Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt

98 630 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 06:20

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013  ÔN TẬP 1. Kiến thức toán cơ bản: a. Đạo hàm của một số hàm cơ bản sử dụng trong Vật Lí: Hàm số Đạo hàm y = sinx y’ = cosx y = cosx y’ = - sinx b. Các công thức lượng giác cơ bản: 2sin2a = 1 – cos2a - cosα = cos(α + π) - sina = cos(a + 2π) 2cos2a = 1 + cos2a sina = cos(a - 2π) sina + cosa = )4sin(2π+a - cosa = cos(a + π) sina - cosa = )4sin(2π−a cosa - sina = )4sin(2π−a c. Giải phương trình lượng giác cơ bản: sin+−=+=⇒=ππαπαα22sinkakaa cosπαα2coskaa +±=⇒= d. Bất đẳng thức Cô-si: baba .2≥+; (a, b ≥0, dấu “=” khi a = b) e. Định lý Viet: yxacPyxabSyx,.⇒==−==+là nghiệm của X2 – SX + P = 0 Chú ý: y = ax2 + bx + c; để ymin thì x = ab2−; Đổi x0 ra rad: 1800πx Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 2 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 f. Các giá trị gần đúng: 2π≈10; 314≈100π; 0,318 ≈π1; 0,636 ≈π2; 0,159 ≈π21; 1,41 373,1;2 ≈≈  Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê. BẢNG CHỦ CÁI HILAP Kí hiệu in hoa Kí hiệu in thường Đọc Kí số A α alpha 1 B β bêta 2 Γ γ gamma 3 ∆ δ denta 4 E ε epxilon 5 Z ζ zêta 7 H η êta 8 Θ ∂,θ têta 9 I ι iôta 10 K κ kapa 20 Λ λ lamda 30 M µ muy 40 N ν nuy 50 Ξ ξ kxi 60 O ο ômikron 70 Π π pi 80 P ρ rô 100 ∑ σ xichma 200 T τ tô 300 γ υ upxilon 400 Φ ϕ phi 500 X χ khi 600 Ψ ψ Pxi 700 Ω ω Omêga 800 Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 3 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013  Thành công không có bước chân của kẻ lười biếng  Ý chí là sức mạnh để bắt đầu công việc một cách đúng lúc.  Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.  2. Kiến thức Vật Lí: ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN Khối lượng Năng lượng hạt nhân 1g = 10-3kg 1u = 931,5MeV 1kg = 103g 1eV = 1,6.10-19J 1 tấn = 103kg 1MeV = 1,6.10-13J 1ounce = 28,35g 1u = 1,66055.10-27kg 1pound = 453,6g Chú ý: 1N/cm = 100N/m Chiều dài 1đvtv = 150.106km = 1năm as 1cm = 10-2m Vận tốc 1mm = 10-3m 18km/h = 5m/s 1µm = 10-6m 36km/h = 10m/s 1nm = 10-9m 54km/h = 15m/s 1pm = 10-12m 72km/h = 20m/s 1A0 = 10-10m Năng lượng điện 1inch = 2,540cm 1mW = 10-3W 1foot = 30,48cm 1KW = 103W 1mile = 1609m 1MW = 106W 1 hải = 1852m 1GW = 109W Độ phóng xạ 1mH = 10-3H 1Ci = 3,7.1010Bq 1µH = 10-6H Mức cường độ âm 1µF = 10-6F 1B = 10dB 1mA = 10-3A Năng lượng 1BTU = 1055,05J 1KJ = 103J 1BTU/h = 0,2930W 1J = 24calo 1HP = 746W 1Calo = 0,48J 1CV = 736W 7 ĐƠN VỊ CHUẨN TRONG HỆ SI (Systeme International) Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 4 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 Đơn vị chiều dài: mét (m) Đơn vị thời gian: giây (s) Đơn vị khối lượng: kilôgam (kg) Đơn vị nhiệt độ: kenvin (K) Đơn vị cường độ dòng điện: ampe (A) Đơn vị cường độ sáng: canđêla (Cd) Đơn vị lượng chất: mol (mol) Chú ý: các bội và ước về đơn vị chuẩn và sử dụng máy tính Casio. 3. Động học chất điểm: a. Chuyển động thẳng đều: v = const; a = 0 b. Chuyển động thẳng biến đổi đều: constaov =≠ ; atvv +=0 00ttvvtva−−=∆∆= 2021attvs += asvv 2022=− c. Rơi tự do: 221gth = ghv 2= gtv = ghv 22= d. Chuyển động tròn đều: fT12==ωπ ωRv = 22ωRRvaht== . tαω∆=∆ 4. Các lực cơ học: @ Định luật II NewTon:amFhl= a. Trọng lực:⇒= gmPĐộ lớn:mgP = b. Lực ma sát: mgNFµµ== c. Lực hướng tâm: RvmmaFhtht2== d. Lực đàn đàn hồi: )( lkkxFdh∆== 5. Các định luật bảo toàn: a. Động năng: 212dW mv= 21222121mvmvA −= b. Thế năng: @ Thế năng trọng trường: mghmgzWt== 21mgzmgzA −= @ Thế năng đàn hồi: 22)(2121lkkxWt∆== Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 5 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 c. Định luật bảo toàn động lượng: constpp =+21 @ Hệ hai vật va chạm: '22'112211vmvmvmvm+=+ @ Nếu va chạm mềm: Vmmvmvm)(212211+=+ d. Định luật bảo toàn cơ năng: 21WW = Hay 2211 tdtdWWWW +=+  6. Điện tích: a. Định luật Cu-lông: 221rqqkFε= Với k = 9.109 b. Cường độ điện trường: 2rQkEε= c. Lực Lo-ren-xơ có: αsinvBqfL= o q: điện tích của hạt (C) o v: vận tốc của hạt (m/s) o ),(Bv=α o B: cảm ứng từ (T) o Lf: lực lo-ren-xơ (N) Nếu chỉ có lực Lorenzt tác dụng lên hạt và 090),( == Bvα thì hạt chuyển động tròn đều. Khi vật chuyển động tròn đều thì lực Lorenzt đóng vai trò là lực hướng tâm. Bán kính quỹ đạo: BqmvR = 7. Dòng điện chiều: a. Định luật Ôm cho đoạn mạch: RUI = I = t qRU =(q là điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch) N = eq (e = 1,6. 10-19 C)  Tính suất điện động hoặc điện năng tích lũy của nguồn điện. Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 6 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 qA =ξ (ξlà suất điện động của nguồn điện, đơn vị là Vôn (V))  Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch: A = UIt P = U.I =tA  Định luật Jun-LenXơ: Q = RI2t = U.I.t .2=tRU  Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: P = UI = RI2 = RU2 b. Định luật Ôm cho toàn mạch: rREI+= 8. Định luật khúc xạ và phản xạ toàn phần: a. Định luật khúc xạ: 211221sinsinvvnnnri=== b. Định luật phản xạ toàn phần: =≥>1221nniinngh Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!  “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi Chỉ khó vì lòng người ngại núi, e sông”  Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 7 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1. Chu kì, tần số, tần số góc:Tfππω22 == với fTTf11=⇔= * T = nt (t là thời gian để vật thực hiện n dđ) 2. Dao động: a. Thế nào là dao động cơ: Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng. b. Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. c. Dao động điều hòa: là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 3. Phương trình dao động điều hòa (li độ): x = Acos(ωt + ϕ) + x: Li độ, đo bằng đơn vị độ dài cm hoặc m -A O A + A = xmax: Biên độ (luôn có giá trị dương) + 2A: Chiều dài quỹ đạo. + ω: tần số góc (luôn có giá trị dương) + ϕω+t: pha dđ (đo bằng rad) + ϕ: pha ban đầu (tại t = 0, đo bằng rad) + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí biên dương:0=ϕ + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí biên âm:πϕ= + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí cân bằng theo chiều âm:2πϕ= Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 8 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí cân bằng theo chiều dương:2πϕ−= * Chú ý: + Quỹ đạo là một đoạn thẳng dài L = 2A + Mỗi chu kì vật qua vị trí biên 1 lần, qua các vị trí khác 2 lần (1 lần theo chiều dương và 1 lần theo chiều âm) - sina = cos(a + 2π) và sina = cos(a - 2π) 4. Phương trình vận tốc: v = - ωAsin(ωt + ϕ) + v luôn cùng chiều với chiều cđ + v luôn sớm pha 2π so với x + Vật cđ theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v < 0. + Vật ở VTCB: x = 0; |v|max = ωA; + Vật ở biên: x = ±A; |v|min = 0; 5. Phương trình gia tốc: a = -ω2Acos(ωt + ϕ) = -ω2x + a luôn hướng về vị trí cân bằng; + a luôn sớm pha 2π so với v + a và x luôn ngược pha + Vật ở VTCB: x = 0; |v|max = ωA; |a|min = 0 + Vật ở biên: x = ±A; |v|min = 0; |a|max = ω2A 6. Hợp lực tác dụng lên vật (lực hồi phục): F = ma = - mx2ϖ=-kx + Fhpmax = kA = mA2ω: tại vị trí biên + Fhpmin = 0: tại vị trí cân bằng + Dđ cơ đổi chiều khi lực đạt giá trị cực đại. + Lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng. -A O A Ax =max x = 0 xmax = A v = 0 Avω=max v = 0 |a|max = ω2A a = 0 |a|max = ω2A Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 9 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 t (s) (A) 0 + 4 - 4 Fhpmax Fhpmin = 0 Fhpmax = kA = mA2ω 7. Công thức độc lập:2222ωvxA += và42222ωωavA += + Kéo vật lệch khỏi VTCB 1 đoạn rồi buông (thả) A⇒ + Kéo vật lệch khỏi VTCB 1 đoạn rồi truyền v x⇒ 8. Phương trình đặc biệt: x = a ± Acos(ωt + φ) với a = const ⇒ x = a ± Acos2(ωt+φ) với a = const ⇒ Biên độ:A2; ω’=2ω; φ’= 2φ 9. Đồ thị của dđđh: + đồ thị li độ là đường hình sin. + đồ thị vận tốc là một đoạn thẳng + đồ thị gia tốc là 1 elip 10. Mối liên hệ giữa cđ tròn đều và dđđh: Dđđh được xem là hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Với: ωα==∆0360.Tsodocungt Biên độ: A Tọa độ VTCB: x = A Tọa độ vt biên: x = a ± A O x(cos) + α A M’’ M (C M A -A O ϕ Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 10 [...]... Với s = αl, S0 = α0l ⇒ v = s’ = - S0sin(ωt + ϕ) = - lα0sin(ωt + ϕ) ⇒ a = v’ = - 2S0cos(ωt + ϕ) = - 2lα0cos(ωt + ϕ) = - 2s = - 2αl Lưu ý: S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 24 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x 3 Hệ thức độc lập:* a = - 2s = - 2αl v 2 2 * α 02 = 2 + v2 2 =... chu kỳ là 2A + Đường đi trong l/4 chu kỳ là A khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên hoặc ngược lại @ Bài tốn tính qng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < ∆t < T/2 Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 11 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 M2 M1 P M2 ∆ϕ 2 A -A P2 O P1 -A x O ∆ϕ 2 A P x M1 - Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi... định A: + A = xmax : vật ở VT biên (kéo vật khỏi VTCB 1 đoạn rồi bng x = A) 2 + A2 = x 2 + v 2 : Kéo vật khỏi VTCB 1 đoạn x rồi truyền cho nó v ω + A2 = +A= v2 ω 2 + a2 ω4 : tại vị trí vật có vận tốc v và gia tốc a L (L: quỹ đạo thẳng) 2 + A = đường đi trong 1 chu kì chia 4 Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 19 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 vmax 2W (W: cơ năng;... m= n= k1 2 1 = T1 m1 n2 k2 4 Chu kì và sự thay đổi khối lượng: Gắn lò xo k vào vật m1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2, vào vật khối lượng m1 + m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4 Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 15 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 Thì ta có: T= T1 + T2 và T= T1 − T2 4 3 5 Chu kì và sự thay đổi độ cứng: Một... b Số dao động thực hiện được: N = 4 Fcan l mg mgS0 4 Fl Dạng 8: Con lắc bị vướng đinh hoặc va chạm với vật cản T = 1 (T1 + T2 ) 2 T1 = 2π l1 g T2 = 2π l2 g β0 = α 0 l1 l2 α0 β -  - Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 31 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 -  Dạng 9: Đo chu kỳ bằng phương pháp trùng phùng Để xác định chu kỳ T của một con lắc lò xo (con lắc... Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 12 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 S = n, p (n + 0, p ) 2A s c Vận tốc trung bình: vtb = t + Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian ∆t: S max S và vtb min = min với Smax; Smin tính như trên ∆t ∆t d Qng đường và thời gian trong dđđh vtb max = 12 Tính khoảng thời gian: ∆t ϕ1 − ϕ2= ∆ϕ T ( ϕ1 − ϕ2 ) = = ω ω 2π - Thời gian... + m2v2 = m1v1 + m2v2 Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 22 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 + ĐLBTCN: W1 = W2 + Vật m chuyển động với vận tốc v0 đến va chạm vào vật M đứng n + Va chạm đàn hồi: 2  v V = M 0 1+  m  mv0 = mv + MV  ⇒ M  2 1− mv0 = mv 2 + MV 2   m v v = M 0  1+  m  2 Nếu sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng cđ với cùng vận tốc thì... vật nặng + h0: phần bị chìm trong chất lỏng + D: khối lượng riêng của chất lỏng Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 23 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 2 Tần số góc: ω= với k’ = SDg + k k' m -  “Sự nghi ngờ là cha đẻ của phát minh” Galileo Galiles -  Dạng 5: Dđ của con lắc lò xo trong hệ qui chiếu khơng qn tính 1 Trong thang máy đi lên: ∆l0 = m( g + a)... ω Chú ý: nếu vật chuyển động theo chiều dương thì v0 lấy dấu + và ngược lại Dùng máy tính FX570 ES trở lên + Mode 2 + Nhập: x0 − v0 ω i (chú ý: chữ i là trong máy tính) + Ấn: SHIFT 2 3 = Máy tính hiện A∠ϕ 4 Đặc biệt: Lò xo treo thẳng đứng a Đưa vật về vị trí lò xo khơng biến dạng rồi Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 20 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 @ bng (thả)... soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 25 Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật 12 - Năm Học 2 012 - 2013 1 mglα 2 2 1 Wđ = mv 2 2 Wt = W = Wt + Wđ = * α 0 > 100 : v = 1 1 2 mω 2 S02 = mglα 0 2 2 2 gl (cos α − cos α 0 ) T = mg (3 cos α − 2 cos α 0 ) Wt = mgh = mgl (1 − cos α ) 1 2 mv 2 W = Wt + Wđ Wđ = Chú ý: + vmax và T max khi α = 0 + vmin và T min khi α = α 0 + Độ cao cực đại của vật đạt được so với . Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2 012 - 2013 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2 012 - 2013  ÔN. soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 3 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2 012 - 2013  Thành công không có bước chân của kẻ lười
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt, Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt, Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt