Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

2 672 13
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 22:20

Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Chia hỗn hợp hai anñehit no ñơn chức thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn toàn phần I thu ñược 0,54 gam H2O. - Phần II cộng H2 (Ni, t0) thu ñược hỗn hợp A. Nếu ñốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu ñược (ở ñktc) là: A. 0,112 lít. B. 0,672 lít . C. 1,68 lít . D. 2,24 lít. Câu 2: Hỗn hợp X gồm rượu no ñơn chức A và axit no ñơn chức B. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn toàn phần I thấy tạo ra 2,24 lít CO2 (ñktc). - Este hóa hoàn toàn phần II, sau phản ứng, chỉ thu ñược một sản phẩm hữu cơ. Khi ñốt cháy sản phẩm này thì lượng nước sinh ra là: A. 1,8 gam. B. 3,6 gam. C. 19,8 gam. D. 2,2 gam. Câu 3: Chia hỗn hợp hai anñehit no ñơn chức làm 2 phần bằng nhau: - Phần I: ðem ñốt cháy hoàn toàn thu ñược 1,08 gam H2O - Phần II: Tác dụng với H2 dư (Ni, t0) thu hỗn hợp A. ðem A ñốt cháy hoàn toàn thì thể tích CO2 (ñktc) thu ñược là: A. 0,672 lít. B. 0,896 lít. C. 1,344 lít. D. 1,12 lít. Câu 4: Khử hết m gam Fe3O4 bằng khí CO thu ñược hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa ñủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 1M tạo dung dịch B. Giá trị của m và khối lượng muối sunfat thu ñược khi cạn dung dịch B là: A. 23,2 gam và 45,6 gam. B. 23,2 gam và 54,6 gam. C. 2,32 gam và 4,56 gam. D. 69,6 gam và 45,6 gam. Câu 5: Dẫn V lít (ở ñktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiñro ñi qua ống sứ ñựng bột niken nung nóng, thu ñược khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu ñược 12 gam kết tủa. Khí ñi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa ñủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. ðốt cháy hoàn toàn khí Z thu ñược 2,24 lít khí CO2 (ở ñktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V là: A. 5,6 lít. B. 13,44 lít. C. 11,2 lít. D. 8,96 lít. Câu 6: ðun nóng 7,6 gam hỗn hợp A gồm C2H2, C2H4 và H2 trong bình kín với xúc tác Ni thu ñược hỗn hợp khí B. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, dẫn sản phẩm cháy thu ñược lần lượt qua bình I ñựng H2SO4 ñặc, bình II ñựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng 14,4 gam. Khối lượng tăng lên ở bình II là: A. 6,0 gam. B. 9,6 gam. C. 35,2 gam. D. 22,0 gam. Câu 7: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm hai rượu A và B ta ñược hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu ñốt cháy hoàn toàn X thì thu ñược 1,76 gam CO2. Vậy khi ñốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A. 2,94 gam . B. 2,48 gam . C. 1,76 gam . D. 2,76 gam. Câu 8: X là một ancol no, mạch hở. ðốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu ñược hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là: A. C2H4(OH)2. B. C3H7OH. C. C3H6(OH)2. D. C3H5(OH)3. Câu 9: ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol ñơn chức cùng dãy ñồng ñẳng cần dùng vừa ñủ V lít khí O2 (ñktc), thu ñược 10,08 lít CO2 (ñktc) và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là: A. 17,92 lít. B. 4,48 lít. C. 15,12 lít. D. 25,76 lít. Câu 10: ðốt cháy một hỗn hợp hiñrocacbon X thu ñược 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 ñã tham gia phản ứng cháy (ñktc) là: A. 2,80 lít. B. 3,92 lít. C. 4,48 lít. D. 5,60 lít. Câu 11: ðốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacbonxylic ñơn chức cần vừa ñủ V lít O2 (ở ñktc), thu ñược 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là: A. 8,96 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 4,48 lít. Câu 12: ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiñrocacbon X thu ñược 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích O2 ñã tham gia phản ứng cháy (ñktc) là: A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít. Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Câu 13: ðốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (oxi chiếm 20% thể tích), thu ñược 7,84 lít khí CO2 (ñktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí (ñktc) cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là: A. 70 lít. B. 78,4 lít. C. 84 lít. D. 56 lít. Câu 14: ðốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu ñược 7,84 lít khí CO2 (ở ñktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở ñktc) nhỏ nhất cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là: A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. Câu 15: Tiến hành crackinh ở nhiệt ñộ cao 5,8 gam butan. Sau một thời gian thu ñược hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6và C4H10. ðốt cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra qua bình ñựng H2SO4 ñặc. ðộ tăng khối lượng của bình H2SO4 ñặc là: A. 18 gam. B. 36 gam . C. 9 gam. D. 4,5 gam . Câu 16: ðốt cháy hoàn toàn 1,608g chất hữu A chỉ thu ñược 1,272g Na2CO3 và 0,528g CO2. Cho A tác dụng với dung dịch HCl thì thu ñược một axit hữu 2 lần axit B. Xác ñịnh công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A? Câu 17: ðốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hai hiñrocacbon là ñồng ñẳng liên tiếp cần 34,72 lít O2 (ñktc) thu ñược H2O và CO2 tỉ lệ là 0,35 : 0,6 về số mol. Xác ñịnh công thức phân tử của hai hiñrocacbon? Câu 18: ðốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất A, cần ñúng 250 ml oxi, chỉ tạo ra 200ml CO2 và 200 ml hơi nước (các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện). Xác ñịnh công thức phân tử của A? Câu 19: Trộn 400 ml hơi một chất hữu A chứa C, H, O với 2 lít O2 rồi ñốt cháy. Hỗn hợp khí sinh ra nếu dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm 1,6 lít. Nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì thể tích giảm thêm 1,2 lít nữa và còn 400 ml O2 dư. Xác ñịnh công thức phân tử của A (các thể tích khí ño trong cùng ñiều kiện)? Câu 20: Trộn 10cm3 một hiñrocacbon A ở thể khí với lượng dư O2 rồi ñốt cháy. Sau khi làm lạnh rồi ñưa về ñiều kiện ban ñầu thì thể tích giảm mất 35cm3 so với trước thí nghiệm. Nếu dẫn tiếp qua KOH thì thể tích giảm thêm 40cm3 nữa. Tìm công thức phân tử của A? Câu 21: ðốt cháy 10cm3 chất hữu A với 50cm3 O2. Hỗn hợp khí sau thí nghiệm thể tích 80cm3 gồm CO2, N2, hơi nước và O2 dư ñược dẫn qua CaCl2 khan thì giảm mất một nửa. Nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì lại giảm thêm một nửa, còn lại 20cm3 một hỗn hợp khí mà nếu cho nổ trong hồ quang ñiện thì chỉ còn lại một khí duy nhất. Các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện. Xác ñịnh công thức phân tử của A? Câu 22: Hỗn hợp A gồm hai rượu. Thực hiện phản ứng ete hóa hỗn hợp A, thu ñược hỗn hợp gồm 3 ete ñơn chức. Lấy 0,1 mol một trong ba ete này ñem ñốt cháy rồi cho sản phẩm cháy này hấp thụ vào bình ñựng dung dịch nước vôi hòa tan 0,3 mol Ca(OH)2. Khối lượng bình tăng 24,8 gam. Lọc kết tủa trong bình, ñun nóng phần dung dịch thu ñược thêm 10 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm hai rượu trong hỗn hợp A? Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn . BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Chia hỗn hợp hai anñehit no ñơn chức thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn toàn. Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx, Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn