TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường pptx

41 564 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH khí Phú Cường LờI NóI Đầu Trong xu thế toàn cầu hoá, thị trường quốc tế đang mở rộng trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam, điều đó vừa tạo ra nhiều hội nhưng cũng nhiều thách thức. Trước hoàn cảnh này các doanh nghiệp phải tự phát huy vai trò của mình, phải tự vận động để tìm hướng đi đúng để thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Do đó việc nâng cao kiến thức và đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp để đưa ra những biện pháp, bước đi phù hợp trong điều kiện hiện nay là một tất yếu giúp cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả. Vì vậy các nhà quản lý nói chung và các nhà quản lý doanh nghiệp nói riêng đều phải nắm rõ sâu sắc những biến động, những thay đổi của quy luật thị trường cũng như nhất thiết phải nắm rõ được tình hình hoạt động riêng của công ty mình – phải thấy được những biến động hoạt động của công ty trên thị trường, tìm ra những mặt hạn chế của công ty để đưa ra những phương hướng, biện pháp bước đi cho phù hợp. thể nói một trong những công cụ mà các nhà quản lý thể vận dụng để việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trên thị trường hiệu quả, đó là vận dụng công cụ thống kê. Dựa vào các phương pháp phân tích trong thống kê như phương pháp chỉ số, dãy số thời gian, dự báo, phân tổ, điều tra chọn mẫu v.v để từ đó tìm ra quy luật vận động, tình hình hoạt động kinh doanh trên thị trường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Trong đề án môn học “Lý thuyết thống kê” này dù chỉ là khía cạnh nhỏ em đề cập đến, xong qua đây em thể minh chứng một điều sử dụng công cụ thống kê là một trong những công cụ cần thiết mà các nhà quản lý cần sử dụng để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh cũng như trong các lĩnh vực khác. Đề án môn học “ Lý thuyết thống kê ” của em tên đề tài: “Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH khí Phú Cường”. Thông qua phương pháp chỉ số em thể thấy được sự biến động về doanh thu của các mặt hàng, biến động về tiền lương trung bình do ảnh hưởng của nhân tố nào, để từ đó thấy được sự biến động của các nhân tố ảnh hưởng như thế nào đến sự biến động hoạt động kinh doanh của công ty. Rồi đưa ra những biện pháp, phương hướng bước đi hiệu quả trong kinh doanh trên thị trường của công ty. Đề án môn học này, em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy trong khoa, đặc biệt thầy Trần Ngọc Phác đã hướng dẫn cho em; nhờ đó em đã hoàn thành xong được đề án với nội dung đề án môn học của em sẽ được trình bày như sau: Phần I. Những lý luận bản về chỉ số I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, tác dụng II. Phương pháp chỉ số III. Hệ thống chỉ số Phần II. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty I. Thực trạng hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH khí Phú Cường II. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Phần III. Kết luận Phần I. Những Lý luận bản về chỉ số I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, tác dụng 1. Khái niệm Theo nghĩa chung Chỉ số là một tương đối (lần, %) tính được bằng cách đem so sánh hai mức độ của hiện tượng đó với nhau. Ví dụ: Giá trị sản xuất công nghiệp của điạ phương A năm 2002 so với năm 2001 là 114,5% = 1,145 lần gọi là chỉ số. Theo nghĩa hẹp: Trong thực tế, đối tượng nghiên cứu chủ yếu là hiện tượng kinh tế xã hội phức tạp. Đó là hiện tượng bao gồm nhiều đơn vị hoặc hiện tượng cá biệt tạo thành. Ví dụ: Khối lượng sản phẩm công nghiệp, lượng hàng tiêu thụ  những sản phẩm khác nhau, đơn vị, tính chất khác nhau. Hiện tượng phức tạp bao gồm các nhân tố cấu thành. Ví dụ: Khối lượng sản phẩm chịu ảnh hưởng của hai nhân tố: năng suất lao động và số lượng lao động. 2. Đặc điểm - Chuyển các hiện tượng, các đơn vị cá biệt đặc điểm, tính chất khác nhau về dạng giống nhau để thể cộng chung lại với nhau. Ví dụ: Khối lượng sản phẩm  giá thành đơn vị = chi phí sản xuất - Để nghiên cứu sự biến động của một nhân tố nào đó thì phải giả định rằng các nhân tố khác không biến đổi. 3. Phân loại 3.1. Phân loại theo nội dung của chỉ số: Bao gồm 3 loại Loại 1: Chỉ số phát triển: phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian. Loại 2: Chỉ số không gian: phản ánh sự biến động của hiện tượng qua không gian, địa điểm. Loại 3: Chỉ số kế hoạch: Được dùng để lập và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch. Trong chỉ số kế hoạch 2 loại chỉ số: một là chỉ số nhiệm vụ kế hoạch, hai là chỉ số kiểm tra kế hoạch. 3.2. Phân loại theo tính chất về chỉ tiêu, về chỉ số phản ánh: bao gồm 2 loại Loại 1: chỉ số chỉ tiêu chất lượng: phản ánh sự biến động của một chỉ tiêu chất lượng nào đó. Loại 2: chỉ số chỉ tiêu khối lượng: phản ánh sự biến động của một khối lượng nào đó 3.3. Phân loại theo phạm vi tính toán: bao gồm 2 loại Loại 1: Chỉ số đơn là chỉ sốphản ánh sự biến động của từng đơn vị, của từng hiện tượng cá biệt. Loại 2: Chỉ số tổng hợp (chỉ số chung): phản ánh sự biến động chung của nhiều đơn vị. 4. Tác dụng - Dùng chỉ số để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua thời gian - Dùng chỉ số để nghiên cứu sự biến động của hiện tượng qua không gian - Dùng chỉ số để nêu lên nhiệm vụ kế hoạch, thực hiện kế hoạch - Dùng chỉ số để phân tích ảnh hưởng biến động của các nhân tố đối với sự biến động của toàn bộ hiện tượng II. Phương pháp chỉ số 1. Chỉ số phát triển 1.1. Chỉ số đơn Phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian. 1.1.1. Chỉ số đơn về giá cả: phản ánh sự thay đổi về giá của từng mặt hàng. 01pppi  iP: chỉ số đơn về giá cả p1: giá của năm nghiên cứu q0: giá của năm gốc 1.1.2. Chỉ số đơn về lượng hàng hoá tiêu thụ: Phản ánh sự biến động lượng hàng hoá tiêu thụ của từng mặt hàng. 01qqqi  iq: Chỉ số đơn về lượng hàng tiêu thụ q1: Lượng hàng hoá hoá tiêu thụ của kỳ nghiên cứu q0: Lượng hàng hoá hoá tiêu thụ của kỳ gốc 1.1.3. Đặc tính chỉ số đơn Tính nghịch đảo: Nếu ta hoán vị kỳ gốc và kỳ nghiên cứu, kết quả thu được sẽ là giá trị nghịch đảo của chỉ số cũ. Tức là: %a100ppi01p (giả sử bằng a%)  100a%100 100ppi10p Tính liên hoàn. Tích của chỉ số liên hoàn (năm nay so với năm kề trước) hoặc tích của chỉ số định gốc liên tiếp, bằng chỉ số định gốc tương ứng. Ví dụ: i3/0 = i3/2.i2/1.i1/0 i10/0 = i10/5.i5/0 Tính thay đổi gốc Ví dụ: 0/50/105/10iii  1.1.4. Công dụng Các chỉ số đơn công dụng lớn trong việc phản ánh sự thay đổi các hiện tượng đơn giản, đồng chất. Ngoài ra chúng còn quan trọng do tác dụng hỗ trợ cho việc tính các chỉ số tổng hợp. Khi các chỉ số này không thể tính trực tiếp. 1.2. Chỉ số tổng hợp Phản ánh sự biến động chung của nhiều đơn vị. 1.2.1. Chỉ số tổng hợp về giá cả Phản ánh sự biến động chung của các mặt hàng. Cách tính: Chỉ số doanh thu 0011pqqpqpI (1) Do cách tính chỉ số đơn đều không tính đến các lượng hàng hoá tiêu thu khác nhau, mà các lượng mặt hàng đó mức độ ảnh hưởng khác nhau đến mức độ chung về giá cả. Ví dụ: Doanh thu = giá bán đơn vị  lượng hàng hoá tiêu thụ: D = p.q Vì vậy để nghiên cứu sự biến động chung về giá cả thì ta phải cố định lượng hàng hoá tiêu thụ ở một kỳ nhất định. Việc tiêu thụ lượng hàng hoá cố định gọi là quyền số của chỉ số biến động chung về giá cả. Tuỳ theo việc cố định lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ gốc hay kỳ nghiên cứu mà ta chỉ số tổng hợp về giá của Laspleyres, của Paasche, của Fisher. * Chỉ số tổng hợp về giá cả của Laspleyres Quyền số là q0 0001LqpqpIp (2) * Chỉ số tổng hợp về giá cả của Paasche: Quyền số là q1 1011qpqpIPp (3) * Chỉ số tổng hợp về giá cả của Fisher: ppLpFpI.II  (4) Chú ý: Dùng (4) khi (2) và (3) sự khác nhau rõ rệt: (2) < 1; (3) > 1 Có thể dựa vào các chỉ số đơn về giá cả để tính chỉ số tổng hợp vè giá cả bằng cách biến đổi đơn giản công thức (2), (3) như sau: Ta có: 0011pqqpqpI (1); 01pppi  0001LqpqpIp (2)  0000pqpqpi  100D.id.iI0p0pLpvới 100qpqpDqpqpd0000000000 d0, D0 tỷ trọng doanh thu kỳ gốc của các mặt hàng 1p1p11p111011PDi1100di11qpi1qpqpqpIp với 100qpqpDqpqpd1111111111 d0, D0 là tỷ trọng doanh thu kỳ nghiên cứu của các mặt hàng Thực chất chỉ số tổng hợp về giá cả nó chính là trung bình cộng gia quyền hoặc trung bình điều hoà gia quyền của các chỉ số đơn về giá cả, mà trong đó quyền số thể là doanh thu kỳ gốc, tỷ trọng doanh thu kỳ gốc của từng mặt hàng và cũng thể là doanh thu kỳ nghiên cứu, tỷ trọng doanh thu kỳ nghiên cứu của từng mặt hàng và ta có: ipmin < I < ipmax 1.2.2. Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ Để nghiên cứu sự biến động chung về lượng hàng hoá tiêu thụ ta phải cố định giá cả về một lượng hàng hoá nhất định gọi là quyền số của chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ. * Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ của Laspleyres: Quyền số là p0. 0010qpqpILq (5) * Chỉ số tổng hợp về hàng hoá tiêu thụ của paasche: Quyền số là p1. 0111PqpqpIq (6) * Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ của Fisher pqLqFqIII . (7) * Chú ý - Dùng 7 khi (5), (6) sự khác nhau rõ rệt - thể dựa vào các chỉ số đơn về lượng hàng hoá tiêu thụ để tính chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ bằng công thức (5) và (6) biến đổi như sau: Ta có: 01qqqi  0010qpqpILq (5)  0000qpqpiIqLq Chia cả tử và mẫu cho 00qp 100..00DidiIqqLqvới 100qpqpDqpqpd0000000000 d0, D0 là tỷ trọng doanh thu kỳ gốc của các mặt hàng 0111qpqpIPq  11111qpiqpIqPq Chia cả tử và mẫu cho 11qp 11110011DidiIqqPq với 100qpqpDqpqpd1111111111 d1, D1 là tỷ trọng doanh thu kỳ nghiên cứu cuả các mặt hàng. Thực chất chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ nó chính là trung bình cộng gia quyền hoặc trung bình điều hoà gia quyền của các chỉ số đơn về lượng hàng hoá tiêu thụ, mà trong đó quyền số thể là doanh thu kỳ gốc, tỷ trọng doanh thu kỳ gốc của từng mặt hàng và cũng thể là doanh thu kỳ nghiên cứu, tỷ trọng doanh thu kỳ nghiên cứu của từng mặt hàng. 1.2.3. Quyền số của chỉ số tổng hợp 1.2.3.1. Khái niệm quyền số Quyền số là đại lượng được dùng trong chỉ số tổng hợp và được cố định giống nhau ở tử số và mẫu số. 1.2.3.2. Chức năng quyền số Quyền số làm nhân tố thông ước chung: Tức là quyền số chuyển các đơn vị khác nhau trở thành dạng giống nhau để tổng hợp tài liệu. Ví dụ: Chỉ số số lượng hàng hoá tiêu thụ: quyến số là giá đóng vai trò thông ước chung tức là chuyển các hàng hoá giá trị khác nhau về dạng giống nhau là giá trị. Quyền số nói lên tầm quan trọng của từng đơn vị, hiện tượng cá biệt. Ví dụ: Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ, rõ ràng mặt hàng giá cao nói lên tầm quan trọng của mặt hàng đó tác động đến lượng nhiều hơn đối với mặt hàng thấp. Trong chỉ số tổng hợp về giá: Quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ thì chỉ thể hiện chức năng thứ hai. Trong chỉ số tổng hợp về lượng: quyền số là giá cả thì nó động thời thể hiện cả hai chức năng trên. 1.2.3.3. Chọn thời kỳ của quyền số Đối với chỉ số tổng hợp về giá: 0001LqpqpIp (1) 1011PqpqpIp (2) Công thức (1): quyền số là q0 Ưu điểm: Loại bỏ được ảnh hưởng biến động của lượng hàng hoá tiêu thụ để mà nghiên cứu sự biến động về giá cả. Nhược điểm: Không phản ánh đúng một cách thực tế số tiền tiết kiệm hoặc vượt chi của người mua hàng do sự giảm hoặc tăng của giá. Công thức (2): quyền số là q1 Ưu điểm: Phản ánh thực tế số tiền tiết kiệm hoặc vượt chi của người mua hàng do giá cả thay đổi. Nhược điểm: Chưa loại bỏ một cách triệt để ảnh hưởng biến động của lượng hàng hoá tiêu thụ trong chỉ số tổng hợp về giá. [...]... vậy cần hệ thống chỉ số này để hiểu rõ chế của ảnh hưởng đó và các cách xử lý cần thiết Phần II Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty TNHH khí Phú Cường I Khái quát tình hình hoạt động của công ty TNHH khí Phú Cường 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên công ty: Công ty TNHH khí Phú Cường Trụ sở chính: 633A... và một số nước công nghiệp mới như: Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan… ở Việt Nam hiện nay chỉ một số công ty sản xuất máy công cụ nhưng chỉ sản xuất những máy thông số kỹ thuật nhỏ, loại điều khiển thông thường như công ty khí Hà Nội, công ty khí Mai Động Công ty khí Phú Cườngcông ty kinh doanh thương mại và dịch vụ Để đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng, hiện nay công ty kinh doanh. .. chủ yếu máy móc đã qua sử dụng chất lượng còn 80% theo quy định nhập khẩu của Nhà Nước Máy móc nhập về theo dự án, theo đơn đặt hàng, một phần để dự trữ 5.2 Tình hình bán máy công cụ của công ty Kinh doanh máy công cụhoạt động kinh doanh chính của công ty phân phối chủ yếu ở khu vực miền Bắc và miền Nam vì máy móc được bán để các nhà đầu tư mua dùng cho sản xuất nên khách hàng của công ty hiện...  Chỉ số chi phí sản xuất = chỉ số giá thành  chỉ số khối lượng sản phẩm Khối lượng sản phẩm = năng suất lao độngsố lượng lao độngchỉ số khối lượng sản phẩm = chỉ năng suất lao độngchỉ số số lượng lao động Sản lượng (lúa thóc) = năng suất  diện tíchchỉ số sản lượng (lúa thóc) = chỉ số năng suất  chỉ số diện tích ( Chỉ số toàn bộ) (Chỉ số nhân tố) 2.1.2 Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ. .. Là công ty TNHH hai thành viên Vốn điều lệ: 1,5 tỷ đồng Tiền thân của công ty là xưởng khí Phú Cường, địa chỉ tại Cầu Tiền Đuôi Cá Lĩnh vực hoạt động của công ty lúc đó là: chuyên sửa chữa, nâng cấp máy công cụ, máy khí, mua bán phế liệu công nghiệp Công ty luôn xác định chất lượng, giá cả và sự đa dạng, phong phú của máy móc là mục tiêu của sự phát triển Bắt nguồn từ định hướng đúng đắn này, công. .. ty đã và đang thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại bằng các hình thức khác nhau nhưng chưa nhiều II Vận dụng phương pháp chỉ số, hệ thống chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong mấy năm vừa qua về doanh thu, lượng hàng tiêu thụ, tiền lương trung bình của công nhân Số liệu về giá bán đơn vị, lượng hàng tiêu thụ của các mặt hàng công ty ở thị trường Hà Nội Bảng... này cho thấy lợi nhuận của công ty đã tăng lên hàng năm, điều này cho thấy sự nỗ lực của công ty trong những năm qua 5 Thực trạng hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty TNHH hạn khí Phú Cường trong thời gian qua 5.1 Hoạt động mua hàng Máy móc công cụ là một sản phẩm yêu cầu tính kỹ thuật cao, hàm lượng công nghệ lớn do đó nó thường được sản xuất ở các nước công nghiệp phát triển nền khoa... phẩm của công ty Công ty chủ yếu là kinh doanh máy móc công cụ như máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài, máy doa, máy khoan các dây chuyền thiết bị Đây là những hàng hoá dùng làm tư liệu sản xuất, máy móc trang thiết bị cung cấp cho các ngành khí dùng để làm ra các sản phẩm khí Hàng hoá này tính kỹ thuật rất cao và rất đa dạng từ loại thông thường đến loại điều khiển hiện đại như các máy kỹ... máy kỹ thuật số NC, CNC Máy móc kỹ thuật trong ngành khí hiện nay ở Việt Nam rất ít và những loại không và chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài Kinh doanh hàng hoá máy móc công cụ yêu cầu phải kiến thức về kỹ thuật đặc tính của hàng hoá, ngoài ra công ty còn kinh doanh các dịch vụ cần cẩu, vận tải, nâng hạ sửa chữa bảo dưỡng máy công cụ 3.2 Đặc điểm về kinh doanh của công ty - Buôn bán... công ty đã đứng vững và phát triển trên thị trường khi nền kinh tế của đất nước chuyển từ nền kinh tế Kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường Sau một thời gian hoạt động và mở rộng quy mô, công ty thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 1999, đến tháng 6/2000 thì giải thể và tiến lên thành lập công ty TNHH hai thành viên, lấy tên là công ty TNHH khí Phú Cường 2 cấu tổ chức của công ty: 2.1.Sơ . II. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty TNHH Cơ khí Phú Cường I. Khái quát tình hình hoạt. TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường pptx, TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường pptx, TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường pptx

Từ khóa liên quan