TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 docx

11 435 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 Phần 1 Tổng quan về nơi thực tập I. Vài nét về công ty xây lắp 665 Công ty xây lắp 665là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định: 14/QĐ-TM ngày 21-1-1983 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng (Trên cơ sở đơn vị tiền thân là Trung đoàn 665 anh hùng ) Chức năng nhiệm vụ được giao thi công các công trình dân dụng , công nghiệp, làm đường, thuỷ lợi, thuỷ điện, lắp đặt thiết bị, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào do bộ quốc phòng giao . Trụ sở công ty đóng tại Phường Nhân Chính –Quận Thanh Xuân-TP Hà Nội Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm : Xí nghiệp xây dựng –giao thông 37, Xí nghiệp xây dựng 51, trụ sở đóng tại Hà Nội . Xí nghiệp xây dựng 61 trụ sở đóng tại Thành Phố Vinh, có 25 đội sản xuất, 5 phòng ban trực thuộc Công ty Quân số biên chế hiện nay của công ty có 989 người và hợp đồng lao động duy trì thường xuyên ở các xí nghiệp, đội sản xuất là khoảng 1200 người . Đảng bộ công ty tổ chức ba cấp (Đảng bộ công ty, Đảng bộ bộ phận, chi bộ ) . Có ba đảnh bộ bộ phận và 25 chi bộ, 135 đảng viên Quy Chế Phân Cấp Và Quản Lý Trong Công Ty 1:Giám Đốc Giám đốc là người chụi trách nhiệm trước Nhà Nước, trước cấp trên cơ quan chủ quản của mình về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức đời sống mọi hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp Nhà nước đã ban hành . Giám đốc chụi trách nhiệm trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo các nội quy, quy chế, Nhgị quyết được ban hành trong công ty 2:Phó Giám Đốc Phó giám đốc được phân công giúp giám đốc trong việc điều hành sản xuất công ty chụi trách nhiệm trước giám đốc, trước pháp luật những công việc được phân công Phó giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo khâu kỹ thuậtvật tư thiết bị đảm bảo sản xuất kinh doanh trong công ty có hiệu quả trong từng thời kỳ phù hợp vứi công việc chung. Căn cứ vào quy chế của công ty, phó giám đố thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nghiêm túc và báo cáo cho giám đốc phần được phân công 3:Phòng kế hoạch tổng hợp Có nhiệm vụ quản lý kế hoạch cùng với phòng tài vụ hạch toán kinh doanh trong mọi hoạt động có nội dung kinh tế trong toàn công ty Chủ động tham mưu cho giám đốc các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn công ty . Chủ động tham mưu cho giám đốc lo đủ công ăn việc làm và đời sống của người lao động, có phương án mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư dây chuyền công nghệ mới Phòng kế hoạch được giám đốc uỷ quyền giao nhiệm vụ sản xuất ngoài kế hoạch, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc kinh tế . Cải thiện nội dung hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Nhà nướcban hành đảm bảo có hiệu qủa, bình đẳng, đúng pháp luật và chụi trách nhiệm pháp lý về những nội dung hợp đồng kinh tế . 4:Phòng kỹ thuật –vật tư -thiết bị Về Kỹ Thuật Phòng này được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, thường xuyên giám sát hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt, đảm bảo đúng chất lượng, chụi trách nhiệm trước giám đốc về các thiệt hại trong các lô sản phẩm, công trình do sai sót về kỹ thuật Tổ chức nghiệm thu vật tư, sản phẩm, công trình đối với các đơn vị sản xuất theo quy định của các công trình, chủ đầu tư nhằm xác định chất lượng, khối lượng sản phẩm côn nghiệp, công trình hàng tháng, quý. Hàng tháng, quý tập hợp các báo cáo về chất lượng sản phẩm công trình của các đơn vị Lập kế hoạch tổ chức hội nghị kỹ thuật của công ty Kết hợp với các đơn vị lập biện pháp thi công, các biện pháp an toàn đối với các công trình xây dựng, hướng dẫn giám sát các đơn vị thực hiện biện pháp để đảm bảo an toàn cho công nhân . Về Vật Tư Thiết Bị Lập kế hạch sản xuất, trực tiếp mua sắm vật tư chủ yếu phục vụ cho sản xuất đảm bảo đúng hất lượng, kịp tiến độ thi công . Quản lý điều khối mọi nguồn vật tư thiết bị, phụ tùng trong công ty Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra chất lượng vật tư đưa vào sản phẩm công trình . . . nhằm đánh giá chát lượng lô sản phẩm, công trình và lưu giữ trong hồ sơ hoàn công . Lập hồ sơ lý lich máy móc thiết bị để theo dõi và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thi công 5: Phòng Tài Vụ Phòng tài vụ là phòng quản lý công tác tài chính trong toàn công ty theo chế độ, chính sách của nhà nước, cá nguyên tắc về quản lý tài chính của chuyên nghành tài chính và pháp luật ban hành để tránh langx phí, sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Chính vì vậy mà công tác tài chính đòi hỏi người làm công tác này phải thường xuyên nắm vững nghiệp vụ, xử lý đúng, nắm vững cá thông tin tài chính trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . Phòng tài vụ có nhiệm vụ chỉ đạo việc hạch toán theo đúng quy chế công ty đã ban hành và nguyên tưcs tài chính của nhà nước, tạo vốn, điều vốn , theo dõi việc sử dụng vốn , tổ chức thu hồi vốn đối với khách hàng . Tổ chức thanh toán nhanh chóng kịp thời với các bộ phận , đơn vị , thành viên trong từng tháng quý . Chỉ đạo các đơn vị lập báo cáo kế toán để tổng kết số liệu kịp thời, chính xác phục vụ quyết toán đinh kỳ gửi cơ quan Ngân Hàng ,Thuế Phản ánh chính xác kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình luân chuyển vón, biến động tài sản, bảo toàn vốn từ công ty đến các đơn vị thành viên trong toàn công ty Giám đốc uỷ quyền cho phòng tổ chức và phòng tài vụ tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ , có hiệu quả phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công tycho các đơn vị được thuận tiện trong việc kiểm tra tài chính theo phân cấp 6:Phòng tổ chức lao động Phòng tổ chức lao động chụi trách nhiệm tham myưu cho giám đốc trong việc thành lập, chia cắt, sát nhập các đơn vị thành viên, các phòng ban nghiệp vụ công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Quản lý cán bộ công nhân viên trong toàn công ty , tiếp nhận, điều động, thuyên chuỷên và làm công tác hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao Động Nhà Nước đã ban hành. Tham mưu cho giám đốc về quỹ tiền lương tháng và cách chi trả các quỹ tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đúng chính sách, công bằng và đúng pháp luật . Hàng năm tham mưu cho giám đốc thực hiện nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên theo hướng dẫn của nghành, Nhà nước . Quản lý kiểm tra đôn đốc đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túccông tác bảo hộ lao động và quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên trong toàn công ty . 7: Phòng Hành Chính Tổng Hợp Phòng này tham mưu cho giám đốc về thực hiện chế độ quản lý tài sản chungcủa toàn công ty Thực hiện pháp lệnh của nhà nước, của nghành, của công ty về quản lsvà sử dụng con dấu của công ty Tổ chức mua sắm, phương pháp quản lý trang thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm Quản lý và điều hành y tế công ty trong việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, mua thẻ y tế cho toàn cán bộ công nhân viên hàng năm . Thường xuyên quan hệ với chính quyền địa phưong nơi đóng quân để có sự hỗ trợ giải quết khi cần 8:Trợ Lý Giám Đốc Giúp giám đốc theo dõi việc thực hiện công tác, chuẩn bị nội dung tiếp khách, đón khách và tham mưu cho giám đốc những công việc giải quýêt hàng ngày về sánxuất kinh doanh, công tác tài chính. Thường xuyên nắm chắc các số liệu sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và các vướng mẳc trong sản xuất kinh doanh kịp thời báo cho giám đốc công ty để xử lý, giải quyết . Giaỉ quyết các công việc giám đốc giao Thường xuyên đôn đốc các dơn vịthực hiện nghiêm túc các quy chế phân cấp của công ty, báo cáo kịp thời cho giám đốc những khó khăn vướng mắc 9:Các Xí Nghiệp Sản Xuất Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong công ty, giám đốc công ty thành lập các xí nghiệp, đội, xưởng sản xuất . Đây là các dơn vị được giao hạch toán nội bộ trong công ty, do vậy các giám đốc xí nghiệp chụi trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt kinh tế trên quản lý công tác Bộ phận thực tập: Phòng kế hoạch tổng hợp *Người phụ trách thực tập : Nguyễn Hữu Hiền –Trưởng phòng kế hoạch *Người trực tiếp giúp sinh viên : Nguyễn Hữu Hièn Số điện thoại bộ phận nơi sinh viên thực tập : 8581489 Phần Hai Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty Năm Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003 Những thuận lợi và khó khăn Khó khăn: Sự cạnh tranh trên thị trường XDCB còn nhiều diễn biến phức tạp -Thủ tục đàu tư về XDCBcủa Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn Công tác giải ngân của Nhà nước đối với các dự án xây dựng được cải thiện hơn những năm trước song còn chậm, nhiều dự án lớn nghiệm thu thanh toán qua nhiều cấp nên vẫn chậm, kéo dài, các yếu tố đảm bảo ti công vẫn còn nhiều khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế dự toán bổ sung chờ phê duyệt ảnh hưởng lớn đến hoạt dộng SXKD của đơn vị . Thời tiết biến đông, mưa nhiều , lũ lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hệ số sử dụng thiết bị, nhân lực thấp , nhất là các công trình hạ tầng . Việc lập dự án khả thi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán , dự toán các hạng mục công trình chưa phản ánh đầy đủ các chi phí cần và đủ để hoàn thành dự án theo quy định của Nhf nước. Vốn lưu đông ít, vốn A nợ đọng kéo dài do đó vốn phục vụ cho hoạt động SXKD gặp không ít khó khăn, hoạt đông chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng Đội ngũ thợ lái máy và sửa chữa thiếu, số thiết bị mua mới hiện phải thuê thợ lái máy ngoài và kết hợp tự đào tạo tại chỗ Trình độ năng lực cán bộ ở các cấp hàng năm chưa được đào tạo bổ sung để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý lâp pháp, đáp ứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của cơ chế thị trường Thuận Lợi Năm 2002 là năm Công ty có nhièu thuận lợi so với những năm trước do các công trình chuyển tiếp từ năm 2001 sang đạt giá trị cao số công trình triển khai mới có giá trị tương đối nhìêu Trên cơ sở dự án đầu tư được bộ phê duyệt, đơn vị đã mua sắm được một số thiết bị máy móc phục vụ cho thi công các công trình hạ tầng, giảm bớt khó khăn về tổ chức điều hành thi công ở một số công trình trọng điểm như: Đường Hồ Chí Minh,quốc lộ 2 Đầu tư mới bơm bê tông cho trạm trộn bê tông thương phẩm đảm bảo cho các dự án có giá trị lớn của công ty trên địa bàn Hà Nội và một số địa bàn của các tỉnh lân cận, đồng thời tạo thế đứng cho hạot động SXKD của đơn vị, đặc biệt tăng thêm năng lực cạnh tranh trên thị trường XDCB hiện nay. Lực lượng chỉ huy các cấp có trách hiệm chính trị cao, dầy dặn kinh nghiệm trong các mặt quản lý, tạo việc làm, góp phần tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt . Là một doanh nghiệp thành viên nằm trong đội hình Tổng công ty xây dựng Thành An, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên sâu sắc của chỉ huy Tổng công tyvà các Phòng ban nghiệp vụ, các cơ quan chức năng Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc Phòng .Năm 2002 công t hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trên giao, ổn định và phát triển từng bước vững chắc trong hoạt đông SXK, khẳng định vị thế của mình trên thị trường XDCB trong nước và Quốc tê . Kết Quả Hoạt Động Năm 2002: 1: Giá trị sản xuất đạt :95.508.490.000đ /92.000.000.000.đ =103,81% Khnăm so với năm 2001 tăng 14% 2:Doanh thu đạt : 94.776.404.000 đ/ 89. 000.000 đ đạt 106%KH năm so với năm 2001 tăng 10% 3:Thu nộp ngân sách : 3.080.491.000 đ/2.765.398.000đ đạt 111%KH năm so với năm 2001 tăng 17% 4:Lợi nhuận đạt : 1.670.000.000đ/ 1 500.000.000 đạt 111%KH so với năm 2001 tăng 9% 5: Thu nhập bình quân người / tháng đạt : 1.023.000đ đạt 104 %KH năm so với năm 2001 tăng 10% Năm 2002 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch nămnăm 2001-2005,vượt qua những khó khăn , thử thách và những yêu cầu ngày càng cao của cơ chế thi trường, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu ké hoạch trên giao, tạo những bước tiến vững chắc trong quá trình ổn định và phát triển của đơn vị, hội nhập xu thế phát triển chung của đất nước trước thiên niên kỷ mới Kết quả thực hiện trong năm về quản lý đầu tư: Tổng giá trị đầu tư :10,346 tỷ đồng / 15,35 tỷ đồng giá trị đầu tư được phê duyệt bao gồm các thiết bị sau: Máy san Nhật : 01= 1,306 tỷ Máy đào Nhật: 01 = 1,306 tỷ Máy ủi Đức: 01 =1,737 tỷ Lu rung Đức : 01 =0,895 tỷ Bơm bê tông Nhật : 01= 4,266 tỷ Máy rải đá; 01= 0,515 tỷ Máy lu bánh lốp : 01 = 0,13 tỷ Máy lu bánh sắt : 01= 0,131 tỷ Máy nén khí : 01= 0,01 tỷ Phần 3 Phương Hướng Nhiệm Vụ Phát Triển Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2003 I: Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2003: - Giá trị sản xuất đạt :105. 000.000.000 đ -Doanh thu đạt : 100.000.000.000 đ - Thu nộp ngân sách đạt : 3.335.108.000 đ - Lợi nhuận đạt : 1.900.000.000 đ -Diện tích nhà bàn giao : 12.356 m2 -Diện tích đường BG:90.500 m2 II: Những định hướng về SXKD năm 2003 : -Giữ vững, phát triển SXKD có mức tăng trưởng hợp lý năm sau cao hưn năm trước Tiếp tục phấn đáu nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiên kinh doanh có lãi, huy động nhiều nguồn vốn tham gia quá trình tiếp thị. sản xuất kinh doanh . Có biện pháp tích cực hữu hiệu để thu hồi công nợ và giải quyết dứt điểm tồn đọng cũ. Tích cực chủ đông tăng cường một cách có hiệu quả công tác tiếp thị, mở rộng thị trường ở tất cả các cấp trên tinh thần tìm hiểu cân nhắc kỹ về vốn của các dự án dược đầu tư mới trong năm 2003 và các hạng mới tiếp theo của các dự án đang triển khai thi công . [...]... tục thực hiện việc cải thiện, nâng cao về lợi ích vật chất, tinh thàn cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty Thực hiện công tác tập trung dân chủ, công khai, đoàn kết, không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện III: Một số biện pháp chủ yếu để thực hiện định hướng và mục tiêu KH năm 2003 -Tăng cường mở rộng công tác tiếp thị đấu thầu -Đầu tư năng lực sản xuất -Duy trì và làm tốt công. .. thông, thuỷ lợi và lắp máy phục vụ cho công tác lập hồ sơ đấu thầu, đáp ứng với yêu cầu phát triển cuẩ thị trường cơ bản hiện nay Tiếp tục nghiên cứu thị trường, cân đối về vốn để có kế hoạch đầu tư đồng bộ cho các đội nhằm nâng cao chất lượng công trình và an toàn lao đông trong thi công sản xuất, đồng thời đảm bảo cơ bản nơi làm việc, nơi ăn chốn ở của cán bộ công nhân viên tham gia thi công Tiếp tục... nơi làm việc, nơi ăn chốn ở của cán bộ công nhân viên tham gia thi công Tiếp tục nghiên cứu thị trường, về vốn để có hướng đầu tư một số thiết bị phục vụ cho thi công các dự án nhà cao tầng, hạ tầng Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình sản phẩm nâng cao tín nhiệm với các Chủ đầu tư Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh khu vực đơn vị đóng quân, phấn đấu không có tai nạn . TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 Phần 1 Tổng quan về nơi thực tập I. Vài nét về công ty xây lắp 665 Công ty xây. sở công ty đóng tại Phường Nhân Chính –Quận Thanh Xuân-TP Hà Nội Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm : Xí nghiệp xây dựng –giao thông 37, Xí nghiệp xây
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 docx, TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 docx, TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty xây lắp 665 docx

Từ khóa liên quan