luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI pptx

48 618 3
  • Loading ...
1/48 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 12:20

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Tây Nội” 1 http://www.tailieuhoc.vn NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 NHTM Ngân hàng thương mại 2 NHTMCP CT Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương 3 TCTD Tổ chức tín dụng 4 KD Kinh doanh 5 VND Việt Nam đồng 6 NH Ngân hàng 7 NHNN Ngân hàng nhà nước 8 T&DH Trung dài hạn 9 VHĐ Vốn huy động 2 http://www.tailieuhoc.vn MỤC LỤC NHỮNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIA TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 6 1.1. Khái quát chung về vốn huy động hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 6 1.1.1. Khái niệm vai trò vốn huy động 6 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 8 1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn 9 1.2.1. Tài khoản chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 9 1.2.2. Các hình thức kế toán huy động vốn 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TÂY NỘI 23 2.1. Khái quát chung về chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (NHTM CP CT) Tây Nội 23 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội 23 2.1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội. 24 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội 26 2.2. Thực trạng công tác Kế toán huy động vốn tại NHTM CP CT Nội 27 2.2.1. Tài khoản sử dụng 27 2.2.2. Chứng từ sử dụng 28 2.2.3. Quy trình kế toán huy động vốn 29 3 http://www.tailieuhoc.vn 2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán huy động vốn của Ngân hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội 33 2.3.1. Những kết quả đạt được 33 2.3.2. Những tồn tại nguyên nhân. 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CT CHI NHÁNH TÂY NỘI 36 3.1. Định hướng trong hoạt động huy động vốn tại NHTMCPCT chi nhánh Tây Nội 36 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại NHTMCPCT Chi nhánh Tây Hầ Nội 37 3.2.1. Các biện pháp cắt giảm chi phí 38 3.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán 38 3.2 .3. Cải tiến hoạt động mở rộng các hình thức dịch vụ NH 39 3.2.4. Về thực hiện các nguyên tắc, chế độ kế toán 39 3.2.5. Thực hiện Marketing ngân hàng 40 3.2. 6. Các biện pháp tác động vào tâm lý KH 40 3.3. Kiến nghị nâng cao công tác kế toán huy động vốn tại NHTMCP CT chi nhánh Tây Nội 41 3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 41 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 44 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công Thương 44 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 4 http://www.tailieuhoc.vn LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Vốn là một yếu tố quan trọng để tiến hành bất cứ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, nó được coi là “chìa khóa” đảm bảo tăng trưởng phát triển của mọi hình thái xã hội. Bằng việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng đó giúp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Trong số các kênh huy động vốn, huy động vốn qua các NHTM có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác huy động vốn không chỉ mang ý nghĩa quyết định tới thắng lợi trong hoạt động kinh doanh của bản thân NH mà còn tác động chi phối sự phát triển về mặt kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Bên cạnh những thành công đó đạt được của hệ thống các NHTM vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém đó là nguồn vốn huy động có thời gian dài cho đầu tư còn thiếu, bất cập trong công tác huy động trong khi hoạt động cho vay để đầu tư thì tỉ lệ nợ quá hạn đang ở mức báo động, vốn cho vay bị sử dụng lãng phí… Do vậy, đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới những thách thức của thời đại, bài toán về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn ở các NHTM được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu trong huy động vốn của các NHTM. Trong thời gian thực tập tại chi nhánh Bắc NộiNgân hàng đầu tư phát triển Việt Nam xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Tây Nội” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 5 http://www.tailieuhoc.vn 2. Mục đích của khoá luận Trên cơ sở lý luận xuất phát từ nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội chuyên đề sẽ đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chuyên đề sẽ nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kế toán huy động vốn thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội giai đoạn 2007-2009 từ đó đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn thông qua công tác kế toán huy động vốn. 4. Phương pháp nghiên cứu. Chuyên đề có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như phưong pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, so sánh…để đánh giá phân tích các thông tin, số liệu có liên quan đến công tác kế toán huy động vốn 5. Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo khoá luận được chia làm 3 chương Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Kế toán huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng Công tác kế toán hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội 6 http://www.tailieuhoc.vn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1. Khái quát chung về vốn huy động hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm vai trò vốn huy động 1.1.1.1. Khái niệm vốn huy động Nguồn vốn của NHTM là giá trị tiền tệ mà ngân hàng tạo lập được thông qua nghiệp vụ huy động vốn, đi vay, vốn tự có các nghiệp vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vốn huy động là giá trị tiền tệ mà các NHTM huy động được trên thị trường thông qua nghiệp vụ tiền gửi, tiền vay một số nguồn vốn khác. Bản chất của VHĐ là tài sản của các chủ sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu nó phải có trách nhiệm hoan trả đúng hạn khi đến kỳ hạn hoặc khi KH có nhu cầu rút vốn. Người ta có thể phân loại vốn huy động của NHTM theo những tiêu chí khác nhau. Căn cứ theo hình thức huy động, nguồn vốn huy động của NHTM được phân thành tiền gửi không kỳ hạn. Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền thu được từ phát hành giấy tờ có giá… Căn cứ vào tính chất kỳ hạn, nguồn vốn của NHTM được chia thành nguồn vốn không kỳ hạn nguồn vốn có kỳ hạn. Căn cứ theo thành phần gửi tiền thì nguồn vốn huy động được chia thành nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế nguồn vốn từ dân cư. 1.1.1.2. Vai trò của vốn huy động 7 http://www.tailieuhoc.vn Nguồn vốn huy động có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động KD của NHTM. Trong tổng nguồn vốn thì vốn tự có chỉ chiếm vai trò rất nhỏ, còn lại phần lớn là vốn huy động từ bên ngoài. Vai trò của vốn huy động được thể hiện qua các mặt sau: Thứ nhất, VHĐ là cơ sở để các NH tổ chức hoạt động kinh doanh của mình. Vốn là điều kiện tiên quyết về mặt pháp lý mà các ngân hàng cần phải đảm bảo theo luật pháp. Trong hoạt động KD của ngân hàng thì vốn vừa là phương tiện kinh doanh vừa là đối tượng kinh doanh. Ngân hàng huy động được vốn lớn sẽ chứng tỏ được khả năng tài chính của mình tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động KD. Thứ hai, VHĐ quyết định quy mô tín dụng, khả năng sinh lời cũng như các hoạt động khác của NHTM. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của NH là an toàn sinh lời. Một NH có VHĐ lớn sẽ có nhiều cơ hội để cho vay có khả năng thu được nhiều lợi nhuận từ lãi tiền vay. Đồng thời NH có thể phát triển nghiệp vụ thanh toán thông qua nhiều hình thức huy động, từ đó giảm chi phí huy động vốn thu phí thanh toán. Bên cạnh đó NH còn có thể giảm chi phí tăng hiệu quả sử dụng vốn nhờ quy mô phạm vi khi vốn tiền gửi lớn. Thứ ba, VHĐ giúp NH mở rộng quy mô đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Trong khi cạnh tranh giữa các NH ngày càng ngay gắt như hiện nay thì đa dạng hóa hoạt động kinh doanh là một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Nhờ nguồn vốn lớn bên cạnh các hoạt động KD truyền thống như tín dụng, đầu tư chứng khoán…NH có thể phát triển nghiệp vụ thanh toán qua các hình thức như thẻ, UNC, UNT… Việc đa dạng hóa hoạt động KD giúp ngân hàng có thể phân tán rủi ro, mở rộng phạm vi ra các vùng miền khác nhau. Do vậy có thể nói rằng vốn huy động quyết định việc mở rộng NH cả về chiều rộng cả về chiều sâu. 8 http://www.tailieuhoc.vn Thứ tư, VHĐ quyết định khả năng cạnh tranh của các NHTM. Ngày nay cạnh tranh giữa các NH ngày càng trở nên gay gắt đặc biệt thông qua lãi suất phí dịch vụ chất lượng sản phẩm. Khi có nguồn vốn dồi dào hoạt động KD của NH có thể tiến hành trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều vốn NH có điều kiện đầu tư công nghệ NH qua đó nâng cao sức cạnh tranh so với các NH khác. VHĐ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NH. Để tạo lập nguồn vốn cho mình, các NHTM sử dụng nhiều hình thức huy động vốn khác nhau từ các chủ thể kinh tế. 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM NHTM sử dụng nhiều hình thức khác nhau để huy động vốn như nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm. Bên cạnh các hình thức trên NHTM còn sử dụng các hình thức khác để huy động tiền tứ các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế như phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, đi vay trên thị trường. 1.1.2.1. Nhận tiền gửi a. Tiền gửi không kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn là tiền gửi của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào NH với mục đích chính là để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất KD tiêu dùng. Đặc điểm của tiền gửi không kỳ hạn là người gửi tiền có thể gửi rút tiền bất cứ lúc nào trong phạm vi số dư tài khoản. Với tính chất linh hoạt của số dư người gửi tiền được hưởng các tiện ích thanh toán, nên tiền gửi thanh toán thường không được trả lãi hoặc lãi suất thấp b. Tiền gửi có kỳ hạn 9 http://www.tailieuhoc.vn Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi. Đặc điểm của tiền gửi có kỳ hạn là người gửi tiền chỉ được rút tiền sau một thời gian nhất định từ một vài tháng đến một vài năm. Tuy nhiên do những lý do khác nhau người gửi tiền có thể rút trước hạn, khi đó người gửi tiền không được hưởng lãi hoặc được hưởng lãi thấp tùy chính sách từng NH c. Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền gửi của cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm được bảo hiểm theo quy định của Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Mục đích của người gửi tiền tiết kiệm là để hưởng lãi để tích lũy, do vậy tài khoản tiền gửi tiết kiệm không được dùng để phát hành séc hay thực hiện các khoản thanh toán khác ngoại trừ người gửi tiền đề nghị trích tài khoản tiền gửi để trả nợ vay hay chuyển sang một tài khoản khác của chính chủ tài khoản 1.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá Giấy tờ có giá là các công cụ nợ do NH phát hành để huy động vốn trên thị trường. Lãi suất của loại này phụ thuộc vào sự cấp thiết của việc huy động vốn nên thường cao hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường. Các giấy tờ có giá bao gồm: kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá 1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn 1.2.1. Tài khoản chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 1.2.1.1. Tài khoản sử dụng Tài khoản vay gồm: Nhóm tài khoản 40: Các khoản nợ Chính phủ NHNN [...]... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TÂY NỘI 2.1 Khái quát chung về chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (NHTM CP CT) Tây Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Tây Nội là một đơn vị thuộc trong hệ thống chi nhánh của Ngân hàng công thương Việt Nam... định từ vốn vay ngân hàng tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 27 2.2 Thực trạng công tác Kế toán huy động vốn tại NHTM CP CT Nội NH hoạt động chủ yếu là đi vay để cho vay, để tồn tại phát triển đăc biệt là đủ sức cạnh tranh trên thị trường thì công tác huy động vốn phải được quan tâm hàng đầu Nhận thức được tầm quan trọng của việc này trong những năm qua ngân hàng đã... vốn huy động của ngân hàng không ngừng tăng trưởng.Tuy còn găp nhiều khó khăn trong công tác kế toán huy động vốn nhưng ngân hàng đã biết tận dụng phát huy những lợi thế nên kết quả nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt được rất khả quan.Nhờ việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tăng thêm các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn phong phú với mức lãi xuất phù hợp Đặc biệt được ngân. .. những thành tựu nhất định trở thành một chi nhánh hoạt động hiệu quả trong hệ thống chi nhánh của NHCT Việt Nam http://www.tailieuhoc.vn 24 2.1.2 Hệ thống bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội Chi nhánh NHCT Tây Nội gồm có 9 phòng ban nghiệp vụ với 1 giám đốc 2 phó giám đốc Trong đó giám đốc điều hành toàn bộ guồng máy hoạt động của Chi nhánh, 2 phó giám đốc chia... Khi khách hàng có nhu cầu thanh toán chuyển khoản:  Nếu trả cho người thụ hưởng có tài khoản cùng Ngân hàng, khách hàng lập UNC 2 liên kế toán kiểm tra nếu hợp lệ thì hạch toán 1 liên ủy nhiệm chi giao cho khách hàng, 1 liên lưu tại Ngân hàng, 1 liên báo có cho khách hàng thu hưởng Ngân hàng không thu phí Ví dụ : Công ty Cơ khí Trường Phát trả tiền cho bưu điện Đức Giang có TK tại BIDV_Bắc Nội, số... nhiều biến động, nhất là trong lĩnh vực Ngân hàng, Chi nhánh sẽ phải đương đầu với không ít các đối thủ cạnh tranh hoạt động chuyên nghiệp hơn từ nước ngoài sang Nhưng không vì thế mà bộ máy này hoạt động lùi lại Cụ thể sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Tây Nội như sau: http://www.tailieuhoc.vn 25 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NỘI GIÁM ĐỐC... công tác kế toán huy động vốn của Ngân hàng TMCP CT chi nhánh Tây Nội 2.3.1 Những kết quả đạt được Năm 2009 xét về mặt tổng thể thì nguồn vốn huy động có mức tăng trưởng thấp hơn so với các năm trước đây, nguyên nhân do tiền gửi quản lý của các tổ chức kinh tế thấp hơn so với đầu năm Nhưng ngân hàng đã nắm bắt được kịp thời tình hình có những chính sách, biện pháp như quảng cáo, nâng cao cơ sở... một gia tăng mà lãi xuât ngân hàng chưa có nhiều thay đổi phù hợp, mặt khác cũng trong thời gian này thị trường nhà đất có nhiều biến động nên việc đâu tư vào địa ốc đã phần nào ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng 2.3.2 Những tồn tại nguyên nhân Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hiện nay Ngân hàng còn nhiều tồn tại như: Hoạt động huy động vốn của chi nhánh NH trong những năm... QĐ/HĐQT-NHCT1 của Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam trên cơ sở tách từ chi nhánh NHCT Cầu Giấy Chi nhánh NHTM CP CT Tây Nội hoạt động với mã Shift là ICBVVNVX146 Trụ sở tại 72A Đường Hồ Tùng Mậu, huy n Từ Liêm, Tp Nội Chi nhánh NHTM CP CT Tây Nội mới chính thức hoạt động độc lập từ ngày 01/05/2006 Tuy nhiên, hòa chung vào xu thế phát triển kinh tế của cả nước, Chi nhánh NHCT Tây Nội mặc dù còn non... 2 PHÓ GIÁM ĐỐC P.KH P.TÀI P.TC P.KẾ TỔ P.KHO P.KH CÁ TRỢ HÀNH TOÁN QUẢN Lí QUỸ DN NHÂN TM CHÍNH http://www.tailieuhoc.vn RỦI RO 26 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHTM CP Công Thương Tây Nội Do những năm đầu mới thành lập, chi nhánh NHTMCP Công thương Tây Nội gặp nhiều khó khăn do thương hiệu mới, cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện, khách hàng chưa ổn định Trong khi đó, lực . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Tây. 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CT CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 36 3.1. Định hướng trong hoạt động huy động vốn tại NHTMCPCT
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI pptx, luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI pptx, luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn