Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf

90 1,142 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài:            m  ngân hàng  làm  ,  .          2 “KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU”. 2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài      -     -   -  3 -            - Binary  phân tích các nhân t n quynh cho vay ci c phn ng Chi nhánh    n   nghiên  -   -    thông qua  4  3. Mục tiêu nghiên cứu: ng tín dng ti Ngân Hàng Nông Nghip Phát Trin Nông Thôn Vit Nam Chi Nhánh Huyu  ng Nai. Phân tích nhm hn ch trong hong tín di vi khách hàng ca ngân hàng.      u t  ng ti hong tín dng ca ngân hàng. Tìm ra mô hình . 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Ho ng tín dng ti Ngân Hàng Nông Nghip Phát Trin Nông Thôn Vit Nam Chi nhánh Huyu  ng Nai. Phạm vi nghiên cứu: Thi gian nghiên c Không gian nghiên cu: Ngân Hàng Nông Nghip Phát Trin Nông Thôn Vit Nam Chi nhánh Huyu  ng Nai. 5. Phương pháp nghiên cứu: - u ti bàn: +  : mô t hong ca ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn Vit Nam chi nhánh huyu.  liu liên quan ti tình hình hong vn, tình hình hong tín dng ca ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn Vit Nam chi nhánh huyC - ng: u tra thu thp thông tin thông qua bng câu hi phiu kho sát thc t: lp bng câu hi nhng v liên quan n hiu qu hong tín dng 5 cu; chn mu kha bàn huy  u có lch s giao d    ch vay n ti ngân hàng u; tin hành phát phiu khào sát thc t ti khách hàng; thu hi phiu kho sát phân tích s liu. + S dng kê phân tích s liu. + S dng phn mm tin h phân tích s liu thu thp t ngân hàng phiu kho sát: chy mô hình; chy kinh; tin hành phân tích các nhân t m   ng ca các nhân t n ho ng tín dng ti ngân hàng No&PTNT huyu. 6. Những đóng góp mới của đề tài: - Cung cp s lia NHNo&PTNT Vit Nam Chi nhánh Huyu  ng Nai. T các s liu kho sát thc t tìm ra các yu t ng ti hong tín dng cNHNo&PTNT huyu. -  - Bên c ng phát trin ca ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn huy 7. Nội dung nghiên cứu: Ngoài phn M u, Kt lun, báo cáo nghiên cu khoa hc còn có các phn sau: Chương 1: Tín dng kinh các nhân t n hong tín dng trong i. Chương 2: Kinh các nhân t ng ti hong tín dng ti Ngân hàng Nông nghip Phát trin nông thôn Vit Nam chi nhánh huyu. Chương 3: Gii pháp nâng cao hiu qu ho ng tín dng ti ngân hàng nông nghip phát trin nông thôn Vit Nam chi nhánh huyu. Kết luận chung Ngoài ra, báo cáo nghiên cu còn có danh mc tài liu tham kho, danh mc bng biu, danh mc bi, danh m, danh mc vit tt ph l. 6 CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: c khi mun hic hong ca tín di thì ta phi hic tín dng là gì? Tín dng ngân hàng là gì? 1.1.1 Khái niệm về tín dụng: 1.1.1.1 Khái niệm về tín dụng: [3] Tín dng xut phát t ch La-tinh: Creditium, có th hiu Creditium là s tin ng, là s ng lòng tin, là s hn tr. Tín dng là mt quan h xã hi, quan h s dng vn ln nhau gia ch th kinh t này vi ch th kinh t khác trên nguyên tc có hoàn tr. Nói cách khác, tín dng là s chuyng tm thi quyn s dng mng giá tr nhi hình thc hin vt hay tin t trong mt thi hn nhnh t i s h     i s d   n hn phi hoàn tr li vi mt ng giá tr lu, khon giá tr c gi là li tc tín dng. 1.1.1.2 Khái niệm về tín dụng ngân hàng: Trong tt c các hình thc tín dng thì tín dng ngân hàng là mt hình thc tín dng vô cùng quan trng, nó là mt quan h tín dng ch yu cung cp phn ln nhu cu tín dng cho các cá nhân, các doanh nghip, các công ty, các t chc kinh t. Vi s phát trin công ngh ngân hàng hin nay, tín dng ngân hàng ngày càng tr nên quan trng không th thiu  c quc t. Tín dng ngân hàng là quan h tín dng bng tin gia mt bên là ngân hàng, các t chc tín dng khác vi mt bên là cá nhân, các doanh nghip, các công ty, các t chc kinh ti tín dc cung ci hình thc hàng hóa, còn tín dc cung ci hình thc tin t, bao gm tin mt và bút t. [3] 1.1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: [16] 7 Tín dng ngân hàng thc hii hình thc tin t: cho vay bng tin t là loi hình tín dng ph bin, linh hong mng trong nn kinh t quc dân. Tín dng ngân hàng cho vay ch yu bng va các thành phn trong xã hi ch không phi hoàn toàn là vn thuc s hu cng i. Quá trình vng phát trin ca tín dc li vi s vng phát trin ca quá trình sn xut xã hi. a tín dng ngân hàng còn có mt s m ni bt so vi các hình thc khác là: Tín dng ngân hàng có th tha mãn mt cách tu v vn ca các tác nhân th nhân khác trong nn kinh t vì nó có th ng ngun vn bng tin nhàn ri trong xã h i nhiu hình thc khng ln; Tín dng ngân hàng có thi hn cho vay phong phú, có th cho vay ngn hn, trung hn dài hn do ngân hàng có th u chnh gia các ngun vn v ng nhu cu v thi hn vay; Tín dng ngân hàng có phm vi ln vì ngun vn bng tin là thích hp vi mng trong nn kinh t cho nhing vay. 1.1.3 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường: [3] Trong nn kinh t th ng, tín d t vai trò rt quan trc biu hin c th  Thúc đẩy kinh tế phát triển: Góp phu hòa vn t u, t n duy trì quá trình tái sn xuc ting xuyên liên tc. Là cu ni gia tit ki t kim gia n. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn tích tụ vốn: Nh ho ng ca các trung gian tài chính, các ngun vn tin t tm thi nhàn ri nm rng to thành các qu cho vay tp trung  ng nhu cu nn kinh t. Tuy nhiên, ngun vn tp trung này không phc cho vay ru cho mng trong xã ht cách tp trung vào nhng ngành sn xut then cht, nhng khu vc kinh t trm, 8 nhng doanh nghip sn xut có hiu qu,  ng ly toàn b nn kinh t phát trin. Nh hong ca các trung gian tài chính có hiu qu nên bn thân h có li nhun trong kinh doanh khách hàng ca các trung gian tài chính va m rng quy mô sn xut kinh doanh vc li nhun tng s vn ca xã h Góp phần tác động đến việc nâng cao chế độ hoạch toán kinh tế: Bn cht ca tín dng là có tính hoàn tr gm c vn gc li tc, do vy nó buc các ch th vay vn ph  n vic nâng cao hiu qu s dng vn vay, tit gim nâng cao doanh l va có kh  n gc, va có kh tr n lãi mà vn có li nhun. S thnh, kim tra, giám sát cht ch vic s dng vn vay ca ngân hàng n giúp các doanh nghip nâng cao ý thc chp hành nghiêm túc nguyên tc hoch toán kinh t: ly thu bù chi, có doanh li. Tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế, đối ngoại: Thông qua hong tài tr ngoy vic m rng quan h kinh t i ngo y mnh quá trình công nghip hóa, hi   t c. 1.1.4 Phân loại tín dụng: [2] Tín dng ngân hàng có th chia ra thành nhiu loi khác nhau tùy theo nhng tiêu thc phân loi khác nhau. 1.1.4.1 Phân loại theo mục đích tín dụng: Theo tiêu thc này, tín dng ngân hàng có th chia thành các lo - Cho vay phc v sn xup: Là hình thc cp tín dng cho KH, nhm mc  tr KH có thêm ngun v kinh doanh các mt hàng thuc ngành ngh p. - Cho vay tiêu dùng: Là loi hình cho vay nhm tài tr cho nhu cu chi tiêu ca i tiêu dùng bao gm cácnhân h  - Cho vay bng sn: Là loi hình cho vay tiêu dùng nhm tài tr cho nhu cu mua bng sn ca cá nhân h  9 - Cho vay nông nghip: Là loi hình cho vay nhm m tr khách hàng có thêm ngun v sn xut nông nghing trt, nuôi thy hi s - Cho vay kinh doanh xut nhp khu: Là lo    i vi KH là doanh nghip xut nhp khu, h tr cho các doanh nghip có thêm ngun v thun tin trong quá trình xut nhp khu hàng hóa. 1.1.4.2 Phân loại theo thời hạn tín dụng: Theo tiêu thc này, tín dng ngân hàng có th chia thành các lo - Cho vay ngn hn: Là loi cho vay có thi hn t m tr xung. Mc a long là nhm tài tr cho ving. - Cho vay trung hn: Là loi hình cho vay có thi hn trên c a loi cho vay này là nhm tài tr cho vin c nh. - Cho vay dài hn: Là loi hình cho vay có thi ha long là nhm tài tr u   1.1.4.3 Phân loại theo mức độ tín nhiệm của khách hàng: Theo tiêu thc này, tín dng ngân hàng có th chia thành các lo - Cho vay không có bm: Là loi hình cho vay không có tài sn th chp, cm c hoc bo lãnh ci khác mà ch da vào uy tín ca bn thân khách hàng vay v ra quynh cho vay. - Cho vay có bm: Là loi cho vay d các bm cho tin vay  chp, cm c hoc bo lãnh ca mt bên th ba nào khác. 1.1.4.4 Phân loại theo phương thức cho vay: Theo tiêu thc này, tín dng ngân hàng có th chia thành các lo - Cho vay theo món vay (cho vay tng ln): Là hình thc cp tín dng cho khách hàng mt ln trên mi hng vay vn ca khách hàng vi lãi sut, thi hn tr n s tinh. - Cho vay theo hn mc tín dng: Là hình thc cp tín dng cho KH, khi KH có nhu cu vay vn ch cn làm mt b h  vay trong mt k nhnh vi mc tín da thun. Ngân hàng s cp cho KH mt hn mc, ch gii h, không gii hn doanh s. Hình thc này ch áp di vi 10 ng xuyên, m dng vn rõ ràng tín nhim vi NH. Hình thc cho vay này hic ph bin  Vit Nam. 1.1.4.5 Phân loại theo phương thức trả nợ vay: Theo tiêu thc này, tín dng ngân hàng có th chia thành các lo - Cho vay ch có mt k hn tr n hay còn gi là cho vay tr n mt ln khi n. - Cho vay có nhiu k hn tr n hay còn gi là cho vay tr   ng th tr n gc lãi vay trùng nhau, s tin tr n mi k bng nhau, s tic tính trên s  gc s ngày thc t ca k hn tr n. - Cho vay tr n nhiu l hn n c th mà tùy kh tài chính c tr n bt k lúc nào. 1.1.5 Các loại hình tín dụng trong nền kinh tế: [3] N vào ch th tín dng thì tín dng có các hình thc sau: - Tín d i: Là quan h tín dng bng hàng hóa gia các doanh nghip trc tip sn xut hoc biu hii hình thc mua bán chu hàng hóa. - Tín dng ngân hàng: Là quan h tín dng bng tin gia mt bên là ngân hàng, các t chc tín dng khác vi mt bên là cá nhân, các doanh nghip, các công ty, các t chc kinh ti tín dc cung ci hình thc hàng hóa, còn tín dc cung ci hình thc tin t, bao gm tin mt bút t. - Tín dc: Là quan h tín dng bng tin t hoc bng hin vt gia mc vi m trang tri các khoi cho vay bng vic mua trái phiu Chính ph c hoc mua tín phiu Kho bc Nhà nc. 1.1.6 Quy trình tín dụng: [2] Quy trình tín dng là bng tng hp mô t  khi tip nhn nhu cu vay vn cn khi ngân hàng ra quynh cho vay, gii ngân [...]... đề tài đó là: Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Vĩnh Cửu; xây dựng mô hình hồi quy từ đó kiểm định các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng tại ngân hàng No&PTNT VN chi nhánh huyện Vĩnh Cửu 28 CHƯƠNG 2: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN... hợp tốt của mô hình căn cứ vào chỉ số: Pseudo R2 = Mc Fadden R2 = 1 – (LLFUR/LLFR) 1.2.4 Kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: Để kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, ta có thể vận dụng mô hình hồi quy Logit với biến phụ thuộc Y là hoạt động tín dụng của NHTM, biến độc lập X là các nhân tố ảnh hưởng đến. .. của đề tàikiểm định các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Vĩnh Cửu nên chương 1 cơ sở lý luận đề cập trọng tâm hai vấn đề chính là: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: Tìm hiểu về những nguyên tắc hoạt động, về chức năng vai trò những tác động của hoạt động tín dụng Từ đó, tìm thấy được sự cần thiết cũng như những lợi ích mà hoạt động tín dụng. .. cao hiệu quả hoạt động tín dụng 23 1.3 Hiệu quả tín dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại: 1.3.1 Hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại: [2] Trong các hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng thương mại, chính vì thế ngân hàng luôn chú trọng phát triển hoạt động tín dụng Hiệu quả tín dụng được thể hiện ở... thủ chặt chẽ các nguyên tắc bảo đảm tín dụng là một vấn đề rất quan trọng để phòng tránh được rủi ro tín dụng 1.2 Kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: 1.2.1 Ý nghĩa của kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến động tín dụng của ngân hàng thương mại: Kiểm định giả thuyết là một bài toán quan trọng trong đời sống cũng như trong thống kê, kiểm toán Ta... kiểm định mô hình các nhân tố này 1.2.2 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: [2] Trong hoạt động tín dụng có rất nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM, thể hiện qua sơ đồ sau: 19 Thói quen tâm lý của KH Phương án SXKD Khách hàng Mục đích sử dụng vốn Khả năng tài chính KH Quản lý của NH Hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM Quy trình tín. .. ảnh hưởng của các yếu tố giúp ngân hàng có cái nhìn khái quát toàn diện về hiệu quả hoạt động tín dụng Tùy thuộc vào từng thời điểm, từng tình huống cụ thể của từng ngân hàngcác yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng cũng khác nhau, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau Để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ta sẽ vận dụng mô hình hồi quy Logit với hỗ trợ... định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể hóa bằng văn bản số 927/TCCB /Ngân hàng Nông nghiệp ngày 16/08/1994 xác định: ... của Tổng Giám Đốc NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT VC với chức năng hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu NHNo&PTNT VC là chi nhánh trực thuộc hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Từ khi thành lập cho đến nay ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triện nông thôn như hiện nay Để đạt... như xã hội, ngân hàng đối với khách hàng được thể hiện theo sơ đồ sau: ho t đ n tn Xã hội n c Ngân hàng Khách hàng Sơ đồ 1.4: Hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (Nguồn: Giáo trình tín dụng thẩm định tín dụng - TS Nguyễn Minh Kiều, năm 2008 [2]) Chi tiết hiệu quả hoạt động tín dụng xem phụ lục 3 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: . 2 “KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU”. 2 ri ro tín dng. 1.2 Kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: 1.2.1 Ý nghĩa của kiểm định các nhân tố cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf, Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf, Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf

Từ khóa liên quan