Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx

11 568 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

Nhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 1Nhập môn Công nghệ Phần mềm(Introduction to Software Engineering)NhNhậập mônp mônCông nghCông nghệệPhPhầần mn mềềmm((IntroductionIntroductiontotoSoftware EngineeringSoftware Engineering))Chương 3. Thiết kế hệ thốngChương Chương 33. Thi. Thiếết kt kếếhhệệththốốngngPGS.TS. Phan Huy Khánhkhanhph29@gmail.com, phkhanh@dut.udu.vn2/2/6161Chương Chương 33. Thi. Thiếết kt kếếhhệệththốốngngaaKhKháái nii niệệm Thim Thiếết kt kếếHHệệththốống (TKHT)ng (TKHT)aaVai trò, nguyên lý vVai trò, nguyên lý vààcchất lượng TKHTaaQuy trQuy trìình thinh thiếết kt kếếhhệệththốốngngVVPhương phPhương phááp tp thihiếết kt kếếccấấu tru trúúc c VVPhương phPhương phááp p thithiếết kt kếế hư hướớng đng đốối tưi tượợngngaaThiThiếết kt kếếkikiếến trn trúúc phc phầần mn mềềmmaaThiThiếết kt kếếgiao digiao diệện n phphầần mn mềềmm3/3/6161KhKháái nii niệệm thim thiếết kt kếếhhệệththốốngngaaThiThiếết kt kếếhhệệththốống (TKHT) :ng (TKHT) :VVLLààthithiếết kt kếếccấấuuhhììnhnhphphầần cn cứứngngvvààccấấu tru trúúc phc phầần n mmềềmmđđểểccóóđưđượợcchhệệththốống thng thỏỏaamãnmãnccááccyêuyêuccầầuuđđềềra ra VVLLààthithiếếttkkếếccấấu tru trúúcc((What),What),khôngkhôngphphảảiillààthithiếếttkkếếLogicLogic((How)How)aaCCấấu tru trúúc phc phầần mn mềềm bao gm bao gồồm :m :VVChChứức năng xc năng xửửlýlýVVTTổổchchứức dc dữữliliệệuu4/4/6161Vai trò thiVai trò thiếết kt kếếhhệệththốốngngaaVai trò cVai trò củủa TKHT :a TKHT :VVCung cCung cấấp cp cáái nhi nhììn tn từừttổổng thng thểể đ đếến mn mứức chi tic chi tiếết ct củủa HTPMa HTPMVVLLàà phương ti phương tiệện đn đểể trao đ trao đổổi thông tin,i thông tin, đ đảảm bm bảảo cho chấất lưt lượợngngVVGiGiúúp ngưp ngườời phi pháát trit triểển dn dễễhihiểểu, du, dễễkikiểểm chm chứứng, bng, bảảo tro trììaaTKHT tTKHT tạạo ra to ra tậập cp cáác đơn thc đơn thểể chương tr chương trìình (mnh (môô--đunđun))theo mtheo mộột ct cấấu tru trúúc phân cc phân cấấp, p, tương ttương táác lc lẫẫn nhaun nhauaaĐĐểểnâng cao chnâng cao chấất lưt lượợng, khi TKHT cng, khi TKHT cầần xn xáác đc địịnh đưnh đượợc :c :VVChChứức năng vc năng vààmô hmô hìình dnh dữữliliệệu cu củủa ca cáác đơn thc đơn thểểVVCCáách thch thứức cc càài đi đặặt đơn tht đơn thểểVVTương tTương táác gic giữữa ca cáác đơn thc đơn thểể5/5/6161Nguyên lý cNguyên lý củủa TKHTa TKHTaaTKHT phTKHT phảải đi đảảm bm bảảo đưo đượợc :c :VVCCóóccáái nhi nhììn khn kháái qui quáát vt vềềhhệệththốống,ng,không bkhông bịịbbóóbubuộộc vc vàào co cáái nhi nhììn hn hạạn hn hẹẹppVVCCóóssựựllựựa cha chọọn tn từừnhinhiềều giu giảải phi phááp khp kháác nhauc nhauVVCCóóccấấu tru trúúc đơn thc đơn thểể, phân c, phân cấấp dp dễễddààng sng sửửa đa đổổiiVVCCóókhkhảả năng quay lui l năng quay lui lạại bưi bướớc phân tc phân tíích yêu cch yêu cầầuuVVKiKiểểm tra đưm tra đượợc sc sựựththỏỏa mãn ca mãn củủa ca cáác yêu cc yêu cầầuuaaBiBiểểu diu diễễn kn kếết qut quảảTKHT cTKHT cóóttíính nhnh nhấất qut quáán vn vààttíính tnh tíích hch hợợppVVCCáác đơn thc đơn thểểvvààccáác yêu cc yêu cầầu không cu không cóó tương tương ứứng mng mộộtt--mmộộttVVThiThiếết kt kếếdo nhido nhiềều ngưu ngườời tii tiếến hn hàành song songnh song songVVThThốống nhng nhấất quan đit quan điểểm sm sửửddụụng,ng,ththốống nhng nhấất giao dit giao diệện tương tn tương táácc6/6/6161CCấấu tru trúúc tc tổổng thng thểểccủủa ha hệệththốốngngaaCCấấu tru trúúc tc tổổng thng thểểccủủa ha hệệththốống thng thựực chc chấất lt lààmô tmô tảảccáác đơn thc đơn thểểvvààhohoạạt đt độộng cng củủa cha chúúngngaaMMỗỗi đơn thi đơn thểể::VVLLààdãy cdãy cáác lc lệệnh thnh thựực hic hiệện mn mộột cht chứức năng c năng (Function) n(Function) nàào đo đóóVVCCóóththểể đư đượợc biên dc biên dịịch đch độộc lc lậậppVVCCáác đơn thc đơn thểểccóóththểểccóóththểểggọọi li lẫẫn nhau qua cn nhau qua cáác giao dic giao diệện n VVGiao diGiao diệện ln lààdanh sdanh sáách cch cáác tham bic tham biếến (Arguments) n (Arguments) aaCCáác công cc công cụụthithiếết kt kếếththủủttụục thưc thườờng gng gặặp :p :VVMã giMã giảả, hay gi, hay giảảngngữữ ( (Pseudo Code)Pseudo Code)VVSơ đSơ đồồ(bi(biểểu đu đồồ) lu) luồồng (Flow Chart)ng (Flow Chart)VVBiBiểểu đu đồồ(diagram) Nassi(diagram) Nassi--ShneidermanShneidermanVVNgôn ngNgôn ngữữJava trong thiJava trong thiếết kt kếếweb (web (JSPJSP--Java Server Pages)Java Server Pages)Nhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 27/7/6161Giao diGiao diệện gin giữữa ca cáác đơn thc đơn thểểaaGiao diGiao diệện ln lààccáách liên kch liên kếết ct cáác đơn thc đơn thểể::VVQuQuảản lý tham bin lý tham biếến hn hìình thnh thứức/thc/thựực sc sựựvvààkkếết qut quảảtrtrảảvvềềVVTrao đTrao đổổi thông tin, hi thông tin, hạạn chn chếếddùùng chung dng chung dữữliliệệuuVVSSửửddụụng kng kỹỹthuthuậật che git che giấấu thông tinu thông tinaaƯu điƯu điểểm khi sm khi sửửddụụng kng kỹỹthuthuậật che git che giấấu thông tin :u thông tin :VVKhông cKhông cầần bin biếết ct cáách thch thứức cc càài đi đặặt tht thựực tc tếếmmộột đơn tht đơn thểểVVChChỉỉ quan tâm đ quan tâm đếến chn chứức năng vc năng vàà trao đ trao đổổi di dữữliliệệuuVVCho phCho phéép qup quảản lý cn lý cáác đơn thc đơn thểể đ độộc lc lậập, cp, cáác thic thiếết bt bịịvvààoo--rara……VVGiGiảảm him hiệệu u ứứng phng phụụmmỗỗi khi si khi sửửa đa đổổi đơn thi đơn thểểVVQuQuảản lý đưn lý đượợc tc tàài nguyên hi nguyên hệệththốốngng8/8/6161TTổổchchứức, cc, cấấu tru trúúc dc dữữliliệệuuaaCCấấu tru trúúc dc dữữliliệệu cu củủa ma mộột ht hệệththốống gng gồồm :m :VVCCáác thc thựực thc thểể, h, hay đay đốối tưi tượợng dng dữữliliệệuuVVMMốối quan hi quan hệệgigiữữa ca cáác thc thựực thc thểểVVCCáách bich biểểu diu diễễn cn cáác thc thàành phnh phầầnnaaCCáác mc mứức thic thiếết kt kếếccấấu tru trúúc dc dữữliliệệu :u :VVThiThiếết kt kếếmmứức ý nic ý niệệm, lôgicm, lôgicĐĐặặc tc tảảccáác thc thựực thc thểể//đđốối tưi tượợng dng dữữliliệệu vu vààquan hquan hệệ/k/kếết ht hợợppĐĐặặc tc tảảccáác đc đặặc tc tíính/thunh/thuộộc tc tíính, cnh, cáác khc khóóaaCCáác rc rààng bung buộộc vc vààttíính chnh chấất ct củủa quan ha quan hệệVVThiThiếết kt kếếmmứức vc vậật lýt lýMô tMô tảảccụụththểể(v(vậật lý) ct lý) cáác tc tệệp CSDLp CSDLCCáác kic kiểểu du dữữliliệệuuCCáác mic miềền gin giáátrtrịịvvààccáác rc rààng bung buộộc sc sửửddụụng dng dữữliliệệuu9/9/6161MMộột st sốốkhkháái nii niệệm thim thiếết kt kếế cơ s cơ sởởaaTrTrừừu tưu tượợng hng hóóa (Abstraction) :a (Abstraction) :VVTrTrừừu tưu tượợng hng hóóa da dữữliliệệu (thuu (thuộộc tc tíính)nh)VVTrTrừừu tưu tượợng hng hóóa tha thủủttụục (c (phương thphương thứức)c)VVTrTrừừu tưu tượợng hng hóóa đia điềều khiu khiểểnnaaLLààm mm mịịn :n :VVBiBiếến đn đổổi mô hi mô hìình thinh thiếết kt kếếtrtrừừu tưu tượợng thng thàành đơn thnh đơn thểểvvậật lýt lýaaThiThiếết kt kếế đơn th đơn thểể::VVCCụụththểểhhóóa cha chứức năng xc năng xửửlý vlý vààvvậận hn hàành dnh dữữliliệệu mu mỗỗi đơn thi đơn thểểaaKiKiếến trn trúúc :c :VVCCấấu tru trúúc tc tổổng thng thểểccủủa HTPMa HTPMaaThThủủttụục/hc/hààm :m :VVThuThuậật tot toáán thn thựực hic hiệện mn mộột cht chứức năng xc năng xửửlýlýaaChe dChe dấấu thông tin, ku thông tin, kíích hoch hoạạt ht hệệththốống qua giao ding qua giao diệệnn10/10/6161TrTrừừu tưu tượợng hng hóóa (Abstraction)a (Abstraction)aaTrTrừừu tưu tượợng hng hóóa :a :VVKhKháái nii niệệm cơ sm cơ sởở trong tư duy c trong tư duy củủa con ngưa con ngườờiiVVLLààququáátrtrìình nh áánh xnh xạạmmộột st sựựvvậật, hay hit, hay hiệện tưn tượợngngccủủa tha thếếgigiớới thi thựực thc thàành mnh mộột kht kháái nii niệệm logicm logicVVTTùùy theo nhu cy theo nhu cầầu mu mààccóónhinhiềều mu mứức khc kháác nhauc nhauaaVai trò cVai trò củủa tra trừừu tưu tượợng hng hóóa :a :VVCho phCho phéép tp tậập trung (p trung (tư duytư duy) ) đđểểgigiảải quyi quyếết vt vấấn đn đềềmmààkhông bkhông bậận tâm đn tâm đếến chi tin chi tiếếttVVBiBiểểu diu diễễn vn vấấn đn đềềbbằằng mng mộột ct cấấu tru trúúc tc tựựnhiênnhiên11/11/6161VVííddụụtrtrừừu tưu tượợng dng dữữliliệệu vu vààththủủttụụccTrừu tượng dữ liệuTrừu tượng thủ tục12/12/6161Bước đến gần cửaĐưa chìa khóa vào ổ xoayMở cửaBước qua cửa vào phòngĐóng cửa lạiBước đến gần cửaĐưa chìa khóa vào ổ xoayMở cửaBước qua cửa vào phòngĐóng cửa lạiLLààm mm mịịn tn từừng bưng bướớccNhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 313/13/6161Chất lượng TKHTMột TKHT tốt thường thể hiện được ba đặc trưng sau :a Tính rõ ràng, tường minh :V Triển khai được mọi yêu cầu mà khách hàng đòi hỏiV Tuân thủ các đặc tả trong kết quả phân tích hệ thốnga Tính dễ đọc, dễ hiểu :V Thiết kế có hướng dẫn, dễ đọc, dễ hiểucho người lập trình, người kiểm thử và người bảo trìa Tính đầy đủ, toàn vẹn :V Thiết kế cung cấp một bức tranh đầy đủ về HTPMhướng đến các yếu tố dữ liệu, chức năng xử lývà hành vi của hệ thống14/14/6161ĐĐộộ đo ch đo chấất lưt lượợng TKHTng TKHTaaĐĐộộ đo ch đo chấất lưt lượợng TKHT phng TKHT phụụthuthuộộc vc vàào bo bàài toi toáán cn cụụththểể,,không ckhông cóó phương ph phương phááp chungp chungaaĐĐộộ đo ch đo chấất lưt lượợng thưng thườờng ng ááp dp dụụng cho cng cho cáác đơn thc đơn thểểaaMMộột st sốố đ độộ đo ch đo chấất lưt lượợng thưng thườờng gng gặặp :p :VVMMứức đc độộghghéép np nốối gii giữữa ca cáác đơn thc đơn thểể(Coupling)(Coupling)VVMMứức đc độộkkếết dt díính ginh giữữa ca cáác thc thàành phnh phầầnnbên trong mbên trong mộột đơn tht đơn thểể(Cohesion(Cohesion))VVTTíính hinh hiểểu đưu đượợcc(Understandability)(Understandability)VVTTíính thnh thíích nghi đưch nghi đượợcc(Adaptability)(Adaptability)15/15/6161VVậận dn dụụng đng độộ đo đotrong TKHTtrong TKHTaaĐĐộộ đo gh đo ghéép np nốối (Coupling)i (Coupling)VVĐo khĐo khảả năng liên k năng liên kếết (t (trao đtrao đổổi di dữữliliệệu) giu) giữữa ca cáác đơn thc đơn thểểVVGhGhéép np nốối chi chặặt thưt thườờng gây khng gây khóóhihiểểu, khu, khóóssửửa đa đổổiido phdo phảải ti tíính hnh hếết mt mọọi liên ki liên kếết ct cóóththểể, d, dễễgây lgây lỗỗi lan truyi lan truyềềnnVVThThựực tc tếếnên ghnên ghéép np nốối li lỏỏng lng lẻẻo (Loose) co (Loose) cáác đơn thc đơn thểểaaĐĐộộ đo k đo kếết dt díính (Cohesion)nh (Cohesion)VVĐo sĐo sựựphphụụthuthuộộc lc lẫẫn nhau cn nhau củủa ca cáác thc thàành phnh phầầnntrong ctrong cùùng mng mộột đơn tht đơn thểểVVKKếết dt díính chnh chặặt (cao) tht (cao) thììttíính cnh cụục bc bộộ cao cao ((đđộộc lc lậập chp chứức năngc năng),),thưthườờng dng dễễhihiểểu, du, dễễssửửa đa đổổiiaaTiêu chuTiêu chuẩẩn cn củủa thia thiếết kt kếếttốốt : t : kkếết dt díính chnh chặặt, ght, ghéép np nốối li lỏỏngng16/16/6161MMứức đc độộghghéép np nốối i ccáác đơn thc đơn thểểGhGhéép np nốối thưi thườờngngGhGhéép np nốối di dữữliliệệuuGhGhéép np nốối nhãni nhãnGhGhéép np nốối đii điềều khiu khiểểnnLoose & BestLoose & BestStill very GoodStill very GoodOKOKOKOKGhGhéép np nốối chungi chungGhGhéép np nốối ni nộội dungi dungVery BadVery BadTight & WorstTight & Worst17/17/6161GhGhéép np nốối chungi chungaaTrongTrongghghéép np nốối chung ci chung cáác đơn thc đơn thểể::VVDDữữliliệệu trao đu trao đổổi thông qua bii thông qua biếến ton toààn cn cụục (Global Variables)c (Global Variables)VVLLỗỗi ci củủa ma mộột đơn tht đơn thểểnnààyyccóóththểểảảnh hưnh hưởởng đng đếến hon hoạạt đt độộng cng củủa đơn tha đơn thểểkhkhááccVVThưThườờng khng khóóssửửddụụng lng lạại ci cáác đơn thc đơn thểểĐơn thể AĐơn thể AĐơn thể BĐơn thể BĐơn thể CĐơn thể CBiến toàn cụcBiến toàn cụcĐơn thể gây lỗiĐơn thể chịu lỗi18/18/6161BBảảy my mứức đc độộkkếết dt díínhnhccáác đơn thc đơn thểểMọi thành phần của mỗi đơn thể chỉ nên thực hiện một chức năngMMọọi thi thàành phnh phầần cn củủa ma mỗỗi đơn thi đơn thểểchchỉỉnên thnên thựực hic hiệện mn mộột cht chứức năngc năngChChứức năngc năngTuTuầần tn tựựTruyTruyềền thôngn thôngThThủủttụụccThThờời đii điểểmmLôgicLôgicGGóóppHigh & BestHigh & BestOKOKStill OKStill OKNot Bad at AllNot Bad at AllStill Not Bad at AllStill Not Bad at AllStill Not Bad at AllStill Not Bad at AllLowest & Worst by FarLowest & Worst by Far1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.Nhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 419/19/6161GiGiảải thi thíích cch cáác loc loạại ki kếết dt díínhnh1.1.KKếết dt díính gnh góóp p (Coincidental Cohesion):(Coincidental Cohesion):Gom cGom cáác thc thàành phnh phầần không liên quan đn không liên quan đếến nhaun nhau2.2.KKếết dt díính lôgic nh lôgic (Logical Cohesion)(Logical Cohesion)GGồồm cm cáác thc thàành phnh phầần cn cóóccùùng chng chứức năng lôgicc năng lôgic3.3.KKếết dt díính thnh thờời đii điểểmm(Temporal Cohesion)(Temporal Cohesion)GGồồm cm cáác thc thàành phnh phầần hon hoạạt đt độộng cng cùùng thng thờời đii điểểmm4.4.KKếết dt díính thnh thủủttụụcc(Procedural Cohesion)(Procedural Cohesion)GGồồm cm cáác thc thàành phnh phầần thn thựực hic hiệện theo mn theo mộột tht thứứttựựxxáác đc địịnhnh5.5.KKếết dt díính truynh truyềền thôngn thông(Communicational Cohesion)(Communicational Cohesion)GGồồm cm cáác c ththàành phnh phầần truy cn truy cậập đp đếến cn cùùng tng tậập dp dữữliliệệuu6.6.KKếết dt díính tunh tuầần tn tựự(Sequential Cohesion)(Sequential Cohesion)CCáái ra ci ra củủa ma mộột tht thàành phnh phầần ln lààccáái vi vàào co củủa tha thàành phnh phầần tin tiếếp theop theo7.7.KKếết dt díính chnh chứức năngc năng(Functional Cohesion)(Functional Cohesion)GGồồm cm cáác c ththàành phnh phầần cn cùùng thng thựực hic hiệện mn mộột cht chứức năngc năng20/20/6161TTíính hinh hiểểu đưu đượợccaaTTíính hinh hiểểu đưu đượợc (Understandability)c (Understandability)ththểểhihiệện qua cn qua cáác tiêu chc tiêu chíí đ đạạt đưt đượợc cc củủa ha hệệththốốngngaaBao gBao gồồm cm cáác tiêu chc tiêu chíí::VVCCấấu tru trúúc rõ rc rõ rààng, chng, chặặt cht chẽẽVVThuThuậật tot toáán xn xửửlý dlý dễễhihiểểu, du, dễễtritriểển khain khaiVVCCấấu tru trúúc dc dữữliliệệu hu hợợp lýp lýVVGhGhéép np nốối li lỏỏng lng lẻẻooVVTTíính knh kếết dt díính caonh caoVVCCóóttàài lii liệệu giu giảải thi thíích, ch, hưhướớng dng dẫẫn chi tin chi tiếếtt21/21/6161TTíính thnh thíích nghi đưch nghi đượợccaaTTíính thnh thíích nghi đưch nghi đượợc (Adaptability)c (Adaptability)ththểểhihiệện qua cn qua cáác tiêu chc tiêu chíí đ đạạt đưt đượợc cc củủa ha hệệththốốngngaaBao gBao gồồm :m :VVTTíính tương thnh tương thíích :ch :KhKhảả năng s năng sửửa đa đổổi đưi đượợccTTáái si sửửddụụng đưng đượợccVVTTíính tnh tựựchchứứa :a :Không sKhông sửửddụụng thư ving thư việện bên ngon bên ngoààiiKhông xKhông xảảy nra mâu thuy nra mâu thuẫẫn vn vớới xu hưi xu hướớng tng táái si sửửddụụngng22/22/6161Quy trQuy trìình thinh thiếết kt kếếhhệệththốốngngaaQuy trQuy trìình thinh thiếết kt kếếhhệệththốống bao gng bao gồồm cm cáác bưc bướớc :c :VVPhân chia mô hPhân chia mô hìình phân tnh phân tíích thch thàành cnh cáác hc hệệththốống conng contheo nguyên lý theo nguyên lý chia đchia đểểtrtrịịVVTTììm sm sựự tương tranh tương tranh (Concurrency) c(Concurrency) cóóththểểxxảảy ray ragigiữữa ca cáác hc hệệththốống con trong hng con trong hệệththốốngngVVThiThiếết kt kếếgiao digiao diệện, hay giao tin, hay giao tiếếp vp vớới NSDi NSDVVChChọọn chin chiếến lưn lượợc cc càài đi đặặt, qut, quảản trn trịị cơ s cơ sởởddữữliliệệu (CSDL)u (CSDL)VVTTììm ngum nguồồn tn tàài nguyên chung vi nguyên chung vàà cơ ch cơ chếế đi điềều khiu khiểển truy cn truy cậậppVVXây dXây dựựng kng kịịch bch bảản sn sửửddụụng hng hệệththốốngngaaPhương phPhương phááp TKHT thưp TKHT thườờng đưng đượợc sc sửửddụụng hing hiệện nay :n nay :VVThiThiếết kt kếếccấấu tru trúúc (Structured Design)c (Structured Design)VVThiThiếết kt kếế hư hướớng đng đốối tưi tượợng (Objectng (Object--Oriented Design)Oriented Design)23/23/6161Phương phPhương phááp tp thihiếết kt kếếccấấu tru trúúccaaThiThiếết kt kếếccấấu tru trúúc mô tc mô tảả::VVCCấấu tru trúúc tc tổổng thng thểểccủủa ha hệệththốống gng gồồm cm cáác đơn thc đơn thểể, th, thàành phnh phầầnnVVGiao diGiao diệện, hay mn, hay mốối quan hi quan hệệ--tương ttương táác, gic, giữữa ca cáác đơn thc đơn thểểVVTTổổchchứức, cc, cấấu tru trúúc dc dữữliliệệuuaaKhông cKhông cầần phn phảải chi chỉỉra trong thira trong thiếết kt kếếccấấu tru trúúc :c :VVThThứứttựựththựực hic hiệện cn cáác đơn thc đơn thểểVVSSốốllầần thn thựực hic hiệện cho mn cho mỗỗi đơn thi đơn thểểVVChi tiChi tiếết thit thiếết kt kếếccủủa ta từừng đơn thng đơn thểểaaTrong thiTrong thiếết kt kếếccấấu tru trúúc, c, ngưngườời ta thưi ta thườờng sng sửửddụụngngbibiểểu đu đồồccấấu tru trúúc (Structure Chart)c (Structure Chart)24/24/6161TTổổchchứức đơn thc đơn thểểaaKhKháái nii niệệm đơn thm đơn thểểddựựa trên quan đia trên quan điểểm m chia đchia đểểtrtrịị::VVMMỗỗi đơn thi đơn thểểththựực hic hiệện mn mộột công vit công việệc nc nàào đo đóóVVKKíích cch cỡỡ đơn th đơn thểể nên đư nên đượợc quyc quyếết đt địịnhnhddựựa trên kha trên kháái nii niệệm đm độộc lc lậập chp chứức năng c năng ::aaƯu điƯu điểểm :m :VVGiGiảảm đm độộphphứức tc tạạppVVCCụục bc bộộ, d, dễễssửửa đa đổổi nên di nên dễễttáái si sửửddụụngngVVCCóókhkhảả năng ph năng pháát trit triểển song songn song songĐơn thểNội dung ?Nội dung ?Kích cỡ ?Kích cỡ ?Nhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 525/25/6161Chi phChi phííccủủa PP chiaa PP chiađđểểtrtrịịaaĐĐộộphphứức tc tạạp PP chia đp PP chia đểểtrtrịị đư đượợc tc tíính tonh toáán như saun như sau::VVGiGiảảssửửbbàài toi toáán n PPssửửddụụngngddddữữliliệệuuVVGGọọi i ττ(d(d))llààththờờiigiangianththựựcchihiệệnnphphééppttíínhnhtrêntrênddddữữliliệệuuVVBBààiitotoáánnđưđượợccchiachiararaththàànhnhkkbbààiitotoáánnnhnhỏỏhơnhơngigiốốngngnhaunhauaaGiGiảảssửửd d chiachiahhếếttchochok, k, khikhiđđóó::VVττ(d(d) = k * ) = k * ττ(d/k(d/k) + ) + C(kC(k, d), d)VVVVớớiiC(kC(k, d), d)llààththờờiigiangianccầầnnthithiếếttđđểểhohoàànnththàànhnhrrááppnnốốiittấấttccảảkkbbààiitotoáánnnhnhỏỏhơnhơngigiốốngngnhaunhauaaRõRõrrààngng, , kkccààngngllớớnnththììththờời gian ci gian cầần thin thiếết cho t cho C(k, d)C(k, d)ccũũngngtăngtăngtheotheo26/26/6161LLậậppluluậậnnvvềềđđộộphphứứccttạạppchiachiađđểểtrtrịịaaGiGiảảssửửchochobbààiitotoáánnP P ssửửddụụngngPP PP chiachiađđểểtrtrịịaaChoChohaihaihhààmm::VVC(P) C(P) llààđđộộphphứứccttạạppccảảmmnhnhậậnnđưđượợccccủủaaPPVVE(P) E(P) llààđđộộccốốggằằngngtheotheoththờờiigiangianđđểểgigiảảiiPPaaKhiKhiđđóó, , nnếếuuPP11vvààPP22llààhaihaibbààiitotoáánn((đơnđơnththểể) ) ththììC(PC(P11) > C(P) > C(P22) ) →→E(PE(P11) > E(P) > E(P22))aaThThựựccttếế::VVC(PC(P11+ P+ P22) > C(P) > C(P11) + C(P) + C(P22))aaTTừừđđóó::VVE(PE(P11+ P+ P22) > E(P) > E(P11) + E(P) + E(P22))27/27/6161MôMôhhììnhnhttíínhnhđđộộphphứứccttạạppchiachiađđểểtrtrịịTTổổngngchi chi phphííMiMiềềnnchi chi phphííttốốiithithiểểuuChi Chi phphííchochossựựccốốggắắngngChi Chi phphííchochogiaogiaodidiệệnn, , rrááppnnốốiiSSốốccááccđơnđơnththểểkkChi Chi phphííđơnđơnththểểττ(d(d) ) CCầần xn xáác đc địịnh snh sốố đơn th đơn thểểttốối ưui ưu28/28/6161ThiThiếết kt kếế hư hướớng đng đốối tưi tượợng (ng (HĐTHĐT))aaThiThiếết kt kếế HĐT HĐT ::VVHiHiệện nay trn nay trởởnên phnên phổổbibiếến,n,llààgigiảải phi phááp cho cp cho cáác hc hệệththốống lng lớớn, phn, phứức tc tạạppVVllààmmộột ct cáách tich tiếếp cp cậận khn kháác vc vớới thii thiếết kt kếế hư hướớng thng thủủttụụccaaThiThiếết kt kếế HĐT nh HĐT nhììn nhn nhậận hn hệệththốống theo quan đing theo quan điểểm :m :VVHHệệththốống lng lààttậập cp cáác đc đốối tưi tượợng tương tng tương táác vc vớới nhaui nhauVVMMỗỗi đi đốối tưi tượợng đng đóóng gng góói hai thi hai thàành phnh phầần :n :ThuThuộộc tc tíính (dnh (dữữliliệệu) vu) vàà phương th phương thứức (xc (xửửlý dlý dữữliliệệu)u)VVTương tTương táác gic giữữa ca cáác đc đốối tưi tượợng bng bằằng cng cáách truych truyềền thông bn thông bááoohay thông đihay thông điệệp (Messages)p (Messages)VVCCáác đc đốối tưi tượợng cng cóóththểểkkếếththừừa nhaua nhau29/29/6161So sSo sáánh vnh vớới thii thiếết kt kếế hư hướớng thng thủủttụụccaaTrong thiTrong thiếết kt kếế hư hướớng thng thủủttụục :c :VVCCấấu tru trúúc dc dữữliliệệu/CSDL du/CSDL dùùng chung cho cng chung cho cảảhhệệththốốngngVVMMọọi thi thủủttụục thao tc thao táác trên CSDL chung cc trên CSDL chung cóóchung trchung trạạng thng thááiiVVMMộột tht thủủttụục gây lc gây lỗỗi trên di trên dữữliliệệu đang xu đang xửửlý,lý,hohoặặc sc sửửa đa đổổi mi mộột tht thủủttụục cc cóóththểểlan truylan truyềền,n,ảảnh hưnh hưởởng sang cng sang cáác thc thàành phnh phầần khn kháác cc củủa ha hệệththốốngngaaHHạạn chn chếế::VVThay đThay đổổi ci cấấu tru trúúc dc dữữliliệệu du dẫẫn đn đếến thay đn thay đổổi ti tổổng thng thểểhhệệththốống,ng,do đdo đóóccầần tn tổổchchứức tc tốốt dt dữữliliệệu u VVVVớới ci cáác hc hệệththốống cng cààng lng lớớn, cn, cààng phng phứức tc tạạp,p,viviệệc bc bảảo tro trììccààng khng khóó khăn khăn, chi ph, chi phííccààng caong cao30/30/6161Ưu điểm của thithiếết kt kếế HĐT HĐTaaThiThiếết kt kếế HĐT ph HĐT phùùhhợợp cho cp cho cáác hc hệệththốống lng lớớn, phn, phứức tc tạạppaaCCáác ưu đc ưu đểểm nm nổổi bi bậật :t :VVĐĐảảm bm bảảo to tíính đnh độộc lc lậập dp dữữliliệệuudo sdo sửửddụụng cng cáác nguyên lý đc nguyên lý đóóng gng góói, che di, che dấấu thông tin :u thông tin :VVCCáác c đối tượng là các ththựực thc thểểhohoạạt đt độộng đng độộc lc lậập, p, ccụục bc bộộVVTrao đTrao đổổi di dữữ liệu qua truyền thông, nguyên lý đa V Có khả năng kế thừa, dùng lại đượcVVDDễễhihiểểuuV Dễ bảo trìNhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 631/31/6161KhKháái nii niệệm kim kiếến trn trúúc phc phầần mn mềềmmaaKiKiếến trn trúúc phc phầần mn mềềm (KTPM) :m (KTPM) :VVMô tMô tảảccấấu tru trúúc tc tổổng thng thểểccủủa ma mộột pht phầần mn mềềm m VVThThểểhihiệện dn dạạng mng mộột bit biểểu đu đồồphân cphân cấấp gp gồồm cm cáác thc thàành phnh phầầnnvvààmmốối quan hi quan hệệgigiữữa cha chúúngngVVCho phCho phéép nhp nhììn hn hệệththốống theo nhing theo nhiềều gu góóc nhc nhììn khn kháác nhau :c nhau :GGóóc nhc nhììn tn tĩĩnhnhGGóóc nhc nhììn đn độộngngGGóóc nhc nhììn dn dữữliliệệuuGGóóc nhc nhììn trin triểển khain khaiaaKiKiếến trn trúúc phc phầần mn mềềm đưm đượợc đc đặặc tc tảảngay tngay từừ giai đo giai đoạạn đn đầầuuccủủa thia thiếết kt kếếhhệệththốốngng32/32/6161CCáác bưc bướớc thic thiếết kt kếếkikiếến trn trúúc phc phầần mn mềềmmaaGGồồm cm cáác bưc bướớc :c :VVCCấấu tru trúúc hc hóóa ha hệệththốống :ng :Phân chia hPhân chia hệệththốống thng thàành cnh cáác hc hệệ con con (Sub(Sub--System)System) đ độộc lc lậậppXXáác đc địịnh giao dinh giao diệện trao đn trao đổổi thông tin gii thông tin giữữa cha chúúngngVVMô hMô hìình hnh hóóa đia điềều khiu khiểển :n :XXáác lc lậập mô hp mô hìình đinh điềều khiu khiểển n gigiữữa ca cáác thc thàành phnh phầần khn kháác nhau cc nhau củủa ha hệệththốốngngVVPhân rã thPhân rã thàành cnh cáác đơn thc đơn thểể::Phân rã cPhân rã cáác hc hệệcon thcon thàành cnh cáác đơn thc đơn thểểaaQuQuáátrtrìình thinh thiếết kt kếếttạạo ra co ra cáác mô hc mô hìình kinh kiếến trn trúúc khc kháác nhauc nhau33/33/6161CCáác mô hc mô hìình kinh kiếến trn trúúccaaMMỗỗi mô hi mô hìình kinh kiếến trn trúúc bic biểểu diu diễễn mn mộột ct cáách nhch nhììn hn hệệththốốngngaaGGồồm cm cáác mô hc mô hìình :nh :VVKiKiếến trn trúúc dc dữữliliệệu tu tậập trung (Datap trung (Data--Centered Architectures)Centered Architectures)VVKiKiếến trn trúúc khc kháách / dch / dịịch vch vụụ(Client(Client--Server Architectures)Server Architectures)VVKiKiếến trn trúúc phân tc phân tầầng (Layered Architectures)ng (Layered Architectures)VVKiKiếến trn trúúc gc gọọi vi vààtrtrảảllạại (Call and Return Architectures)i (Call and Return Architectures)VVKiKiếến trn trúúc luc luồồng dng dữữliliệệu (Data Flow Architectures)u (Data Flow Architectures)VVKiKiếến trn trúúc hưc hướớng đng đốối tưi tượợng (Objectng (Object--Oriented Architectures)Oriented Architectures)34/34/6161KiKiếến trn trúúc dc dữữliliệệu u ttậập trungp trungaaCCáác c ứứng dng dụụng (phng (phầần mn mềềm khm kháách) khch) kháác nhauc nhauccùùng dng dùùng chung, cng chung, cùùng chia sng chia sẻẻmmộột kho dt kho dữữliliệệu tu tậập trungp trungKho dữ liệutập trung(DB Repository)Kho dKho dữữliliệệuutập trung(DB Repository)Ứng dụng 1Ứng dụng 1Ứng dụng 2Ứng dụng 2Ứng dụng nỨng dụng n……35/35/6161ĐĐáánh ginh giáákikiếến trn trúúc dc dữữliliệệu tu tậập trungp trungaaƯu điƯu điểểmmVVTiTiệện ln lợợi cho chia si cho chia sẻẻddữữliliệệu lu lớớnnVVCCáác c ứứng dng dụụng sng sửửddụụng kho DL không cng kho DL không cầần bin biếết dt dữữliliệệuuđưđượợc tc tạạo ra, co ra, cậập nhp nhậật vt vààququảản lý như thn lý như thếếnnààooaaNhưNhượợc đic điểểmmVVCCáác hc hệệcon phcon phảải tuân theo mô hi tuân theo mô hìình dnh dữữliliệệu cu củủa khoa khoVVViViệệc quc quảản lý kho DL khn lý kho DL khóó khăn khăn, ph, phứức tc tạạp, chi php, chi phíí đ đắắt đt đỏỏVVKhKhóóccóóchchíính snh sáách quch quảản lý DL riêng cho cn lý DL riêng cho cáác hc hệệconconVVKhKhóóphân bphân bốốddữữliliệệu mu mộột ct cáách hich hiệệu quu quảảgigiữữa ca cáác c ứứng dng dụụng ng 36/36/6161Mô hMô hìình kinh kiếến trn trúúc c khkháách/dch/dịịch vch vụụaaGiGiữữa ca cáác mc mááy khy kháách (chch (chạạy cy cáác c ứứng dng dụụng Clients)ng Clients)vvààccáác mc mááy dy dịịch vch vụụ(Server) l(Server) lààhhệệththốống mng mạạng ng Nhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 737/37/6161ĐĐáánh ginh giáákikiếến trn trúúc c khkháách/dch/dịịch vch vụụaaƯu điƯu điểểmmVVPhân phPhân phốối di dữữliliệệu tru trựực tic tiếếppVVSSửửddụụng hing hiệệu quu quảảmmạạng, tng, tậận dn dụụng đưng đượợc nhic nhiềều lou loạại thii thiếết bt bịịVVDDễễddààng mng mởởrrộộng, nâng cng, nâng cấấp, thêm mp, thêm mớới di dịịch vch vụụaaNhưNhượợc đic điểểmmVVCCáác hc hệệcon dcon dùùng cng cấấu tru trúúc dc dữữliliệệu khu kháác nhau,c nhau,không chia skhông chia sẻẻ đư đượợc vc vớới nhau,i nhau,trao đtrao đổổi di dữữliliệệu cu cóóththểểkhông hikhông hiệệu quu quảảVVQuQuảản lý n lý ởởccáác mc mááy dy dịịch vch vụụnhinhiềều khi tru khi trùùng lng lặặp, p, dư thdư thừừaaVVKhKhóóququảản lý n lý ứứng dng dụụng,ng,khkhóóttììm mm mááy dy dịịch vch vụụrrỗỗi đi đểểgigiảảm chi phm chi phííchchờờ đ đợợi phi phụục vc vụụ38/38/6161Mô hMô hìình kinh kiếến trn trúúc phân tc phân tầầngng39/39/6161KiKiếến trn trúúc phân tc phân tầầngngaaBBảản chn chấất kit kiếến trn trúúc phân tc phân tầầng :ng :VVPhân rã hPhân rã hệệththốống thng thàành cnh cáác tc tầầng,ng,mmỗỗi ti tầầng lng lààmmộột tt tậập hp hợợp cp cáác dc dịịch vch vụụkhkháác nhauc nhauVVDDùùng đng đểểmô hmô hìình hnh hóóa giao dia giao diệệnnccủủa ca cáác phân hc phân hệệ(Sub(Sub--Systems)Systems)VVTrTrợợgigiúúp php pháát trit triểển cn cáác tc tầầng, khi giao ding, khi giao diệện mn mỗỗi ti tầầng thay đng thay đổổi i ththììchchỉỉảảnh hưnh hưởởng tng tớới ci cáác tc tầầng ling liềền kn kềềaaĐĐặặc đic điểểm kim kiếến trn trúúc phân tc phân tầầng :ng :VVGiGiúúp bp bảảo tro trìì, c, cậập nhp nhậật ht hệệththốống dng dễễddààngngVVKhông phKhông phảải hi hệệththốống nng nàào co cũũng dng dễễddààng xây dng xây dựựng đưng đượợcckikiếến trn trúúc phân tc phân tầầngng40/40/6161LLợợi i íích cch củủa kia kiếến trn trúúc phân tc phân tầầngngaaTrong cTrong cáác c ứứng dng dụụng mng mạạng :ng :VVCCáác giao thc giao thứức đưc đượợc phân theo tc phân theo tầầng,ng, đ đểểgigiảảm bm bớớtttrao đtrao đổổi thông tin gii thông tin giữữa ca cáác thc thựực thc thểểtrong mtrong mộột ht hệệththốốngngApplicationLayerPhysicalLayerOptical FiberCoaxEtherLogic Layer41/41/6161Kiến trúc phân tầng OSIa Mô hình OSI hay mô hình tham chiếukết nối các hệ thống mởa Tiếng Anh : Open Systems Interconnection Reference Model,(viết gọnOSI ModelhoặcOSI Reference Model)42/42/6161KiKiếến trn trúúc lôgic : can thic lôgic : can thiệệp vp vàào ho hệệ đi điềều hu hàành,nh,ccáác phc phầần mn mềềm phm pháát trit triểển hn hệệththốống, Utilities, Midleware ng, Utilities, Midleware KiKiếến trn trúúc phc phầần mn mềềm : phm : pháát trit triểển n ứứng dng dụụng web, Windows ng web, Windows Phân tPhân tầầng/lng/lớớp trong thip trong thiếết kt kếếhhệệththốốngngKiKiếến trn trúúc phc phầần cn cứứng : can thing : can thiệệp vp vàào ho hệệththốống vng vậật lý ct lý củủa ma mááy y NSDNSDMMááyyGiao tiGiao tiếếp vp vớới NSDi NSDHHệệththốống CSDL/CS Tri Thng CSDL/CS Tri ThứứccCCáác công cc công cụụxxửửlýlý(th(thủủttụục, hc, hààm )m )1.A1.A1.B1.B1.C1.C2.A2.A2.B2.B2.C2.C3.A3.A3.B3.B3.C3.CNhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 843/43/6161Kiến trúc gọi và trả lạia Trong kiến trúc gọi - trả lại :V Bao gồm chương trình chính (Main Program)và các chương trình con (Sub-Program)V Các hệ thống con chia thành những đơn thể (Modules)V Một đơn thể là một thành phần của hệ thống,phối hợp với những thành phần khác để cung cấp dịch vụV Mỗi hệ thống con có vai trò hoạt động độc lập,không phụ thuộc vào dịch vụdo các hệ thống con khác cung cấp 44/44/6161Mô hMô hìình kinh kiếến trn trúúc gc gọọi vi vààtrtrảảllạạii45/45/6161Kiến trúc luồng dữ liệua Ví dụ hệ thống xử lý đơn mua hàng46/46/6161Thiết kế giao diệna Thiết kế giao diện gồm các nội dung :V Vai trò, tầm quan trọngV Tiến trình thiết kế giao diện chungV Tiến trình thiết kế giao diện làm mẫuV Nguyên tắc thiết kế giao diệnV Thiết bị và kiểu tương tácV Các loại giao diện truyền thốngV Các hình thức tương tácV Một số vấn đề thiết kế47/47/6161Vai trò, tầm quan trọnga Thiết kế giao diện :V Một khâu không thể thiếu trong thiết kế hệ thống,NSD thường đánh giá phần mềm qua giao diệnV Che dấu chi tiết kỹ thuật bên trong hệ thốngV Kết hợp 3 mặt : công thái học, chức năng, công nghệa NSD làm việc với hệ thống thông qua giao diệna Giao diện trợ giúp NSD làm việc với khả năng của họV Giao diện trợ giúp tốt, NSD dễ thành côngV Giao diện thiết kế nghèo nàn làm NSD khó khăn, dễ mắc lỗia Giao diện thiết kế tồi là một trong nhiều lý dodẫn đến phần mềm không được sử dụng48/48/6161Tiến trình thiết kế giao diện chungNhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 949/49/6161Tiến trình thiết kế giao diện làm mẫu50/50/6161Nguyên tắc thiết kế giao diệna Cần phản ảnh vào giao diện khi thiết kế :V Kinh nghiệm, năng lực, nhu cầu của NSDV Khả năng dùng bàn phím, chuột,…V Sở thích, văn hóa, lứa tuổi : mầu sắc, ngôn ngữ…V Tính thẫm mỹ, khoa họcV Tính công thái học, đắc nhân tâma Những điểm chú ý :V Giải quyết tốt hạn chế về mặt vật chất, tinh thần của NSD(trí nhớ kém, thao tác vụng về, dễ mắc lỗi…)V Tốc độ phản ứng, khả năng nhớ thao tác của NSD …a Luôn bao gồm việc làm bản mẫu để NSD đánh giá51/51/6161MMộột st sốốyêu cyêu cầầu khu kháácca Giao diện cần đảm bảo cho NSD :V Tính thân thiện :về thuật ngữ, khái niệm, thói quen, trình tự nghiệp vụV Tính nhất quán :về vị trí hiển thị, câu lệnh, lệnh đơn, biểu tượng, màu sắc…V Ít gây ngạc nhiênV Có cơ chế phục hồi tình trạng trước lỗiV Cung cấp kịp thời phản hồi và trợ giúp mọi lúc, mọi nơiV Tiện ích tương tác đa dạng52/52/6161Thiết bị và kiểu tương táca Thiết bị tương tácV Màn hìnhV Bàn phímV Mouse, bút từ, V Màn hình cảm biếnV Mic / SpeakerV Smart cards,…V Bóng xoaya Các kiểu tương tácV Thao tác trực tiếpV Chọn thực đơnV Chọn biểu tượngV Điền vào mẫu biềuV Ngôn ngữ lệnhV Ngôn ngữ tự nhiên53/53/6161Các loại giao diệnaaCho đCho đếến nay, n nay, giao diện đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhờ :V Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần cứngV Tiến bộ của Khoa học-Công nghệV Sự phát triển của tư duy con người,kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong cuộc sốnga Người ta thường chia ra hai loại giao diện :V Giao diện truyền thống cho các ứng dụng trên các HĐHUnix, Linux, MS-DOS… trước đâyV Giao diện đồ họa (GUI – Grapic User Interface)54/54/6161Giao diện truyền thốnga Thường dùng cho các hệ thống tương tác đơn nhiệm,là phương thức tương tác có sớm nhấta Cách làm việc là nhập lệnh/dữ liệu trực tiếp từ bàn phímthông qua các dòng lệnha Bản chất của giao diện truyền thống :V Thực hiện thông qua các hàm/thủ tục thư viện của ngôn ngữV Có khả năng tổ hợp lệnh để tạo các lệnh phức tạp (Macro)V Phối hợp các Filter, tạo các lô xử lý (Batch)V Có thể lập trình qua Shell (chẳng hạn HĐH Unix) V Có thể tự động hóaV It tiêu tốn tài nguyên, nguồn lực của hệ thốngNhap Mon CNPM - Ch.3 Thiết kế HT 1055/55/6161ĐĐáánh ginh giáá giao diện truyền thốnga Ưu điểm của giao diện truyền thốngV Lập trình đơn giảnV Dễ cài đặt hớn so với GUIa Hạn chế :V Thao tác thực hiện tuần tựV Khó sửa lỗi thao tác trước đóV Không phù hợp với NSD ít kinh nghiệmV Khó học, khó nhớV Dễ nhầmV Đòi hỏi kỹ năng sử dụng bàn phím56/56/6161VVííddụụ giao diện truyền thốngaaHĐH MSHĐH MS--DOS vDOS vààccáác c ứứng dng dụụng trưng trướớc đâyc đây57/57/6161Giao diện đồ họaa Giao diện đồ họa, GUI (Graphic User Interface)V Nảy sinh khi khi nâng cấp một hệ điều hànhV Phát triển mạnh mẽ, trở nên phổ cập, quen thuộctừ khi công nghệ màn hình phát triển, có độ phân giải caoa Liên quan đến GUI, người ta xây dựng chuẩn giao diệnlập trình ứng dụng API (Application Programming Interface)a Giao diện đồ họa có 2 hình thức tương tác chủ yếu :V Tương tác trực tiếpV Tương tác gián tiếpa Tham khảo trang web : http://www.tinhte.vn/threads/673107/58/58/6161Ví dụ tương tác trực tiếp59/59/6161–Ví dụ tương tác gián tiếp60/60/6161CCáác hc hìình thnh thứức giao dic giao diệệnnaaCCóóba hba hìình thnh thứức tc tạạo giao dio giao diệện :n :VV““KKééo tho thảả””truytruyềền thn thốống (Popng (Pop--Up Menu) : cheUp Menu) : che--hihiệệnn Thư Thườờng gng gặặp trong cp trong cáác c ứứng dng dụụng Windows ng Windows VV““DuyDuyệệtt””trên trang web (Web Browser)trên trang web (Web Browser)VVLiLiệệt (hit (hiệện) tn) tấất ct cảả(trong ch(trong chừừng mng mựực cc cóóththểể) ) theo kitheo kiểểu giao diu giao diệện truyn truyềền thn thốốngngHệ thống Cập nhật Thống InXem Trợ giúpHệ thống Cập nhật Thống InXem Trợ giúpLịch công tácMáy tínhCài đặtTrò chơiThoátLịch công tácMáy tínhCài đặtTrò chơiThoátKhoaPhòng mổBác sĩBệnh nhânSổ theo dõi mổKhoaPhòng mổBác sĩBệnh nhânSổ theo dõi mổTình hình mổDS Bệnh nhânTình hình mổDS Bệnh nhânThángQuýNămThángQuýNămGiới thiệuHướng dẫnGiới thiệuHướng dẫnFileUpdateProcess View/Print Help[...]... trong cửa sổ Tương tác trực tiếp với thông tin: soạn thảo; nhập dữ liệu vào các form… NSD nhận được kết quả thao tác tức thời Hạn chế : Lập trình phức tạp, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao Cài đặt phức tạp, đòi hỏi mội trường đồ họa tương thích Tiêu tốn tài nguyên phần cứng 61/61 61/61 Nhap Mon CNPM - Ch .3 Thiết kế HT 11 . Nhap Mon CNPM - Ch .3 Thiết kế HT 1Nhập môn Công nghệ Phần mềm (Introduction to Software Engineering)NhNhậập mônp môn Công ngh Công nghệệPhPhầần. mềềmm((IntroductionIntroductiontotoSoftware EngineeringSoftware Engineering)) Chương 3. Thiết kế hệ thống Chương Chương 3 3. Thi. Thiếết kt kếếhhệệththốốngngPGS.TS.
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx, Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx, Công nghệ phần mềm - Chương 3 thiết kế hệ thống pptx

Từ khóa liên quan