hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

2 994 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 15:12

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo Nguồn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCMHƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trích dẫn trực tiếp:a. Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn.Nguyễn Văn A (1992) “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”.b. Nếu nhiều tác giả:Nguyễn Văn A, Trần Tú B, Đinh Thanh C (1992) “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”.c. Trích dẫn từ báo cáo, sách…không có tác giả cụ thể:“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, NXB, trang).2. Trích dẫn gián tiếp:a. Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặcđơn.Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước đã được chúng ta thực hiện… (Nguyễn Văn A, 2000).b. Nếu nhiều tác giả thì sắp xếp theo ABCDu lịch là ngành công nghiệp không khói đã và đang mang lại cho đất nước… (Nguyễn Văn A, Trần Tú B,Đinh Thanh C, 2002).3. Qui định về trích dẫn:a. Khi trích dẫn cần:i. Trích có chọn lọc.ii. Không trích (chép) liên tục và tất cả.iii. Không tập trung vào một tài liệu.iv. Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.b. Yêu cầu:i. Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác.ii. Câu trích, đoạn trích để trong ngoặc kép, in nghiêng.iii. Tất cả trích dẫn đều có chú thích chính xác đến số trang.c. Chú thích các trích dẫn từ văn bản phải để trong ngoặc vuông, ví dụ [15,177] nghĩa là: trích dẫn từtrang 177 của tài liệu số 15.d. Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, thì đánh số 1, 2, 3và đưa xuống footnote.e. Lời chú thích có dung lượng lớn, đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối cuốn sách hoặc khóa luận.HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…).Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằngtiếng Trung Quốc, Nhật… ( đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết biết có thể thêm phầndịch tiếng việt đi kèm theo mỗi tài liệu).2. Tài liệu tham khảo phải sắp xếp theo trình tự các phần như sau:a. Các văn bản hành chính nhà nước (Vd: Quốc hội, Luật Lao động).b. Sách tiếng Việt.c. Sách tiếng nước ngoài.d. Báo, tạp chí.e. Các trang web.f. Các tài liệu gốc của cơn quan thực tập.3. Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ ghi (Lưu hành nội bộ).4. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng bước :a. Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ.b. Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thườngcủa tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.c. Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên.d. Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả hay Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái vần Ge. Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hayấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B…5. Sắp xếp thự tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệttheo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh:không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.6. Tài liệu tham khảo là phải ghi đầy đủ các thông tin sau:a. Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách).b. Năm xuất bản, (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).c. Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).d. Nhà xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).e. Nơi sản xuất, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).7. Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tinsau:a. Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách).b. Năm công bố, (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).c. Tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).d. Tên tạp chí (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).e. Tập (không có dấu ngăn cách).f. Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).g. Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc).Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao chotừ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theodõi.Những hành vi được xem là đạo văn bao gồm: cố tình sao chép không trích dẫn nguồn đã sửdụng; sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu tríchdẫn; Sao chép nguyên văn của người khác mặc dù có trích dẫn nguồn. . Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo Nguồn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCMHƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trích. luận.HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…).Các tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo, hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo, hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan