GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - Dành cho nguyên ngành Kiến Trúc) ppt

71 2,672 20
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 10:20

TRặèNG AI HOĩC BAẽCH KHOA-HNKHOA XY DặNG DD&CNBĩ MN KIN TRUẽCGIO TRèNHQUY HOCH ễ TH I30 TIT(Daỡnh cho chuyón ngaỡnh Kióỳn truùc)Bión soaỷn: TH.S-KTS. T VN HUèNG KTS PHAN HặẻU BAẽCH 1Chơng 1những khái niệm mở đầu1. Giới thiệu về công tác QHXD Đô thị: - QHT coỡn goỹi laỡ Quy hoaỷch khọng gian õọ thở laỡ nghión cổùu coù hóỷ thọỳng nhổợng phổồng phaùp õóứ bọỳ trờ hồỹp lyù caùc thaỡnh phỏửn cuớa õọ thở, phuỡ hồỹp vồùi nhổợng nhu cỏửu cuớa con ngổồỡi vaỡ õióửu kióỷn tổỷ nhión, õọửng thồỡi õóử ra nhổợng giaới phaùp kyợ thuỏỷt õóứ thổỷc hióỷn caùc phổồng phaùp bọỳ trờ õoù.- QHT laỡ mọn khoa hoỹc tọứng hồỹp lión quan õóỳn nhióửu ngaỡnh nghóử, nhióửu vỏỳn õóử: õồỡi sọỳng, vn hoùa, xaợ họỹi, khkt, nghóỷ thuỏỷt vaỡ cỏỳu taỷo mọi trổồỡng sọỳng 2. Muỷc tióu vaỡ nhióỷm vuỷ cồ baớn cuớa cọng taùc quy hoaỷch xỏy dổỷng õọ thở :Cọng taùc quy hoaỷch xỏy dổỷng õọ thở nhũm xaùc õởnh sổỷ phaùt trióứn hồỹp lyù cuớa õọ thở tổỡng giai õoaỷn vaỡ vióỷc õởnh hổồùng phaùt trióứn lỏu daỡi cho õọ thở õoù vóử caùc mỷt tọứ chổùc saớn xuỏỳt, tọứ chổùc õồỡi sọỳng, tọứ chổùc khọng giaùn kióỳn truùc, caớnh quan vaỡ mọi trổồỡng õọ thở.2.1 Tọứ chổùc saớn xuỏỳt : Quy hoaỷch õọ thở baớo õaớm phỏn bọỳ hồỹp lyù caùc khu vổỷc saớn xuỏỳt trong õọ thở, trổồùc tión laỡ caùc khu vổỷc saớn xuỏỳt cọng nghióỷp tỏỷp trung, caùc xờ nghióỷp cọng nghióỷp vổỡa vaỡ nhoớ, caùc cồ sồớ thuớ cọng nghióỷp vaỡ caùc loaỷi hỗnh saớn xuỏỳt õỷc trổng khaùc.Quy hoaỷch õọ thở cỏửn giaới quyóỳt tọỳt caùc mọỳi quan hóỷ giổợa hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt cuớa caùc khu cọng nghióỷp vồùi bón ngoaỡi vaỡ caùc hoaỷt õọỹng khaùc cuớa caùc khu chổùc nng trong õọ thở. où laỡ mọỳi lión hóỷ trổỷc tióỳp vồùi caùc khu ồớ cuớa dỏn cổ nhũm baớo õaớm sổỷ hoaỷt õọỹng bỗnh thổồỡng vaỡ nhu cỏửu phaùt trióứn khọng ngổỡng cuớa caùc cồ sồớ saớn xuỏỳt vồùi vióỷc laỡm cuớa ngổồỡi dỏn õọ thở.22.2 Täø chỉïc âåìi säúng : Quy hoảch âä thë cọ nhiãûm vủ tảo âiãưu kiãûn täø chỉïc täút cüc säúng v mi hoảt âäüng hng ngy ca ngỉåìi dán âä thë, tảo cå cáúu håüp l trong viãûc phán bäú dán cỉ v sỉí dủng âáút âai âä thë, täø chỉïc viãûc xáy dỉûng cạc khu åí, khu trung tám v dëch vủ cäng cäüng, khu nghè ngåi, gii trê, cng nhỉ viãûc âi lải giao tiãúp ca ngỉåìi dán âä thë. Ngoi ra nọ cn tảo mäi trỉåìng säúng trong sảch, an ton, tảo âiãưu kiãûn hiãûn âải hoạ cüc säúng ca ngỉåìi dán âä thë, phủc vủ con ngỉåìi phạt triãøn mäüt cạch ton diãûn.2.3 Täø chỉïc khäng gian kiãún trục, cnh quan v mäi trỉåìng âä thë :Âáy l mäüt nhiãûm vủ ráút quan trng ca quy hoảch nhàòm củ thãø hoạ cäng tạc xáy dỉûng âä thë, tảo cho âä thë mäüt âàûc trỉng v hçnh thại kiãún trục âẻp, hi ho våïi thiãn nhiãn, mäi trỉåìng v cnh quan. Quy hoảch âä thë cáưn xạc âënh âỉåüc hỉåïng bäú củc khäng gian kiãún trục, xạc âënh vë trê v hçnh khäúi kiãún trục cạc cäng trçnh ch âảo, xạc âënh táưng cao, mu sàõc v mäüt säú chè tiãu cå bn trong quy hoảch, nhàòm cán âäúi viãûc sỉí dủng âáút âai ph håüp våïi âiãưu kiãûn tỉû nhiãn, âiãưu kiãûn âëa phỉång, phong tủc táûp quạn v truưn thäúng dán täüc ca âä thë.Tênh bãưn vỉỵng ca âä thë phi ln âỉåüc chụ trong viãûc täø chỉïc khäng gian kiãún trục quy hoảch âä thë. Viãûc bo âm âä thë phạt triãøn láu di, khäng vi phảm âãún mäi trỉåìng cnh quan, tảo âiãưu kiãûn cho mäúi liãn hãû giỉỵa con ngỉåìi v thiãn nhiãn phi âỉåüc duy trç v phạt triãøn.3.C¸c nguyªn t¾c & ®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n trong c«ng t¸c QH§T3.1 C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n- Thùc hiƯn nhiƯm vơ chÝnh trÞ & ®êng lèi x©y dùng cđa §¶ng, Nhµ níc, chÝnh phđ ®Ì ra.- KÕt hỵp chỈt chÏ giòa QH§T & QHNth«n,gi÷a c¸c vïng víi nhau- QH§T ph¶i dùa vµo thµnh tùu KHKT, kinh tÕ hiƯn t¹i & t¬ng lai3- QHĐT cải tạo, phục hồi, nâng cấp các đo thị cũ là công tác quan trọng.- QHĐT tuân thủ chỉ tiêu, định mức, quy trình KT của NNớc ban hành cho từng giai đoạn phát triển.- Khai thác triệt để các điều kiện tự nhien cảnh quan.chú ý bảo vệ MT sống.3.2 Các đặc điểm cơ bản:- QHĐT là công tác có tính chính sách.- QHĐT là công tác có tính tổng hợp.- QHĐT mang tính địa phơng &kế thừa của nhiều yếu tố- QHĐT là công tác có tính dự báo cho sự phát triển trong tơng lai.Chơng 2những khái niệm về đô thịSự hình thành và phát triển của điểm dân c đô thị1. Khái niệm về điểm dân c đô thị:ióứm dỏn cổ õọ thở laỡ mọỹt õióứm dỏn cổ tỏỷp trung phỏửn lồùn nhổợng ngổồỡi dỏn phi nọng nghióỷp, hoỹ sọỳng vaỡ laỡm vióỷc theo kióứu thaỡnh thở.Mọựi nổồùc coù mọỹt quy õởnh rióng vóử õióứm dỏn cổ õọ thở. Vióỷc xaùc õởnh quy mọ phuỷ thuọỹc vaỡo õỷc õióứm kinh tóỳ xaợ họỹi cuớa nổồùc õoù vaỡ tố lóỷ phỏửn trm dỏn phi nọng nghióỷp cuớa mọỹt õọ thở. nổồùc ta theo Quyóỳt õởnh sọỳ 132/HBT ngaỡy 5 thaùng 5 nm 1990 cuớa Họỹi õọửng Bọỹ trổồớng (nay laỡ Chờnh phuớ) quy õởnh õọ thở laỡ caùc õióứm dỏn cổ coù caùc yóỳu tọỳ cồ baớn sau õỏy :1. Laỡ trung tỏm tọứng hồỹp hay trung tỏm chuyón ngaỡnh, coù vai troỡ thuùc õỏứy sổỷ phaùt trióứn kinh tóỳ xaợ họỹi cuớa mọỹt vuỡng laợnh thọứ nhỏỳt õởnh.2. Quy mọ dỏn sọỳ nhoớ nhỏỳt laỡ 4000 ngổồỡi (vuỡng nuùi coù thóứ thỏỳp hồn)43. Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 60% trong täøng säú lao âäüng, l nåi cọ sn xút v dëch vủ thỉång mải hng hoạ phạt triãøn.4. Cọ cå såí hả táưng k thût v cạc cäng trçnh cäng cäüng phủc vủ dán cỉ âä thë 5. máût âäü dán cỉ âỉåüc xạc âënh tu theo tỉìng loải âä thë ph håüp våïi âàûc âiãøm tỉìng vng.Nhỉ váûy, âä thë l âiãøm dán cỉ táûp trung våïi máût âäü cao, ch úu l lao âäüng phi näng nghiãûp, cọ hả táưng cå såí thêch håüp, l trung tám chun ngnh hay täøng håüp, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn kinh tãú - x häüi ca c nỉåïc, ca mäüt miãưn lnh thäø, ca mäüt tènh, mäüt huûn hồûc mäüt vng trong tènh trong huûn.Viãûc xạc âënh trung tám täøng håüp hay chun ngnh cn phi càn cỉï vo vë trê ca âä thë âọ trong mäüt vng lnh thäø nháút âënh. Vng lnh thäø ca âä thë bao gäưm näüi thnh hay näüi thë (gi chung l näüi thë) v ngoải ä hay ngoải thë. Cạc âån vë hnh chênh ca näüi thë bao gäưm qûn v phỉåìng, cn cạc âån vë hnh chênh ngoải ä bao gäưm huûn v x.Vãư tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp åí âiãøm dán cỉ âä thë chè tênh trong phảm vi näüi thë. Lao âäüng phi näng nghiãûp bao gäưm lao âäüng cäng nghiãûp v th cäng nghiãûp, lao âäüng xáy dỉûng cå bn, lao âäüng giao thäng váûn ti, bỉu âiãûn, tên dủng ngán hng, lao âäüng thỉång nghiãûp v dëch vủi cäng cäüng, du lëch, lao âäüng trong cạc cå quan hnh chênh, vàn hoạ, x häüi, giạo dủc, y tãú, nghiãn cỉïu khoa hc v nhỉỵng lao âäüng khạc ngoi lao âäüng trỉûc tiãúp vãư näng nghiãûp.Cå såí hả táưng âä thë l úu täú phn ạnh mỉïc âäü phạt triãøn v tiãûn nghi sinh hoảt ca ngỉåìi dán âä thë theo läúi säúng âä thë. Cå såí hả táưng âä thë gäưm hả táưng k thût (nhỉ giao thäng, âiãûn, nỉåïc, cäúng rnh, nàng lỉåüng thäng tin, vãû sinh mäi trỉåìng ) v hả táưng x häüi (nhỉ nh åí tiãûn nghi, cạc cäng trçnh dëch vủ cäng cäüng vàn hoạ, x 5häüi, giạo dủc âo tảo, nghiãn cỉïu khoa hc, cáy xanh gii trê ). Cå såí hả táưng âä thë âỉåüc xạc âënh dỉûa trãn chè tiãu âảt âỉåüc ca tỉìng âä thë åí mỉïc täúi thiãøu. Vê dủ : Máût âäü âỉåìng phäú (km/km2), chè tiãu cáúp nỉåïc (lêt/ngỉåìi - ngy), chè tiãu cáúp âiãûn sinh hoảt (Kw/h/ngỉåìi), tè lãû táưng cao xáy dỉûng Máût âäü dán cỉ l chè tiãu phn ạnh mỉïc âäü táûp trung dán cỉ ca âä thë, nọ âỉåüc xạc âënh trãn cå såí quy mä dán säú näüi thë trãn diãûn têch âáút âai näüi thë (ngỉåìi/km2 hồûc ngỉåìi/ha).2. Ph©n lo¹i ®« thÞ vµ ph©n cÊp QL§T:2.1 Ph©n lo¹i ®« thÞ:Nhàòm phủc vủ cho cäng tạc qun l hnh chênh vãư âä thë cng nhỉ âãø xạc âënh cå cáúu v âënh hỉåïng phạt triãøn âä thë, âä thë âỉåüc phán chia thnh nhiãưu loải khạc nhau. Thäng thỉåìng viãûc phán loải âä thë dỉûa theo tênh cháút quy mä v vë trê ca nọ trong mảng lỉåïi âä thë qúc gia. Phán loải âä thë theo tênh cháút dỉûa vo úu täú sn xút chênh v nhỉỵng hoảt âäüng åí âä thë mang tênh cháút träüi vãư kinh tãú, âàûc biãût l trong sn xút cäng nghiãûp. Ngoi ra cn cọ cạc thnh phäú mang tênh cháút hnh chênh, thnh phäú vàn hoạ, nghè ngåi du lëch v cạc thnh phäú khoa hc hồûc âo tảo ÅÍ nỉåïc ta theo Quút dënh säú 132/HÂBT ngy 5/5/1990 ca Häüi âäưng Bäü trỉåíng vãư viãûc phán loải v phán cáúp qun l âä thë, âä thë âỉåüc chia thnh 5 loải :Âä thë loải I : L âä thë ráút låïn, l trung tám kinh tãú, chênh trë, vàn hoạ - x häüi, khoa hc k thût, du lëch dëch vủ, trung tám sn xút cäng nghiãûp, âáưu mäúi giao thäng váûn ti, giao dëch qúc tãú, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn ca c nỉåïc. Dán säú âä thë cọ trãn 1 triãûu ngỉåìi, tè lãû phi näng nghiãûp ≥ 90% täøng säú lao âäüng ca thnh phäú. Máût âäü dán 6cỉ bçnh qn trãn 15000 ngỉåìi/km2. Loai âä thë ny cọ tè sút hng hoạ cao, cå såí hả táưng k thût v mảng lỉåïi cäng trçnh cäng cäüng xáy dỉûng âäưng bäü.Âä thë loải II : L âä thë låïn, l trung tám kinh tãú vàn hoạ x häüi, sn xút cäng nghiãûp, du lëch, dëch vủ, giao thäng, giao dëch qúc tãú, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn ca mäüt vng lnh thäø.Dán säú cọ tỉì 35 vản âãún dỉåïi 1 triãûu, tè lãû näng nghiãûp ≥ 90% trong täøng säú lao âäüng, máût âäü dán cỉ bçnh qn trãn 12000 ngỉåìi/km2, sn xút hng hoạ phạt triãøn, cå såí hả táưng k thût v mảng lỉåïi cäng trçnh cäng cäüng âỉåüc xáy dỉûng nhiãưu màût tiãún tåïi âäưng bäü.Âä thë loải III : L âä thë trung bçnh låïn, l trung tám chênh trë - kinh tãú - vàn hoạ - x häüi, l nåi sn xút cäng nghiãûp, th cäng nghiãûp táûp trung, dëch vủ - du lëch, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt tènh hồûc tỉìng lénh vỉûc âäúi våïi vng lnh thäø.Dán säú cọ tỉì 10 vản âãún 35 vản, tè lãû phi näng nghiãûp ≥ 80% trong täøng säú lao âäüng, máût âäü trung bçnh trãn 10.000ngỉåìi/km2 (vng nụi cọ thãø tháúp hån). Cå såí hả táưng k thût v mảng lỉåïi cäng trçnh cäng cäüng âỉåüc xáy dỉûng tỉìng màût.Âä thë loải IV :L âä thë trung bçnh nh, l trung tám täøng håüp chênh trë, kinh tãú, vàn hoạ x häüi hồûc trung tám chun ngnh sn xút cäng nghiãûp, th cäng nghiãûp, thỉång nghiãûp, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn ca mäüt tènh hay mäüt vng trong tènh.Dán cỉ cọ tỉì 3 vản âãún 10 vản (vng nụi cọ thãø tháúp hån), tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 70% trong täøng säú lao âäüng. Máût âäü dán cỉ trãn 8000 ngỉåìi/km2 (vng 7nuùi coù thóứ thỏỳp hồn). Caùc õọ thở naỡy õaợ vaỡ õang õỏửu tổ xỏy dổỷng tổỡng phỏn haỷ tỏửng kyợ thuỏỷt vaỡ caùc cọng trỗnh cọng cọỹng.ọ thở loaỷi V : Laỡ nhổợng õọ thở nhoớ, laỡ trung tỏm kinh tóỳ - xaợ họỹi hoỷc trung tỏm chuyón ngaỡnh saớn xuỏỳt tióứu thuớ cọng nghióỷp coù vai troỡ thuùc õỏứy sổỷ phaùt trióứn cuớa mọỹt huyóỷn hay mọỹt vuỡng trong huyóỷn. Dỏn sọỳ coù tổỡ 4000 ữ 30000 ngổồỡi (ồớ vuỡng nuùi coù thóứ thỏỳp hồn). Tố lóỷ lao õọỹng phi nọng nghióỷp 60% trong tọứng sọỳ lao õọỹng. Mỏỷt õọỹ bỗnh quỏn 6000 ngổồỡi/km2, õang bừt õỏửu xỏy dổỷng mọỹt sọỳ cọng trỗnh cọng cọỹng vaỡ cồ sồớ haỷ tỏửng kyợ thuỏỷt.Do aớnh hổồớng cuớa õởa giồùi haỡnh chờnh, caùc vuỡng laợnh thọứ õổồỹc quy õởnh qua nhióửu giai õoaỷn lởch sổớ khaùc nhau vaỡ õang coù nhióửu bỏỳt hồỹp lyù. Nhióửu õọ thở, õỷc bióỷt laỡ caùc õọ thở loaỷi I vaỡ caùc õọ thở lồùn coù ranh giồùi ngoaỷi ọ, ngoaỷi thở khọng õaùp ổùng nhu cỏửu cỏửn phaùt trióứn cuớa õọ thở hióỷn õaỷi cỏửn õổồỹc õióửu chốnh. Vióỷc xaùc õởnh ranh giồùi ngoaỷi ọ phaới cn cổù vaỡo õỷc õióứm hióỷn traỷng vaỡ tổồng lai phaùt trióứn cuớa tổỡng õọ thở theo dổỷ kióỳn quy hoaỷch vaỡ phaới õổồỹc Nhaỡ nổồùc phó chuỏứn. Caùc õọ thở loaỷi V khọng coù vuỡng ngoaỷi ọ, thổồỡng laỡ caùc thở trỏỳn tổồng õổồng cỏỳp phổồỡng xaợ vaỡ chuớ yóỳu do huyóỷn quaớn lyù.Vióỷc xaùc õởnh quy mọ dỏn sọỳ vaỡ tố lóỷ lao õọỹng phi nọng nghióỷp cuớa õọ thở chố tióỳn haỡnh trong phaỷm vi õởa giồùi nọi thở. Rióng mióửn nuùi, quy mọ sọỳ dỏn õọ thở loaỷi III coù thóứ quy õởnh tọỳi thióứu tổỡ 8 vaỷn ngổồỡi, õọ thở loaỷi IV tổỡ 2 vaỷn ngổồỡi vaỡ õọ thở loaỷi III coù thóứ quy õởnh tọỳi thióứu tổỡ 8 vaỷn ngổồỡi, cho õọ thở loaỷi IV tổỡ 2 vaỷn ngổồỡi vaỡ õọ thở loaỷi V laỡ 2000 ngổồỡi.Mỏỷt õọỹ dỏn cổ caùc õọ thở ồớ mióửn nuùi coù thóứ thỏỳp hồn, tờnh cho õọ thở loaỷi III laỡ 8000 ngổồỡi/km2, loaỷi IV laỡ 6000 ngổồỡi/km2 vaỡ loaỷi V laỡ 3000 ngổồỡi/km2.8Tọm lặ, viãûc xãúp loải mäüt âä thë âỉåüc càn cỉï vo 3 tiãu chøn cå bn l vai tr chỉïc nàng, quy mä dán säú v tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ca âä thë âọ.BNG TỌM TÀÕT VÃƯ PHÁN LOẢI ÂÄ THËLoải âä thë Âàûc âiãøm Dán säú Máût âäü dán cỉÂä thë âàûc biãût Th âä hồûc âä thë våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKTdu lëch qúc tãú, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn ca c nỉåïc. Cọ cå såí hả táưng âỉåüc xáy dỉûng âäưng bäü.>1,5triãûu ngỉåìi. Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp> 90%>15000 ngỉåìi/km2Âä thë loải I Âä thë låïn, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT du lëch qúc tãú, cọ vai tr thục âáøy sỉû phạt triãøn ca mäüt vng lnh thäø liãn tènh hồûc ca c nỉåïc. Cọ cå såí hả táưng nhiãưu màût âäưng bäü hon chènh> 50 vản ngỉåìiTè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp≥ 85%Trãn 12000 ngỉåìi/km2Âä thë loải II Âä thë låïn, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt lnh thäø liãn tènh hồûc mäüt säú lénh vỉûc âäúi våïi c nỉåïc. Cå såí hả táưng nhiãưu màût tỉång âäúi âäưng bäü v hon chènh.>25 vản ngỉåìiTè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp≥80%Trãn 10000 ngỉåìi/km2 (vng nụi cọ thãø tháúp hån)Âä thë loải III Âä thë trung bçnh, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt tènh hay mäüt säú lénh vỉûc âäúi våïi vng liãn tènh. Cå såí hả táưng âỉåüc xáy dỉûng tỉìng màût âäưng bäü v hon chènh.>10 vản ngỉåìi Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp≥ 75%Trãn 8000 ngỉåìi/km2 Âä thë loải IV Âä thë trung bçnh, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt tènh hay mäüt >5 vản ngỉåìi Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp Trãn 6000 ngỉåìi/km2 9vng trong tènh. Cå såí hả táưng âỉåüc xáy dỉûng tỉìng màût âäưng bäü v hon chènh.≥ 70%Âä thë loải IV Âä thë trung bçnh, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt tènh hay mäüt vng trong tènh. Cå såí hả táưng âỉåüc xáy dỉûng tỉìng màût âäưng bäü v hon chènh.>5 vản ngỉåìi Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 70%Trãn 6000 ngỉåìi/km2 Âä thë loải V Âä thë nh, våïi chỉïc nàng l trung tám KT, CT, VH, XH, KHKT, cọ vai tr thục âáøy phạt triãøn ca mäüt huûn hồûc củm x Cå såí hả táưng â hồûc âang âỉåüc xáy dỉûng nhỉng chỉa âäưng bäü v hon chènh.>5 vản ngỉåìi Tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ≥ 65%Trãn 2000 ngỉåìi/km2 1.2 Phán cáúp qun l âä thë : Viãûc phán loải âä thë trỉåïc tiãn l âãø phủc vủ cho cäng tạc phán cáúp âä thë, vãư màût qun l hnh chênh Nh nỉåïc âỉåüc củ thãø hoạ nhỉ sau : - Thnh phäú trỉûc thüc Trung ỉång tỉång âỉång våïi cáúp huûn âa säú thüc âä thë loải III v loải IV, mäüt säú êt cọ thãø thüc loải V v do tinh qun l.- Cạc thë tráún tỉång âỉång cáúp x thüc âä thë loải V ch úu do huûn qun l.Do tçnh hçnh phạt triãøn khäng âäưng âãưu giỉỵa cạ âä thë trong ton qúc v trong tỉìng vng, cho nãn vë trê vai tr v tênh cháút âä thë âäúi våïi tỉìng vng lnh thäø cng khạc nhau. Trong nhiãưu trỉåìng håüp âàûc biãût mäüt säú âä thë âỉåüc phán cáúp qun l cao 10[...]... ngỉåìi v thiãn nhiãn v â nhçn tháúy vai tr quan trng ca viãûc phạt triãøn cạc thnh phäú nh 1.2 L lûn thnh phäú - vỉåìn v thnh phäú vãû tinh ca Ebenezer Howard 1850 - 1928 : 33 L lûn thnh phäú - vỉåìn v thnh phäú vãû tinh ca Ebenezer Howard - Kiãún trục sỉ ngỉåìi Anh l mäüt cäúng hiãún låïn cho l lûn quy hoảch âä thë hiãûn âải Ebenezer Howard â phã phạn nhỉỵng hiãûn tỉåüng x häüi, vàn hoạ, kinh tãú ca cạc... âiãưu âọ nọi lãn táưm quan trng nháút âënh ca nãưn näng nghiãûp 12 Theo chỉïc nàng sỉí dủng, thnh phäú Ai cáûp cäø âải âỉåüc chia lm 4 lai: - Thnh phäú th âä - Thnh phäú âãưn âi - Thnh phäú thỉång mải - Thnh phäú mang nghéa chiãún lỉåüc Kim tỉû thạp l âiãøn hçnh cho mäüt tỉ tỉåíng vãư uy quưn ca Nh nỉåïc v vua chụa Cạc Pharaon l nhỉỵng ngỉåìi chè âảo chênh trong viãûc xáy dỉûng kim tỉû thạp Pharaon... båíi cạc khu cáy xanh v âáút âai sn xút näng nghiãûp - Cạc âån vë thnh phäú liãn hãû våïi nhau bàòng cạc tuún âỉåìng sàõt chảy nhanh v cạc tuún ä tä khạc - Cạc thiãút bë v cå såí phủc vủ bo âm u cáưu ca ton dán, tảo âiãưu kiãûn cho cüc säúng vàn hoạ, x häüi thnh phäú phạt triãøn - Âáút âai xáy dỉûng thüc quưn såí hỉỵu chung, tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho viãûc phạt triãøn xáy dỉûng ton thãø cạc âiãøm... trçnh by trong hai tạc pháøm “Ngy mai - con âỉåìng ho bçnh tåïi ci cạch x häüi” v thnh phäú vỉåìn tỉång lai” Trong âọ âãư cáûp tåïi hỉåïng gii quút vãư khäng gian ca thnh phäú Củ thãø l : - Phán bäú lải dán cỉ âä thë thnh tỉìng âån vë thnh phäú vãû tinh táûp håüp xung quanh thnh phäú trung tám, quy mä âáút âai khong 400 ha våïi nh åí gia âçnh tháúp táưng cọ vỉåìn - Thnh phäú âỉåüc bao quanh båíi cạc... vỉûc nh åí khong 2000 ha (bçnh qn 1,25 ha/ngỉåìi) âãø sn xút v xáy dỉûng cạc biãût thỉû cho nhỉỵng ngỉåìi mún säúng âäüc láûp Tỉ tỉåíng ca Owen l Fourier â âỉåüc kãú tủc trong cạc l lûn quy hoảch sau ny âàûc biãût l l lûn vãư quy hoảch âån vë åí trong mä hçnh täø chỉïc x häüi åí âä thë måïi 1.1.3 William Morris 1834 - 1896 : William Morris l kiãún trục sỉ, nh nghãû sé v cng l nh hoảt âäüng x häüi ca nỉåïc... phäú vỉåìn v thnh phäú vãû tinh ca Ebenezer Howard â cọ nh hỉåíng låïn trãn thãú giåïi, âàût nãưn tng phạt triãøn cho l lûn quy hoảch âä thë hiãûn âải 1.3 L lûn thnh phäú chùi, d·i, ®éng vµ cạc xu thãú phạt triãøn ca nọ : 1.3.1 Aturo Sosia Y Mata 1844 - 1920 : Tạc gi âáưu tiãn vãư l lûn quy hoảch xáy dỉûng thnh phäú theo hãû thäúng chùi l Aturo Soria Y Mata, ngỉåìi Táy Ban Nha Theo Soria Y Mata thnh... cung l Thại miãúu thnh bäú củc theo hãû trủc vng, láúy âiãûn Kênh Thiãn lm chøn Cạc cäng trçnh chênh âỉåüc âàût theo hỉåïng Bàõc - Nam, cạc cung âiãûn âỉåüc xáy dỉûng ráút âẻp Phêa Nam Hong thnh l khu vỉûc quan lải gáưn cỉía Âải Hỉng, Lã Thạnh Täng â cho xáy dỉûng viãûn Âải Láu cho cạc quan nghè lục vo cháưu, xáy âçnh Qung Vàn l nåi út thi cạc phạp lãûnh ca triãưu âçnh Nhiãưu âãưn cha âỉåüc xáy dỉûng thåìi... hçnh trn tỉåüng trỉng cho màût tråìi ÅÍ bãn kia säng Hỉång, âäúi diãûn våïi kinh thnh Hú l khu phọ Táy Dc båì säng Hỉång cọ cạc di cáy xanh Dỉåïi thåìi nh Nguùn, cạc âä thë khạc cng â bàõt âáưu phạt triãøn Nguùn nh â cho xáy dỉûng lải thnh H Näüi v khu vỉûc Qúc Tỉí Giạm âãø cng cäú chênh quưn åí phỉång Bàõc Hng loảt cạc tènh thnh âỉåüc xáy dỉûng khàõp nåi trãn ton qúc âàût nãưn mọng cho hãû thäúng qun... thnh nhỉ thnh Hú, thnh Gia Âënh - Loải hçnh vng våïi cạc cung måí räüng åí giỉỵa cạc cảnh thnh kãút håüp våïi cäøng thnh nhỉ thnh Sån Táy, Cao Bàòng - Loải hçnh vng âỉåüc thàõt lải åí giỉỵa cạc cảnh tảo nãn cạc gọc nhn åí gọc thnh v mäüt säú biãún dảng nh åí giỉỵa cạc cảnh Loải ny váùn giỉỵ âỉåüc hçnh nh ca hçnh vng ban âáưu v âỉåüc trau chút theo mäüt nghãû thût riãng cho phong phụ (thnh Bàõc Giang,... trçnh âä thë hoạ cọ thãø âỉåüc chia thnh 3 thåìi k : - Thåìi k tiãưn cäng nghiãûp (trỉåïc thãú k XVIII) : Âä thë hoạ phạt triãøn mang âàûc trỉng ca nãưn vàn minh näng nghiãûp Cạc âä thë phán tạn, quy män nh phạt triãøn theo dảng táûp trung, cå cáúu âån gin Tênh cháút âä thë lục báúy giåì ch úu l hnh chênh, thỉång nghiãûp, tiãøu thu cäng nghiãpü - Thåìi k cäng nghiãûp : (âãún nỉía thãú k XX) Cạc âä . báo cho sự phát triển trong tơng lai.Chơng 2những khái niệm về đô thị Sự hình thành và phát triển của điểm dân c đô thị 1. Khái niệm về điểm dân c đô thị: ióứm. quá trình hình thành và phát triển đô thị trên thế giới2.1.Nguồn gốc và sự hình thành của đo thị Sự xuất hiện của đô và thị Đó là kết quả của quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - Dành cho nguyên ngành Kiến Trúc) ppt, GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - Dành cho nguyên ngành Kiến Trúc) ppt, GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - Dành cho nguyên ngành Kiến Trúc) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn