ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1) LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng ppt

1 270 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

TRƯỜNG CĐDL CNTT TP.HCM ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1)Khoa CNTT LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng.* * * (TG 90 phút – Được xem tài liệu)Bài 1: a) Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng((p ∨ q) → r) ∨ ((p ∨ q) ∧ ┐r)b) Cho biết chân trị và viết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau (x,y là các biến số thực)∀x ∃y : (x2=y2) ∧ (x ≠ y)Bài 2: Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool có biểu đồ Karnaugh sau:1 1 1 11 1 11 1 1Bài 3: Một đơn đồ thị phẳng liên thông có 5 mặt, tất cả các đỉnh đều có bậc 3. Tìm số đỉnh, số cạnh và vẽ đồ thị.Bài 4: Cho đơn đồ thị có hướng G=(V,E) có ma trận trọng số như sau (dấu - là giữa 2 đỉnh không có cung):1 2 3 4 5 6 71 0 -4- -- 302 5 010-16- -3 - - 06- -274 - - - 0 7 -205 - - - - 0 3116 - - - - - 0 77 - - - - - - 0Vẽ đồ thị G ở dạng phẳng. Thể hiện sự hoạt động của thuật toán Dijkstra với đồ thị trên, để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến các đỉnh còn lại. Liệt kê các lộ trình này.Hết. . (dấu - là giữa 2 đỉnh không có cung): 1 2 3 4 5 6 7 1 0 - 4 - - - 302 5 0 10 - 16 - - 3 - - 06 - - 274 - - - 0 7 - 205 - - - - 0 3 11 6 - - - - - 0. CĐDL CNTT TP.HCM ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1) Khoa CNTT LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng. * * * (TG 90 phút – Được xem tài liệu)Bài 1: a) Chứng minh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1) LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng ppt, ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1) LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng ppt, ĐỀ THI MÔN TRR & LTDT - LẦN 1 (Đề 1) LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng ppt