TTTN Khoa S 2012 - Nguyen Ngoc Lam - K44S1 pot

2 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lam Lớp: K44S1 Đơn vị thực tập: Công ty SXTM & DV Quân TrangKẾ HOẠCH THỰC TẬP TỔNG HỢP Tuần 1: Khảo sát thông tin chung về doanh nghiệp:- Loại hình doanh nghiệp, quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp.- Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận của doanh nghiệp, cơ cấu nhân lực của doanh nghiệp.- Cơ sở vật chất, tài chính của doanh nghiệp.- Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu. Các mặt hàng kinh doanh. Các thị trường kinh doanh.- Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất.- Chiến lược, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.- Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT và TMĐT của doanh nghiệp. Tuần 2: Khảo sát một số vấn đề về thông tin và HTTT- Doanh nghiệp tổ chức thu thập thông tin như thế nào? Từ các nguồn nào? Các trở ngại?- Phương thức, quá trình xử lý, lưu trữ, truyền nhận thông tin trong nội bộ doanh nghiệp.- Tình hình phân tích, thiết kế HTTT, phân tích dự báo kinh tế xã hội của doanh nghiệp?- Tình hình đảm bảo an toàn thông tin của doanh nghiệp- Doanh nghiệp đang áp dụng những mô hình HTTT nào? Mức độ ứng dụng các mô hình HTTT doanh nghiệp?- Có nhân viên chuyên trách các hoạt động kinh doanh theo từng mô hình HTTT không?- Doanh nghiệp đã ứng dụng TMĐT hay chưa? Tuần 3: Khảo sát một số vấn đề về quản trị HTTT và quản trị chiến lược, marketing TMĐT- Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về quản trị mạng máy tính, quản trị dự án phát triển HTTT, quản trị HTTT của doanh nghiệp …- Mức đầu tư bình quân (tính trên doanh số) cho công tác xây dựng và phát triến HTTT, cho việc ứng dụng CNTT tại doanh ngiệp như thế nào?- Các phương tiện quảng cáo được sử dụng ở doanh nghiệp? Sơ bộ đánh giá kết quả của các chương trình quảng cáo mà doanh nghiệp áp dụng?- Nhu cầu doanh nghiệp về nhân sự và kỹ năng trong quản trị HTTT. Nhu cầu doanh nghiệp sử dụng sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị HTTT.- Doanh nghiệp đã có và triển khai chiến lược, kế hoạch, chương trình E-marketing?- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, của các sản phẩm của doanh nghiệp.- Kênh phân phối của doanh nghiệp hiện nay? Và dự kiến trong tương lai?1- Các giải pháp xúc tiến thương mại của doanh nghiệp được triển khai như thế nào?- Những vấn đề tồn tại vướng mắc cần giải quyết trong quản trị chiến lược TMĐT nghiên cứu phát triển thị trường, xúc tiến TMĐT, các hoạt động marketing TMĐT, kênh và mạng lưới phân phối trong TMĐT. . Tuần 4: Viết và nộp báo cáo thực tập tổng hợp, hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.2 . Ngọc Lam Lớp: K4 4S1 Đơn vị thực tập: Công ty SXTM & DV Quân TrangKẾ HOẠCH THỰC TẬP TỔNG HỢP Tuần 1: Khảo s t thông tin chung về doanh nghiệp: - Loại. nghiệp s dụng sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị HTTT. - Doanh nghiệp đã có và triển khai chiến lược, kế hoạch, chương trình E-marketing?-
- Xem thêm -

Xem thêm: TTTN Khoa S 2012 - Nguyen Ngoc Lam - K44S1 pot, TTTN Khoa S 2012 - Nguyen Ngoc Lam - K44S1 pot, TTTN Khoa S 2012 - Nguyen Ngoc Lam - K44S1 pot