bang nhan biet cac chat vo co ppt

4 2,268 75
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

 TÀI LIỆU HÓA HỌC HÓA CƠNHẬN BIẾT CÁC CHẤT A. TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤTCr(OH)2: vàngCr(OH) 3: xanhK2Cr2O7: đỏ da camKMnO4: tímCrO3: rắn, đỏ thẫmZn : trắng xanhZn(OH)2: ↓ trắngHg : lỏng, trắng bạcHgO : màu vàng hoặc đỏMn : trắng bạcMnO : xám lục nhạtMnS : hồng nhạtMnO2: đenH2S : khí không màuSO2: khí không màuSO3: lỏng, không màu, sôi 450Br2: lỏng, nâu đỏI2: rắn, tímCl2: khí, vàngCdS : ↓ vàngHgS : ↓ đỏAgF : tanAgI : ↓ vàng đậmAgCl : ↓ màu trắngAgBr : ↓ vàng nhạtHgI2: đỏCuS, NiS, FeS, PbS, … : đenC : rắn, đenS : rắn, vàngP : rắn, trắng, đỏ, đenFe : trắng xámFeO : rắn, đenFe3O4: rắn, đenFe2O3: màu nâu đỏFe(OH)2: rắn, màu trắng xanhFe(OH)3: rắn, nâu đỏAl(OH)3: màu trắng, dạng keo tan trong NaOHZn(OH)2: màu trắng, tan trong NaOHMg(OH)2: màu trắng.Cu: : rắn, đỏCu2O: : rắn, đỏCuO : rắn, đenCu(OH)2: ↓ xanh lamCuCl2, Cu(NO3) 2, CuSO4.5H2O : xanhCuSO4: khan, màu trắngFeCl3: vàngCrO : rắn, đenCr2O3: rắn, xanh thẫmBaSO4: trắng, không tan trong axit.BaCO3, CaCO3: trắngNHẬN BIẾT CHẤT KHÍKhí Thuốc thử Hiện tượng Phản ứngSO2- Quì tím ẩm Hóa hồng- H2S, CO,Mg,…Kết tủa vàngSO2 + H2S → 2S↓ + 2H2O- dd Br2, ddI2, dd KMnO4Mất màu SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4SO2 + I2 + 2H2O → 2HI + H2SO4SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4- nước vôi trongLàm đụcSO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2OCl2- Quì tím ẩmLúc đầu làm mất màu, sau đó xuất hiện màu đỏCl2 + H2O → HCl + HClOHClO → HCl + [O] ; [O] as→O2- dd(KI + hồ tinh bột) Không màu → xámCl2 + 2KI → 2KCl + I2Hồ tinh bột + I2 → dd màu xanh tímI2- hồ tinh bột Màu xanh tímN2- Que diêm đỏ Que diêm tắtNH3- Quì tím ẩm Hóa xanh- khí HCl Tạo khói trắngNH3 + HCl → NH4ClNO - Oxi không Không màu → 2NO + O2 → 2NO2Trang 1  TÀI LIỆU HÓA HỌC HÓA khí nâu- dd FeSO4 20%Màu đỏ thẫmNO + ddFeSO4 20% → Fe(NO)(SO4)NO2- Khí màu nâu, mùi hắc, làm quì tím hóa đỏ3NO2 + H2O → 2HNO3 + NOCO2- nước vôi trongLàm đụcCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O- quì tím ẩm Hóa hồng- không duy trì sự cháyCO- dd PdCl2↓ đỏ, bọt khí CO2CO + PdCl2 + H2O → Pd↓ + 2HCl + CO2- CuO (t0)Màu đen → đỏCO + CuO (đen) 0t→ Cu (đỏ) + CO2H2- Đốt tiếng nổ. Cho sản phẩm vào CuSO4 khan không màu tạo thành màu xanhCuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O- CuO (t0)CuO (đen) → Cu (đỏ) H2 + CuO(đen) 0t→ Cu(đỏ) + H2OO2- Que diêm đỏ Bùng cháy- Cu (t0)Cu(đỏ) → CuO (đen)Cu + O2 0t→ CuOHCl- Quì tím ẩm Hóa đỏ- AgNO3Kết tủa trắngHCl + AgNO3 → AgCl↓+ HNO3H2S- Quì tím ẩm Hóa hồng- O2Kết tủa vàng2H2S + O2 → 2S↓ + 2H2O Cl2H2S + Cl2 → S↓ + 2HCl SO22H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O FeCl3H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl KMnO43H2S+2KMnO4→2MnO2+3S↓+2KOH+2H2O5H2S+2KMnO4+3H2SO4→2MnSO4+5S↓+K2SO4+8H2O- PbCl2Kết tủa đenH2S + Pb(NO3)2 → PbS↓+ 2HNO3H2O(Hơi)CuSO4 khan Trắng hóa xanhCuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2OO3dd KI Kết tủa tímKI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION) Ion Thuốc thử Hiện tượng Phản ứngLi+Đốt trên ngọn lửa vô sắcNgọn lửa màu đỏ thẫmNa+Ngọn lửa màu vàng tươiK+Ngọn lửa màu tím hồngCa2+Ngọn lửa màu đỏ da camBa2+Ngọn lửa màu lục (hơi vàng)Ca2+dd24SO−, dd23CO−↓ trắngCa2+ + 24SO−→ CaSO4 ;Ca2+ + 23CO−→ CaCO3 Ba2+dd24SO−, dd23CO−↓ trắngBa2+ + 24SO−→ BaSO4 ;Ba2+ + 23CO−→ BaCO3 Na2CrO4Ba2+ + 24CrO−→ BaCrO4 ↓Trang 2  TÀI LIỆU HÓA HỌC HÓA Ag+HCl, HBr, HINaCl, NaBr, NaIAgCl ↓ trắngAgBr ↓ vàng nhạtAgI ↓ vàng đậmAg+ + Cl− → AgCl ↓Ag+ + Br− → AgBr ↓Ag+ + I− → AgI ↓Pb2+dd KIPbI2 ↓ vàng Pb2+ + 2I− → PbI2 ↓ Hg2+HgI2 ↓ đỏ Hg2+ + 2I− → HgI2 ↓ Pb2+Na2S, H2SPbS ↓ đen Pb2+ + S2− → PbS ↓ Hg2+HgS ↓ đỏ Hg2+ + S2− → HgS ↓ Fe2+FeS ↓ đen Fe2+ + S2−→ FeS ↓ Cu2+CuS ↓ đen Cu2+ + S2− → CuS ↓ Cd2+CdS ↓ vàng Cd2+ + S2− → CdS ↓ Ni2+NiS ↓ đen Ni2+ + S2− → NiS ↓ Mn2+MnS ↓ hồng nhạt Mn2+ + S2− → MnS ↓ Zn2+dd NH3↓ xanh, tan trong dd NH3 dư Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2Cu2+↓ trắng, tan trong dd NH3 dư Zn(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2Ag+↓ trắng, tan trong dd NH3 dư AgOH + 2NH3 → [Cu(NH3)2]OHMg2+dd Kiềm↓ trắng Mg2+ + 2OH− → Mn(OH)2 ↓ Fe2+↓ trắng, hóa nâu ngoài không khíFe2+ + 2OH− → Fe(OH)2 ↓2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)3 ↓Fe3+↓ nâu đỏ Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3 ↓Al3+↓ keo trắngtan trong kiềm dưAl3+ + 3OH− → Al(OH)3 ↓Al(OH)3 + OH− → 2AlO− + 2H2OZn2+↓ trắngtan trong kiềm dưZn2+ + 2OH− → Zn(OH)2 ↓Zn(OH)2 + 2OH− → 22ZnO− + 2H2OBe2+Be2+ + 2OH− → Be(OH)2 ↓Be(OH)2 + 2OH− → 22BeO− + 2H2OPb2+Pb2+ + 2OH− → Pb(OH)2 ↓Pb(OH)2 + 2OH− → 22PbO− + 2H2OCr3+↓ xám, tan trong kiềm dưCr3+ + 3OH− → Cr(OH)3 ↓Cr(OH)3 + 3OH− → 36Cr(OH)−Cu2+↓ xanh Cu2+ + 2OH− → Cu(OH)2 ↓NH4+NH3 ↑4NH+ + OH− €NH3↑ + H2ONHẬN BIẾT ION ÂM (ANION)Ion Thuốc thử Hiện tượng Phản ứngOH−Quì tím Hóa xanhCl−AgNO3↓ trắng Cl− + Ag+ → AgCl↓ (hóa đen ngoài ánh sáng)Br−↓ vàng nhạt Br− + Ag+→ AgBr↓ (hóa đen ngoài ánh sáng)I−↓ vàng đậm I− + Ag+ → AgI↓ (hóa đen ngoài ánh sáng)34PO−↓ vàng34PO−+ 3Ag+ → Ag3PO4↓Trang 3  TÀI LIỆU HÓA HỌC HÓA S2−↓ đen S2− + 2Ag+ → Ag2S↓23CO−BaCl2↓ trắng23CO−+ Ba2+ → BaCO3↓ (tan trong HCl)23SO−↓ trắng23SO−+ Ba2+ → BaSO3↓ (tan trong HCl)24SO−↓ trắng24SO−+ Ba2+ → BaSO4↓ (không tan trong HCl)24CrO−↓ vàng24CrO−+ Ba2+ → BaCrO4↓S2−Pb(NO3)2↓ đen S2− + Pb2+ → PbS↓23CO−HClSủi bọt khí23CO−+ 2H+ → CO2↑ + H2O (không mùi)23SO−Sủi bọt khí23SO−+ 2H+ → SO2↑ + H2O (mùi hắc)S2−Sủi bọt khí2S−+ 2H+ → H2S↑ (mùi trứng thối)23SiO−↓ keo23SiO−+ 2H+ → H2SiO3↓23HCO−Đun nóngSủi bọt khí 20t3HCO−→ CO2↑ + 23CO−+ H2O 23HSO−Sủi bọt khí 20t3HSO−→ SO2↑ + 23SO−+ H2O 3NO−Vụn Cu, H2SO4Khí màu nâu3NO− + H+ → HNO33Cu + 8HNO3→ 2Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O 2NO + O2 → 2NO2 ↑2NO−H2SO4Khí màu nâu đỏ do HNO2 phân tích22NO− + H+ → HNO23HNO2 → 2NO + HNO3 + H2O 2NO + O2 → 2NO2 ↑Trang 4 . NO CO 2- nước vôi trongLàm đục CO 2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O- quì tím ẩm Hóa hồng- không duy trì sự cháy CO - dd PdCl2↓ đỏ, bọt khí CO 2 CO. vàng)Ca2+dd24SO−, dd23 CO −↓ trắngCa2+ + 24SO−→ CaSO4 ;Ca2+ + 23 CO −→ CaCO3 Ba2+dd24SO−, dd23 CO −↓ trắngBa2+ + 24SO−→
- Xem thêm -

Xem thêm: bang nhan biet cac chat vo co ppt, bang nhan biet cac chat vo co ppt, bang nhan biet cac chat vo co ppt