0411097-0411067 pptx

81 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

MỤC LỤCGiới thiệu Lời cám ơn I. Mục Tiêu Phạm Vi Đề Tài 1. Mục tiêu 2. Phạm vi II. Phân Tích 1. Phát hiện Thực Thể 2. Mô hình ERD 3. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 4. Mô tả chi tiết các quan hệ III. Thiết kế Giao diện và Phân Tích Thiết Kế Xử Lý 16IV. Bảng Phân Công Công Việc 841GIỚI THIỆU:Tin học ngày này đã trở thành một công cụ đắc lực của con người trong rất nhiều lónhvực: Giáo dục, khoa học, kỹ thuật… đặc biệt là việc áp dụng những tiến bộ của ngành côngnghệ thông tin trong việc quản lý một doanh nghiệp đã giúp cho người quản trò tiết kiệmđược rất nhiều tiền bạc cũng như là thời gian.Thông qua việc thực hiện đồ án này, chúng tôi đề xuất ý kiến áp dụng tin học hóa trongquản lý việc gia công đồ gỗ nội thất cho công ty TNHH Tân Mai. Nhằm giúp cho công việccủa người quản lý được nhẹ nhàng hơn.2LỜI CẢM ƠN:Chúng em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh, giảng viện bộ môn Phân tíchthiết kế hệ thống thông tin trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên đã tận tình hướng dẫn chỉ bảotrong suốt quá trinh học tập bộ môn này, thầy đã cho chúng em những kiến thức hết sứcquý báu trong công việc thực hiện đồ án này.Trong quá trình thực hiện, vì kiến thức vẫn còn hạn hẹp. nên sẽ không tránh khỏi nhữngsai sót đáng tiếc. Kính mong thầy góp ý chân thành để chúng em hoàn thành tốt đề tài này.Xin chân thành cám ơn.3I. Mục tiêu phạm vi đề tài:1. Mục tiêu:Phân tích thiết kế hệ thống quản lý việc bán hàng xuất khẩu các vật dụng bằng gỗ củacôn ty TNHH Tân Mai, nhằm giúp cho việc quản lý được dễ dàng .2. Phạm vi:Nằm trong giới hạn môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và các mục tiêu trên.II. Phân tích:1. Phát hiện thực the:å1) Thực thể : KHACH_HANGo mỗi thực thể tượng trưng cho 1 khách hàng giao dòcho các thuộc tính : MS_KH, TEN_KH, DC_KH,EMAIL_KH,QUOCGIA,DT_KH,FAX2) Thực thể :NHACCo Mỗi thực thể là tượng trưng cho 1 nhà cung cấp gỗ cho công tyo Các thuộc tính : MS_NHACC, TEN_NHACC, DC_NHACC,DT_NHACC3) Thực thể : GOo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 loại gỗ được nhập vào và được chếtạo thành các sản phẩm o Các thuộc tính : MS_GO, TEN_GO, TONKHO_GO,THONGSOKT_GO4) Thực thể : KHO_XUONGo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 nhà kho hoặc xưởng sản xuất ra cácsản phẩm từ gỗ của công ty dùng để chứa gỗ và các sản phẩm làm rao Các thuộc tính : MS_KX, TEN_KX, DC_KX, DT_KX5) Thực thể : PHIEU_NHAP4o Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 phiếu nhập các nguyên liệu gỗ từcác nhà cung cấp vào các kho xưởng của công ty o Các thuộc tính :MS_PN, NGAY_NHAP6) Thực thể : PHIEU_XUATo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 phiếu xuất các sản phẩm ra khỏi khoo Các thuộc tính : MS_PX, NGAY_XUAT7) Thực thể : NHAN_VIENo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 nhân viên làm việc tại công tyo Các thuộc tính : MS_NV, MAT_MA, TEN_NV, CMND, DC_NV ,DT_NV, QUE_QUAN, TONGIAO, DANTOC, NGAY_SINH8) Thực thể : NVVPo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 nhân viên làm việc tại văn phòngo Các thuộc tính : HOCVI, TD_NN, CHU_VU, EMAIL_NV9) Thực thể : NVSXo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 nhân viên sản xuất ra các sản phẩmbằng gỗo Các thuộc tính : BACTHO10) Thực thể :SANPHAMo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 sản phẩm của công ty làm rao Các thuộc tính : MS_SP, TEN_SP11) Thực thể : HOADONo Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 hoá đơn thanh toán tiền của công tyvới khách hàng o Các thuộc tính :MS_HD, NGAYLAP_HD, TONGGIA52. Moâ hình ERD:63. Chuyeồn ủoồi moõ hỡnh ERD thaứnh moõ hỡnh quan heọ: KHACH_HANG (MS_KH, TEN_KH, DC_KH,EMAIL_KH, QUOC_GIA, DT_KH,FAX) HOA_DON(MS_HD,NGAY_LAP_HD,TONG_GIA, MS_KH, MS_NV) NHAN_VIEN(MS_NV, TEN_NV, CMND, DC_NV , DT_NV, QUE_QUAN,TON_GIAO, DAN_TOC, NGAY_SINH) NVVP(MS_NV,HOC_VI, TD_NN, CHU_VU, EMAIL_NV, MAT_MA) NV_SX(MS_NV,BAC_THO) KHO_XUONG(MS_KX, TEN_KX, DC_KX, DT_KX) GO(MS_GO, TEN_GO, THONGSOKT_GO) SAN_PHAM(MS_SP, TEN_SP, MS_GO) PHIEU_NHAP(MS_PN, NGAY_NHAP,MS_NV,MS_NHACC,MS_KX) PHIEU_XUAT(MS_PX, NGAY_XUAT, MS_NV,MS_KX) NHA_CUNG_CAP(MS_NHACC, TEN_NHACC, DC_NHACC, DT_NHACC) HD_SP(MS_HD,MS_SP, MAUSAC, SLUONG, DGIA) KX_SP(MS_KX,MS_SP, SOLUONG_SP) PN_GO(MS_PN,MS_GO,SL_NHAP_GO PX_SP(MS_PX,MS_SP,SL_XUAT_SP) KX_GO (MS_KX,MS_GO,SL_GO)74. Mô tả chi tiết quan hệ;a. Quan hệ : KHACH_HANGTên quan hệ : KHACH_HANGNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc1234567MS_KHTEN_KHDC_KH EMAIL_KH DT_KHFAXQUOC_GIAMã số của khách hàng Tên khách hàngĐịa chỉ của khách hàngEmail của khách hàngSố điện thoại của khách hàngSố fax của khách hàngQuốc gia của khách hàngCCCCSCC620502042015BBBKBKBPKTổng số 135b. Quan hệ: NHA_CUNG_CAPTên quan hệ : NHA_CUNG_CAPNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc1234MS_NHACCTEN_NHACCDC_NHACCDT_NHACCMã số của nhà cung cấpTên nhà cung cấp Địa chỉ của nhà cung cấp Số điện thoại của nhà cungcấp CCCS620504BBBKPKTổng số 80c. Quan hệ: GOTên quan hệ : GONGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc123MS_GOTEN_GOTHONGSOKT_GOMã số của gỗ Tên gỗ Thông số kó thuật của gỗ CCC62020BBBPKTổng số 468d. Quan hệ: KHO_XUONGTên quan hệ : KHO_XUONGNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc1234MS_KXTEN_KXDC_KXDT_KXMã số của kho xưởng Tên của kho xưởngĐịa chỉ của kho xưởngSố điện thoại của kho xưởngCCCS620504BBBBPKTổng số 80e. Quan hệ: PHIEU_NHAPTên quan hệ : PHIEU_NHAPNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc12345MS_PNNGAY_NHAPMS_NVMS_NHACCMS_KXMã số của phiếu nhập Ngày nhập gỗ vào khoMã số của nhân viên Mã số của nhà cung cấpMã số của kho xưởng CNCCC64666BBBBBPKFKFKFKTổng số 28f. Quan hệ: PHIEU_XUAT Tên quan hệ : PHIEU_XUATNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc12345MS_PXNGAY_XUATMS_NVMS_KXMS_KHMã số của phiếu nhập Ngày nhập gỗ vào khoMã số của nhân viên Mã số của kho xưởng Mã số của khách hàngCNCCC64666BBBBBPKFKFKFKTổng số 28g. Quan hệ: NHAN_VIEN Tên quan hệ : NHAN_VIENNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu Số MGT Loại Ràng9DL byte DL buộc123456789MS_NVTEN_NVCMNDDC_NV DT_NVQUE_QUANTON_GIAODAN_TOCNGAY_SINHMã số của nhân viên Tên của nhân viênSố chứng minh nhân dân Địa chỉ của nhân viênSố điện thoại của nhân viênQuê quán của nhân viênTôn giáo của nhân viênDân tộc của nhân viênNgày tháng năm sinh củanhân viênCCSCSCCCCN640 20 50202010 15 4BBBBKBKBBPKTổng số 185h. Quan hệ: NVVP Tên quan hệ : NVVPNGÀY:STT Thuộc tính Diễn giải KiểuDLSốbyteMGT LoạiDLRàngbuộc123456MS_NVHOC_VIMAT_MATD_NNCHUVUEMAIL_NVMã số của nhân viên Bằng cấp học vò của nhân viênMật mã truy cập vào cơ sỡ dữ liệuTrình độ ngoại ngữ nhân viênChứ vụ của nhân viênEmail liên lac của nhân viênCCCCCCC6102010101020BBBBBBBPK,FKTổng số 8610
- Xem thêm -

Xem thêm: 0411097-0411067 pptx, 0411097-0411067 pptx, 0411097-0411067 pptx