Sách Sức khoẻ môi trường ppt

250 3,390 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

[...]... phát triển sức khoẻ Phát triển và đa ra các khuyến cáo về sức khoẻ môi trờng: + Cung cấp thông tin cho cộng đồng về sức khoẻ môi trờng + Nghiên cứu sức khoẻ môi trờng + Giáo dục sức khoẻ môi trờng Cần phải có kế hoạch xây dựng luật sức khoẻ môi trờng 13 Quản lý môi trờng vật lý: + An toàn nớc, nhất là an toàn nớc ở khu giải trí + An toàn thực phẩm + Quản lý chất thải rắn + An toàn và sức khoẻ nghề... chính xác, sức khoẻ môi trờng không đồng nghĩa với sức khoẻ của môi trờng và bảo vệ môi trờng và cũng không bó hẹp trong việc kiểm soát các loại dịch bệnh của thế kỷ qua Cho đến hiện nay nhiều tác giả đa ra khái niệm về sức khoẻ môi trờng nh sau :Sức khoẻ môi trờng là tạo ra và duy trì một môi trờng trong lành, bền vững để nâng cao sức khoẻ cộng đồng 2.2 Lịch sử phát triển của thực hành sức khoẻ môi trờng... định đến sức khoẻ của toàn bộ quần thể trong khái niệm môi trờng hỗ trợ sức khoẻ 13 Về chính sách quản lý sức khoẻ môi trờng, ngành y tế Việt Nam đã có những chính sách, chiến lợc gì? 14 Hãy nêu tóm tắt thực trạng môi trờng Việt Nam 15 Nêu Chiến lợc Bảo vệ môi trờng Việt Nam 16 Trình bày các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề sức khoẻ môi trờng ở Việt Nam 25 BàI 2 QUảN Lý NGUY CƠ Từ MÔI TRƯờNG MụC... phối hợp với ngành môi trờng cần đề nghị Chính phủ để có một Hội nghị quốc gia bàn về chính sách và chiến lợc quốc gia về sức khoẻ môi trờng 7.2 Thực trạng và chiến lợc về sức khoẻ môi trờng Tuy Việt Nam đã đạt nhiều kết quả về bảo vệ môi trờng, tránh hiệu quả xấu tác động lên sức khoẻ con ngời, nhng còn nhiều vấn đề bất cập trong quản lý môi trờng và sức khoẻ môi trờng nh: quy hoạch môi trờng cha lồng... thực phẩm, v.v 1.2.2 Môi trờng sinh học Môi trờng sinh học bao gồm: động vật, thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, các yếu tố di truyền, v.v 1.2.3 Môi trờng xã hội Môi trờng xã hội bao gồm: stress, mối quan hệ giữa con ngời với con ngời, môi trờng làm việc, trả lơng, làm ca, v.v 2 CáC KHíA CạNH LịCH Sử CủA SứC KHOẻ MÔI TRƯờNG 2.1 Khái niệm về sức khoẻ môi trờng Sức khoẻ môi trờng là gì? Theo... sức khoẻ môi trờng Sức khoẻ môi trờng là gì? Theo quan điểm của nhiều ngời sức khoẻ môi trờng chính là sức khoẻ của môi trờng Đây là các ý niệm về đời sống hoang dã, về rừng, sông, biển, v.v và theo họ thì sức khoẻ môi trờng đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trờng Những ngời khác thì cho rằng sức khoẻ môi trờng là các vấn đề về sức khoẻ của con ngời có liên quan đến điều kiện sống, sự nghèo nàn, lạc hậu,... tầng ozon, vấn đề cân bằng môi trờng, phát triển bền vững, môi trờng toàn cầu thay đổi, khí hậu toàn cầu nóng lên, v.v sẽ còn phải giải quyết trong nhiều thập kỷ tới 3 NộI DUNG MÔN SứC KHOẻ MÔI TRƯờNG Tất cả các khía cạnh của sức khoẻ môi trờng là xác định, giám sát, kiểm soát các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học và xã hội có ảnh hởng đến sức khoẻ con ngời Thực hành sức khoẻ môi trờng bao gồm: đánh giá,... hoạt động về sức khoẻ môi trờng đều thông qua hệ thống này Đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các chính sách và chiến lợc về sức khoẻ môi trờng Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta cha có một hội nghị nào có tầm cỡ quốc gia bàn về chiến lợc, các chính sách riêng, cụ thể cho sức khoẻ môi trờng bởi lẽ chúng ta cũng cha ra đợc một định nghĩa rõ ràng hay một khái niệm cụ thể về sức khoẻ môi trờng ở... triển bền vững nh là một vấn đề sức khoẻ Tầm hiểu biết của con ngời về môi trờng trên một diện rộng Nhận thức của con ngời về sự quan tâm và tham gia của cá nhân nhằm duy trì hoặc tạo ra một môi trờng lành mạnh Nguồn: Haglund và cộng sự, 1992 7 TổNG QUAN Về CHíNH SáCH Và QUảN Lý SứC KHOẻ MÔI TRƯờNG 7.1 Tình hình thực hiện chính sách và quản lý môi trờng Về chính sách bảo vệ môi trờng: vào những năm 80,... dọa từ môi trờng, đó là những mối nguy hiểm hiện đại và truyền thống Khái niệm về sức khoẻ môi trờng: Hiện nay trên thế giới, vẫn còn nhiều tranh cãi về các định nghĩa nh môi trờng là gì? Sức khỏe môi trờng là gì Đặc biệt việc phân biệt sự khác nhau giữa hai phạm trù môi trờng và sức khỏe môi trờng là rất khó khăn Sức khỏe môi trờng là một thuật ngữ không dễ định nghĩa Nếu chúng ta cho đó là Sức khỏe . SứC KHOẻ MÔI TRƯờNG 2.1. Khái niệm về sức khoẻ môi trờng Sức khoẻ môi trờng là gì? Theo quan điểm của nhiều ngời sức khoẻ môi trờng chính là sức khoẻ. khuyến cáo về sức khoẻ môi trờng: + Cung cấp thông tin cho cộng đồng về sức khoẻ môi trờng. + Nghiên cứu sức khoẻ môi trờng. + Giáo dục sức khoẻ môi trờng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Sức khoẻ môi trường ppt, Sách Sức khoẻ môi trường ppt, Sách Sức khoẻ môi trường ppt, Các khía cạnh lịch sử của sức khoẻ môi trường, Quan hệ giữa sức khoẻ và môi trường, Thực trạng và chiến lược về sức khoẻ môi trường, Các phương pháp lượng giá nguy cơ, Thông tin về môi trường, Theo dõi và giám sát môi trường, Giám sát các hậu quả của ô nhiễm, Bài tập tình huống, Con người và hệ sinh thái, Duyên hải Nam trung Bộ, Các bệnh truyền nhiễm, Các bệnh không truyền nhiễm, Chất lượng không khí trong nhà / hội chứng bệnh nhà kín, Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà, Phân loại và thành phần chất thải rắn, Chất thải rắn đô thị, Quản lý chất thải rắn y tế, Cung cấp nước cho các vùng đô thị và nông thôn, Chất lượng nước, vệ sinh nước và mối quan hệ của chúng với sức khoẻ cộng đồng, Ô nhiễm nước, các nguồn gây ô nhiễm nước và tác động của chúng lên sức khoẻ môi trường, Xử lý nước và kiểm soát ô nhiễm nước, Một số vấn đề an toàn môi trường nhà ở và khu dân cư, Giới thiệu về véc - tơ và bệnh do véc - tơ truyền, Các biện pháp kiểm soát véc - tơ truyền bệnh, Phát triển bền vững và các nguyên tắc chung, Công nghệ, kỹ thuật bền vững, Quản lý bền vững tài nguyên tái tạo và không tái tạo, Khái niệm về quản lý môi trường, Những hoạt động quản lý sức khoẻ môi trường, Những vấn đề còn tồn tại trong quản lý ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, Lập kế hoạch quản lý sức khoẻ môi trường ở tuyến cơ sở, Tài liệu tham khảo

Mục lục

Xem thêm