Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam pdf

470 1,756 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam pdf, Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam pdf, Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam pdf, CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG, CHƯƠNG 2. ĐẦU TƯ CỦA TƯ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, CHƯƠNG 3. CÁC KHU KINH TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CHƯƠNG 4. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH KHU KINH TẾ Ở VIỆT NAM, CHƯƠNG 5. VIỆN TRỢ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM, CHƯƠNG 6. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, CHƯƠNG MỞ ĐÀU. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỰ ÁN ĐẦU TƯ, CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN, CHƯƠNG 2. SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG 3. LẬP CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ, CHƯƠNG 5. LỰA CHỌN ĐIỂM XÂY DỰNG MẶT BẰNG, CHƯƠNG 6. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DỰ KIẾN NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG, CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN, NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐINH CHI TIẾT VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, QUY CHẾ VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI, MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH, MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm