Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế- Tập hợp của mọi tri thức pptx

171 463 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

[...]... mưn khoa hổc xết dûúái gốc àưå chûác nùng xậ hưåi ca cưng tấc giẫng dẩy àố: àâo tẩo ngûúâi sấng tẩo khoa hổc, ngûúâi sûã dng khoa hổc àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổc Tưi sệ bùỉt àêìu bùçng mc tiïu thûá ba trûúác: àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổc Àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổc Àïí cố tri thûác vïì mùåt khoa hổc, ngûúâi cưng dên phẫi àûúåc trang bõ mưåt hânh trang kiïën thûác khoa. .. trong thïë giúái àố do cấc tiïën bưå khoa hổc, k thåt mang lẩi Ba mc tiïu cêìn àẩt àûúåc trong viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc Dûåa trïn sûå phên loẩi ba àưëi tûúång nối trïn - ngûúâi sấng tẩo khoa hổc, ngûúâi sûã dng khoa hổc cưng dên cố tri thûác khoa hổc - ngûúâi ta xấc àõnh ba mc tiïu cú bẫn cêìn àẩt àûúåc trong viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc: G Àâo tẩo cấc nhâ khoa hổc, nhâ nghiïn cûáu, chun... giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc Xët phất tûâ nhûäng àấnh giấ nïu trïn, cố thïí lâ húi quấ khùỉt khe, chng ta cố thïí lâm gò àïí viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc àấp ûáng tưët hún ba mc tiïu àâo tẩo ngûúâi sấng tẩo khoa hổc, ngûúâi sûã dng khoa hổc cưng dên cố tri thûác khoa hổc? Khưng cố giẫi phấp nâo hoân thiïån, tuy nhiïn, tưi cng mën àûa ra nùm khuën nghõ G Viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc khưng chó... viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc cố àấp ûáng àûúåc ba mc tiïu xậ hưåi hay khưng: Àâo tẩo ngûúâi sấng tẩo khoa hổc, àâo tẩo ngûúâi sûã dng khoa hổc àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổc 1 Thûåc trẩng giấo dc, sưë 10, Bưå Giấo dc, thấng Mûúâi 2000 GIẪNG DẨY CẤC MƯN KHOA HỔC 29 Chi phđ cho giấo dc: Bâi toấn nan giẫi giûäa cưng bùçng hiïåu quẫ FRANçOIS ORIVEL1 Cấc chun gia kinh tïë bùỉt àêìu quan... giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc àậ àấp ûáng àïën mûác nâo hai mc tiïu àâo tẩo ngûúâi sấng tẩo khoa hổc àâo tẩo ngûúâi sûã dng khoa hổc, chng ta sệ thêëy rùçng kïët quẫ cng khưng mêëy khẫ quan: ngây nay, viïåc giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc khưng côn àấp ûáng àûúåc nhûäng nhu cêìu ca xậ hưåi vïì tùng cûúâng àưåi ng cấc nhâ khoa hổc cẫ vïì sưë lûúång chêët lûúång Tònh trẩng rêët nhiïìu tiïën sơ khoa hổc khưng... hònh nây sệ gùåp khố khùn hún, búãi vò khưëi lûúång tri thûác mâ con ngûúâi tđch lu àûúåc trong vông 100 nùm qua àậ tùng lïn rêët nhiïìu Chđnh sûå phất tri ín tri thûác nây àôi hỗi phẫi phên ngânh trong giẫng dẩy, nối cấch khấc phẫi chun mưn hoấ tûâng ngânh khoa hổc, mưỵi ngânh khoa hổc lẩi àûúåc chia thânh nhiïìu phên ngânh nhỗ chun sêu Cấc “ngânh khoa hổc tûå nhiïn vêåt l” nối gưåp ca Paul Bert... nghõ, hưåi thẫo khoa hổc, cấc hoẩt àưång vïì cấc ch àïì khoa hổc nhû “Ngây hưåi khoa hổc”, “Àïm àêìy sao”, qua sưë lûúång ngûúâi àïën tham quan tẩi cấc bẫo tâng khoa hổc khưng chó úã Paris (Bẫo tâng La Vilette, Cung àiïån ca nhûäng phất kiïën) mâ cẫ úã nhûäng vng nưng thưn (Bẫo tâng ni lûãa úã Aurillac, Bẫo tâng vïì sết úã Mercenat ), qua sưë lûúång khấn giẫ theo dội cấc chûúng trònh khoa hổc phất trïn... thûác khoa hổc thưi chûa à mâ côn cêìn phẫi chó ra cho hổc sinh thêëy nhûäng đch lúåi, tấc dng ca khoa hổc thưng qua viïåc giẫng dẩy cấc ûáng dng ca khoa hổc àưëi vúái cấ nhên hổc sinh (vïå sinh, y tïë) cng nhû àưëi vúái cấc lơnh vûåc khấc (nưng nghiïåp cấc ngânh nghïì quan trổng khấc) Trong mưåt thúâi GIẪNG DẨY CẤC MƯN KHOA HỔC 23 gian rêët dâi trûúác àêy, viïåc giẫng dẩy cấc kiïën thûác khoa hổc... hổc sinh nhêån thûác àûúåc rùçng lâm khoa hổc chđnh lâ lâm mưåt nghïì phc v ngûúâi 1 Paul Bert, Giấ o trònh giẫ n g dẩ y khoa hổ c cho nùm àêì u (Khoa hổ c tûå nhiïn vêå t l ) , Paris, Armand Colin, 1882 24 JEAN-JACQUES DUBY khấc, khoa hổc cng cố nhûäng tấc àưång vïì mùåt chđnh trõ khi àậ dêën thên vâo hoẩt àưång nghiïn cûáu sệ tẩo cho con ngûúâi lông say mï khoa hổc Qua nhûäng nưåi dung trònh... Nhêån thûác àûúåc àiïìu nây, tûâ giûäa nhûäng nùm 1990, Tưí chûác húåp tấc phất tri ín kinh tïë (OECD) àậ tri ín khai mưåt cưng trònh nghiïn cûáu so sấnh trïn bònh diïån qëc tïë vïì tònh hònh giẫng dẩy cấc mưn khoa hổc1 Trong khn khưí nghiïn cûáu nây, ngûúâi ta àậ thûåc hiïån viïåc kiïím tra trònh àưå kiïën thûác khoa hổc (Science Achievement Score) ca hổc sinh tưët nghiïåp trung hổc phưí thưng . rậi nhû toân cêìu hốa, phất tri ín bïìn vûäng, kinh tïë tri thûác, khoa hổc, phất tri ín vâ vai trô ca Nhâ nûúác trongnïìn kinh tïë.9LÚÂI GIÚÁI THIÏÅUNhờn. dên cố tri thûác khoa hổc.Tưi sệ bùỉt àêìu bùçng mc tiïu thûá ba trûúác: àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổc.Àâo tẩo cưng dên cố tri thûác khoa hổcÀïí
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế- Tập hợp của mọi tri thức pptx, Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế- Tập hợp của mọi tri thức pptx, Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế- Tập hợp của mọi tri thức pptx, PHẦN I. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHẦN II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Từ khóa liên quan