Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx

1 943 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 22:20

Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU ðÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. ðÁP ÁN 1. B 2. A 3. C 4. A 5. C 6. D 7. B 8. D 9. C 10. B 11. C 12. D 13. A 14. A 15. C Câu 16: ðáp số: HOOC-COOH. Câu 17: ðáp số: C2H2 C3H4. Câu 18: ðáp số: C2H4O. Câu 19: ðáp số: C3H8O2. Câu 20: ðáp số: C4H10. Câu 21: ðáp số: C2H8N2. Câu 22: ðáp số: Methanol Propenol. II. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 8: 2 2O COn 0,175 mol ; n 0,15 mol= = Sơ ñồ cháy : X + O2 → CO2 + H2O Vì X là ancol no, mạch hở ⇒ 2 2H O X COn n n 0, 05 0,15 0, 2 mol= + = + = Theo ðLBT nguyên tố với O : 2 2 2O(X) CO H O On 2n n 2n 2.0,15 0,2 2.0,175 0,15 mol= + − = + − = Nhận thấy : 2CO XO(X) Xn 3n n 3n==⇒ X là C3H5(OH)3 → ðáp án D. Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn . 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN I. ðÁP ÁN 1. B 2. A 3. C 4. A 5 Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn