Kỹ nghệ phần mềm 10 ppt

49 275 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 09:20

Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCNEmail: vynv@coltech.vnu.vnK ngh phn mmSoftware EngeneeringB môn Công ngh phn mm – HCN2NguynVnVNi dungBài 10: D án, xác đnh d án̈ Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý dù ¸n̈ X¸c ®Þnh dù ¸n̈ C¸c −íc l−îng dù ¸nB môn Công ngh phn mm – HCN3NguynVnVTÀI LiU THAM KHO1. Nguyn Vn V, Nguyn Vit Hà. Giáo trình k ngh phn mm. Nhà xut bn i hc Quc gia Hà ni, 20082. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998.3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999.4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001.5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison-Wasley, 2001.6. Nguyn Vn V. Phân tích thit k h thng thông tin hin đi. Hng cu trúc và hng đi tng, NXB Thng kê, 2002, HàNi.B môn Công ngh phn mm – HCN4NguynVnVKhái nim d án (project)nh nghaD án là1 nhim v cn hoàn thành đ có đc 1 sn phm/dch vduy nht, trong 1 thi hnđã cho, vi kinh phí d kin.Sn phm xác đnh & duy nhtRàng buc -thi hn đã đnh- kinh phí đã choTheo PMI: d án là mt s c gng nht thi đc tin hành đ to ra sn mt phm hay dch v.B mụn Cụng ngh phn mm HCN5NguynVnVCác đặc trng của dự án Các hoạt động có: mục tiêu xác định Mang tính thời điểm: có bắt đầu, kết thúc Có các rng buộc xác định: với khung khổ cứng Có nhiều rủi ro: thnh công-thất bạiơ Hoạt động dự án khác mọi hoạt động thông thờng khác. B mụn Cụng ngh phn mm HCN6NguynVnVĐặc trng của dự án phần mềm Sản phẩm phần mềm l vô hình Không đợc xác định duy nhất (với cùng yêu cầu) Không chấp nhận nh các nguyên tắc kỹ nghệ thông thờng khác (cơ, điện,.) Tiến trình phát triển tùy biến, không chuẩn hóa.Dự án nhiều biến động theo tính chất của sản phẩm v môi trờng phát triển áp dụng quản lý dự án thông thờng khó thnh côngB môn Công ngh phn mm – HCN7NguynVnVThùc tr¹ng c¸c dù ¸n phÇn mÒmC¸c vÊn ®Ò th−êng xÈy ra:̈ S¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇü Kh«ng hoμn thμnh ®óng h¹n̈ Chi phÝ v−ît dù to¸n̈ Rñi ro lμ tÊt yÕu khã tr¸nhngân sáchthi gianthc hin d ánB mụn Cụng ngh phn mm HCN8NguynVnVMục tiêu, phơng châm quản lý dự án Mục tiêu: tạo ra sản phẩm bn giao cht lng đúng thời hạn (thời gian) Trong phm vi chi phí dự toán (chi phí) phù hợp với yêu cầu của khách hng (chất lợng) Phơng châm: Theo quy trinh, lịch biểu, nhng linh hoạt Hớng kết quả, không hớng nhiệm vụ Huy động, phát huy mọi nguồn lực Lm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm từng ngời Ti liệu cô đọng, chất lợngB môn Công ngh phn mm – HCN9NguynVnVTin tr×nh tng qu¸t triÓn khai d ¸nđ xngthông quacông bd ánđiu chnh k hochphân tích đánh giátheo dõi, giám sát tin đtrin khai k hochlp lch biuc lng ngun lc CVlp đxut dán, ktlp bng công viclp các k hochsa đi cn thitkt thúc d ánlp t dánlp tài liu d án, qun lýlp bphn qun lýXác đnhT chc Lp k hoch iu hành, giám sát Kt thúc B môn Công ngh phn mm – HCN10NguynVnVC¸c chøc n¨ng qu¶n lýQu¶n lý chÝnhQu¶n lý b trCông cPhngphápTích hpKhách hàngyêu cuRi ro Cu h×nh Nhân s Mua smPh¹m vi,s¶n phÈmThigian Chi phí ChtlngThànhcông[...]... ng h p, phân lo i và phân tích sai h ng theo k B ng phân tích Giai o n Xác nh yêu Phân tích c u thi t k cl ng L p trình k.th Cài t, b o trì Tông c ng Kinh nghi m 30% 30% 20% 100 % D án Ngày công l 20% 10% 6å8 40% 24 40% 24 10% 6 100 % 62 ng bình quân 6tr/tháng, làm 20 ngày å 300.000 /ngày Chi phí d án: 300ng x 62ngày x 130% = 24.180.000 B môn Công ngh ph n m m – HCN 26 Phân tích i m ch c n ng (FPA) Nguy... Trung bình, Ph c t p • Xác nh và tính tr ng s i u ch nh cho m i lo i (Fi) • Tính t ng toàn b s i u ch nh i m ch c n ng ( Fi) H s ph c t p Th p Tr.bình Cao 3 4 6 ki u xu t ra 4 5 7 File ch 7 10 15 Giao ti p ngoài 5 7 10 Tìm ki m 3 4 6 Các ki u ch c n ng ki u nh p vào ng trình B môn Công ngh ph n m m – HCN 30 Ví d : tính i m ch c n ng Nguy nV nV Tính t ng các i m ch c n ng c a ví d : Ki u ch c n ng s l... quan) và trách nhi m B môn Công ngh ph n m m – HCN i liên 14 N i dung b n xu t d án Nguy nV nV N i dung b n xu t d án g m: 8 Nh ng c n tr và khó kh n chính (l ng h t) 9 Phân tích các r i ro (kh thi khác) 10 T ng quan l ch trình th c hi n (th i h n k t thúc, các m c l n)(kh thi th i gian) 11 Ma tr n trách nhi m (quan h /trách nhiêm) 12 K ho ch truy n thông ( m b o thông tin) 2 Tài li u cu i cùng ch c n... 5 = = 7 5 Tìm ki m 0 x 3 = 0 T ng FPs B môn Công ngh ph n m m – 25 HCN 31 Ph ng pháp i m ch c n ng Nguy nV nV 3 tính FPs, tr c h t xác nh các Fi Khi tr l i câu h i i v i ví d , ta xác nh c: F4 = 4, F10 = 4, các Fi còn l i gán giá tr 0, nên: Fi = 4 + 4 = 8 4 Tính i m ch c n ng theo công th c FPs = t ng i m x (0,65+0.01x Fi) Trong ó 0.65 và 0.01 là h s theo kinh nghi m N u h th ng s d ng ngôn ng C (h . trng của dự án phần mềm Sản phẩm phần mềm l vô hình Không đợc xác định duy nhất (với cùng yêu cầu) Không chấp nhận nh các nguyên tắc kỹ nghệ thông thờng. mmSoftware EngeneeringB môn Công ngh phn mm – HCN2NguynVnVNi dungBài 10: D án, xác đnh d án̈ Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý dù ¸n̈ X¸c ®Þnh dù ¸n̈ C¸c
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ nghệ phần mềm 10 ppt, Kỹ nghệ phần mềm 10 ppt, Kỹ nghệ phần mềm 10 ppt