. Tỏc dng khỏng viờm Cỏc mu cao RDT v RTC u cú tỏc dng lm gim th tớch chõn chut b gõy phự bng formol ( 38,11% , 53,19%) so vi mu chng gim ( 19,62% ) sau 5 ngy iu tr, t ý ngha thng kờ mc 99%. Chng t mu cao RDT v RTC cú kh nng gim s bi tit dch r viờm trờn mụ hỡnh gõy viờm cp. Trng lng u ht ti ca lụ ung RDT v RTC kộm hn lụ chng 9,89%, 9,33% t ý ngha thng kờ mc 95% sau 10 ngy dựng 130 Y Hoùc TP. Ho Chớ Minh * Taọp 11 * Ph bn ca S 2 * 2007 Nghieõn cửựu Y hoùc 131thuc. ng thi, khụng khỏc bit cú ý ngha thng kờ so vi lụ ung RTN. Mc dự nuụi cy mụ trong khong thi gian khỏ ngn (ton b quy trỡnh mỏt khong 6 thỏng), cỏc sn phm nuụi cy mụ r cõy inh lng (RDT v RTC) vn th hin tỏc dng tng lc, chng stress v khỏng viờm thc nghim tng t nh cõy inh lng 5 nm tui. Vỡ th, phng phỏp nuụi cy mụ kt hp vi thy canh cú nhiu trin vng trong vic ch ng to ngun nguyờn liu inh lng n nh, ỏp ng nhu cu sn xut cỏc ch phm cha inh lng quy mụ ln. TI LIU THAM KHO 1. B Y t, (2002), Dc in Vit Nam 3, NXB Y hc, trang PL-98, PL-128, PL-129 2. Cụng trỡnh nghiờn cu KHYD 1983, B Y T, 1994 3. ng Vn Giỏp, (1997), Phõn tớch d liu khoa hc bng chng trỡnh MS-Excel, NXB Giỏo dc, trang 29-63. 4. Tt Li. 1986. Nhng cõy thuc v v thuc Vit Nam. NXB Khoa Hc v K Thut H Ni, 268. 5. Trung m, (1996), Phng phỏp xỏc nh c tớnh cp ca thuc, NXB Y hc, trang 11-24. 6. Eun-Joo Hahn, Yun-Soo Kim, Kee-Won Yu, Cheol-Seung Jeong, Kee-Yoeup Paek, Adventitious Root Cultures of Panax ginseng C.V. Meyer and Ginsenoside Production through Large-Scale Bioreactor System, J. Plant Biotechnology(2003) Vol. 5(1). pp. 16 7. Kim Y-S.; Hahn E-J.; Yeung E.C.; Paek K-Y., In Vitro Cellular and Development Biology - Plant, Volume 39, Number 2, March 2003, pp. 245-249(5) 8. Namba,T.,Yoshizaki,M.,Tomimori, T., Kobashi, K., Mitsui, K., and Hase,J.,(1974), Fundamental Studies on the Evaluation of the Crude Drugs.III, Chemical and Biochemical Evaluation of Ginseng and Related Crude Drugs, Yakugaku Zasshi, Vol. 94, No. 2, , p 252-259. 9. Nguyn Ngc Dung, (1998), Nhõn ging cõy inh lng (Polyscớa fruticosa L. Harms) thụng qua con ng to phụi sụma trong nuụi cy in-vitro. Tuyn tp cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Khoa hc 1993- 1998, Vin Sinh Hc Nhit i, NXB Nụng nghip, trang 442-445. 10. Nguyn Th Thu Hng, Lng Kim Bớch, Nguyn Thi Nhõm, 2001, Tỏc dng dc cao ton phn chit xut t r v lỏ inh lng( Polyscớa fruticosa L.Harms. Araliacea). Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc 1987-2000, Vin Dc Liu, NXB Khoa Hc v K Thut, trang 241-244. 11. Phm Hong H, Cõy c Vit Nam, quyn II, nh xut bn Tr, nm 2003, trang 668. 12. Tran Cong Luan et al, (2001), Screening for medical plants of Araliaceae family which have effect of strengthening and antistress, Proceeding of Pharma Indochina II, p. 329. Nghieõn cửựu Y hoùc Y Hoùc TP. Ho Chớ Minh * Taọp 11 * Ph bn ca S 2 * 2007 132 . vi của đề tài này, chúng tơi nghiên cứu một số tác dụng dược lý thực nghiệm của sản phẩm ni cấy mơ từ Đinh lăng Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Nghiên. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ bản của Số 2 * 2007 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY MƠ TỪ CÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY MÔ TỪ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE ppt, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY MÔ TỪ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE ppt, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA SẢN PHÂM CẤY MÔ TỪ CÂY ĐINH LĂNG POLYSCIAS FRUCTICOSA HARM. ARALIACEAE ppt

Từ khóa liên quan