Luận văn: “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” ppt

71 1,672 2
  • Loading ...
1/71 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 01:20

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản giáo dục tiểu học huyện Nho Quan Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ ỌM CỤ L CỤ TrangL i c m nờ ả ơCác ký hi u trong đ tàiệ ềPH N I. M Đ UẦ Ầ1. do ch n đ tài 5ọ ề2. M c đích nghiên c u 7ụ ứ3. Nhi m v nghiên c u 7ệ ụ ứ4. Đ i t ng và khách th nghiên c uố ượ ể ứ 75. Ph ng pháp nghiên c u 7ươ ứ6. Ph m vi nghiên c u 7ạ ứ7. C u trúc chính c a đ tàiấ ủ ề 8PH NẦ II. N I DUNGỘCh ng 1. C s lu n c a c i cách n n hành chính nhà n cươ ơ ậ ủ ả ề ướ và công tác qu n lí tr ng ti u h cả ườ ể ọ1. M t s khái ni m liên quan đ n đ tàiộ ệ ế ề 92. C s lu n c a c i cách n n hành chính nhà n cơ ậ ủ ả ề ướ 113. C s lu n c a ho t đ ng qu n lí GD ti u h cơ ậ ủ ạ ả ể 22Ch ng 2. Th c tr ng hi u qu công tác qu n Giáo d c ti uươ ự ạ ệ ả ả ụ ể h c Nho Quan - Ninh Bìnhọ1. Khái quát tình hình kinh t - xã h iế 242. T ng quan v giáo d c Ti u h c huy n Nho Quan .ổ ề ụ ể ệ 243. Th c tr ng v hi u l c, hi u qu c a công tác QL tr ngự ạ ề ệ ự ệ ả ủ ườ Ti u h c huy n Nho Quan - Ninh Bìnhể ệ 251 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ Ọ4.Th c tr ng v hi u qu công tác qu n 3 tr ng ti u h cự ạ ề ệ ả ả ườ ể 30Ch ng III. Các bi n pháp góp ph n nâng cao hi u l c, hi uươ ệ ầ ệ ự ệ qu công tác GD Ti u h c huy n Nho Quan - Ninh Bìnhả ể ệ trong giai đo n hi n nay ạ ệ 381. C i cách th ch trong giáo d c ti u h c; 39ả ể ế ụ ể ọ2. Ch n ch nh t ch c b máy các nhà tr ng . 45ấ ỉ ườ3. Đ i m i, nâng cao ch t l ng đ i ngũ cán b , nhân viên trongổ ấ ượ tr ng ti u h cườ ể 46 4. C i cách tài chính công trong các nhà tr ng 50ả ườ5. B o đ m s lãnh đ o c a Đ ng, phát huy vai trò c a các t ch cả ả ự ạ ủ ả ủ ứ đoàn th qu n chúng trong nhà tr ng.ể ầ ườ 516. Cán b qu n nhà tr ng t ch c t t vi c xây d ng và th c hi nộ ả ườ ệ ự ự ệ các văn b n n i b (n i quy, quy đ nh, th l ) c a nhà tr ng).ả ị ể ệ ủ ườ 547. Th c hi n t t vai trò qu n nhà tr ng c a Hi u tr ng, k t h pự ệ ả ườ ủ ệ ưở ế ch t ch vi c phát huy quy n t ch v i th c hi n dân ch nh m nângặ ẽ ệ ề ự ủ ự ệ ủ ằ cao ch t l ng công tác qu n lí giáo d c, nâng cao hi u l c th c hi nấ ượ ả ụ ệ ự ự ệ các văn b n pháp lu t v giáo d c và đào t o.ả ậ ề ụ ạ 558. Ph i h p các ho t đ ng c a chính quy n v i các t ch c chính tr -ố ủ ề ứ ị xã h i nh m nâng cao ch t l ng công tác qu n lí giáo d c, nâng caoộ ằ ấ ượ ả ụ hi u l c th c hi n các văn b n pháp lu t.ệ ự ự ệ ả ậ 60PH NẦ III. K T LU N VÀ KI N NGHẾ Ậ Ế Ị1. K t lu nế ậ 622. Ki n nghế ị 642 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ ỌL IỜ C M NẢ ƠTôi xin chân thành c m n các th y giáogiáo gi ng viên khoa Lýả ơ ầ ả lu n c s h c vi n qu n giáo d c đã trang b cho tôi nh ng c sậ ơ ệ ả ụ ị ữ ơ khoa h c v qu n tr ng h c nh ng ph ng pháp nghiên c u khoaọ ề ả ườ ữ ươ ứ h c và nh ng đi u ki n thu n l i cho vi c nghiên c u đ tài. ữ ề ệ ậ ệ ứ ềTôi xin g i l i c m n t i ử ơ ớ+ T p th cán b , gi ng viên H c vi n Qu n Giáo d c.ậ ể ệ ả ụ+ Phòng N i v huy n Nho Quan. ụ ệ+ Phòng Giáo d c huy n Nho Quan .ụ ệ+ Tr ng Ti u h c Th tr n Nho Quan.ườ ể ị ấ+ Tr ng Ti u h c Cúc Ph ng ườ ể ươ+ Tr ng Ti u h c Th ng Hoà ườ ể ượĐã nhi t tình giúp đ chúng tôi trong quá trình nghiên c u th c hi nệ ứ ự ệ đ tài. ềĐ c bi t tôi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i Th c S Đào Phúặ ệ ế ơ ạ ỹ Qu ng gi ng viên chính khoa lu n c s H c vi n qu n giáo d c đãả ả ậ ơ ệ ả ụ t n tình h ng d n trong su t quá trình tôi ti n hành nghiên c u đ tài. ậ ướ ẫ ế ứ ềHà N i, tháng 04 năm 2007ộ3 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ ỌCÁC KÝ HI U VI T T T TRONG Đ TÀIỆ Ế Ắ ỀHC : Hành chínhHCNN : Hành chính nhà n c ướCCHC : C i cách hành chínhảQL : Qu n líảKT - XH : Kinh t - xã h i ế ộCC : C i cáchảCB, CC : Cán b , công ch cộ ứCNH, HĐH : Công nghi p hoá, hi n đ i hoáệ ệ ạGD : Giáo d cụGD-ĐT : Giáo d c - đào t oụ ạCBQL : Cán b qu n líộ ảGDTH : Giáo d c ti u h cụ ể ọCCHCNN : C i cách hành chính nhà n cả ướ GD-ĐT : giáo d c và đào t oụ ạBCHTW : Ban ch p hành trung ngấ ươXHCN : Xã h i ch nghĩaộ ủĐLTTH : Đi u l Tr ng ti u h cề ệ ườ ể ọLGD : Lu t Giáo d cậ ụPCGDTH : Ph c p giáo d c ti u h cổ ậ ụ ể ọPCGDTH-CMC : Ph c p giáo d c ti u h c - ch ng mùổ ậ ụ ể chữCB, GV : Cán b , giáo viênộGDTH : Giáo d c ti u h cụ ể ọ4 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ Ọ PH N M Đ UẦ Ầ1. DO CH N Đ TÀIỌ ỀTrong giai đo n hi n nay, công cu c c i cách hành chính là m tạ ệ nhi m v chính tr mang t m chi n l c trong s phát tri n c a đ tệ ụ ị ầ ế ượ ự ể ủ ấ n c ta. C i cách hành chính là m t n i dung, m t v n đ b c xúc,ướ ả ấ ề ứ đ c đ c p trong các kỳ Đ i h i Đ ng toàn qu c, trong các kỳ h pượ ề ậ ạ Qu c h i và trong các phiên h p Chính ph , thu hút s quan tâm đôngố ủ ự đ o c a các t ng l p nhân dân trong và ngoài n c. Ch tr ng c i cáchả ủ ầ ướ ủ ươ ả hành chính đ c ch đ o và tri n khai t t c các c p các ngành, các cượ ỉ ạ ể ấ ả ấ ơ s . ởC i cách hành chính là m t trong nh ng n i dung c b n c a khoaả ơ ả ủ h c nghiên c u v HC nói chung và n n HCNN nói riêng. CCHC là m tọ ứ ề ề v n đ lu n và th c ti n mang tính th i s cao, đ c quan tâm nghiênấ ề ậ ự ễ ự ượ c u h u h t các qu c gia trên th gi i nh m làm đòn b y đ nâng caoứ ầ ế ế ằ ẩ ể hi u l c, hi u qu QL c a b máy nhà n c, phát tri n kinh t - xã h i,ệ ự ệ ả ủ ướ ể ế c ng c và tăng c ng ti m l c v m i m t cho đ t n c. Th c ti nủ ườ ề ự ề ặ ấ ướ ự ễ cho th y, CCHC đang đ c ti n hành trên ph m vi toàn c u. Đ c bi t,ấ ượ ế ạ ầ ặ ệ đ i v i các n c đang chuy n t n n kinh t k ho ch hoá t p trungố ướ ể ừ ề ế ế ạ ậ sang n n kinh t th tr ng, thì v n đ CCHC đ c đ t ra nh là m t đòiề ế ị ườ ấ ề ượ ặ ư h i c p bách, t o đi u ki n cho c ch th tr ng hình thành và phátỏ ấ ạ ề ệ ơ ế ị ườ tri n.ểĐ i v i n c ta, CCHC đ c đ cố ướ ượ ề ập t Đ i h i Đ ng toàn qu cl nừ ạ ầ th VI (1986). Đ n Đ i h i VII, CCHC chính th c đ c bàn đ n. T i Đ iứ ế ạ ứ ượ ế ạ ạ h i VII, đ ng l i CCHC đ c xác đ nh: ườ ượ ị “C i cách b máy nhà n c nh mả ướ ằ nâng cao hi u l c QL, tăng c ng pháp quy n, tr ng tâm c i cách nh m vàoệ ự ườ ề ả ằ h th ng HC và HCNN thông su t t Trung ng đ n c s ”ệ ừ ươ ế ơ [2]. Đ n Đ iế ạ h i Đ ng khoá VIII, m t l n n a CCHC đ c đ c p đ n và xác đ nh: ầ ữ ượ ề ậ ế ị “CC n n HCNN là tr ng tâm c a vi c xây d ng và hoàn thi n Nhà n c trongề ủ ệ ự ệ ướ nh ng năm tr c m t, CCHC ph i d a trên c s pháp lu t và ti n hànhữ ướ ắ ả ự ơ ậ ế đ ng b trên các m t: c i cách th ch HC, t ch c b máy và xây d ng,ồ ặ ả ể ế ự ki n toàn đ i ngũ CB, CC HC” ệ [3]. Ti p đ n Đ i h i Đ ng toàn qu c l nế ế ạ ầ th IX m t l n n a kh ng đ nh s đúng đ n c a đ ng l i CCHC và ti pứ ầ ữ ẳ ị ự ắ ủ ườ ế t c ch đ o: ụ ỉ ạ “Xây d ng m t n n HC dân ch , trong s ch v ng m nh, t ngự ề ủ ạ ữ ạ ừ b c hi n đ i hoá”ướ ệ ạ [4].5 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ ỌQuan đi m c a Đ ng và Nhà n c v CCHC là nh t quán t Đ iể ủ ả ướ ề ấ ừ ạ h i đ ng khoá VI đ n Đ i h i Đ ng khoá IX. Chính vì v y đã t ng b cộ ả ế ạ ả ậ ừ ướ đ a n c ta thoát kh i th i kỳ kh ng ho ng và đang ti n t i đ y m như ướ ủ ả ế ẩ ạ s nghi p CNH, HĐH đ t n c, ph n đ u đ n 2020 đ a n c ta c b nự ệ ấ ướ ấ ấ ế ư ướ ơ ả thành m t n c công nghi p.ộ ướ ệM t khác, Đ ng và Nhà n c ta luôn chú tr ng phát tri n s nghi pặ ả ướ ể ự ệ GD. T v th là phúc l i xã h i, GD - ĐT đ c xác đ nh là ừ ị ế ượ ị “qu c sáchố hàng đ u”ầ nh m nâng cao dân trí, đào t o nhân l c, b i d ng nhân tài.ằ ạ ự ưỡ Trong h th ng GD qu c dân, giáo d c Ti u h c đ c xác đ nh là ệ ụ ể ượ ị “n nề t ng”,ả là n i v n d ng và tri n khai các ho t đ ng GD theo đ nh h ngơ ậ ụ ể ạ ị ướ chi n l c phát tri n GD - ĐT c a Đ ng. Giáo d c ti u h c có m t v tríế ượ ể ủ ả ụ ể ị r t quan tr ng trong chi n l c phát tri n GD - ĐT th i kỳ CNH, HĐHấ ế ượ ể đ t n c. Không còn con đ ng nào khác, chúng ta c n ph i ti p t cấ ướ ườ ầ ả ế ụ đ i m i v n i dung, ph ng pháp, nâng cao ch t l ng đ i ngũ CBQLổ ươ ấ ượ nói chung, đ i ngũ CBQL Ti u h c nói riêng nh m nâng cao hi u l c,ộ ể ằ ệ ự hi u qu công tác QL, đáp ng yêu c u phát tri n GDTH trong giai đo nệ ả ứ ầ ể ạ m i.ớTh c hi n ch tr ng đ ng l i c a Đ ng đã đ ra, trong nh ngự ệ ủ ươ ườ ủ ả ề ữ năm qua B giáo d c - Đào t o đã ti n hành c i cách các n i dung: C iộ ụ ạ ế ả ả cách th ch hành chính; s p x p l i t ch c b máy; xây d ng - đàoể ế ắ ế ạ ự t o- b i d ng đ i ngũ S ph m; thu, chi tài chính trong nhà tr ng. ạ ưỡ ư ạ ườNhìn chung , trong th i gian qua công vi c c i cách hành chính c aờ ệ ả ủ B giáo d c - Đào t o đã thu đ c nh ng k t qu đáng khích l và ti pộ ụ ạ ượ ữ ế ả ệ ế t c tri n khai nh ng b c ti p theo. Tuy nhiên bên c nh nh ng thànhụ ể ữ ướ ế ạ ữ công b c đ u, h th ng giáo d c qu c dân nói chung và các tr ng phướ ầ ệ ườ thông nói riêng th c hi n các n i dung c i cách hành chính còn ch m vàự ệ ả ậ thi u tri t đ . Có nhi u nguyên nhân d n đ n tình tr ng này. Song nh ngế ệ ể ề ẫ ế ạ ữ nguyên nhân ch y u là ph n l n các cán b qu n các c s ch aủ ế ầ ơ ư quán tri t và nh n th c sâu s c v ý nghĩa, t m quan tr ng c a vi c c nệ ậ ứ ắ ề ầ ủ ệ ầ ph i ti n hành c i cách. Do đó ch a quan tâm đúng m c đ n vi c t o raả ế ả ư ứ ế ệ ạ các ngu n l c đ ti n hành c i cách hành chính, h ng i đi vào th c hi nồ ự ể ế ả ạ ự ệ c i cách hành chính vì đ ng ch m đ n quy n l i cá nhân c a h . Đ iả ụ ạ ế ề ngũ cán b qu n trong nhà tr ng nói chung và tr ng Ti u h c nóiộ ả ườ ườ ể riêng còn thi u ki n th c qu n nhà n c và các k năng gi i quy t cácế ế ứ ả ướ ỹ ả ế tình hu ng. H u h t, hi u tr ng các tr ng Ti u h c nông thôn mi nố ầ ế ệ ưở ườ ể ề 6 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ Ọnúi vi c n m b t lu n qu n còn h n ch . H qu n nhà n cệ ắ ắ ậ ả ạ ế ả ướ b ng v n s ng, b ng kinh nghi m c a b n thân là chính mà khi đã trằ ằ ệ ủ ả thành thói quen, n p nghĩ hàng ngày thì vi c thay đ i s r t khó khăn. Doế ệ ẽ ấ v y vi c v n d ng n i dung c i cách hành chính vào công tác qu n lýậ ệ ậ ụ ả ả c a ng i Hi u tr ng trong tr ng Ti u h c hi n nay còn r t nhi uủ ườ ệ ưở ườ ể ệ ấ ề b t c p ấ ậChính vì v y , vi c nghiên c u đ xu t các bi n pháp ch y u vậ ệ ứ ề ấ ệ ủ ế ề nghi p v qu n nh m nâng cao hi u l c, hi u qu công tác qu n lýệ ụ ả ằ ệ ự ệ ả ả giáo d c các tr ng Ti u h c là m t v n đ b c xúc trong b i c nhụ ườ ể ấ ề ứ ả kinh t - xã h i hi n nay, c n s m đ c gi i quy t. Góp ph n đ y nhanhế ệ ầ ượ ả ế ầ ẩ đ i m i s nghi p giáo d c đào t o. ự ệ ụ ạXu t phát t nh n th c trên, cùng v i s ham mu n h c h i c aấ ừ ậ ứ ủ b n thân, tôi m nh d nh ch n nghiên c u đ tài : “Hi u tr ng tr ngả ạ ạ ứ ề ệ ưở ườ Ti u h c v i vi c v n d ng n i dung c i cách hành chính nhà n cể ệ ậ ụ ả ướ nh m nâng cao hi u l c hi u qu công tác qu n giáo d c Ti u h c ằ ệ ự ệ ả ả ụ ể huy n Nho Quan - Ninh Bình trong giai đo n hi n nay” . ệ ạ ệV i nh ng mong mu n sau khi t t nghi p, khi tr v đ a ph ngớ ữ ề ị ươ công tác có nh ng hi u bi t c b n v công vi c này góp ph n vào sữ ể ế ơ ả ề ệ ầ ự phát tri n giáo d c c s theo k p ti n đ phát tri n giáo d c chung c aể ụ ơ ị ế ể ụ ủ c n c. Đây là m t vi c làm mang tính c p thi t, đáp ng v i yêu c uả ướ ệ ấ ế ứ ầ s nghi p giáo d c c a đ a ph ng.ự ệ ụ ủ ị ươ2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U :Ụ ỨM c đích c a đ tài là nghiên c u n i dung CCHC Nhà n c đ xácụ ủ ề ứ ướ ể đ nh m t s bi n pháp ch y u trong công tác qu n nh m nâng cao hi uị ệ ủ ế ả ằ ệ l c, hi u qu GD - ĐT huy n Nho Quan - Ninh Bình trong giai đo n hi nự ệ ả ệ ạ ệ nay.3. NHI M V NGHIÊN C U :Ệ Ụ Ứ- Nghiên c u c s lu n c a n i dung CCHC Nhà n c.ứ ơ ậ ủ ướ- Đánh giá th c tr ng hi u l c, hi u qu công tác GD - ĐT Ti u h cự ạ ệ ự ệ ả ể huy n Nho Quan , Ninh Bình.ệ- Đ xu t m t s bi n pháp nh m nâng cao hi u l c, hi u qu công tácề ấ ệ ằ ệ ự ệ ả QL GD Ti u h c huy n Nho Quan, Ninh Bình trong giai đo n hi n nay (th iể ệ ạ ệ kỳ CNH, HĐH đ t n c).ấ ướ4. Đ I T NG VÀ KHÁCH TH NGHIÊN C U :Ố ƯỢ Ể Ứ7 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ Ọ- N i dung CCHCNN.ộ- Hi u qu công tác c a Hi u tr ng tr ng Ti u h c.ệ ả ủ ệ ưở ườ ể ọ5. PH NG PHÁP NGHIÊN C U :ƯƠ Ứ- Nhóm ph ng pháp nghiên c u lu n: Các ph ng pháp này dùngươ ứ ậ ươ đ ti n hành tìm hi u các khái ni m, thu t ng , nghiên c u văn ki n Đ iể ế ể ệ ậ ữ ứ ệ ạ h i Đ ng, các tài li u h c thu t, các công trình nghiên c u đ tài tr cộ ả ệ ậ ứ ề ướ đó.- Nhóm ph ng pháp nghiên c u th c ti n: S d ng t ng h p cácươ ứ ự ễ ử ụ ph ng pháp nh : quan sát, kh o sát th c t , ph ng v n chuyên gia, t ngươ ư ả ự ế k t kinh nghi m, ph ng pháp này ch y u đ đi u tra, tìm hi u và phânế ệ ươ ủ ế ề ề ể tích, t ng h p các s li u, thông tin có liên quan đ n đ tài.ổ ệ ế ề6. PH M VI NGHIÊN C U :Ạ ỨDo nh ng đi u ki n h n ch v không gian và th i gian, đ tài ch t pữ ề ệ ạ ế ề ề ỉ ậ trung nghiên c u đ xu t m t s bi n pháp trong vi c v n d ng n i dungứ ề ấ ệ ệ ậ ụ CCHC đ nâng cao hi u l c, hi u qu công tác GD Ti u h c trong 3 tr ngể ệ ự ệ ả ể ườ ti u h c huy n Nho Quan , Ninh Bình trong th i gian t 25/2/2007 đ nể ừ ế 27/4/2007.7. C U TRÚC CHÍNH C A Đ TÀI:Ấ Ủ ỀPh n m đ u.ầ ầPh n n i dung (bao g m 3 ch ng).ầ ươCh ng 1. C s lu n và c s th c ti n c a công cu c CCHC NNươ ơ ơ ự ễ ủ và c a GD Ti u h c.ủ ể ọCh ng 2. Th c tr ng hi u l c, hi u qu công tác GD Ti u h c huy nươ ự ạ ệ ự ệ ả ể ệ Nho Quan , Ninh Bình.Ch ng 3. Các bi n pháp góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu GDươ ệ ầ ệ ự ệ ả Ti u h c huy n Nho Quan, Ninh Bình.ể ệPh n k t lu n và ki n ngh .ầ ế ậ ế ịTài li u tham kh o và ph l c.ệ ả ụ ụ8 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐ TÀI NGHIÊN C U KHOA H CỀ Ứ ỌPH NẦ II. N I DUNGỘCH NG 1. C S LU N C A C I CÁCH N NƯƠ Ơ Ậ Ủ Ả Ề HÀNH CHÍNH NHÀ N C VÀ CÔNG TÁC QU N LÍƯỚ Ả TR NG TI U H CƯỜ Ể Ọ1. M t s khái ni m liên quan đ n đ tàiộ ệ ế ề1.1. Hành chính:Hành chính là ho t đ ng , đi u hành công vi c c a m i t ch c Nhàạ ề ệ ủ ứ n c cũng nh c a các doanh nghi p, các t ch c chính tr , xã h i theoướ ư ủ ệ ứ ị ch c năng, đi u l c a t ch c.ứ ề ệ ủ ứ1.2. N n hành chính nhà n c :ề ướN n hành chính Nhà n c là t ng th các t ch c và quy ch ho t đ ngề ướ ứ ế ạ c a b máy hành pháp có trách nhi m qu n công vi c hàng ngày c a Nhàủ ệ ả ệ ủ n c, do các c quan có t cách pháp nhân công quy n ti n hành.ướ ơ ư ề ế1.3. C i cách n n hành chính nhà n c ả ề ướ C i cách hành chính ả là nh ng thay đ i đ c thi t k có ch đ nh nh mữ ượ ế ế ủ ị ằ hoàn thi n các y u t c a n n hành chính.ệ ế ủ ềC i cách n n hành chính nhà n c h ng t i c i cách đ ng b t t cả ề ướ ướ ấ ả các y u t c u thành. Đó là:ế ấ. C i cách th ch hành chínhả ể ế. C i cách c c u t ch c b máy hành chínhơ ứ ộ. C i cách công v -công ch cả ụ ứ. C i cách n n tài chính côngả ềNh v y, c i cách hành chính đ c ti n hành khá toàn di n trên b nư ậ ả ượ ế ệ n i dung, t đó t o ra s chuy n bi n m c đ này hay m c đ khác trênộ ừ ạ ự ể ế m i m t c a n n hành chính nhà n c. Tuy nhiên, tuỳ theo t ng giai đo nọ ặ ủ ề ướ ừ ạ phát tri n c a qu c gia mà xác đ nh n i dung u tiên.ể ủ ư1.4. Hi u l c và hi u qu ệ ự ệ ảHi u l c hành chính nhà n c là s đi u hành th ng xuyên, s đi uệ ự ướ ự ề ườ ự ề ph i, ph i h p nh p nhàng gi a các c quan hành chính nhà n c nh mố ị ữ ơ ướ ằ tác đ ng đ n các quá trình kinh t - xã h i và hành vi ho t đ ng c a côngộ ế ế ủ dân b ng quy n l c nhà n c v i năng l c đ i ngũ cán b công ch c đằ ề ự ướ ứ ể duy trì tr t t xã h i, k c ng nhà n c, theo dõi và phát hi n, x lýậ ự ỷ ươ ướ ệ ử nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t đ ph c v đ c l c và thúcạ ậ ể ụ ụ ắ ự 9 H c viên:ọ Đinh Văn Tr ng ườ K 13 BSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com[...]... mẽ công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Hiệu lực, hiệu quả quản hành chính nhà nước liên quan đ ến quy ền lực, năng lực, kết quả và chi phí Hiệu lực quản hành chính Nhà nước là sự thực hiện và hoàn thành đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định, đạt kết quả dự kiến Hiệu quả quản hành chính Nhà nước là mối tương quan giữa kết quả thu được tối đa so với chi phí thực hiện. .. mới công tác qu ản của mình để đưa chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường ngày một đi lên Tuy vậy, trên thực tế nhiều trường Tiểu học còn chưa thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính Thậm chí có những trường hợp còn ch ưa quán triệt được tinh thần cải cách hành chính của Nhà nước đ ể v ận d ụng vào đ ổi mới công tác quản giáo dục của mình Do đó, công tác quản của các nhà trường hiện. .. nghiệp công, khuyến khích đầu tư vào khu v ực công, khoán chi hành chính ), thực hiện cơ chế hợp đồng một số dịch v ụ công trong các cơ quan hành chính Đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đ ơn v ị s ự nghiệp Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công Việc cải cách tài chính công trong nhà trường th ể hiện công tác quản tài chính về các khoản thu chi trong nhà. .. dạy họcgiáo dục nhiều trường chưa tốt Khảo sát thực trạng một số trường Tiểu học các Tỉnh và ngay trên địa bàn Nho Quan - Ninh Bình có thể thấy rõ điều đó 3 Cơ sở luận của hoạt động quản lí GD tiểu học Vị trí của trường tiểu học Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc h ọc n ền t ảng của hệ thống giáo dục quốc dân Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng Trường. .. thức Giáo dục đào tạo là ngành chịu sự quản trực ti ếp c ủa Chính ph ủ, B giáo dục đào tạo thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo đúng tinh thần của Đảng và Nhà nước Trong đó vấn đề đổi mới công tác quản các nhà trường là một trong những nội dung chính mà bộ quan tâm chỉ đạo sát sao Người hiệu trưởng nói chung và người hiệu trưởng trường Tiểu h ọc nói riêng là nhân tố quyết định việc. .. nhà trường hàng năm hay trong một giai đoạn phát triển - Tóm lại, hiệu lực, hiệu quả công tác QLGD trường tiểu học là sự điều hành thường xuyên, sự điều phối nhịp nhàng giữa các tổ chức trong nhà trường tác động đến quá trình giáo dụchành vi c ủa các cá nhân trong trường bằng quyền lực với năng lực của đội ngũ CBQL nhằm duy trì cho hệ thống nhà trường vận hành theo nguyên GD c ủa Đảng Hiệu quả. .. rẻo cao Tỉ lệ tốt nghiệp các trường vùng sâu, rẻo cao thấp 4.3 Thực trạng về hiệu quả công tác QL GD - ĐT Tiểu học Hiệu quả công tác QLGD tiểu học đ ược đo bằng vi ệc Hi ệu tr ưởng lãnh đạo nhà trường thực hiện thành công mục tiêu giáo dục đ ề ra theo quy định của Bộ, Sở, Phòng, của nhà trường hàng năm hay trong một giai đoạn nhất định và được đánh giá trên các mặt: - Công tác triển khai các quan. .. phân công Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường ; Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền Được theo học các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghi ệp v ụ quản trường học và hưởng các quyền lợi của Phó hiệu trưởng theo quy định Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục tiểu học là “ nền tảng của hệ thống giáo. .. thực hiện kế hoạch năm học Tổ chức bộ máy nhà trường, thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính quản trị, thành lập và cử Chủ tịch các h ội đồng trong nhà trường Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đề nghị với Trưởng phòng GD&ĐT về quyết định tuyển dụng, thuyên chuy ển, đề b ạt giáo viên, nhân viên của trường; khen thưởng thi hành kỷ luật đối với giáo viên,... giáo dục, người hiệu trưởng đã thực sự làm chủ các hoạt động thu chi tài chính hợp hay chưa? Cải cách nền hành chính nhà nước cần tiến hành đồng bộ cả 4 nội dung trên (cải cách thể chế , cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công) Trong giai đoạn tới, cần đẩy mạnh hơn nữa và đi sâu với các biện pháp cụ thể nhằm tạo bước chuyển . KHOA HỌC ĐỀ TÀI Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản. nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” Simpo PDF Merge and Split
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” ppt, Luận văn: “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” ppt, Luận văn: “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn