CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU ppt

15 302 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

CH NG 9 – S KH I UƯƠ Ự ỞĐẦ tr l i câu h i: “Tôi có th b t u nh th nào?” tôi th n g a ra ph n g pháp suy ngh mà Để ả ờ ỏ ể ắ đầ ư ế ườ đư ươ ĩtôi ã tr i nghi m qua m t th i gian dài. Th c s r t d tìm c nh ng v giao dch l n. Tôi th đ ả ệ ộ ờ ự ự ấ ễ đượ ữ ụ ị ớ ềnh th y . C ng nh t p ch y xe p v y thôi, sau m t chút l o o ban u thì m i vi c c ng ư ế đấ ũ ư ậ ạ đạ ậ ộ ả đả đầ ọ ệ ũgi ng nh n bánh v y. Nh ng khi nói n ti n b c thì quy t nh v t qua giai o n l o o này là ố ưă ậ ư đế ề ạ ế đị ượ đ ạ ả đảchuy n riêng c a m i ng i.ệ ủ ỗ ườ tìm c m t “v giao dch c i ” tr giá hàng tri u ô la, chúng ta ph i kêu g i n kh n ng tàiĐể đượ ộ ụ ị ảđờ ị ệ đ ả ọ đế ả ăchính b m sinh c a mình. Tôi tin r ng m i ng i chúng ta u có m t kh n ng tài chính thiên b m.ẩ ủ ằ ỗ ườ đề ộ ả ă ẩV n là thiên t này hãy còn yên ng và ang ch c ánh th c. Nó ng yên vì n n v n hóa ấ đề ư ủ đ ờđượ đ ứ ủ ề ăc a chúng ta ã giáo d c chúng ta r ng s yêu thích ti n b c là ngu n g c c a m i tai h a. Nó ủ đ ụ ằ ự ề ạ ồ ố ủ ọ ọkhuy n khích chúng ta h c m t ngh nghi p có th làm vi c ki m ti n, nh ng nó không d y ế ọ ộ ề ệ để ể ệ ế ề ư ạchúng ta ph i làm th nào ti n b c làm vi c cho mình. Nó b o chúng ta ng lo l ng v v n ả ế để ề ạ ệ ả đừ ắ ề ấ đềtài chính trong t n g lai, vì công ty hay chính quy n s ch m sóc cho chúng ta khi ta v h u. Tuy ươ ề ẽ ă ề ưnhiên, cu i cùng thì chính con cái c a chúng ta, c ng c giáo d c trong h kh ng tr ng h c y ố ủ ũ đượ ụ ệ ố ườ ọnh v y, s ph i trang tr i nh ng i u ó. Nh ng gì c truy n l i là hãy làm vi c tích c c, ki m ư ậ ẽ ả ả ữ đề đ ữ đượ ề ạ ệ ự ếti n và dùng ti n, khi nào túng b n thì luôn có th i m n .ề ề ấ ể đ ượKhông may là a s ng i ta tin vào nh ng giáo i u trên, n gi n vì tìm vi c và ki m ti n luôn d đ ố ườ ữ đề đơ ả ệ ế ề ễdàng h n nhi u. N u b n không n m trong s ông này, tôi xin a ra 10 b c ánh th c kh ơ ề ế ạ ằ ốđ đư ướ để đ ứ ản ng tài chính thiên b m c a b n. ây là 10 b c mà cá nhân tôi ã th c hi n và th y r t h u hi u.ă ẩ ủ ạ Đ ướ đ ự ệ ấ ấ ữ ệN u b n mu n làm theo m t vài i u trong s này thì r t t t. N u không thì hãy d a vào kh n ng ế ạ ố ộ đề ố ấ ố ế ự ả ătài chính thiên b m c a mình phát tri n m t danh sách riêng c a b n.ẩ ủ để ể ộ ủ ạKhi Peru v i m t ng i ã làm công vi c ào vàng su t 45 n m, tôi h i ông y vì sao l i quá t tinở ớ ộ ườ đ ệ đ ố ă ỏ ấ ạ ựtrong vi c tìm vàng nh v y. Ông tr l i: “Vàng m i n i.ệ ư ậ ả ờ ở ọ ơ Nh ng h u h t m i ng i u không ư ầ ế ọ ườ đềc hu n luy n nhìn th y nóđượ ấ ệ để ấ .”Và ó qu là s th t. i v i b t ng s n, tôi có th i ra ngoài và tr v v i b n hay n m v giao đ ả ự ậ Đố ớ ấ độ ả ể đ ở ề ớ ố ă ụdch l n trong m t ngày, trong khi m t ng i bình th n g s i và không tìm th y gì c , cho dù c ị ớ ộ ộ ườ ườ ẽđ ấ ả ảhai cùng n m t vùng nh nhau. Nguyên nhân là vì h ã không dành th i gian phát tri n kh đế ộ ư ọđ ờ để ể ản ng tài chính thiên b m c a mình.ă ẩ ủ10 b c phát tri n kh n ng tài chính thiên b m c a b n – ây là quá trình phát tri n m t quy n ướ để ể ả ă ẩ ủ ạ đ ể ộ ền ng mà Chúa ã ban cho b n và nó s th c s là m t quy n n ng ch khi nào b n có th i u ă đ ạ ẽ ự ự ộ ề ă ỉ ạ ể đềkhi n c nó.ề đượ1. TÔI C N LÝ DO H N LÀ M T TH C T :Ầ Ơ Ộ Ự ẾS c m nh c a tinh th nứ ạ ủ ầ . N u b n h i m i ng i xem h có thích c giàu có và t do tài chính ế ạ ỏ ọ ườ ọ đượ ựhay không, h s tr l i là “có”. Nh ng con n g này có v quá dài và ph i leo quá nhi u i núi ọ ẽ ả ờ ư đườ ẻ ả ề đồtrong khi ch c n làm vi c ki m ti n và trao s ti n còn d cho ng i môi gi i s d dàng h n r t ỉ ầ ệ ế ề ố ề ư ườ ớ ẽ ễ ơ ấnhi u.ềCó l n tôi g p m t cô gái tr ôm m ng có m t trong i b i thi Olympic c a M . Trong th c t , cô ầ ặ ộ ẻ ộ ặ độ ơ ủ ỹ ự ếgái ph i th c d y lúc 4 gi sáng m i ngày t p b i trong 3 gi tr c khi n tr ng. Cô không ả ứ ậ ờ ỗ để ậ ơ ờ ướ đế ườ đủth i gian tham gia ti c tùng v i b n bè vào nh ng t i th B y. Nh ng cô v n ph i h c và c t ờ để ệ ớ ạ ữ ố ứ ả ư ẫ ả ọ ố đại m cao nh m i ng i khác. Khi tôi h i i u gì ã thúc y cô n m c có s hy sinh siêu phàm để ư ọ ườ ỏ đề đ đẩ đế ứ ựnh v y, cô nói m t cách n gi n: “Tôi làm i u ó cho b n thân mình và cho nh ng ng i mà tôi ư ậ ộ đơ ả đề đ ả ữ ườyêu m n. Chính tình yêu ã giúp tôi v t qua tr ng i và hy sinh.”ế đ ượ ở ạM t lý do hay m t m c ích là s k t h p gi a cái “mu n” và cái “không mu n”. Khi ng i ta h i tôi ộ ộ ụ đ ự ế ợ ữ ố ố ườ ỏnguyên nhân c a vi c mu n tr nên giàu có là gì, tôi th n g tr l i: ó chính là s k t h p gi a ủ ệ ố ở ườ ả ờ đ ự ế ợ ữnh ng c m xúc sâu s c “mu n” và “không mu n”.ữ ả ắ ố ốTôi s li t kê ra vài ví d . u tiên là cái “không mu n”, vì nó t o ra cái “mu n”. Tôi không mu n ẽ ệ ụ Đầ ố ạ ố ốph i làm vi c u t t m t t i su t i . Tôi không thích ph i làm m t nhân viên su t i . Tôi không ả ệ đầ ắ ặ ố ố đờ ả ộ ố đờthích cha tôi luôn ph i làm vi c v t v su t i và b l y i ph n l n nh ng gì ông y làm ra cho n ả ệ ấ ả ố đờ ị ấ đ ầ ớ ữ ấ đếch t. Ng i giàu thì không nh th . H làm vi c tích c c và truy n l i m i th cho con cháu mình. ế ườ ư ế ọ ệ ự ề ạ ọ ứBây gi là n cái mu n. Tôi mu n r nh r i i du lch vòng quanh th gi i và s ng theo ý thích c a ờ đế ố ố ả ỗ đ ị ế ớ ố ủmình. Tôi mu n có th làm c nh th khi mình còn tr . n gi n là tôi mu n c t do. Tôi ố ể đượ ư ế ẻ Đơ ả ố đượ ựmu n qu n lý th i gian và cu c s ng c a chính mình. Tôi mu n ti n b c ph i làm vi c cho tôi.ố ả ờ ộ ố ủ ố ề ạ ả ệ ó là nh ng nguyên nhân sâu kín ã giúp tôi ng d y, b c i ti p sau nh ng thua cu c và v p Đ ữ đ đứ ậ ướ đ ế ữ ộ ấngã. Th còn nh ng ham mu n c a b n là gì? N u chúng không m nh m , th c t khó kh n c aế ữ ố ủ ạ ế đủ ạ ẽ ự ế ă ủcon n g tr c m t có th s khi n b n n n lòng y.đườ ướ ặ ể ẽ ế ạ ả đấ2. M I NGÀY TÔI U CÓ NH NG L A CH NỖ ĐỀ Ữ Ự ỌQuy n l c c a s ch n l aề ự ủ ự ọ ự . ây là lý do chính khi n ng i ta mu n s ng trong m t t n c t Đ ế ườ ố ố ộ đấ ướ ựdo. Chúng ta mu n có quy n l a ch n.ố ề ự ọLúc nh , tôi r t thích ch i c t phú và khi ã tr n g thành tôi v n r t thích ch i trò này. Tôi còn có ỏ ấ ơ ờ ỷ đ ưở ẫ ấ ơm t ng i cha giàu, ng i ã ch cho tôi th y s khác bi t gi a tài s n và tiêu s n. Ngay t lúc còn ộ ườ ườ đ ỉ ấ ự ệ ữ ả ả ừnh , tôi ã quy t ph i tr nên giàu có, và tôi bi t t t cá nh ng gì mình ph i làm là h c cách ki m ỏ đ ế ả ở ế ấ ữ ả ọ ếc tài s n, nh ng tài s n th c s . Ng i b n thân nh t c a tôi, Mike, ã có s n m t c t tài s n đượ ả ữ ả ự ự ườ ạ ấ ủ đ ẵ ộ ộ ảtrong tay mình, nh ng anh v n ch n ph i h c gi và phát tri n nó. Nhi u gia ình giàu có ánh ư ẫ ọ ả ọ để ữ ể ề đ đm t tài s n các th h sau, n gi n vì nh ng th h sau ó không c hu n luy n tr thành ấ ả ở ế ệ đơ ả ữ ế ệ đ đượ ấ ệ để ởnh ng ng i qu n lý tài s n t t.ữ ườ ả ả ốV i 90% dân s , giàu có s em n “l m r c r i”. Vì v y mà h ngh ra nh ng câu nói nh : “Tôi ớ ố ẽ đ đế ắ ắ ố ậ ọ ĩ ữ ưkhông quan tâm n ti n b c”, “Tôi s không bao gi làm giàu”, “Tôi không ph i lo l ng gì, tôi còn đế ề ạ ẽ ờ ả ắtr l m”, “Khi nào ki m ra ti n, lúc ó tôi s ngh n chuy n t ng lai” hay “Ch ng, v tôi m i là: ẻ ắ ế ề đ ẽ ĩ đế ệ ươ ồ ợ ớng i lo vi c tài chính”. V n c a nh ng câu nói trên là chúng c p i t nh ng ng i ch n cáchườ ệ ấ đề ủ ữ ướ đ ừ ữ ườ ọsuy ngh nh v y 2 th : m t là th i gian, tài s n quý nh t c a b n, và hai là s h c h i. B n không ĩ ư ậ ứ ộ ờ ả ấ ủ ạ ự ọ ỏ ạcó ti n, ó không ph i lý do bào ch a cho vi c không chu h c. Nh ng ó là cái mà hàng ngày ề đ ả để ữ ệ ị ọ ư đchúng ta l a ch n, và th c hi n v i toàn b th i gian, ti n b c và c nhét chúng vào u mình có là ự ọ ự ệ ớ ộ ờ ề ạ ố đầquy n l c c a s ch n l a. T t c chúng ta u c ch n l a. Tôi ã ch n c giàu có, và m i ề ự ủ ự ọ ự ấ ả đề đượ ọ ự đ ọ đượ ỗngày tôi u l a ch n nh th .đề ự ọ ư ếHÃY U T VÀO VI C H C TR C TIÊN: Trên th c t ,ĐẦ Ư Ệ Ọ ƯỚ ự ế c t tài s n th c s duy nh t chính làộ ả ự ự ấtrí óc c a b n, công c quy n l c nh t mà b n có kh n ng chi ph iủ ạ ụ ề ự ấ ạ ả ă ố. Khi tôi nói v quy n l c ề ề ực a s l a ch n, m i chúng ta u ang ch n xem mình c n ph i nh nh ng gì khi ã l n. B n ủ ự ự ọ ỗ đề đ ọ ầ ả ớ ữ đ đủ ớ ạcó th xem MTV su t ngày, c nh ng t p chí ch i gôn, h c làm g m hay n m t l p h c k ể ố đọ ữ ạ ơ ọ đồ ố đế ộ ớ ọ ếho ch tài chính. H u h t m i ng i u ch b ti n ra mua s u t h n là ph i u t vào vi c ạ ầ ế ọ ườ đề ỉ ỏ ề ựđầ ư ơ ả đầ ư ệh c cách u t tr c .ọ đầ ư ướG n ây m t ng i b n c a tôi, m t ph n giàu có, m i b m t tr m. Tên tr m cu m m t m t chi cầ đ ộ ườ ạ ủ ộ ụ ữ ớ ị ấ ộ ộ ỗ ấ ộ ếTV, VCR và không ng n m t cu n sách nào. T ng t nh v y, 90% dân s mua máy truy n đụ đế ộ ố ươ ự ư ậ ố ềhình và ch có kho ng 10%ỉ ả mua sách d y kinh doanh hay u t v nghi n ng m.ạ đầ ư ề để ề ẫTôi r t thích n nh ng h i ngh chuyên . N m 1973, tôi xem TV và th y qu ng cáo v m t h i ấ đế ữ ộ ị đề ă ấ ả ề ộ ộngh chuyên kéo dài 3 ngày v vi c làm th nào mua b t ng s n mà không ph i tr ti n m t.ị đề ề ệ ế để ấ độ ả ả ả ề ặTôi b ra 385 $ tham d và khóa h c này ã em l i cho tôi nhi u tri u ô la. Nh ng quan tr ng ỏ để ự ọ đ đ ạ ề ệ đ ư ọh n, nó ã em sinh khí n cho tôi. Tôi khôngơ đ đ đế ph i làm vi c gì trong su t quãng i còn l i n a ả ệ ố đờ ạ ữch nh m t khóa h c này. M i n m tôi tham d ít nh t là 2 khóa nh v y.ỉ ờ ộ ọ ỗ ă ự ấ ư ậTôi thích nh ng cu n b ng ghi âm vì tôi có th nhanh chóng quay l i t u. Tôi ã nghe cu n b ngữ ố ă ể ạ ừ đầ đ ố ăc a Peter Lynch, có nh ng i u ông y nói mà tôi hoàn toàn không ng ý. Thay vì t ra kiêu ng o ủ ữ đ ề ấ đồ ỏ ạvà phê phán ông, tôi b m 1 nút “rewind” và nghe l i o n b ng 5 phút c a ông ít nh t là 20 l n hay ấ ạ đ ạ ă ủ ấ ầnhi u h n n a. Và b t thình lình, b ng cách làm cho u óc mình c i m h n, tôi ã hi u c t i ề ơ ữ ấ ằ đầ ở ở ơ đ ể đượ ạsao ông y l i nói nh th . Gi ng nh m t phép th n thông v y. Tôi c m th y d ng nh mình v a ấ ạ ư ế ố ư ộ ầ ậ ả ấ ườ ư ừm c m t cánh c a vào t t ng c a m t trong nh ng nhà u t l n nh t th i i. Tôi ã có ở đượ ộ ử ư ưở ủ ộ ữ đầ ư ớ ấ ờ đạ đth hi u th u m t cách sâu s c ngu n tài nguyên h c v n và kinh nghi m kh ng l c a ông.ể ể ấ ộ ắ ồ ọ ấ ệ ổ ồ ủK t qu th c t là tôi v n gi cách suy ngh c c a mình, nh ng l i có thêm cách nhìn c a Peter ế ả ự ế ẫ ữ ĩ ũ ủ ư ạ ủtrong cùng m t v n hay tình hu ng t ng t . Tôi có hai cách ngh thay vì ch m t. Có thêm m t ộ ấ đề ố ươ ự ĩ ỉ ộ ộcách phân tích v n theo khuynh h ng khác qu là vô giá. Ngày nay tôi th ng t h i mình: ấ đề ướ ả ườ ự ỏ“Peter Lynch s làm i u này nh th nào? Hay Donald Trump, Warren Buffett, George Soros, h ẽ đ ề ư ế ọs gi i quy t th nào?”ẽ ả ế ếCách duy nh t có th thâm nh p vào n ng l c tinh th n kh ng l c a h là c n ph i khiêm t n ch u ấ ể ậ ă ự ầ ổ ồ ủ ọ ầ ả ố ịkhó tìm c hay l ng nghe nh ng gì h nói. Nh ng ng i kiêu ng o hay phê phán th ng là nh ngđọ ắ ữ ọ ữ ườ ạ ườ ững i có lòng t tr ng th p và luôn s m o hi m. B n th y ó,ườ ự ọ ấ ợ ạ ể ạ ấ đ khi h c m t i u gì m i, b n c n ọ ộ đ ề ớ ạ ầph i ph m sai l m thì m i có th hi u th u c t t c nh ng gì mình ang h cả ạ ầ ớ ể ể ấ đượ ấ ả ữ đ ọ . N u b n ã c n ây thì có l s kiêu ng o i v i b n không thành v n n a r i. Nh ng ế ạ đ đọ đế đ ẽ ự ạ đố ớ ạ ấ đề ữ ồ ững i kiêu ng o hi m khi ch u c sách hay mua b ng. T i sao ph i mua ch ? H là trung tâm c a ườ ạ ế ị đọ ă ạ ả ứ ọ ủv tr c mà.ũ ụ ơR t nhi u ng i “thông minh” th ng tranh cãi hay t ra phòng th khi có m t ý ki n khác mâu ấ ề ườ ườ ỏ ủ ộ ếthu n v i cách ngh c a h . Trong tr ng h p ó, cái g i là s thông minh, k t h p v i tính kiêu ẫ ớ ĩ ủ ọ ườ ợ đ ọ ự ế ợ ớng o s thành ra “s không hi u bi t.” Chúng ta u tin r ng nh ng ng i có h c v n cao là nh ng ạ ẽ ự ể ế đề ằ ữ ườ ọ ấ ững i khôn ngoan, nh ng b n cân i thu chi c a h th ng l i v nên m t b c tranh khác. M t ườ ư ả đố ủ ọ ườ ạ ẽ ộ ứ ộng i th c s thông minh luôn chào ón nh ng ý t ng m i, vì chúng có th b sung vào kh i hòa ườ ự ự đ ữ ưở ớ ể ổ ốh p nh ng ý t ng c tích l y. L ng nghe quan tr ng h n nói. N u ó không ph i là s th t thì ợ ữ ưở đượ ũ ắ ọ ơ ế đ ả ự ậh n Chúa ã không ban cho chúng ta hai tai và ch có m t mi ng. R t nhi u ng i ngh b ng ẳ đ ỉ ộ ệ ấ ề ườ ĩ ằmi ng, thay vì l ng nghe ti p thu nh ng ý t ng và tri n v ng m i. H tranh cãi mà không ch u ệ ắ để ế ữ ưở ể ọ ớ ọ ịt m t câu h i nào.đặ ộ ỏTôi không có tinh th n “Làm giàu nhanh” nh th ng th y h u h t nh ng ng i ch i x s hay ầ ư ườ ấ ở ầ ế ữ ườ ơ ổ ốcác con b c trong sòng b c. Có th tôi có v n r i l i h t v n, nh ng tôi c m t s rèn luy n áng ạ ạ ể ố ồ ạ ế ố ư đượ ộ ự ệ đk . N u b n mu n lái máy bay, tôi khuyên b n hãy i h c tr c ã. Tôi luôn r t s ng s t tr c ể ế ạ ố ạ đ ọ ướ đ ấ ử ố ướnh ng ng i mua ch ng khoán hay b t ng s n mà không bao gi u t vào tài s n l n nh t – ữ ườ ứ ấ độ ả ờ đầ ư ả ớ ấb óc c a h . Ch mua m t hai ngôi nhà không th bi n b n thành m t chuyên gia b t ng s n ộ ủ ọ ỉ ộ ể ế ạ ộ ấ độ ảc âu.đượ đ3. CH N B N CHO C N TH N.Ọ Ạ Ẩ ẬS c m nh c a s giao thi pứ ạ ủ ự ệ . Trên h t, tôi không ch n b n vì tình hình tài chính c a h . Tôi có ế ọ ạ ủ ọnh ng ng i b n th c s trung thành v i cái nghèo c ng nh nh ng ng i b n có th ki m c ữ ườ ạ ự ự ớ ũ ư ữ ườ ạ ể ế đượhàng tri u ng m i n m. V n là tôi h c h i t t t c nh ng ng i b n c a mình và ý th c c ệ đồ ỗ ă ấ đề ọ ỏ ừ ấ ả ữ ườ ạ ủ ứ đượr ng mình ang c g ng h c h i h .ằ đ ố ắ ọ ỏ ọ ây có m t khác bi t mà tôi mu n làm rõ. Tôi ý th y nh ng ng i có ti n th ng thích nói v Ở đ ộ ệ ố để ấ ữ ườ ề ườ ềch ti n b c. Còn nh ng ng i b n mà tôi bi t là ang g p khó kh n v tài chính thì không thích ủ đề ề ạ ữ ườ ạ ế đ ặ ă ềnói n chuy n ti n b c, kinh doanh hay u t . H ngh r ng nh th là khi m nhã ho c không trí đế ệ ề ạ đầ ư ọ ĩ ằ ư ế ế ặth c. Tôi h c h i t t t c m i ng i và tìm hi u nh ng gì mình không nên làm…ứ ọ ỏ ừ ấ ả ọ ườ ể ữTôi có vài ng i b n có th phát tri n c h n m t t ô la ch trong m t kho ng th i gian nh n. ườ ạ ể ể đượ ơ ộ ỷ đ ỉ ộ ả ờ ắBa ng i trong s h cùng k l i m t hi n t ng gi ng nhau: nh ng ng i b n nghèo c a h khôngườ ố ọ ể ạ ộ ệ ượ ố ữ ườ ạ ủ ọbao gi n h i xem làm th nào c nh th , mà h ch n h i xin m t trong hai th ho c c ờ đế ỏ ế để đượ ư ế ọ ỉ đế ỏ ộ ứ ặ ảhai: 1. m t s ti n n , ho c 2. m t công vi c.ộ ố ề ợ ặ ộ ệC NH BÁO:Ả ng nên nghe theo nh ng ng i hay s hãi. H có th r t áng m n, nh ng khi nói Đừ ữ ườ ợ ọ ể ấ đ ế ưn chuy n ti n b c, nh t là khi nói n chuy n u t thì h gi ng nh ng chú gà con c luôn đế ệ ề ạ ấ đế ệ đầ ư ọ ố ữ ứmi ng la “Tr i s p s p.” Lúc nào h c ng có th cho b n bi t t i sao m t cái gì ó s không có k t ệ ờ ắ ậ ọ ũ ể ạ ế ạ ộ đ ẽ ếqu . V n là m i ng i u l ng nghe h , nh ng nh ng ng i ch p nh n các thông tin m m ả ấ đề ọ ườ đề ắ ọ ư ữ ườ ấ ậ ả đạb t h nh này m t cách mù quáng c ng l i là nh ng chú gà con, nh th thôi…ấ ạ ộ ũ ạ ữ ư ếN u b n xem CNBC, m vàng c a các thông tin u t , b n s th y h th ng có m t danh sách ế ạ ỏ ủ đầ ư ạ ẽ ấ ọ ườ ộnh ng ng i c g i là các “chuyên gia”. Khi m t chuyên gia nói th tr ng s s p ng i khác ữ ườ đượ ọ ộ ị ườ ẽ ụ đổ ườs nói là th tr ng s p bùng n . N u khôn ngoan, b n hãy l ng nghe c hai ng i. Hãy gi m t ẽ ị ườ ắ ổ ế ạ ắ ả ườ ữ ộu óc phóng khoáng vì c hai chuyên gia u a ra nh ng i m r t có lý…đầ ả đề đư ữ đ ể ấCó nhi u ng i b n thân c khuyên tôi nên tránh kh i nh ng v giao d ch. Vài n m tr c m t ng iề ườ ạ ố ỏ ữ ụ ị ă ướ ộ ườb n nói v i tôi r ng anh ta r t hào h ng vì có c m t t gi y ch ng nh n g i ti n v i lãi su t 6%. ạ ớ ằ ấ ứ đượ ộ ờ ấ ứ ậ ở ề ớ ấTôi nói anh ta là tôi ki m c n 16% t chính quy n nhà n c. Ngày hôm sau, anh ta g i cho tôiế đượ đế ừ ề ướ ởm t bài báo nói r ng, vi c u t là r t nguy hi m. Bây gi hàng n m tôi nh n c 16% ti n lãi, ộ ằ ệ đầ ư ấ ể ờ ă ậ đượ ềcòn anh ta v n ch có 6%.ẫ ỉCó th nói r ng m t trong nh ng i u khó nh t khi xây d ng tài s n là ph i chân th c v i chính ể ằ ộ ữ đ ề ấ ự ả ả ự ớmình và ph i s n sàng không i chung ng v i ám ông. B i vì trong th tr ng, m t ám ông ả ẵ đ đườ ớ đ đ ở ị ườ ộ đ đth ng n tr và th ng d b “làm th t”. N u có m t v làm n l n c ng ngay trang u ườ đế ễ ườ ễ ị ị ế ộ ụ ă ớ đượ đă ở đầc a m t t báo thì trong h u h t các tr ng h p là b n s n tr . Hãy tìm m t v giao d ch m i. ủ ộ ờ ầ ế ườ ợ ạ ẽ đế ễ ộ ụ ị ớNh nh ng ng i ch i l t sóng th ng nói: “Luôn luôn có nh ng c n sóng khác.” Nh ng ng i ư ữ ườ ơ ướ ườ ữ ơ ữ ườh p t p b t cho k p m t c n sóng tr th ng ch là nh ng ng i i d n d p.ấ ấ ắ ị ộ ơ ễ ườ ỉ ữ ườ đ ọ ẹCác nhà u t khôn ngoan không c i u ch nh th tr ng. N u b l m t c n sóng, h s tìm t đầ ư ố đ ề ỉ ị ườ ế ỏ ỡ ộ ơ ọ ẽ đợsóng ti p theo và vào úng v trí k p th i khi chúng n. i u này r t khó v i h u h t các nhà u tế đ ị ị ờ đế Đ ề ấ ớ ầ ế đầ ưvì ph i mua m t th không c a chu ng qu là kinh kh ng. Nh ng nhà u t nhút nhát c ng ả ộ ứ đượ ư ộ ả ủ ữ đầ ư ũgi ng nh nh ng con c u i thành ám ông. Ho c chính s tham lam lôi kéo h vào khi nh ng ố ư ữ ừ đ đ đ ặ ự ọ ữnhà u t khôn ngoan ã giành ph n xong và i m t. Nh ng nhà u t khôn ngoan b v n u tđầ ư đ ầ đ ấ ữ đầ ư ỏ ố đầ ưkhi nó còn ch a ph bi n. H bi t r ng h ki m c l i nhu n khi mua ch không ph i khi bán. Hư ổ ế ọ ế ằ ọ ế đượ ợ ậ ứ ả ọkiên nh n ch i. Nh tôi ã nói, h không i u ch nh th tr ng. C ng nh m t ng i l t sóng, ẫ ờ đợ ư đ ọ đ ề ỉ ị ườ ũ ư ộ ườ ướh ph i vào v trí s n sàng khi c n sóng l n k ti p s p n.ọ ả ị ẵ ơ ớ ế ế ắ đếT t c nh ng i u này u là “th ng m i n i b ”. Có nh ng d ng th ng m i n i b không h p ấ ả ữ đ ề đề ươ ạ ộ ộ ữ ạ ươ ạ ộ ộ ợpháp và có nh ng d ng th ng m i n i b h p pháp. Nh ng dù là d ng nào thì chúng v n là ữ ạ ươ ạ ộ ộ ợ ư ạ ẫth ng m i n i b . Khác bi t duy nh t là b n ang cách xa “n i b n m c nào”. Ti n b c c ươ ạ ộ ộ ệ ấ ạ đ ở ộ ộ đế ứ ề ạ đượlàm t thông tin. B n mu n nghe nói v m t cu c bùng n s p t i, tham gia vào hay tách ra tr c ừ ạ ố ề ộ ộ ổ ắ ớ ướcu c suy s p k ti p? Tôi không nói r ng hãy làm i u ó m t cách b t h p pháp, nh ng b n càng ộ ụ ế ế ằ đ ề đ ộ ấ ợ ư ạhay bi t s m thì b n s càng có nhi u c h i t t ki m c l i nhu n v i m c r i ro t i thi u. óế ớ ạ ẽ ề ơ ộ ố để ế đượ ợ ậ ớ ứ ủ ố ể Đlà nh ng i u mà b n bè có th giúp b n. Và ó chính là trí thông minh tài chính.ữ đ ề ạ ể ạ đ4. N M V NG M T CÔNG TH C R I HÃY H C M T CÔNG TH C M I: Quy n l c c a vi c Ắ Ữ Ộ Ứ Ồ Ọ Ộ Ứ Ớ ề ự ủ ệh c h i nhanh chóngọ ỏ . Mu n làm ra bánh mì, m i ng i làm bánh mì ph i theo m t công th c. V i ố ỗ ườ ả ộ ứ ớvi c ki m ti n c ng v y. ó là lý do t i sao ti n còn c g i là “b t nhão” (dough).ệ ế ề ũ ậ Đ ạ ề đượ ọ ộH u h t chúng ta ã nghe câu nói: “ n th nào thì ng i th y”. Tôi có m t câu t ng t : “H c th ầ ế đ Ă ế ườ ế ấ ộ ươ ự ọ ếnào thì ng i th y.” Nói cách khác, hãy c n th n v i nh ng gì b n h c t p và nghiên c u, vì u ườ ế ấ ẩ ậ ớ ữ ạ ọ ậ ứ đầóc b n có kh n ng tác ng m nh n n i b n s tr thành nh ng gì mà b n a vào trí óc mình. ạ ả ă độ ạ đế ỗ ạ ẽ ở ữ ạ đưVí d , n u b n h c n u n, b n s có khuynh h ng tr thành m t u b p. N u không mu n làm ụ ế ạ ọ ấ ă ạ ẽ ướ ở ộ đầ ế ế ốu b p n a thì b n ph i i h c thêm m t cái khác, ví d nh h c ngành s ph m. Sau khi nghiên đầ ế ữ ạ ả đ ọ ộ ụ ư ọ ư ạc u v vi c gi ng d y, th ng thì b n s tr thành m t giáo viên. Và m i chuy n c trôi i nh th . ứ ề ệ ả ạ ườ ạ ẽ ở ộ ọ ệ ứ đ ư ếHãy l a ch n c n th n nh ng gì mình mu n h c.ự ọ ẩ ậ ữ ố ọKhi nói v ti n b c, ph n l n m i ng i làm theo m t công th c chung mà h h c c tr ng. ề ề ạ ầ ớ ọ ườ ộ ứ ọ ọ đượ ở ườó là làm vi c ki m ti n. M t công th c mà tôi th y có nh h ng r t l n trên th gi i là m i Đ ệ để ế ề ộ ứ ấ ả ưở ấ ớ ế ớ ỗngày, hàng tri u ng i th c d y, i làm, ki m ti n, tr hóa n, cân b ng thu chi, mua ít công trái ệ ườ ứ ậ đ ế ề ả đơ ằchung và l i i làm ti p. ó là công th c hay m t ph ng pháp c b n.ạ đ ế Đ ứ ộ ươ ơ ả N u b n m t m i v i nh ng gì ang làm hay n u b n không ki m ti n, n gi n ó là lúc c n ế ạ ệ ỏ ớ ữ đ ế ạ ế đủ ề đơ ả đ ầthay i công th c ki m ti n c a b n.đổ ứ ế ề ủ ạKhi 26 tu i, tôi n m t l p h c cu i tu n có tên g i “Làm th nào mua nh ng b t ng s n bi ổ đế ộ ớ ọ ố ầ ọ ế để ữ ấ độ ảt ch thu th n ”. Tôi h c c m t công th c. i u k ti p là ph i c rèn luy n có th áp ị để ế ợ ọ đượ ộ ứ Đ ề ế ế ả đượ ệ để ểd ng nh ng gì mình ã h c vào th c t . H u h t m i ng i u kh ng l i t i i m này. Trong 3 ụ ữ đ ọ ự ế ầ ế ọ ườ đề ự ạ ạ đ ển m, khi làm vi c v i Xerox, tôi ã dùng th i gian r nh c a mình h c cách n m v ng ngh thu t ă ệ ớ đ ờ ả ủ để ọ ắ ữ ệ ậmua b t ng s n t ch thu th n . Tôi làm ra vài tri u ô la b ng công th c này nh ng v i ngày nay ấ độ ả ị ế ợ ệ đ ằ ứ ư ớthì nh th là quá ch m ch p và có quá nhi u ng i ang th c hi n i u ó.ư ế ậ ạ ề ườ đ ự ệ đ ề đ Vì v y sau khi n m v ng công th c ó, tôi ti p t c tìm ki m các công th c khác. Trong nhi u l p ậ ắ ữ ứ đ ế ụ ế ứ ề ớh c, dù tôi không h dùng n nh ng thông tin mình ã h c tr c ti p nh ng v n luôn tìm ki m ọ ề đế ữ đ ọ ự ế ư ẫ ếnh ng thông tin m i.ữ ớTôi tham gia nh ng l p h c ch dành cho nh ng nhà buôn g o c i, nh ng l p h c cho nh ng nhà ữ ớ ọ ỉ ữ ạ ộ ữ ớ ọ ữbuôn hàng tùy ch n c ng nh nh ng l p h c cho t t c m i ng i mu n h c. Tôi tách kh i liên ọ ũ ư ữ ớ ọ ấ ả ọ ườ ố ọ ỏminh c a mình, trong m t c n phòng y nh ng con ng i có h c v ti n s v t lý nguyên t và ủ ở ộ ă đầ ữ ườ ọ ị ế ĩ ậ ửkhoa h c không gian. Tuy nhiên, tôi h c c nhi u th làm cho vi c u t ch ng khoán và b t ọ ọ đượ ề ứ ệ đầ ư ứ ấng s n c a mình có ý ngh a h n và sinh l i nhi u h n n a.độ ả ủ ĩ ơ ợ ề ơ ữH u h t nh ng tr ng i h c m i thành l p và i h c công l p u có l p h c v l p k ho ch k ầ ế ữ ườ đạ ọ ớ ậ đạ ọ ậ đề ớ ọ ề ậ ế ạ ếtoán tài chính và u t truy n th ng. ó là nh ng n i tuy t v i b t u.đầ ư ề ố Đ ữ ơ ệ ờ để ắ đầVì v y, tôi luôn tìm ki m m t công th c nhanh chóng h n. ó là lý do t i sao dù cùng có m t n n ậ ế ộ ứ ơ Đ ạ ộ ềt ng khá thông th ng nh ng trong m t ngày tôi v n có th làm ra nhi u ti n h n nhi u ng i khác ả ườ ư ộ ẫ ể ề ề ơ ề ườlàm vi c su t i.ệ ố đờCòn m t khía c nh khác c n l u ý. Th gi i thay i nh v bão ngày nay không thèm xét n ph nộ ạ ầ ư ế ớ đổ ư ũ đế ầnhi u nh ng i u b n bi t, vì th ng thì nh ng i u b n bi t u ã c m t r i. Cái chính là b n có ề ữ đ ề ạ ế ườ ữ đ ề ạ ế đề đ ũ ấ ồ ạth h c nhanh n m c nào. K n ng này qu là vô giá. Nó vô giá vì n u có th , nó s giúp b n tìm ể ọ đế ứ ỹ ă ả ế ể ẽ ạra nh ng công th c – ph ng pháp ki m ti n nhanh h n. Làm vi c v t v ki m ti n ch là m t ữ ứ ươ ế ề ơ ệ ấ ả để ế ề ỉ ộcông th c c mà ng i ta ã ngh ra vào th i th ng c .ứ ũ ườ đ ĩ ờ ượ ổ5. HÃY TR CHO MÌNH TR CẢ ƯỚS c m nh c a k lu t b n thânứ ạ ủ ỷ ậ ả . N u b n không th ki m ch c chính mình thì ng c làm ế ạ ể ề ế đượ đừ ốgiàu. Có th gia nh p quân i hay m t tôn giáo nào ó có th t ki m ch chính mình. Th t ể ậ độ ộ đ để ể ự ề ế ậch ng có ý ngh a gì khi u t , ki m ti n r i l i qu ng nó qua c a s . Chính s thi u k lu t b n ẳ ĩ đầ ư ế ề ồ ạ ă ử ổ ự ế ỷ ậ ảthân ã làm cho h u h t nh ng ng i trúng s b phá s n sau khi trúng hàng tri u ô la. Chính s đ ầ ế ữ ườ ố ị ả ệ đ ựthi u k lu t b n thân ã làm cho nh ng ng i c t ng l ng l p t c i ra ngoài và mua m t ế ỷ ậ ả đ ữ ườ đượ ă ươ ậ ứ đ ộchi c xe h i hay làm m t chuy n du ngo n và sau ó thì m c n …ế ơ ộ ế ạ đ ắ ợTh t khó mà nói b c nào trong 10 b c này là quan tr ng nh t. Nh ng trên h t, ây có l là b c ậ ướ ướ ọ ấ ư ế đ ẽ ướkhó th c hi n nh t n u ó không ph i là m t ph n b n ch t c a b n. Tôi dám nói r ng: chính s ự ệ ấ ế đ ả ộ ầ ả ấ ủ ạ ằ ựthi u k lu t cá nhân là nhân t khác bi t s 1 gi a ng i giàu, ng i nghèo và ng i trung l u.ế ỷ ậ ố ệ ố ữ ườ ườ ườ ưNói m t cách n gi n, nh ng ng i có lòng t tr ng và tinh th n ch u ng th p i v i các áp l cộ đơ ả ữ ườ ự ọ ầ ị đự ấ đố ớ ựtài chính s không bao gi giàu lên c.ẽ ờ đượNh ã nói, tôi h c c m t bài h c t ng i cha giàu là “th gi i s xô y con i”. Th gi i xô ư đ ọ đượ ộ ọ ừ ườ ế ớ ẽ đẩ đ ế ớy nh ng ng i thi u kh n ng t ki m ch và k lu t b n thân, và y h tr thành n n nhân c ađẩ ữ ườ ế ả ă ự ề ế ỷ ậ ả đẩ ọ ở ạ ủnh ng ng i có k lu t riêng mình.ữ ườ ỷ ậTrong nh ng l p h c kinh doanh mà tôi d y, tôi th ng nh c m i ng i không nên t p trung quá ữ ớ ọ ạ ườ ắ ọ ườ ậnhi u vào s n ph m hay d ch v c a mình mà hãy t p trung vào vi c phát tri n k n ng qu n lý. Ba ề ả ẩ ị ụ ủ ậ ệ ể ỹ ă ảk n ng quan tr ng nh t c n có b t u vi c kinh doanh riêng là:ỹ ă ọ ấ ầ để ắ đầ ệ1. Qu n lý vòng quay ti n m t.ả ề ặ2. Qu n lý nhân s .ả ự3. Qu n lý th i gian cá nhân.ả ờCó th nói r ng ba k n ng qu n lý trên c áp d ng cho m i th ch không ch cho các doanh ể ằ ỹ ă ả đượ ụ ọ ứ ứ ỉnghi p, ó là ba v n trong cu c s ng c a m i cá nhân, m i gia ình, m i công vi c kinh doanh, ệ đ ấ đề ộ ố ủ ỗ ỗ đ ỗ ệm i t ch c t thi n, m i thành ph hay m i qu c gia.ỗ ổ ứ ừ ệ ỗ ố ỗ ốM i k n ng u c nâng cao nh k lu t b n thân. Tôi không bao gi xem nh câu nói c a ỗ ỹ ă đề đượ ờ ỷ ậ ả ờ ẹ ủng i cha giàu: “Hãy tr l ng cho mình tr c nh t.”ườ ả ươ ướ ấNh tôi ã nói, s hi u bi t tài chính cho phép ng i ta c các con s , và các con s k chuy n ư đ ự ể ế ườ đọ ố ố ể ệcho h nghe. Nhìn vào b n kê thu nh p và b n cân i thu chi c a ai ó, tôi có th th y li u m t ọ ả ậ ả đố ủ đ ể ấ ệ ộng i hùng h n nói “hãy tr cho mình tr c” có th c s làm nh nh ng gì h thuy t giáo hay ườ ồ ả ướ ự ự ư ữ ọ ếkhông.M t b c tranh áng giá b ng hàng ngàn l i nói. Vì v y, m t l n n a hãy so sánh b n kê tài chính ộ ứ đ ằ ờ ậ ộ ầ ữ ảc a nh ng ng i tr l ng cho mình tr c v i nh ng ng i khác.ủ ữ ườ ả ươ ướ ớ ữ ườNh ng ng i s tr cho mình tr c:ữ ườ ẽ ả ướHãy nghiên c u s trên và chú ý xem b n có th th y c s khác bi t hay không. Xin nh c l i ứ ơ đồ ạ ể ấ đượ ự ệ ắ ạlà ph i hi u c vòng quay ti n m t thì b n m i hi u c câu chuy n. H u h t m i ng i ch ả ể đượ ề ặ ạ ớ ể đượ ệ ầ ế ọ ườ ỉnhìn vào nh ng con s mà không c c gì c . N u th c s có th hi u c quy n l c c a ữ ố đọ đượ ả ế ự ự ể ể đượ ề ự ửvòng quay ti n m t, b n s nhanh chóng nh n ra nh ng sai l m trong b c tranh k ti p, ho c t i ề ặ ạ ẽ ậ ữ ầ ứ ế ế ặ ạsao h n 90% dân s ph i làm vi c c t l c su t i và c n n nh ng h tr c a chính quy n nh ơ ố ả ệ ậ ự ố đờ ầ đế ữ ỗ ợ ủ ề ưphúc l i xã h i khi không còn có th làm vi c n a.ợ ộ ể ệ ữB n có th y không? S trên ph n ánh nh ng ho t ng c a m t cá nhân ch n tr cho b n thân ạ ấ ơ đồ ả ữ ạ độ ủ ộ ọ ả ảtr c. M i tháng, h b ti n vào c t tài s n tr c khi tr chi phí hàng tháng. Dù có hàng tri u ng i ướ ỗ ọ ỏ ề ộ ả ướ ả ệ ườhi u c câu nói “Hãy tr cho mình tr c” nh ng trên th c t , h v n luôn tr cho b n thân sau ể đượ ả ướ ư ự ế ọ ẫ ả ảcùng.Gi thì tôi ã có th nghe nh ng ti ng la ó t nh ng ng i tin t ng m t cách chân thành vào vi c ờ đ ể ữ ế ừ ữ ườ ưở ộ ệc n tr hóa n tr c nh t, và ti ng ph n i c a nh ng ng i “có trách nhi m” luôn tr hóa n ầ ả đơ ướ ấ ế ả đố ủ ữ ườ ệ ả đơúng lúc. Tôi không b o b n nên t ra vô trách nhi m và ng tr hóa n. Tôi nói r ng hãy làm đ ả ạ ỏ ệ đừ ả đơ ằtheo nh ng gì cu n sách nói, hãy “tr cho mình tr c”. Và s trên là b c tranh k toán mô t ữ ố ả ướ ơ đồ ứ ế ảchính xác hành ng ó ch không ph i nh b c tranh sau ây:độ đ ứ ả ư ứ đCó nhi u n m tháng trong i tôi, vì m t nguyên nhân nào ó mà vòng quay ti n m t ít h n r t ề ă đờ ộ đ ề ặ ơ ấnhi u so v i các hóa n nh ng tôi v n luôn tr cho mình tr c. Các nhân viên k toán c a tôi kinh ề ớ đơ ư ẫ ả ướ ế ủho ng la lên: “C quan thu v s t ng anh vào tù.” “Anh s không c dùng lo i th tín d ng này ả ơ ế ụ ẽ ố ẽ đượ ạ ẻ ụn a y!” “Ng i ta s c t i n m t!” Tôi v n c tr cho mình tr c.ữ đấ ườ ẽ ắ đ ệ ấ ẫ ứ ả ướVì sao v y? Vì ó là s c m nh k lu t b n thân và s c m nh c a tinh th n, hay nói m t cách bình ậ đ ứ ạ ỷ ậ ả ứ ạ ủ ầ ộdân h n, ó là s gan góc.ơ đ ựNh ng i cha giàu ã d y tôi trong tháng u tiên làm vi c v i ông y, h u h t m i ng i u ư ườ đ ạ đầ ệ ớ ấ ầ ế ọ ườ đề đểcho th gi i xô y mình i. Hãy can m i ng c dòng n c và b n s giàu lên. Có th b n ế ớ đẩ đ đả đ ượ ướ ạ ẽ ể ạkhông y u âu, nh ng khi nói n ti n b c thì h u h t m i ng i u tr nên nhút nhát.ế đ ư đế ề ạ ầ ế ọ ườ đề ởDù luôn tr hóa n sau cùng nh ng tôi khôn ngoan tài chính không b r i vào m t tình tr ng ả đơ ư đủ để ị ơ ộ ạkhó kh n. Tôi không thích ch u nh ng món n tiêu dùng. Th c s thì tôi có r t nhi u món tiêu s n, ă ị ữ ợ ự ự ấ ề ảnh ng tôi không ph i tr ti n cho chúng mà ng i khác ph i tr cho các tiêu s n c a tôi. ó là ư ả ả ề ườ ả ả ả ủ Đnh ng ng i thuê nhà. Vì v y, quy lu t u tiên khi tr l ng cho mình tr c là không b m c ữ ườ ậ ậ đầ ả ươ ướ để ị ắn . Dù tr hóa n sau cùng nh ng tôi ph i thu x p sao cho mình ch ph i tr nh ng hóa n nh ợ ả đơ ư ả ế ỉ ả ả ữ đơ ỏkhông quan tr ng mà thôi.ọTh hai, khi th nh tho ng b túng ti n, tôi v n tr cho mình tr c. Tôi cho các ch n la làng lên. ứ ỉ ả ị ề ẫ ả ướ để ủ ợTôi thích h t ra kiên quy t v i mình. Vì sao v y? Vì chính nh ng ng i này ã giúp tôi. H bu c ọ ỏ ế ớ ậ ữ ườ đ ọ ộtôi ph i i ra ngoài và ki m nhi u ti n h n. Vì v y mà tôi luôn tr cho mình tr c, c u t ti n b cả đ ế ề ề ơ ậ ả ướ ứ đầ ư ề ạvà c các ch n la ó. Nói chung thì dù sao, tôi v n th ng tr h úng h n mà. V ch ng tôi có ứ để ủ ợ ẫ ườ ả ọ đ ạ ợ ồm t uy tín tuy t v i. Chúng tôi không mình b áp l c ph i s d ng s ti n ti t ki m hay thanh ộ ệ ờ để ị ự ả ử ụ ố ề ế ệtoán các c ph n tr nh ng món n tiêu dùng. Nh th là không thông minh tài chính. V y câu ổ ầ để ả ữ ợ ư ế ậtr l i là:ả ờ1. ng v ng vào nh ng món n quá l n mà b n ph i tr . Hãy chi phí ít thôi. Hãy xây d ng tài Đừ ướ ữ ợ ớ ạ ả ả ựs n tr c r i hãy mua m t ngôi nhà l n hay m t chi c xe p. b k t vào vòng Rat Race là m t ả ướ ồ ộ ớ ộ ế đẹ Để ị ẹ ội u không thông minh chút nào.đ ề2. Khi b túng ti n, hãy các áp l c è xu ng b n làm nên chuy n và ng lún sâu vào vi c tiêu ị ề để ự đ ố ạ ệ đừ ệxài hay u t quá m c. Hãy dùng áp l c bu c thiên t tài chính c a b n ph i ngh ra nh ng đầ ư ứ ự để ộ ư ủ ạ ả ĩ ữcách ki m ti n m i và sau ó hãy tr hóa n i ã. H n sau ó b n s có th t ng kh n ng ki m ế ề ớ đ ả đơ đ đ ẳ đ ạ ẽ ể ă ả ă ếti n c ng nh trí thông minh tài chính c a mình lên.ề ũ ư ủNhi u l n tôi ã b k t vào tình tr ng khó kh n tài chính và ph i tìm cách t o ra nhi u thu nh p h n, ề ầ đ ị ẹ ạ ă ả ạ ề ậ ơtrong khi v n trung thành b o v nh ng tài s n trong c t tài s n c a mình. Nhân viên k toán c a tôiẫ ả ệ ữ ả ộ ả ủ ế ủla làng lên và bi n i tìm cách trang tr i, nh ng tôi v n nh m t ng i lính anh d ng b o v Pháo ế đ ả ư ẫ ư ộ ườ ũ ả ệài Tài s n c a mình.đ ả ủ Ng i nghèo có nh ng thói quen nghèo. M t thói quen x u ph bi n là tính “xài hoang”. Ng i ườ ữ ộ ấ ổ ế ườgiàu bi t r ng ch nên ti t ki m làm ra nhi u ti n h n ch không ph i tr hóa n.ế ằ ỉ ế ệ để ề ề ơ ứ ả để ả đơTôi bi t nh ng câu này nghe có v thô b o, nh ng nh tôi ã nói, n u b n không c ng r n v i ế ữ ẻ ạ ư ư đ ế ạ ứ ắ ớchính mình thì th gi i s xô y b n i.ế ớ ẽ đẩ ạ đN u b n không thích ph i ch u áp l c tài chính thì hãy tìm m t công th c cho riêng mình. M t công ế ạ ả ị ự ộ ứ ộth c t t là c t gi m chi phí, c t ti n vào ngân hàng, tr thu thu nh p, mua công trái b o m và giứ ố ắ ả ấ ề ả ế ậ ả đả ữm c s ng trung bình. Nh ng i u này l i trái v i quy lu t “tr cho mình tr c”.ứ ố ư đ ề ạ ớ ậ ả ướQuy lu t này không khuy n khích b n t hy sinh hay kiêng khem tài chính. S ng ph i có th h ng.ậ ế ạ ự ố ả ụ ưởN u b n kêu g i thiên t tài chính c a mình, b n có th t n h ng nh ng ni m vui trong cu c s ng,ế ạ ọ ư ủ ạ ể ậ ưở ữ ề ộ ốgiàu có và thanh toán h t hóa n mà không ph i hy sinh cu c s ng t i p c a mình. Và ó ế đơ ả ộ ố ươ đẹ ủ đchính là trí thông minh tài chính.6. HÃY TR L NG H U H NH CHO NH NG NG I MÔI GI I:Ả ƯƠ Ậ Ĩ Ữ ƯỜ Ớ tr c nhà ghi là “Nhà bán”. Hayướtôi th y trên TV ngày nay, nhi u ng i t nh n là “nh ng nhà môi gi i h giá.”ấ ề ườ ự ậ ữ ớ ạ Ng i cha giàu d yườ ạ chúng tôi hãy làm theo i u ng c l i ông tin vào vi c tr công h u h nhđ ề ượ ạ ệ ả ậ ĩcho nh ng nhà chuyên môn, và tôi c ng làm theo chính sách ó. Ngày nay, tôi có nh ng lu t s , kữ ũ đ ữ ậ ư ếtoán, nh ng nhà môi gi i b t ng s n và nh ng ng i mua bán c ph n ch ng khoán tuy t v i. Vìữ ớ ấ độ ả ữ ườ ổ ầ ứ ệ ờsao v y? Vì n u nh ng ng i này có chuyên môn gi i thì s ph c v c a h s em ti n n cho ậ ế ữ ườ ỏ ự ụ ụ ủ ọ ẽ đ ề đếb n. Và h càng làm ra nhi u ti n thì tôi s càng làm c nhi u ti n.ạ ọ ề ề ẽ đượ ề ềChúng ta ang s ng trong th i i thông tin. Thông tin là vô giá. M t ng i môi gi i ch ng khoán cóđ ố ờ đạ ộ ườ ớ ứth cung c p thông tin cho b n hay dành th i gian h ng d n b n. Có m t s nhà môi gi i ể ấ ạ ờ để ướ ẫ ạ ộ ố ớch ng khoán s n sàng làm vi c này cho tôi. M t s ng i ã d y tôi khi tôi có r t ít hay không có ứ ẵ ệ ộ ố ườ đ ạ ấti n, và cho n ngày nay tôi v n còn làm vi c v i h .ề đế ẫ ệ ớ ọNh ng gì tôi tr cho m t ng i môi gi i ch ng khoán là quá bé nh so v i s ti n mà tôi ki m c ữ ả ộ ườ ớ ứ ỏ ớ ố ề ế đượnh nh ng thông tin h cung c p. Tôi thích nh ng ng i môi gi i b t ng s n hay môi gi i ch ng ờ ữ ọ ấ ữ ườ ớ ấ độ ả ớ ứkhoán c a tôi ki m c nhi u ti n. Vì nh v y th ng có ngh a là tôi làm ra r t nhi u ti n.ủ ế đượ ề ề ư ậ ườ ĩ ấ ề ềM t ng i môi gi i gi i s ti t ki m th i gian ki m ti n cho tôi – ví d nh khi tôi mua m t mi ng tộ ườ ớ ỏ ẽ ế ệ ờ ế ề ụ ư ộ ế đấtr ng v i giá 9.000 $ và bán i v i giá 25.000 $, nh ó mà tôi có th mua c chi c Porch nhanh ố ớ đ ớ ờ đ ể đượ ếh n. M t ng i môi gi i là tai m t th tr ng c a b n. H ó m i ngày th cho tôi. Và thay vì ph i ơ ộ ườ ớ ắ ị ườ ủ ạ ọ ở đ ỗ ế ản ó thì tôi có th nhà ch i gôn.đế đ ể ở ơC ng v y, trong suy ngh c a tôi, nh ng ng i t i bán nhà không xem tr ng th i gian c a mình. ũ ậ ĩ ủ ữ ườ ự đ ọ ờ ủT i sao tôi ph i ti t ki m vài ng trong khi tôi có th dùng th i gian này ki m c nhi u ti n ạ ả ế ệ đồ ể ờ để ế đượ ề ềh n ho c dành th i gian bên nh ng ng i mình yêu m n? i u tôi th y bu n c i nh t là r t ơ ặ ờ để ở ữ ườ ế Đ ề ấ ồ ườ ấ ấnhi u ng i nghèo hay ng i trung l u luôn cho ti n huê h ng nhà hàng t 15 n 20% dù ph c về ườ ườ ư ề ồ ừ đế ụ ụcó t cách m y i n a, nh ng h l i phàn nàn vì ph i tr cho ng i môi gi i t 3 n 7%.ệ ấ đ ữ ư ọ ạ ả ả ườ ớ ừ đế H thích ọcho ti n nh ng ng i làm t ng chi phí c a h , nh ng l i hà kh c v i nh ng ng i giúp h ề ữ ườ ă ủ ọ ư ạ ắ ớ ữ ườ ọphát tri n tài s nể ả .Nh th là không thông minh tài chính. Không ph i t t c các nhà môi gi i u ngang tài ngang s c.ư ế ả ấ ả ớ đề ứi u không may là h u h t các nhà môi gi i ch là nh ng ng i bán hàng. Có th nói r ng nh ng Đ ề ầ ế ớ ỉ ữ ườ ể ằ ững i buôn bán b t ng s n là nh ng ng i t h i nh t. H buôn bán nh ng b n thân h s h u ườ ấ độ ả ữ ườ ệ ạ ấ ọ ư ả ọ ở ữr t ít hay không h có m t b t ng s n nào c . Có m t khác bi t r t l n gi a ng i môi gi i nhà ấ ề ộ ấ độ ả ả ộ ệ ấ ớ ữ ườ ớc a và ng i môi gi i u t . Và i u ó là có th t v i nh ng ng i môi gi i ch ng khoán, ngân ử ườ ớ đầ ư đ ề đ ậ ớ ữ ườ ớ ứphi u, qu công trái và b o hi m th ng t g i mình là nhà thi t k tài chính. C ng nh trong truy nế ỹ ả ể ườ ự ọ ế ế ũ ư ệc tích, b n ph i hôn r t nhi u con ch thì m i tìm ra m t hoàng t th c s . Hãy ghi nh câu nói c ổ ạ ả ấ ề ế ớ ộ ử ự ự ớ ũk này: “ ng bao gi h i m t ng i bán sách giáo khoa n u b n c n m t cu n sách giáo khoa.”ỹ Đừ ờ ỏ ộ ườ ế ạ ầ ộ ốKhi ph ng v n m t nhà chuyên môn làm vi c lãnh l ng, u tiên là tôi ph i tìm hi u xem h có baoỏ ấ ộ ệ ươ đầ ả ể ọnhiêu tài s n hay ch ng khoán và h ph i tr thu bao nhiêu ph n tr m. Tôi áp d ng i u ó cho ả ứ ọ ả ả ế ầ ă ụ đ ề đnh ng lu t s thu v c ng nh k toán viên c a mình. Tôi có m t k toán viên có kinh doanh riêng.ữ ậ ư ế ụ ũ ư ế ủ ộ ếCô y làm k toán cho tôi nh ng cô y kinh doanh b t ng s n. Tôi c ng t ng có m t k toán viên ấ ế ư ấ ấ độ ả ũ ừ ộ ếlà m t nhân viên k toán kinh doanh nh , nh ng anh ta không có b t ng s n nào c . Tôi ã thay ộ ế ỏ ư ấ độ ả ả đanh ta vì chúng tôi không có cùng ngành kinh doanh yêu thích.Hãy tìm m t ng i môi gi i mà b n th c s yêu thích. Nhi u ng i môi gi i s dành th i gian ộ ườ ớ ạ ự ự ề ườ ớ ẽ ờ đểhu n luy n b n, và có th h s là tài s n t t nh t b n có c. Hãy i x t t v i h và h u h t h ấ ệ ạ ể ọ ẽ ả ố ấ ạ đượ đố ử ố ớ ọ ầ ế ọs t t v i b n. N u t t c nh ng gì b n ngh n là c t gi m huê h ng c a h thì t i sao h ph i nẽ ố ớ ạ ế ấ ả ữ ạ ĩ đế ắ ả ồ ủ ọ ạ ọ ả đếv i b n ch ?ớ ạ ứNh tôi ã nói tr c ây, m t trong nh ng k n ng qu n lý quan tr ng là qu n lý nhân s . Nhi u ư đ ướ đ ộ ữ ỹ ă ả ọ ả ự ềng i ch qu n lý c nh ng ng i kém thông minh h n h và có ít quy n l c h n h . Nhi u viên ườ ỉ ả đượ ữ ườ ơ ọ ề ự ơ ọ ềqu n lý mãi mãi không c th ng ch c vì h ch bi t cách làm vi c v i nh ng ng i d i quy n ả đượ ă ứ ọ ỉ ế ệ ớ ữ ườ ướ ềmà không bi t cách làm vi c v i c p trên.ế ệ ớ ấ K n ng th c s là qu n lý và tr l ng h u cho ỹ ă ự ự ả ả ươ ậnh ng ng i gi i h n mình trong m t l nh v c k thu t nào óữ ườ ỏ ơ ộ ĩ ự ỹ ậ đ . ó là lý do t i sao các công ty Đ ạth ng có m t ban giám c. B n c ng nên nh th . Và ó chính là s thông minh tài chính.ườ ộ đố ạ ũ ư ế đ ự7. HÃY LÀM M T “NG I T NG QUÀ DA ”:Ộ ƯỜ Ặ ĐỎKhi nh ng ng i da tr ng u tiên n nh c châu M , h r t s ng s t b i nhi u nét v n hóa ữ ườ ắ đầ đế đị ư ở ỹ ọ ấ ử ố ở ề ăc a ng i da châu M . Ví d n u m t ng i da tr ng b l nh, ng i da s p m n cho anh ủ ườ đỏ ỹ ụ ế ộ ườ ắ ị ạ ườ đỏ ẽ đắ ềta. C t ng ó là m t món quà nên khi ng i da òi l i cái m n anh chàng da tr ng th ng r t ứ ưở đ ộ ườ đỏ đ ạ ề ắ ườ ấb c mình. Ng i da c ng r t b c mình khi nh n ra r ng ng i da tr ng không mu n tr nó l i. ự ườ đỏ ũ ấ ự ậ ằ ườ ắ ố ả ạVì v y mà ra i thu t ng “Ng i da t ng quà.”, Ch n gi n là m t s hi u l m v v n hóa ậ đờ ậ ữ ườ đỏ ặ ỉ đơ ả ộ ự ể ầ ề ăthôi.Trong th gi i c a nh ng c t tài s n, làm m t “ng i da t ng quà” là m t i u r t quan tr ng i ế ớ ủ ữ ộ ả ộ ườ đỏ ặ ộ đ ề ấ ọ đốv i tài s n. Câu h i u tiên c a nh ng nhà u t sành i u là: “Bao lâu thì tôi có th l y ti n l i?” ớ ả ỏ đầ ủ ữ đầ ư đ ệ ể ấ ề ạH c ng mu n bi t h có th l y không nh ng gì, ó c ng là m t ph n công vi c. ó là lý do t i sao ọ ũ ố ế ọ ể ấ ữ đ ũ ộ ầ ệ Đ ạnh ng kho n ROI, hay ti n l i u t (Return of and on Investment), là r t quan tr ng.ữ ả ề ờ đầ ư ấ ọVí d , tôi tìm ra m t s lô t trong vùng ang b t ch thu th n . Ngân hàng òi giá 60.000 $, tôi ụ ộ ố đấ đ ị ị để ế ợ đt giá 50.000 $ và h ch p nh n, n gi n vì trong cu c u th u, tôi a ngay m t t séc 50.000 đặ ọ ấ ậ đơ ả ộ đấ ầ đư ộ ờ$. H bi t r ng tôi ang nói chuy n nghiêm ch nh. H u h t các nhà u t s nói: “Anh là trùm t ọ ế ằ đ ệ ỉ ầ ế đầ ư ẽ ư[...]... tôi rút số vốn ban đầu ra và không phải lo lắng gì về sự dao dộng của th ị trường nữa, vì số vốn ban đầu đã quay về và sẵn sàng làm việc với những tài sản khác Vì vậy mà tiền tiếp tục đi vào rồi đi ra, và tôi sở hữu một tài sản hoàn toàn tự do về mặt kỹ thuật Thực sự là rất nhiều lần tôi bị mất tiền Nhưng tôi chỉ chơi với số tiền mà tôi có thể để mất Có thể nói rằng trung bình 10 lần đầu tư thì tôi đánh... thực sự tôi đã cho để nhận chứ không phải là cho để mà cho Cha tôi dạy các giáo viên và ông trở thành một giáo viên đứng đầu Người cha giàu luôn dạy nh ững người trẻ tuổi cách kinh doanh của ông Khi nhìn lại, chính sự rộng rãi cùng những gì h ọ biết đã làm cho họ khôn ngoan hơn Trong thế giới này có những quyền lực mạnh mẽ hơn chúng ta r ất nhiều Bạn có thể tự mình đạt được chúng, nhưng với sự giúp... của chúng ta qua cột tiêu sản Vì sự chịu đựng tinh thần kém mà tiền bạc chảy ra ở nơi có sức kháng cự yếu nhất Đó là nguyên nhân của cái nghèo và việc phải vật l ộn v ới tài chính Tôi đã đưa ra nhiều ví dụ số học về sự thông minh tài chính, nhưng trong trường h ợp này, chính khả năng chỉ huy tiền bạc mới làm ra tiền Nếu chúng ta cho 100 người mỗi người 10.000 $ vào đầu năm thì theo tôi, đến cuối năm... lệ cho đồng tiền, bạn sẽ là chủ nhân của nó Đó chính là sự thông minh tài chính 9 CẦN CÓ NHỮNG ANH HÙNG Sức mạnh của chuyện thần thoại Khi còn nhỏ, tôi rất khâm phục Willie May, Hank Aaron, Yogi Berra Họ là những người anh hùng Là một đứa trẻ, tôi muốn được như họ Tôi muốn biết mọi thứ về họ vì tôi muốn được giống như họ Khi còn là một đứa trẻ 9 – 10 tuổi, mỗi lần đánh bóng hay chụp bóng, tôi không... số ti ền tốt nhất mà tôi đầu tư cho việc học của nó Những gì nó đã học sẽ giúp ích cho nó suốt đời, và có vẻ nh ư nó đã bắt đầu biết coi trọng tiền bạc Tôi nghĩ nó sẽ không còn đốt đến đồng xu cuối cùng trong túi nữa đâu.” Như tôi đã nói trong phần “Trả cho mình trước”, nếu một người không nắm được sức mạnh k ỷ luật bản thân thì tốt nhất là đừng nên làm giàu Trong thời gian đầu, quá trình phát triển... thường để mất Chúng ta làm mất nh ững người anh hùng cửa mình Chúng ta làm mất sự ngây thơ của mình Hôm nay, tôi nhìn bọn trẻ chơi bóng chày ở gần nhà Trên sân bóng, chúng không còn là Johny bé bỏng nứa, chúng là Michael Jordan, Sir Charles hay Clyde Bắt chước hay tranh đua với những người hùng của mình là một cách học thực sự mạnh mẽ Và đó là lý do tại sao khi một ng ười như O J Simpson đánh mất danh... được thì mình cũng làm được.” Khi nói đến chuyện đầu tư, rất nhiều người cảm thấy việc đó quá khó khăn Thay vào đó, hãy đi tìm một người anh hùng có thể làm cho mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn 10 HÃY DẠY VÀ BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC Sức mạnh của việc cho đi Cả hai người cha của tôi đều là giáo viên Người cha giàu đã dạy tôi một bài học mà tôi đem theo suốt đời, đó là sự cần thiết của lòng từ thiện hay s ự cho đi Người... cha giàu cho cả tiền lẫn sự giáo dục Ông tin tưởng chắc chắn vào việc chịu thuế thập phân Ông luôn nói: “Nếu bạn muốn có cái gì đó, bạn phải cho đi trước đã.” Nếu chỉ được ghi lại một ý tưởng cho bạn, tôi sẽ ghi lại câu nói đó Mỗi khi bạn cảm thấy mình đang “nghèo” hay đang “cần” một cái gì đó, trước tiên hãy cho đi cái mình mu ốn và nó sẽ tr ở lại gấp nhi ều lần Đó hoàn toàn là sự thật đối với tiền bạc,... của tập đoàn Mcdonald’s nổi tiếng, bán hamburger không phải vì ông thích ăn hamburger mà vì ông muốn có không những bất động sản dưới các đặc quyền của công ty Vì vậy những nhà đầu tư khôn ngoan phải nhìn xa hơn ROI (tiền lời đầu tư) Một khi đã lấy tiền lại, bạn phải có thêm những tài sản khác mà không phải mất tiền Như thế mới là thông minh tài chính 8 TÀI SẢN XA XỈ PHẨM Sức mạnh của việc tập trung... tập trung vào cột tiêu sản, tôi chọn sẽ tập trung vào cột tài sản cửa mình Như một thói quen, tôi biến những mong muốn được tiêu xài thành nguồn cảm hứng thúc đẩy thiên tư tài chính của mình trong việc đầu tư Ngày nay, chúng ta thường mượn tiền để có được những thứ ta muốn thay vì tập trung lo kiếm ti ền Cách này quả là dễ dàng hơn trong thời gian ngắn nhưng lại vất vả hơn trong thời gian dài Đó là một . CH NG 9 – S KH I UƯƠ Ự ỞĐẦ tr l i câu h i: “Tôi có th b t u nh th nào?” tôi th n. ế ệ đơ ả ữ ế ệ đ đượ ấ ệ để ởnh ng ng i qu n lý tài s n t t.ữ ườ ả ả ốV i 90 % dân s , giàu có s em n “l m r c r i”. Vì v y mà h ngh ra nh ng câu nói nh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU ppt, CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU ppt, CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU ppt