Đề kiếm tra toán cao cấp 2012 pptx

1 292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ – Chép đề trước khi làm.ĐỀ 1 (ĐỀ LẺ)Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng((a ∨ b) → (b∨ c)) ∨ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c)Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có nhiều nhất 2 bit bằng 0Bài 3: Cho hàm Bool sau:F(x,y,z,t) = xyz + xyzt + xyzt + xyzt + xyz+ xyza) Vẽ biểu đồ K của hàm trên.b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.ĐỀ 2 (ĐỀ CHẴN)Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng sai((a ∨ b) → (b∨ c)) ∧ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c)Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 9 bit, sao cho có ít nhất 2 bit bằng 0Bài 3: Cho hàm Bool sau:F(x,y,z,t) = xyzt + xyzt + xyz+ xyz + xyz + xyzta) Vẽ biểu đồ K của hàm trên.b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.Hết . BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ – Chép đề trước khi làm.ĐỀ 1 (ĐỀ LẺ)Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng((a ∨ b) → (b∨. trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.ĐỀ 2 (ĐỀ CHẴN)Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng sai((a ∨ b) → (b∨ c)) ∧ ((a ∨ b) ∧
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiếm tra toán cao cấp 2012 pptx, Đề kiếm tra toán cao cấp 2012 pptx, Đề kiếm tra toán cao cấp 2012 pptx

Từ khóa liên quan