Chương 3 Tên & định danh hệ phân tán ppt

29 1,962 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

[...]... vị trí tên node) 3 Tìm một đường từ vị trí này đến dịch vụ (định tuyến dịch vụ) Phân giải tên (Naming Revolution) • Ví dụ cần truy cập đến “paul’s service” - File lookup: “paul’s service”→cs.rutgers.edu:1 234 - DNS lookup: cs.rutgers.edu →128.6.4.2 - ARP resolution: 128.6.4.2 →08:00:20:90:9c: 23 - IP routing route: remus →lcsr-gw →aramis Ràng buộc tên (Biding Names ) • Được kết hợp với phân giải tên để... với đăng ký tên miền +educause.net cho edu miền +Xem internic.net ICANN công nhận danh sách đăng ký cho tên miền cấp cao nhất - Lên trên cấp tên miền và tên máy chủ liên quan đến thông tin của chúng và nạp vào máy chủ tên gốc + 13 máy tính: nhân rộng thông tin + Chứa địa chỉ cho tất cả các đăng ký tên miền cấp cao nhất (com, Edu, org, ) Domain Name Server • Gửi truy vấn đến cho DNS địa phương phân giải... được tìm thấy - loại tài nguyên (type of resource): + Địa chỉ máy chủ (A) + Têndanh (C) + Tên máy chủ cho tên miền (NS) + Mail server (MX) - TTL (time to live) : dành cho cho bộ nhớ đệm - Dữ liệu có liên quan : địa chỉ DNS (Domain Name System) • DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa các tên miền và các địa chỉ IP • Trong phạm vi lớn hơn, các máy tính kết nối... A.ROOT_SERVERS.NET: 198.41.0.4 2.referral to edu name server returns list of DNS servers for edu: L3.NSTLD.COM: 192.41.162 .32 3. query(cs.rutgers.edu) → edu name server send query to 192.41.162 .32 4.referral to rutgers.edu name servers: - DNS1.rutgers.edu 165. 230 .144. 131 - DNS2.rutgers.edu - DNS3.rutgers.edu 128.6.21.9 198.151. 130 .254 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Colin J Fidge (February 1988) "Timestamps in Message-Passing... phương pháp này, mỗi máy tính sẽ không cần sử dụng địa chỉ IP cho kết nối Thông tin trong DNS Dịch vụ tên miền • Dịch vụ tên miền quy ước cho toàn hệ thống Hệ thống File • Hệ thống File trong DNS - Hệ thống tập tin ánh xạ đến pathname (File system maps file pathnam) /home/paul/src/map.c namei in kernel major =3, minor=6, inode=6160 Domain Name Server • Nhiệm vụ : - Trả lời thắc mắc về dữ liệu trong vùng (Zone)...DỊCH VỤ NAMING Định danh (identify) • Cho phép chúng ta có thể look up đến các names • Thông thường trả về một địa chỉ như là một đáp ứng (response) • Có thể thực hiện như - Tìm kiếm - Lập trình Client-server - Truy vấn cơ sở dữ liệu … Phân giải tên (Naming Revolution) • Gởi dữ liệu đến các service: 1 Tìm một nút trên dịch vụ (dịch vụ phân giải tên) 2 Tìm một địa chỉ (hoặc mạng đính... server để tạo hay tìm kiếm tên • Name server Các thành phần trong kiến trúc Name service - Quản lý thông tin và thực hiện các chức năng ánh xạ giữa tên và đối tượng - liên kết với các Name server khác - Cung cấp giao diện (interface) cho Name agent •Các hoạt động của Name Service - Thay đổi danh mục : thêm, xoá, thay đổi các thông tin - Yêu cầu : Đọc, tìm kiếm, liệt kê - Quản lý : Phân quyền cho việc cập... là gì ? •Lược đồ naming phân cấp (Hierarchical naming scheme) - Không có liên quan đến địa chỉ IP hoặc lớp mạng •Ví dụ : Dịch vụ DNS Ánh xạ tên máy (www.rutgers.edu) đến địa chỉ IP: 128.6.4.5? - Trong quá khứ: + Tìm kiếm / etc / hosts cho tên máy tính Internet Domain Name Space • Tổ chức theo cấu trúc cây - Mỗi nút có thông tin tài nguyên liên kết với nó - chủ sở hữu (owner): tên miền có nguồn tài nguyên... Resolution: ánh xạ giữa tên và đối tượng - Caching: lưu trữ các thông tin giúp cho việc truy xuất hiệu quả hơn - Replicated data management : quản lý bản sao - Communication: truyền thông giữa các agent và name server, hoặc giữa các name server với nhau - Database: quản lý các thông tin cục bộ IP Domain Names • Để giúp cho con người có thể đọc được các names trên ừn dụng IP - Ví dụ : tên dtu.edu.vn là gì... (Ed.) Proc of the 11th Australian Computer Science Conference (ACSC'88) pp 56–66 Retrieved 2009-02- 13 [2].Mattern, F (October 1988), "Virtual Time and Global States of Distributed Systems", in Cosnard, M., Proc Workshop on Parallel and Distributed Algorithms, Chateau de Bonas, France: Elsevier, pp 215–226 [3] .lmeida, Paulo; Baquero, Carlos; Fonte, Victor (2008), "Interval Tree Clocks: A Logical Clock for . vụ Naming Định danh Cách phân giải tên trong hệ phân tán  Định danh trong các hệ điều hànhCÁC KHÁI NIỆM• Một đối tượng trong hệ phân tán có thể. - tên máy (rlogin, email, web) - Tên Filse - Tên thiết bị - Các biến của chương trình (Variables in programs) -Tên các dịch vụ v.v Tên (Names)•Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3 Tên & định danh hệ phân tán ppt, Chương 3 Tên & định danh hệ phân tán ppt, Chương 3 Tên & định danh hệ phân tán ppt

Từ khóa liên quan