Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

2 406 6
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 22:20

Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Bo ton nguyờn t trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BO TON NGUYấN T TRONG CC BI TON HU C TI LIU BI GING I. C S Lí THUYT V C IM PHNG PHP Bo ton nguyờn t l phng phỏp gii toỏn da vo cỏc mi quan h v s mol nguyờn t ca cỏc nguyờn t trong cỏc phn ng v quỏ trỡnh Húa hc. Sau cỏc phn ng v quỏ trỡnh ủú, cỏc nguyờn t trong cỏc cht ban ủu cú th ủi vo cỏc tp hp vt cht (phõn t, ion) mi khỏc nhau nhng tng s mol ca chỳng luụn ủc bo ton. Núi cỏch khỏc: tng s mol nguyờn t ca mt nguyờn t X bt k trc v sau phn ng luụn luụn bng nhau. Thụng thng, ta s dng biu thc ca ủnh lut bo ton nguyờn t ủ tớnh trc tip giỏ tr ca mt ủi lng trong phn ng theo nguyờn tc trong mt biu thc gm n thnh phn, khi bit giỏ tr ca (n-1) thnh phn, ta d dng tớnh ủc giỏ tr ca thnh phn cũn li. II. PHN LOI V CC PHNG PHP GII 1. Phn ng ủt chỏy cht hu c Phng phỏp bo ton nguyờn t thng ỏp dng cho bi toỏn ủt chỏy cht hu c trong trng hp nú cú mt trong cỏc ủc ủim sau: + Tt c cỏc s liu v cỏc cht trong phn ng ủt chỏy ủu ủc cho dng s mol hoc th tớch (hoc cú th suy ra s mol v th tớch) bo ton cỏc nguyờn t to nờn cht ủú. * Cú th ỏp dng tng t cho cỏc bi tp xỏc ủnh CTPT cỏc cht vụ c khỏc. + bi cho d kin liờn quan ủn O2 (ban ủu, hoc va ủ, hoc d) bo ton nguyờn t Oxi. Mt s chỳ ý quan trng khi ỏp dng phng phỏp Bo ton nguyờn t cho phn ng ủt chỏy l: + t chỏy hp cht hu c cú cha kim loi to mui cacbonat. Thỡ 2C (chất hữu cơ) C (CO ) C (muối cacbonat)n = n + n Vớ d: o2+ O , t2 3 2 2Chất hữu X (C, H, O, Na) Na CO + CO + H O 2 2 3C (X) C (CO ) C (Na CO ) n = n + n + t chỏy hp cht hu c cha N trong khụng khớ N2. Thỡ 222N (sau phản ứng) N (không khí)N (sản phẩm cháy)n = n + n VD1: t chỏy hon ton 10cm3 mt hiủrocacbon bng 80cm3 O2. Ngng t hi nc thỡ thu ủc hn hp sn phm chim th tớch 65cm3, trong ủú th tớch khớ O2 d l 25cm3. Bit cỏc th tớch ủu ủo ủiu kin tiờu chun. Cụng thc phõn t ca hiủrocacbon ủó cho l: A. C4H6. B. C4H8. C. C4H10. D. C5H12. VD2: t chỏy hon ton 0,1 mol anủehit ủn chc X mch thng cn dựng va ủ 12,32 lớt khớ O2 (ủktc), thu ủc 17,6 gam CO2. Cụng thc cu to ca X l: A. CHCCH2CHO B. CH3CH2CH2CHO C. CH2=CHCH2CHO D. CH2=C=CHCHO VD3: Trung hũa mt lng axit hu c ủn chc A bng NaOH va ủ. Cụ cn dung dch sau phn ng ri ủt chỏy ht lng mui khan thu ủc 7,92 gam CO2; 6,36 gam Na2CO3 v hi nc. Cụng thc ca X l: A. HCOOH. B. C2H3COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. VD4: t chỏy hon ton m gam mt amin ủn chc X bng lng khụng khớ va ủ thu ủc 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O v V lớt N2 (ủktc). Gi thit khụng khớ ch gm N2 v O2 trong ủú oxi chim 20% v th tớch. Cụng thc phõn t ca X v th tớch V ln lt l: A. X l C2H5NH2; V = 6,72 lớt. B. X l C3H7NH2; V = 6,944 lớt. C. X l C3H7NH2; V = 6,72 lớt. D. X l C2H5NH2; V = 6,944 lớt. 2. Cỏc phn ng chuyn húa nhúm chc - Chui phn ng crackinh ankan ri ủt chỏy hn hp sn phm: crackinh đốt cháy2 2Ankan hỗn hợp khí (X) CO + H O (Bo ton nguyờn t C v H: ủt chỏy hn hp X cho sn phm hon ton ging vi vi ủt chỏy ankan ban ủu) Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - - Chuỗi phản ứng chuyển hóa nhóm chức: →⇌ ⇌Anken Ancol An®ehit/Xeton Axit cacboxylic (Bảo toàn nguyên tố C: ñốt cháy hỗn hợp ban ñầu cho số mol CO2 bằng số mol CO2 sinh ra khi ñốt cháy hỗn hợp sau phản ứng) VD: Tiến hành crackinh ở nhiệt ñộ cao 5,8 gam butan. Sau một thời gian thu ñược hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ðốt cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra qua bình ñựng H2SO4 ñặc. ðộ tăng khối lượng của bình H2SO4 ñặc là A. 9,0 gam. B. 4,5 gam. C. 18,0 gam. D. 13,5 gam. Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn . chỏy ankan ban ủu) Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt. to mui cacbonat. Thỡ 2C (chất hữu cơ) C (CO ) C (muối cacbonat)n = n + n Vớ d: o2+ O , t2 3 2 2Chất hữu cơ X (C, H, O, Na) Na CO + CO + H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn