Kỹ nghệ phần mềm 09 docx

64 315 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 09:20

Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCNEmail: vynv@coltech.vnu.vnK ngh phn mmSoftware EngeneeringB môn Công ngh phn mm – HCN2NguynVnVNi dungBài 9: Xác minh & thm đnh ̈ Kh¸i niÖm x¸c minh, thÈm ®Þnḧ Rμ sãat phn mm̈ KiÓm thö phÇn mÒmB môn Công ngh phn mm – HCN3NguynVnVTÀI LiU THAM KHO1. Nguyn Vn V, Nguyn Vit Hà. Giáo trình k ngh phn mm. Nhà xut bn i hc Quc gia Hà ni, 20082. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998.3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999.4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001.5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison-Wasley, 2001.6. Nguyn Vn V. Phân tích thit k h thng thông tin hin đi. Hng cu trúc và hng đi tng, NXB Thng kê, 2002, HàNi.B mụn Cụng ngh phn mm HCN4NguynVnVKhái niệm xác minh & thẩm địnhạ Xác minh (Verification) Kiểm tra xem phần mềm lm ra có úng đặc tả (yêu cầu, thiết kế) hay khôngạThẩm định (Validation) kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu ngời dùng khôngơ ây l 2 hoạt động cốt yếu để đảm bảo chất lợng phần mềm, diễn ra suốt quá trình phát triểnB môn Công ngh phn mm – HCN5NguynVnVHot đng kim chng phn mmThm đnh và xác minh thc hin  mi giai đon phát trin,vi sn phm khác nhau, do đi tng khác nhau thc hincác yêu cu phn mmđctYêucuphn mm vàcác đc trng cht lungXác minhThm đnhđc t cha ttđc t ttcha đc tThm đnhthit kphn mmXác minhXác minhB mụn Cụng ngh phn mm HCN6NguynVnVCác hot ng xác minh Cơ sở cho hoạt động xác minh Bản đặc tả yêu cầu Các bn thiết kế Mã nguồnạ Hoạt động xác minh R soát (thanh tra, xét duyt, kiểm toán) Kiểm thử (đơn vị, tích hợp, hệ thống)B mụn Cụng ngh phn mm HCN7NguynVnVCác hot ng thẩm định Cơ sở cho hoạt động xác minh Bản đặc tả yêu cầu Mã nguồnạ Hoạt động xác minh R soát (thanh tra, xét duyệt) Kiểm toán Kiểm thử thẩm định(chấp nhận)ơ Hai hot ng chính ca thm nh v xác minh l: r soát v kiểm thử.B mụn Cụng ngh phn mm HCN8NguynVnVThẩm định/xác minh tĩnh r soỏt, xột duyt cỏc ti liu phn mm: kế hoạch, yêu cầu, thiết kế, mã nguồn phỏt hin mt s loi li nht nh khó đánh giá tính hiệu quả của sản phẩmB môn Công ngh phn mm – HCN9NguynVnVThÈm ®Þnh/x¸c minh đng̈ thc hin trên c s cho vn hành sn phm phn mm:º Làm mu yêu cuº Vn hành chng trình (kim th)º Mô phng h thng ̈ ngi phát trin/ngi dùng trc tip kim tra đánh giá̈ phát hin mi li và khim khuyt phn mm, hiu qu cao B môn Công ngh phn mm – HCN10NguynVnVRà soát phn mm Rà soát là xem xét, đánh giá sn phm đc tin hành mi giai đon đ phát hin ra nhng khim khuyt cn sa trc khi sang giai đon sau Mc tiêu:•Ch ra các khim khuyt cn phi ci thin.•Khng đnh nhng sn phm đt yêu cu.•Kim soát vic đt cht lng k thut ti thiu ca sn phm (có din mo không đi, n đnh)  Áp dng ti các thi đim khác nhau trong quá trình phát trin phn mm. . (Verification) Kiểm tra xem phần mềm lm ra có úng đặc tả (yêu cầu, thiết kế) hay khôngạThẩm định (Validation) kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu ngời. yêu cầu ngời dùng khôngơ ây l 2 hoạt động cốt yếu để đảm bảo chất lợng phần mềm, diễn ra suốt quá trình phát triểnB môn Công ngh phn mm – HCN5NguynVnVHot
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ nghệ phần mềm 09 docx, Kỹ nghệ phần mềm 09 docx, Kỹ nghệ phần mềm 09 docx