Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.DOC

13 2,309 10
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 22:40

Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuThu nhập là một yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. Một trong những thành phân chủ yếu của thu nhập là tiền lơng. thể nói tiền lơng là điều kiện đầu tiên ảnh hởng đến quyết định lựa chọn công việc, lựa chọn quan, nơi làm việc của ngời lao động; cũng nh sự hăng say, nhiệt tình, khả năng sáng tạo ngời lao động.Đảng và Nhà nớc đã luôn sự thay đổi các chính sách phù hợp nhằm ngày càng cải thiện mức lơng cũng nh các thu nhập khác cho ngời lao động. Chính các doanh nghiệp, các quan, những nhà quản trị cũng coi thu nhập của ngời lao động là một chiến lợc cần bàn tới.Xuất phát từ bối cảnh đó em chọn đề tài: "Vận dụng luận tiền lơng của Mác để xác định những quan điểm tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lơng Việt Nam hiện nay".Kết cấu của đề án gồm 3 phầnI. luận tiền lơng của trờng phái cổ điển AnhII. luận tiền lơng của MácIII. Vận dụng luận tiền lơng của Mác để xác định những quan điểm tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách lơng nớc ta hiện nay.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I. luận tiền lơng của trờng phái cổ điển AnhTrờng phái Cổ điển Anh đã phát hiện ra nhiều điểm mới trong việc phân tích bản chất của tiền lơng và đặt nền móng đầu tiên cho thuyết giá trị lao động. Dựa trên những phát hiện này, Mác đã xây dựng và phát triển luận tiền lơng của mình. Từ giữa thế kỷ 17, William Petty đã cho rằng tiền lơng là giá trị t liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu để ngời lao động thể nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Đây là quan điểm hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, do cha phân biệt đợc lao động và sức lao động nên ông đã coi lao động là hàng hoá và ngộ nhận tiền lơng là giá cả của lao động. Vì vậy, ông đã đa ra quy luật sắt về tiền lơng, nghĩa là giới hạn cao nhất của tiền lơng là mức t liệu sinh hoạt tối thiểu để nuôi sống ngời công nhân. Ông cho rằng tiền lơng cao thì công nhân thích uống rợu, hay bỏ việc, còn l-ơng thấp thì công nhân phải tích cực lao động, gắn bó với nhà t bản hơn.Đến giữa thế kỷ 18, Adam Smith, một đại diện tiêu biểu khác của trờng phái Cổ điển Anh đã đa ra những quan điểm đúng đắn hơn về tiền lơng. Ông đã tiến bộ hơn William Petty vì ông không chỉ phân tích đợc tiền lơng là giá trị t liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân và gia đình mà còn khẳng định tiền lơng là một phần trong giá trị hàng hoá do ngời công nhân tạo ra và ông đã tìm ra đợc những yếu tố ảnh hởng đến tiền lơng là: trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc, đặc điểm và điều kiện lao động, trình độ chuyên môn thành thạo của ngời lao động. Cũng chínhđiểm này mà ông ủng hộ quan điểm "Tiền công không thể hạ thấp hơn mức tối thiểu" và ông tán thành "Tiền công cao mức không phải giới hạn thấp", theo ông tiền lơng cao sẽ tạo khả năng tăng trởng kinh tế và mức lơng cao tơng đối là nhân tố kích thích công nhân tăng năng suất lao động và nhà t bản không sợ gì việc trả lơng cao cho công nhân vì chế của thị trờng lao động sẽ điều chỉnh mức tiền lơng thích ứng. Ngoài ra, Adam Smith còn tiến bộ chỗ ông đã phân biệt đợc tiền lơng danh nghĩa và tiền lơng thực tế. Tiền lơng thực tế là l-2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ợng t liệu sinh hoạt thực tế mà ngời công nhân thể mua đợc còn tiền lơng danh nghĩa đợc biểu hiện bằng một số tiền nhất định. Trên thực tế, tiền lơng danh nghĩa và tiền lơng thực tế thể không trùng với nhau do lạm phát, biến động giá cả hàng hoá trên thị trờng, . Tuy nhiên, luận của Adam Smith bị hạn chế chỗ ông cho rằng tiền lơng là thu nhập do lao động mang lại, điều này đồng nghĩa với việc cho rằng tiền lơng là giá cả của lao động mà theo nh Mác chứng minh sau này thì tiền lơng là giá cả của sức lao động chứ không phải là giá cả của lao động. Cuối thế kỷ thứ 18, David Ricardo cũng dựa trên sở luận giá trị của lao động để phân tích tiền lơng, lợi nhuận và địa tô. Ông khẳng định giá trị đợc tạo ra gồm tiền lơng và lợi nhuận, lợi nhuận là phần giá trị thừa ra ngoài tiền công vì giá trị do công nhân tạo ra lớn hơn tiền công. Nh vậy, ông đã tiến xa hơn Adam Smith khi cho rằng lợi nhuận là lao động không đợc trả công. Ngoài ra, ông còn tìm ra đ-ợc mối quan hệ giữa cung, cầu lao động và tiền lơng, khi tiền lơng trong một ngành nào đó mức cao thì cung lao động trong ngành đó tăng lên vợt quá cầu lao động của ngành do đó lơng lại xu hớng giảm. thể nói David Ricardo đã rất nhiều đóng góp trong luận về tiền lơng nhng ông vấn mắc phải sai lầm giống nh những đại diện khác của trờng phái Cổ điển Anh đó là việc cho rằng tiền lơng là giá cả của lao động xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa sức lao động và lao động. Tuy nhiên, ông đã nhận thấy điều vô này mặc dù cha giải thích đợc.II. luận về tiền lơng của MácMác đã phát triển kế thừa luận về tiền lơng của trờng phái Cổ điển Anh để hoàn thiện luận này. Mác cũng trình bày tiền lơng trên sở luận giá trị - lao động. Ông phê phán quan điểm của Trờng phái Cổ điển Anh cho rằng tiền lơng là giá cả của lao động vì quan điểm này xoá đi bản chất bóc lột của chủ nghĩa T bản. Ông đã chứng minh đợc tiền lơng không phải là giá cả của lao động bởi nếu điều này là đúng thì nó sẽ không phù hợp với quy luật trao đổi ngành giá và quy luật giá trị thặng d. Mác khẳng định tiền lơng là giá cả của sức lao động chứ không phải là giá cả của lao động và sức lao động thể coi là một thứ hàng hoá đặc biệt mà giá trị sử dụng của đặc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. Sức lao 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong thể con ngời và đợc ngời đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó.Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động cũng đều là điều kiện cần thiết của sản xuất. Nhng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá trong những điều kiện lịch sử nhất định: Ngời lao động bị tớc đoạt hết t liệu sản xuất, chỉ trong điều kiện này ngời lao động mới bán sức lao động của mình để kiếm sống. Ngời lao động phải đợc tự do về thân thể, quyền sở hữu sức lao động của mình nghĩa là tự do sở hữu năng lực của mình. Hàng hoá sức lao động cũng hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng giống nh những hàng hoá thông thờng khác. Giá trị hàng hoá sức lao động đợc quyết định bởi số lợng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, nhng sức lao động chỉ tồn tại nh năng lực của con ngời sống. Muốn tái sản xuất ra năng lực đó, ngời công nhân phải tiêu dùng một số t liệu sinh hoạt nhất định. Bởi vậy, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra những t liệu sinh hoạt nuôi sống ngời công nhân và gia đình anh ta, đây chính là giá trị của hàng hoá sức lao động. Giá trị sử dụng của hàng hoá là khả năng thoả mãn nhu cầu của ngời mua và nó chỉ thể hiện trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình ngời công nhân tiến hành lao động.Mác chỉ ra bản chất của tiền lơng dới chủ nghĩa t bản là giá cả của sức lao động, là một phần trong tổng sản phẩm mà lao động của ngời công nhân tạo ra. Ông còn nêu rõ việc ngời công nhân nhận đợc tiền lơng sau quá trình lao động đã che đậy bản chất của tiền lơng, khiến ngời ta lầm tởng tiền lơng là giá cả của lao động mà nhà t bản trả đủ cho công nhân. Điều này làm xoá đi bản chất bóc lột (phần giá trị thặng d) của nhà t bản.Đồng thời Mác còn bác bỏ quan điểm cho rằng lao động là hàng hoá và tiền l-ơng chính là giá cả của hàng hoá lao động bằng phơng pháp phản chứng:4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nếu lao động là hàng hoá thì lao động phải tồn tại trớc khi quan hệ mua bán giữa nhà t bản và công nhân. Nhng trên thực tế, quá trình lao động chỉ diễn ra sau khi sự thoả thuận giữa nhà t bản và ngời công nhân. Nếu lao động là hàng hoá thì lao động phải giá trị mà giá trị của hàng hoá đợc đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. Dùng lao động để đo giá trị của lao động là một điều luẩn quẩn.Nh vậy, lao động không phải là hàng hoá và tiền lơng không phải là giá cả của lao động vì ngời công nhân không thể bán cái mà mình không có.III. Vận dụng luận tiền lơng của Mác để xác định những quan điểm tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lơng nớc ta hiện nay1. Thực trạng của chính sách tiền lơng nớc taa. Nhận định chung về chính sách, chế độ tiền lơng Nhà nớc ta trớc tháng 9/1985Chế độ tiền lơng đến trớc tháng 9/1985 là chế độ tiền lơng đợc ban hành năm 1960 và đợc bổ sung từ năm 1963 bằng chế độ cung cấp một số mặt hàng thiết yếu định lợng theo tem phiếu. Nói cách khác lơng mang tính chất hiện vật. Đồng thời Nhà nớc duy trì chế độ bán cung cấp về nhà ở, điện, nớc sinh hoạt. Hàng tháng cán bộ công nhân viên chỉ phải trả tiền nhà, điện nớc sinh hoạt bằng 1% - 3% - 5% tuỳ theo mức lơng và chức vụ; đối với viên chức 3 trở lên đợc hởng chế độ trang cấp một số đồ dùng sinh hoạt gia đình nh gờng, tủ, bàn ghếDo đó giá cả sinh hoạt tăng lên, phần tiền lơng danh nghĩa không tăng, nên tiền lơng thực tế của ngời lao động ngày càng giảm sút. Để giảm bớt một phần khó khăn của ngời lao động, Nhà nớc đã thực hiện cấp lơng tạm thời và trợ cấp khó khăn vào các thời điểm: Tháng 5/1981, 1/1983 và 9/1985, đồng thời cũng giảm dần định lợng cung cấp cho Nhà nớc không nắm đợc hàng hoá nên không khả năng duy trì mức cung cấp hàng hoá nh trớc năm 1980.5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nhìn chung, chế độ lơng trong thời kỳ này, vừa bằng tiềnhiện vật quá thấp, vừa chắp vá và bình quân kéo dài quá lâu, nên gây nhiều tiêu cực, trong tổ chức, quản lao động, trong lĩnh vực phân phối lu thông, không thể phát huy hết tiềm năng sáng tạo của những ngời lao động, cũng nh các tập thể sản xuất.b.Diễn biến quá trình điều chỉnh lơng sau khi ban hành nghị định 235/HĐBT (1.9.1985)Sau khi Nghị định 235/HĐBT, Nhà nớc tiếp tục những biện pháp về tiền lơng cụ thể nh sau:Năm 1986: hai lần điều chỉnh tiền lơng danh nghĩa bằng chế độ phụ cấp đắt đỏ 15% và 40%. Ngoài ra, đã áp dụng trở lại chế độ bán 6 mặt hàng định lợng (gạo, thịt, nớc mắm, đờng, chất đốt và xà phòng) theo giá thấp và theo ba nhóm mức lơng.Năm 1987 trợ cấp thêm bằng 100% trên mức lơng cấp bậc (chức vụ) từ tháng 5 đến tháng 9/1987 điều chỉnh lại mức lơng theo giá một mặt hàng tính lơng. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh hệ số điều chỉnh bằng 13 - 15 lần, hành chính sự nghiệp bằng 10 - 68 lần, các lực lợng vũ trang bằng 11 - 51 lần.Năm 1988 sau khi điều chỉnh thống nhất hệ số lơng của công nhân viên chức chính sự nghiệp và lực lợng vũ trang lên 13 - 15 lần. Nhà nớc còn thực hiện 3 lần phụ cấp với mức 30%, 60%, 90% trên tiền lơng đã tính lại theo hệ số 13 - 15 lần. Đồng thời, tiếp tục duy trì 6 mặt hàng nhng không bán theo giá thấp mà chỉ để tính bù giá vào lơng theo sát giá thị trờng.Năm 1989, tiền lơng, trợ cấp, sinh hoạt phí của ngời hởng lơng và đối tợng chính sách xã hội đợc tính lại trên sở mức lơng tối thiểu là 22.500đ/tháng theo quyết định số 203/HĐBT ngày 28/12/1989. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thì tiền lơng tính lại chỉ làm thông số tính đơn gián tiền lơng theo sản phẩm hoặc dịch vụ và tính nộp bảo hiểm xã hội còn quỹ lơng của đơn vị, mức thu nhập thực tế của mỗi cán bộ công nhân viên cũng nh nguyên tắc phân phối và hạch toán giá thành vẫn thực hiện theo đúng các Quyết định 217/HĐBT và Nghị định 50/HĐBT của Hội đồng bộ trởng.6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Năm 1990 bù giá những mặt hàng điều chỉnh giá (điện, dầu thắp sáng), bổ sung sửa đổi một số chế độ qúa bất hợp tại Nghị định 235/HĐBT; bổ sung một số chế độ đối với một số đối tợng chính sách xã hội.c. Sự đổi mới trong chế tiền lơngTừ khoảng thời gian này về sau, Nhà nớc đã kịp thời những biện pháp thay đổi. Về chế của chính sách tiền lơng, Nhà nớc trực tiếp định mức lao động, định mức tiền lơng, duyệt quỹ lơng, quyết định thang lơng, bảng bậc lơng, bậc l-ơng cụ thể cho các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện. Chuyển sang một chế mới, trong đó tiền lơng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh chỉ còn là thông số để tính toán, Nhà nớc chỉ thống kê tối thiểu không khống chế thu nhập tối đa.Trong quá trình chuyển sang chế thị trờng sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc, lĩnh vực chuyển nhanh nh xác định tự chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế sở, lĩnh vực chuyển sang chậm nh pháp luật nói chung, chế cha chuyển lập nh chế kiểm soát và điều tiết tiền lơng, thu nhập của Nhà n-ớc khi các đơn vị kinh tế chuyển sang kinh doanh v.v Việc không ngừng đổi mới, hoàn thiện chính sách tiền lơng là một bộ phân quan trọng hàng đầu trong hệ thống các quan hệ phân phối thu nhập nơc ta hiện nay. Sự nghiệp cách mạng trong điều kiện đổi mới đã đặt con ngời vào vị tí trung tâm. Họ thể phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình, khi lợi ích kinh tế của họ đợc đảm bảo trớc hết là tiền lơng và nói rộng hơn là thu nhập. Chính vì vậy, để phát huy hết khả năng sáng tạo của nhân tố con ngời trong nền kinh tế, tất yếu phải giải quyết tốt vấn đề tiền lơng - với t cách là một trong những hình thức thu nhập của nớc ta hiện nay.2. Những nguyên tắc bản trong chính sách tiền lơng của Việt Nam Trớc khi xác định những nguyên tắc bản trong chính sách tiền lơng của Việt Nam, chúng ta cần phải phân tích khái quát quá trình tái sản xuất sức lao động trong mối quan hệ với quá trình tái sản xuất của cải vật chất cho xã hội. Quá 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trình tái sản xuất xã hội bao gồm 4 giai đoạn chính: sản xuất - phân phối - lu thông - tiêu dùng, trong đó:- Sản xuất là khâu đầu tiên, là khâu bản, quyết định nhất vì nếu không khâu này sẽ không các khâu sau. Hơn nữa, sản xuất sẽ quyết định phơng thức và đặc điểm của quá trình phân phối, lu thông, tiêu dùng. Cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sản xuất ngày càng phát triển do đó sức lao động cần cho khâu sản xuất cũng ngày càng tăng cả về số lợng và chất lợng. Để đảm bảo cung cấp đủ lao động cho sản xuất thì quá trình tái sản xuất sức lao động đang chuyển dần từ lao động thủ công sang lao động khí, tự động hoá và đặc biệt là lao động tri thức.- Tuy nhiên, suy cho cùng sản xuất là để tiêu dùng. Bởi vậy, tiêu dùng là khâu kết thúc, là mục đích của sản xuất, tiêu dùng tác động tích cực trở lại đối với sản xuất. Tiêu dùng nhiều sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, ngợc lại tiêu dùng ít sẽ làm thu hẹp sản xuất. Trong tiêu dùng của xã hội, tỷ trọng sản phẩm dùng để tái sản xuất sức lao động cho ngời dân rất cao và đang tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, nếu ngời lao động càng tiêu dùng nhiều thì nền sản xuất, nền kinh tế ngày càng đợc mở rộng và phát triển. Đây cũng chính do tại sao các nớc phải áp dụng các biện pháp kích thích tiêu dùng của ngời dân.- Phân phối và lu thông là hai khâu kế tiếp nhau, nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Phân phối và lu thông tác động rất lớn tới khâu sản xuất nói riêng và tới toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội nói chung. Nếu tổng sản phẩm xã hội đợc phân phối một cách hợp đảm bảo cho ngời lao động thể tái sản xuất sức lao động của mình một cách liên tục thì số lợng và chất lợng sức lao động cung cấp cho quá trình sản xuất sẽ ngày càng tăng. Hơn nữa, việc phân phối sản phẩm hợp lý, lu thông thuận tiện sẽ làm tăng nhu cầu, tăng tiêu dùng của ngời lao động từ đó thúc đẩy tốc độ và quy mô tái sản xuất mở rộng của cải vật chất cho xã hội.8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nh vậy, cùng với quá trình tái sản xuất tổng sản phẩm xã hội, sức lao động của xã hội cũng cần phải đợc tái tạo. Do đó, để quá trình sản xuất tiếp diễn liên tục thì sức lao động cũng cần đợc tái tạo không ngừng với số lợng và nhất là chất lợng ngày càng tăng. Điều này chỉ thể thực hiện đợc khi chúng ta thiết lập một chế phân phối sản phẩm xã hội hợp trong đó chính sách về tiền lơng đóng vai trò hết sức quan trọng. Dới đây là một số nguyên tắc bản trong xây dựng chính sách tiền lơng hợp nớc ta:Nguyên tắc 1 tiền lơng phải đảm bảo cho tái sản xuất sức lao độngTheo nh luận về tiền lơng của Mác thì tiền lơng phải tơng xứng với lợng t liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống ngời công nhân và gia đình anh ta. Lợng t liệu sinh hoạt này bao gồm cả những t liệu dùng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu nh: ăn, ở, mặc, . và cả những t liệu đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao trình độ chuyên môn v.v. Hiện nay, hệ thống tiền lơng Việt Nam cha đợc xây dựng dựa trên nguyên tắc này. Bởi vậy, cán bộ, công chức Nhà nớc cha thể trang trải cho cuộc sống vật chất và tinh thần tối thiểu của gia đình mình. Đây cũng chính do khiến cho nhiều cán bộ, công chức không chú tâm vào công việc đợc giao vì họ còn phải làm thêm để nuôi sống gia đình đồng thời nó cũng góp phần làm cho hoạt động tham ô, tham nhũng trong bộ máy Nhà nớc ngày càng tăng.Để chính sách tiền lơng mới thể phát huy tác dụng thì chính sách này cần phải xây dựng dựa trên nguyên tắc tiền lơng phải phản ánh đúng bản chất của nó, nghĩa là tiền lơng phải đảm bảo cho ngời lao động thể tái sản xuất sức lao động với số lợng và chất lợng ngày càng tăng thông qua việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngời lao động. Tiền lơng đây phải hiểu là tiền lơng thực tế, nó không chỉ phụ thuộc vào số tiền danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả của t liệu tiêu dùngcủa các dịch vụ cần thiết mà ngời lao động sử dụng. Mối quan hệ giữa tiền lơng thực tế và tiền lơng danh nghĩa đợc thể hiện qua công thức:9 ITLDN ITLTT = ---------- IGCWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Theo công thức trên, khi giá cả tăng lên thì tiền lơng thực tế sẽ giảm đi. Bởi vậy, một chính sách tiền lơng hợp cũng cần phải tính đến sự điều chỉnh tiền l-ơng danh nghĩa khi lạm phát để đảm bảo tiền lơng thực tế đợc duy trì mức thích hợp. Điều này thể thực hiện đợc thông qua điều chỉnh mức lơng tối thiểu hoặc điều chỉnh các khoản phụ cấp nh: phụ cấp lạm phát, phụ cấp chi phí phát sinh v.v.Nguyên tắc 2 tiền lơng vận động chịu sự chi phối của chế thị trờngViệc xây dựng tiền lơng theo những Thang, Bảng cố định nh hiện nay là bất hợp tiền lơng phải tơng xứng với hao phí lao động xã hội của ngời lao động mà mức hao phí mỗi ngời không giống nhau, nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, sự cần cù của mỗi ngời. Bởi vậy, nếu áp dụng cùng một bậc lơng cho những ngời trình độ khác nhau, mức cống hiến khác nhau là hoàn toàn sai lầm.Hơn nữa, tiền lơng không thể vận động tách rời quan hệ cung cầu về lao động trên thị trờng. Nghĩa là khi nhu cầu lao động trong một ngành lớn hơn cung lao động cho ngành đó thì các nhà sản xuất sẵn sàng trả lơng cao hơn hao phí lao động xã hội mà ngời công nhân bỏ ra, điều này khiến cho những ngời lao động các ngành khác sẽ chấp nhận tham gia quá trình đào tạo lại để thể làm việc trong ngành thu nhập cao hơn. Ngợc lại, khi sản xuất trong một ngành nào đó giảm sút, nhu cầu lao động trong ngành giảm đi thì mức lơng của ngời lao động trong ngành thể thấp hơn hao phí lao động mà họ đã bỏ ra, do vậy một bộ phận ngời lao động của ngành sẽ tìm kiếm việc làm những ngành mức lơng cao hơn.Từ những phân tích trên đây, chúng ta thể rút ra kết luận tiền lơng phải do thị trờng quyết định dựa trên mức hao phí lao động xã hội và quan hệ cung cầu lao động. nh vậy thì lao động xã hội mới đợc sử dụng một cách hợp lý, ngời 10 [...]... Chính các doanh nghiệp, các quan, những nhà quản trị cũng coi thu nhập của ngời lao động là một chiến lợc cần bàn tới.Xuất phát từ bối cảnh ®ã em chän ®Ị tµi: "VËn dơng ln tiỊn lơng của Mác để xác định những quan điểm tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lơng Việt Nam hiện nay".Kết cấu của đề án gồm 3 phầnI. luận tiền lơng của trờng phái cổ điển AnhII. luận. .. AnhII. luận tiền lơng của Mác III. Vận dụng luận tiền lơng của Mác để xác định những quan điểm tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách lơng nớc ta hiện nay.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ỵng t liƯu sinh hoạt thực tế mà ngời công nhân thể mua đợc còn tiền lơng danh nghĩa đợc biểu hiện bằng một số tiền nhất định. Trên thực tế, tiền lơng danh... thấy điều vô này mặc dù cha giải thích đợc.II. luận về tiền lơng của Mác Mác đà phát triển kế thừa luận về tiền lơng của trờng phái Cổ điển Anh để hoàn thiện luận này. Mác cũng trình bày tiền lơng trên sở luận giá trị - lao động. Ông phê phán quan điểm của Trờng phái Cổ điển Anh cho rằng tiền lơng là giá cả của lao động vì quan điểm này xoá đi bản chất bóc lột của chủ nghĩa... 0918.775.368I. luËn tiền lơng của trờng phái cổ điển AnhTrờng phái Cổ ®iĨn Anh ®· ph¸t hiƯn ra nhiỊu ®iĨm míi trong việc phân tích bản chất của tiền lơng và đặt nền móng đầu tiên cho thuyết giá trị lao động. Dựa trên những phát hiện này, Mác đà xây dựng và phát triển luận tiền lơng của mình. Từ giữa thế kỷ 17, William Petty đà cho rằng tiền lơng là giá trị t liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu để. .. điều chỉnh tiền l-ơng danh nghĩa khi lạm phát để đảm bảo tiền lơng thực tế đợc duy trì mức thích hợp. Điều này thể thực hiện đợc thông qua điều chỉnh mức lơng tối thiểu hoặc điều chỉnh các khoản phụ cấp nh: phụ cấp lạm phát, phụ cấp chi phí phát sinh v.v. Nguyên tắc 2 tiền lơng vận động chịu sự chi phối của chế thị trờngViệc xây dựng tiền lơng theo những Thang, Bảng cố định nh hiện nay... yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. Một trong những thành phân chủ yếu của thu nhập là tiền lơng. thể nói tiền lơng là điều kiện đầu tiên ảnh hởng đến quyết định lựa chọn công việc, lựa chọn quan, nơi làm việc của ngời lao động; cũng nh sự hăng say, nhiệt tình, khả năng sáng tạo ngời lao động.Đảng và Nhà nớc đà luôn sự thay đổi các chính sách phù hợp nhằm ngày càng cải thiện mức... lơng của ngời lao động trong ngành thể thấp hơn hao phí lao động mà hä ®· bá ra, do vËy mét bé phËn ngêi lao động của ngành sẽ tìm kiếm việc làm những ngành mức lơng cao hơn.Từ những phân tích trên đây, chúng ta thể rút ra kết luận tiền lơng phải do thị trờng quyết định dựa trên mức hao phí lao động xà hội và quan hệ cung cầu lao động. nh vậy thì lao động xà hội mới đợc sử dụng. .. cầu lao động và tiền lơng, khi tiền lơng trong một ngành nào đó mức cao thì cung lao động trong ngành đó tăng lên vợt quá cầu lao động của ngành do đó lơng lại xu hớng giảm. thể nói David Ricardo đà cã rÊt nhiỊu ®ãng gãp trong ln vỊ tiỊn lơng nhng ông vấn mắc phải sai lầm giống nh những đại diện khác của trờng phái Cổ điển Anh đó là việc cho rằng tiền lơng là giá cả của lao động xuất... chế của thị trờng lao động sẽ điều chỉnh mức tiền lơng thích ứng. Ngoài ra, Adam Smith còn tiến bộ chỗ ông đà phân biệt đợc tiền lơng danh nghĩa và tiền lơng thực tế. Tiền lơng thực tế là l-2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Theo c«ng thøc trên, khi giá cả tăng lên thì tiền lơng thực tế sẽ giảm đi. Bởi vậy, một chính sách tiền lơng hợp cũng cần phải tính. .. nghĩa T bản. Ông đà chứng minh đợc tiền lơng không phải là giá cả của lao động bởi nếu điều này là đúng thì nó sẽ không phù hợp với quy luật trao đổi ngành giá và quy luật giá trị thặng d. Mác khẳng định tiền lơng là giá cả của sức lao động chứ không phải là giá cả của lao động và sức lao động thể coi là một thứ hàng hoá đặc biệt mà giá trị sử dụng của đặc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. . Mác. .........................................................4III. Vận dụng lý luận tiền lơng của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lơng ở nớc ta hiện nay. ....61.. lơng của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lơng ở Việt Nam hiện nay& quot;.Kết cấu của đề án gồm 3 phầnI. Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.DOC, Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.DOC, Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn