Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hệ phân tán ppt

66 2,937 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

[...]... một hệ thống thống nhất và toàn vẹn Định nghĩa theo Seitz • Theo Seitz, hệ thống phân tán có thể kiểm soát bằng cách sử dụng 3 kích thước của phần cứng, điều khiển, và dữ liệu Hệ thống phân tán = Phân tán phần cứng + Phân tán kiểm soát + Phân tán dữ liệu Định nghĩa theo Seitz Định nghĩa theo Seitz • Phần cứng phân tán + H1 : Một CPU đơn với một đơn vị kiểm soát + H2: Một CPU đơn với nhiều ALUs (arithmetic... Thất bại độc lập : Khi một số hệ thống không thành công, những người khác có thể không biết Phân loại hệ phân tán • Hiện nay, có 2 cách phân loại chính: + Phân loại theo phần cứng + Phân loại theo phần mềm Phân loại theo phần cứng Flynn ’s Taxonomy (19 72) • Là phân loại các kiến trúc máy tính đề xuất bởi Michael J.Flynn năm 19 66 Theo Ông có 2 đặc điểm cần thiết để phân loại hệ thống máy tính nhiều CPU... dụng di động • Làm tăng sự tin cậy của hệ thống • Thích ứng đối với các hệ thống đòi hỏi phát triển nhanh Các thách thức • Khi xây dựng các phần mềm phân tán, các khó khăn gặp phải : + Sử dụng hệ điều hành để xử lý phân tán? + Lựa chọn ngôn ngữ lập trình? ( khả năng song song, chịu lỗi ) + Tính hiệu quả? + Tính tin cậy? + Quản trị hệ thống đối với các ứng dụng phân tán ra sao? • Đối với ứng dụng trên... nghĩa phân tán  Định nghĩa 1 - Là một hệ có chức năng và dữ liệu phân tán trên các máy trạm được kết nối với nhau qua mạng máy tính  Định nghĩa 2 - Là một tập các máy tính tự trị được kết nối với nhau bởi mạng máy tính và được cài đặt phần mềm phân tán  Định nghĩa 3 - Là một tập các máy tính dộc lập giao tiếp với nhau như một hệ thống thống nhất và toàn vẹn Định nghĩa theo Seitz • Theo Seitz, hệ thống... có bộ nhớ, hệ thống vào/ra, đơn vị tính toán/logic, và đơn vị điều khiển” (Neumann János 19 03 19 57) Mô hình Von Neumann Mô hình Von Neumann Mô hình Von Neumann • Bộ nhớ + Hệ thống con dùng lưu trữ tạm thời các chỉ thị của chương trình và dữ liệu sẽ được thực hiện bởi máy tính • Hệ thống vào/ra (I/O) + Hệ thống con cho phép máy tính tương tác với các thiết bị Đơn vị tính toán/logic (ALU) + Hệ thống con...Thiết bị lưu trữ • Ví dụ : Năm 19 87, Website nổi tiếng về giới thiệu âm nhạc của Billboard + 4,207 bài nhạc + 18 GB + Kích thước mỗi bài : 4.4 MB + download một bài hát với modem V90 @ 44Kbps mất 15 phút, tốn 76,560 đôla để download toàn bộ bộ sư tập đó • Ngày nay : + Để download 1 bài hát với kích thước 12 ,9 Mbps mất không quá 3,5 giây + Tốn khoảng: $5.00 Giao thức... Multiple Data streams) SISD • Là phân loại các kiến trúc máy tính đề xuất bởi Michael J.Flynn năm 19 66 Theo Ông có 2 đặc điểm cần thiết để phân loại hệ thống máy tính nhiều CPU : Số lương các dòng chỉ dẫn và số dòng dữ liệu có trong kiến trúc SIMD • Là phân loại các kiến trúc máy tính đề xuất bởi Michael J.Flynn năm 19 66 Theo Ông có 2 đặc điểm cần thiết để phân loại hệ thống máy tính nhiều CPU : Số... thiện + D6 Cơ sở dữ liệu phân vùng mà không có tập tin master hoặc thư mục Định nghĩa theo Seitz • Theo Schroeder, nếu một hệ thống có các điểm sau đây thì nó có thể là một hệ thống phân tán : + Nhiều yếu tố xử lý (Multiple processing elements PES) + Các kết nối phần cứng (Interconnection hardware) + PEs không độc lập + Có trạng thái chia sẻ + Không có đồng hồ trên toàn cầu : Các chương trình phối hợp... CPU nhưng chỉ có duy nhất một hệ thống I / O và bộ nhớ toàn cục + H5: Nhiều bộ xử lý với nhiều CPU, nhiều hệ thống I / O và các bộ nhớ cục bộ Định nghĩa theo Seitz • Phần điều khiển phân tán + C1 : Điểm kiểm soát cố định duy nhất + C2: Điểm kiểm soát di động duy nhất Trong nhiều trường hợp nhiều CPU, các điều khiển có thể thay đổi theo thời gian giữa các CPU + C3: Trong hệ thống chỉ có một CPU và một... Phần CSDL phân tán + D1 :Tập trung các cơ sở dữ liệu với một bản sao của cả hai tập tin và thư mục + D2 :Phân phối các tệp tin với một thư mục tập trung và không có thư mục cục bộ + D3 :Cơ sở dữ liệu tái tạo với một bản sao của tập tin và thư mục ở mỗi site + D4 : Cơ sở dữ liệu phân vùng với cơ sở dữ liệu master mà giữ được một bản sao hoàn thiện của tất cả các tập tin + D5 : Cơ sở dữ liệu phân vùng . 19 99: 802 .11 b (wireless Ethernet) standardized + 20 01: 10 Gbps được giới thiệu + 2005: 10 0 Gbps ( đối với cáp quang) + 19 80 : Ethernet được giới thiệu như. cho hệ phân tán Các ví dụ về hệ phân tán • Yêu cầu càng trở khắt khe đối với các hệ thống máy tính trong tương lai + Tốc độ + Sự tin cậy của hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hệ phân tán ppt, Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hệ phân tán ppt, Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hệ phân tán ppt

Từ khóa liên quan