tien pdf

1 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

Phù thị hậu, lop A6CÂU ĐIỀU KIỆN Loại 1:Công thức :IF S + V (hiện tại) , S + WILL ( CAN, MAY) + V (nguyên mẫu)Cách dùng:Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.Ví dụ:If it is sunny, I will go fishing. ( nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu)Loại 2:Công thức :IF S + V (quá khứ) , S + WOULD ( COULD, MIGHT ) + V (nguyên mẫu)( be luôn dùng were dù chủ từ số ít hay nhiều )Cách dùng:Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.Ví dụ:If I were you, I would go abroad. ( nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)Bài tập 5 trang 730 If I found a credit card, I wouldn’t use it.1 I’ll play the guitar if you sing.2 If it’s sunny tomorrow, I’ll be very happy.3 I’ll tell him your news if I see him.4 I’d go round the world if I was rich.5 If Sarah got the job, she’d be very happy. The end.
- Xem thêm -

Xem thêm: tien pdf, tien pdf, tien pdf