Chuyen Bac Ninh Lan 1_406 pdf

5 276 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

SỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT CHUYÊN BNTTĐH LẦN I(Đề thi có 4 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌCMÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, BThời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm)Mã đề 406Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na =23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đunnóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X làA. CH3 -COO-CH=CH-CH3. B. CH3-CH2-COO-CH=CH2.C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. D. CH2=CH-COO-CH2-CH3.Câu 2: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M lớn nhất cần cho vào dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,2 mol ZnSO4 để sauphản ứng hoàn toàn thu được 9,9 gam kết tủa?A. 0,6 lít B. 1,0 lít C. 0,4 lít D. 0,8 lítCâu 3: Cho dãy các chất: C3H6,CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6(benzen). Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom làA. 7. B. 8. C. 5. D. 6.Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Số đồngphân anken thỏa mãn làA. 5 B. 4. C. 3 D. 2Câu 5: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãycác chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:A. (4), (2), (3), (1), (5). B. (3), (1), (5), (2), (4). C. (4), (1), (5), (2), (3). D. (4), (2), (5), (1), (3).Câu 6: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứngxảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của mvà V lần lượt làA. 10,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.Câu 7: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng tổnghợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH3 làA. 20%. B. 15%. C. 25% D. 30%.Câu 8: Hoà tan 28,4g phốt pho (V) oxit trong 500 gam dung dịch axit photphoric có nồng độ 9,8%. Nồng độ phần trăm củadung dịch axit photphoric thu được làA. 16,7 %. B. 14,7 %. C. 13,0 %. D. 17,6 %.Câu 9: Cho 21 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm R và Al vào H2O dư được 11,2 lít khí (đktc) và 4,5 gam chất rắn khôngtan. Tìm R?A. K B. Rb C. Na D. LiCâu 10: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch HNO3 4M, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra khí NO (sảnphẩm khử duy nhất của HNO3) và dung dịch chỉ chứa 52,6 gam muối. Vậy giá trị của m tương ứng làA. 16,80 gam B. 12,17 gam C. 11,20 gam D. 15,40 gamCâu 11: Xà phòng hóa hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp hai este HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH, thuđược hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đượcm gam nước . Giá trị của m làA. 2,7 B. 1,35 C. 4,05. D. 5,4Câu 12: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,6875 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ramột anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu chất phù hợp với X ?A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.Câu 13: Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NaOb + H2O.Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của H2O làA. 46a – 18b. B. 45a – 18b. C. 13a – 9b. D. 23a – 9b.Câu 14: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat,anlyl clorua . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng làA. 4. B. 3. C. 5. D. 6.Câu 15: Cho các phát biểu sau: Trang 1/5 - Mã đề thi 406(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5. Số phát biểu đúng làA. 2. B. 4. C. 1. D. 3.Câu 16: Giả sử trong bình kín, tại 800C tồn tại cân bằng sau: 2NO + O2 2NO2 (1) ∆Hpư = ? Khi hạ nhiệt độ bình xuống 400C, thấy màu của hỗn hợp đậm hơn. Vậy kết luận nào sau đây đúng?A. ∆Hpư > 0, phản ứng thu nhiệt. B. ∆Hpư < 0, phản ứng toả nhiệt.C. ∆Hpư < 0, phản ứng thu nhiệt. D. ∆Hpư > 0, phản ứng toả nhiệt.Câu 17: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete . Lấy 3,6 gam mộttrong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Hai ancol đó làA. C2H5OH và CH3OH. B. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.C. CH3OH và C3H7OH. D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm KMnO4 và MnO2 vào dung dịch HCl đặc, dư đun nóng (phản ứng hoàn toàn), thấy thoát rakhí Cl2. Xác định % khối lượng của MnO2 trong hỗn hợp X, biết rằng HCl bị khử chiếm 60% lượng HCl đã phản ứng.A. 45,2% B. 52,4% C. 35,5% D. 26,9%Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm xiclopropan, etan, propen, buta-1,3-đien có tỉ khối so với H2 là 18. Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình giảm m gam. Giátrị của m làA. 4,3 B. 9,8 C. 2,7 D. 8,2Câu 20: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H5Cl. Số đồng phân của X là:A. 6 B. 3 C. 4 D. 5Câu 21: Cho các phản ứng sau:(1) Cu(NO3)2 →0t(2) H2NCH2COOH + HNO2 →(3) NH3 + CuO →0t(4) NH4NO2 →0t(5) C6H5NH2 + HNO2  →−)50(HCl0(6) (NH4)2CO3 →0tSố phản ứng thu được N2 là :A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 4, 5, 6. D. 3, 4, 5.Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Ag2S với số mol bằng nhau thu được 3,696 lít SO2 (đktc) và chất rắn B .Cho B tác dụng với H2SO4 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:A. 13,64 gam B. 11,88 gam C. 8,91gam D. 17,16 gamCâu 23: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗnhợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gamchất rắn khan. Giá trị của m làA. 106,38. B. 38,34. C. 34,08. D. 97,98.Câu 24: Để m (g) phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 30 gam gồm FeO,Fe3O4, Fe2O3, Fe . Cho B phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 5,6 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trịcủa m là:A. 25,2 g B. 22,5 g C. 27,5 g D. 26,2 gCâu 25: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 350 ml dung dịchHCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí ( ở đktc). Giá trị của V làA. 3,36. B. 2,24. C. 4,48. D. 1,12.Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháyhấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịchgiảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X làA. C2H4. B. CH4. C. C4H10. D. C3H4.Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOHvà đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi củaZ đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan làA. 8,9 gam. B. 16,5 gam. C. 15,7 gam. D. 14,3 gam.Câu 28: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớnhơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạnY thu được m gam chất rắn. Giá trị m làA. 27,75. B. 24,25. C. 26,25. D. 29,75.Câu 29: Cho các chất sau: FeS, Fe3O4, NaCl, NaI, Na2CO3 và Cu2O tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc . Số phản ứng màtrong đó, H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa? Trang 2/5 - Mã đề thi 406A. 3 B. 5 C. 4 D. 6Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2, thu được 160 mlhỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùngđiều kiện. Số đồng phân X tác dụng được Na giải phóng khí làA. 6 B. 4 C. 3 D. 5Câu 31: Dung dịch X gồm các chất tan: AgNO3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2. Chia dung dịch X làm hai phần rồi thựchiện hai thí nghiệm sau: - Cho dung dịch NaOH dư vào phần 1. - Cho dung dịch NH3 dư vào phần 2.Tổng số chất kết tủa thu được ở cả hai thí nghiệm là:A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.Câu 32: Dãy các chất nào sau đây mà phân tử phân cực ?A. CO2, HF, NH3B. HCl, H2O, SO2C. Cl2, SO2, CH4D. NH3, CO2, SO2Câu 33: Các chất: mantozơ, glucozơ, fructozơ và saccarozơ có tính chất chung là:A. thủy phân trong môi trường axit cho monosaccarit nhỏ hơnB. pư với Cu(OH)2, to có kết tủa đỏ gạchC. pư với AgNO3/NH3 cho Ag kết tủaD. pư với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lamCâu 34: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,03 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suấtphản ứng thủy phân mỗi chất đều là 80%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thìlượng Ag thu được làA. 0,056mol. B. 0,095 mol. C. 0,16 mol. D. 0,168 mol.Câu 35: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic . Cho m gam X phản ứng hết với dung dịchNaHCO3 thu được 0,672 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 1,008 lít O2 (đktc), thu được 2,42 gam CO2 và agam H2O. Giá trị của a làA. 1,44. B. 1,80. C. 0,72 D. 1,62.Câu 36: Cho các nguyên tố sau : X(Z = 8), Y(Z = 13), M (Z = 15) và T (Z = 19). Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dầnđộ âm điện của các nguyên tố đó ?A. Y, T, X, M B. T, Y, M, X C. X, Y, M, T D. T, M, Y, XCâu 37: Ở 200C Fe có D = 7,87 g/cm3, nguyên tử khối trung bình là 55,85, giả thiết các khe rỗng chiếm 26% thể tích tinhthể. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe làA. 1,18 oA. B. 1,26 oA. C. 1,28 oA. D. 1,38 oA.Câu 38: Hoà tan hoàn toàn a gam Al2O3 trong 400 ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch X. Thêm 600 ml dung dịchNaOH 1M vào dung dịch X thì thu được 7,8 gam kết tủa . Vậy giá trị của a tương ứng làA. 8,5 gam B. 15,3 gam C. 5,1 gam D. 10,2 gamCâu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC . Để tổng hợp 150 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của từng giai đoạn là80%)A. 262,50. B. 134,40. C. 131,25. D. 168,00.Câu 40: Cho m gam dung dịch H2SO4 nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp hai kim loại Kali và Magie (dùngdư), thấy khối lượng khí hiđro bay ra là 0,05m gam. Giá trị của C là:A. 15,80%. B. 17,93%. C. 19,73%. D. 18,25%.II. PHẦN RIÊNG [10 câu]Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu. CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất(đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 vào Y thu được m (g) kết tủa . Giá trị của m làA. 110,95g B. 112g C. 115,9g D. 119,5gCâu 42: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, fructozơ, etilenglicol, anđehit axetic, axeton, anbumin, mantozơ, metanol, axitfomic . Số lượng dung dịch có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường làA. 7 B. 4 C. 5 D. 6Câu 43: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịchA. NH3(dư). B. NaOH (dư). C. AgNO3 (dư). D. HCl (dư).Câu 44: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X người ta thu được tripeptit là Ala-Glu-Gly và các đipeptit là Val-Ala,Glu-Gly và Gly-Ala . Vậy công thức cấu tạo của X làA. Gly-Ala-Val-Ala-Glu B. Val-Ala-Glu-Gly-Ala C. Ala-Glu-Gly-Ala-Val D. Ala-Val-Glu-Gly-AlaCâu 45: Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trunghoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ram gam Ag. Giá trị của m làA. 58,32. B. 58,82. C. 51,84. D. 32,40. Trang 3/5 - Mã đề thi 406Câu 46: Cho 0,01 mol một este của axit hữu cơ phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M, sản phẩm tạo thànhchỉ gồm 1 ancol và 1 muối có số mol bằng nhau. Mặt khác khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng lượng vừađủ 60 ml dung dịch KOH 0,25M. Sau khi kết thúc phản ứng, đem cô cạn dung dịch thu được 1,665 gam muối khan. Este cócông thức phân tử làA. C4H8COOCH2COOCH2B. C3H6COOCH2COOCH2C. C3H7COOC2H5D. C2H4COOCH2COOCH2Câu 47: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M vàNaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Côngthức phân tử của X làA. CH3COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH D. C2H5COOH.Câu 48: Hãy cho biết trong các hóa chất sau: NaClO, KMnO4, CaOCl2, Na2CO3, Na2ZnO2 và AgNO3. Hãy cho biết dungdịch HCl tác dụng được với bao nhiêu dung dịch?A. 4 B. 5 C. 6 D. 3Câu 49: Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dung dịch KOH 21% là:A. 354,85g B. 400g C. 250 g D. 320gCâu 50: Cho các thí nghiệm sau: (1) dung dịch AlCl3 + dung dịch Na[Al(OH)4]; (2) dung dịch NaOH dư + dung dịch AlCl3; (3) khí CO2 (dư) + dung dịch Na[Al(OH)4]; (4) Na[Al(OH)4] (dư) + dung dịch HCl; (5) khí CO2 (dư) + dung dịch Ba(OH)2. Những thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là:A. (1), (2), (4) B. (2), (3), (5) C. (1), (2), (5) D. (1), (3), (4)B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: Hoà tan hoàn toàn 74 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư sinh ra 178 gammuối sunfat. Nếu cũng cho 74 gam hỗn hợp X trên phản ứng với lượng dư khí CO ở nhiệt độ cao và dẫn sản phẩm khí quadung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)A. 150 g B. 130 gC. 180 gD. 240 gCâu 52: Nhỏ từ từ đến hết dung dịch chứa 0,1 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3 vào 150 ml dung dịch H2SO4 1M thuđược khí CO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thì thu được kết tủa có khối lượng là:A. 34,95 gam B. 66,47 gam C. 74,35 gam D. 31,52 gamCâu 53: Hòa tan 12 gam Mg trong V(lít) dung dịch HNO3 2M thu được 2,24 lít khí N2O (đktc) và dung dịch X. Cô cạndung dịch X thu được m (g) muối khan. Giá trị của V và m lần lượt là:A. 500; 74 B. 500; 76 C. 625; 76 D. 625; 74Câu 54: Trộn lẫn dung dịch các cặp chất sau: (1) Na[Al(OH)4] + CO2 (dư) (2) Ca(OH)2 (dư) + Mg(HCO3)2, (3) CuSO4 + NH3 (dư), (4) Na2CO3 (dư) + FeCl3 (5) KOH (dư) + Ca(H2PO4)2 (6) Na2CO3 + AgNO3 (dư) Có bao nhiêu trường hợp tạo thành kết tủa?A. 5 B. 4 C. 3 D. 2Câu 55: Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2. Số cặp chất tác dụng với nhau là?A. 7. B. 9 C. 8. D. 6Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn một amin, no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy sau khi ngưng tụ hơi nước có tỉ khối so vớiH2 là 19,333. Công thức phân tử của amin làA. C2H5NH2B. C3H7NH2C. CH3NH2D. C4H9NH2Câu 57: Cho các dung dịch chứa các chất tan : glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol, vinyl axetat,anđehit fomic . Số dung dịch vừa hoà tan Cu(OH)2 vừa làm mất màu nước brom làA. 5. B. 4. C. 6. D. 3.Câu 58: Cho 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 0,15 mol ancol đơn chức Y thu được 4,5 gam este với hiệusuất 75%. Vậy tên gọi của este là:A. etyl propionat B. metyl axetat C. metyl fomiat D. etyl axetatCâu 59: Thuốc thử nào trong các trường hợp sau có thể dùng để phân biệt được 5 kim loại: Mg, Zn, Fe, Ba, Ag.A. Dung dịch NaOH B. H2OC. Dung dịch HCl D. Dung dịch H2SO4 loãngCâu 60: Cho 8,04 gam hỗn hợp khí và hơi gồm anđehit axetic và axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trongNH3 thu được 55,2 gam kết tủa . Lọc lấy kết tủa sau đó cho vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy có mgam chất không tan. Giá trị của m là:A. 55,2 B. 61,78 C. 41,69 D. 21,6 HẾT (Giám thị không giải thích gì thêm) Trang 4/5 - Mã đề thi 406TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINHĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1NĂM HỌC 2012-2013MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, BCâu 148 239 395 406 Câu 148 239 395 4061 A D D B 31 A D B C2 B D C D 32 B B C B3 B D B A 33 A D B D4 C A C B 34 C A C D5 B C A D 35 A C A C6 B D D B 36 C B D B7 B C D C 37 A D B C8 C B A A 38 D C B A9 C D A A 39 C B A A10 B C C D 40 B B D A11 D A B B 41 C C D A12 A D A C 42 D A C D13 C B D D 43 D A A D14 B A D C 44 D C C B15 A C C B 45 A C C A16 D A D B 46 C C D A17 C D C D 47 C D C A18 A A B C 48 D C B C19 D B A A 49 C B B A20 A D D D 50 A B A D21 D D D B 51 B B A B22 A C A B 52 A D B B23 A B A A 53 D A D C24 B A A A 54 D A C A25 C A B C 55 B A B C26 C B C D 56 D C D C27 B C A D 57 D B B D28 D A D C 58 B C B C29 B D C C 59 D B B D30 C A A B 60 A B C B Trang 5/5 - Mã đề thi 406 . muối. Vậy giá trị của m tương ứng làA. 16 ,80 gam B. 12 ,17 gam C. 11 ,20 gam D. 15 ,40 gamCâu 11 : Xà phòng hóa hoàn toàn 13 ,2 gam hỗn hợp hai este HCOOC3H7. B A A 10 B C C D 40 B B D A 11 D A B B 41 C C D A 12 A D A C 42 D A C D 13 C B D D 43 D A A D 14 B A D C 44 D C C B 15 A C C B 45 A C C A 16 D A
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen Bac Ninh Lan 1_406 pdf, Chuyen Bac Ninh Lan 1_406 pdf, Chuyen Bac Ninh Lan 1_406 pdf